Програма навчальної дисципліни " Банківські операції" (за вимогами кредитно-модульної системи) Острог, 2006Скачати 122.68 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір122.68 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи


––––––––––––––– “––––“ 200_ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Банківські операції”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)

Острог, 2006
УДК

ББК
Банківські операції”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р. - с.
Розробники: Камінський Андрій Андрійович, викладач кафедри фінансів НУ“ОА”
Рецензенти:

 • Дем’янчук О.І., к.е.н., доц., завідувач кафедри фінансів економічного факультету НУ“ОА”

 • Карлін М.І., д.е.н., проф., Волинський державний університет


Затверджено вченою радою Національного університету

Острозька академія”

Протокол №_______ від “_____” ____________ 200__ р.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Банківські операції”


 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: “Банківські операції”


Курс:

підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації)


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3

Модулів (у формі контрольної):

Змістових модулів (у формі модулів):
Загальна кількість годин:

81 год.

Тижневих годин:

Шифр та назва напряму: 0501 “Економіка і підприємництво”
Шифр та назва спеціальності:

6.050100 “Фінанси”
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки:

Триместр:

Лекції (теоретична підготовка):6 год.

Семінари : 4 год.

Консультацій: 10 год.

Самостійна робота: 61 год.

Вид контролю:

(іспит), з.б.- 1,5

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Дисципліна «Банківські операції» належить до прикладних дисциплін з підготовки фахівців банківського профілю.

Метою курсу є вивчення основних ланок банківської діяльності, пов’язаних з кредитно-розрахунковим обслуговуванням суб’єктів господарської діяльності, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг.

Завдання курсу полягає в тому, щоб надати знання методики проведення кредитно-розрахункових та інших операцій і прищепити вміння, навички виконувати конкретну роботу, пов’язану з основними напрямами банківської діяльності.

Курс «Банківські операції» посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки дає методичні знання і практичне вміння виконувати найбільш поширені банківські операції. Він має зв’язок з такими курсами, як «Гроші та кредит», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Аналіз банківської діяльності», «Облік у банках» та ін. 1. ПРОГРАМА

3.1. Програма
ТЕМА 1. СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Лекція 1 2 год.


Види комерційних банків, їх операції, організаційна структура банку та управління ним. Порядок реєстрації комерційного банку, ліцензування банківської діяльності. Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків. Доходи, витрати та прибуток банку, використання прибутку.

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Лекція 2 2 год.

Склад і структура ресурсів комерційного банку. Капітал банку, його структура і формування. Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Види вкладів та їх характеристика. Вклади, що приймаються від населення. Робота з юридичними та фізичними особами по залученню депозитів. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Методи прогнозування банківських ресурсів. Складання кредитного плану багатофіліальними комерційними банками. Порядок розгляду і затвердження зведеного кредитного плану багатофіліального банку. Організація виконання кредитного плану. Розробка пропозицій з підвищення ефективності використання кредитних ресурсів. Управління ресурсами у сполученні з прибутковіс­тю банку і ліквідністю його балансу.

ТЕМА 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ

Лекція 3 2 год.

Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народному господарстві. Готівкові та безготівкові розрахунки.

Форми безготівкових розрахунків: платіжні доручення, чеки, акредитиви, платіжні вимоги-доручення; сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій.

Способи безготівкових розрахунків: розрахунки на основі заліку взаємних вимог, розрахунки у порядку планових платежів; сфера їх використання, порядок проведення розрахункових операцій.

Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. Банківські опе­рації з векселями. Контроль за дотриманням розрахункової дисципліни.Організація готівкових грошових розрахунків. Кругообіг готівкових грошей. Організація надходження готівкових грошей до кас комерційних банків. Порядок одержання та витрачання готівкових грошей. Прогнозування обороту готівкових грошей у банках. Касова дисципліна і контроль за її дотриманням.

3.2. Структура залікового кредиту курсу.
Тема

Кількість годин, відведених на:
Лекції

Консультації

Семінарські та практичні заняття

Самостійну роботу

Всього

Змістовний модуль І. Банківські операції

1.

СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

25

7

2.

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ


25

7

3.

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ


25

7

4.

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ2

10

12

5.

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ2

1

3

6.

БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ


15

15

7.

ОПЕРАЦІЇ БАНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

5
10

15

8

НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

5
10

15

8.

Всього

6

10

4

61

81

3.3. Теми семінарських занять
Семінарське заняття 1. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ 2 год.

Класифікація банківських кредитів. Умови кредитної угоди. Способи захисту від кредитного ризику. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Форма забезпечення зобовязань позичальника перед банком. Форми позичкових рахунків і режим їх дії. Порядок видачі і способи погашення позичок. Плата за кредит та її диференціація. Етапи процесу кредитування. Контроль за використанням і погашенням кредиту. Кредитний ризик і методи управління. Формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій. Особливості надання та погашення окремих видів кредиту.

Кредити, повязані з вексельним обігом: обліковий кредит, акцептний, кредит під заставу векселів, авальний кредит. Кредит під заставу цінних паперів. Консорціальний кредит, іпотечний кредит, сільськогосподарський кредит, контокорентний кредит, лізинговий кредит, споживчий кредит.

Семінарське заняття 2. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 2 год.

Поняття «банківські інвестиції», цілі інвестиційної діяльності комерційного банку. Поняття та види цінних паперів. Відмінні риси інвестиційних операцій банків від позичкових. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним. Посередницькі операції комерційного банку на фондовому ринку. Ризики, властиві банківським інвестиціям. Банки в ролі андеррайтерів.

ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.


4. Завдання для самостійної роботи - 61 год.

Перелік питань:


1. Поняття інвестиційного процесу.

2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі.

3. Оцінка інвестиційних проектів, аналіз доцільності та ефективності інвестування.

4. Відкриття валютних рахунків.

5. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером й імпортером та їх кредитування.

6. Нетрадиційні банківські операції.Запитання до іспиту з курсу „Банківські операції”


 1. Структура банківської системи України.

 2. Головні функції НБУ.

 3. Активні операції НБУ.

 4. Операції із залучення та створення ресурсів НБУ.

 5. Класифікація комерційних банків в Україні.

 6. Класифікація банківських операцій за функціональною ознакою.

 7. Класифікація банківських операцій за економічною сутністю.

 8. Операції, які вважаються виключно банківськими.

 9. Депозитні операції банків.

 10. Банківський сертифікат.

 11. Сутність ощадного вкладу.

 12. Нарахування простих та складних процентів з банківських депозитів.

 13. Недепозитні операції банків.

 14. Типи банківських рахунків.

 15. Основні форми розрахункових документів.

 16. Міжбанківські розрахунки.

 17. Касове обслуговування.

 18. Сутність кредиту.

 19. Класифікація банківських кредитів.

 20. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану.

 21. Класифікація обслуговування боргу.

 22. Класифікація банківських операцій з цінними паперами.

 23. Інвестиційні операції комерційних банків.

 24. Сутність дюрації.

 25. Класифікація банківських операцій з векселями.

 26. Авалювання векселів.

 27. Доміциляція векселів.

 28. Інкасування векселів.

 29. Поточні торговельні операції в іноземній валюті.

 30. Поточні неторговельні операції в іноземній валюті.

 31. Кодований рахунок.

 32. Порядок одержання індивідуального дозволу на подовження законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями.

 33. Сутність та види акредитиву.

 34. Сутність та види інкасо.

 35. Сутність банківського переказу.

 36. Сутність валютного ринку.

 37. Структура міжбанківського валютного ринку України.

 38. Механізм визначення офіційного курсу гривні до іноземних валют.

 39. Конверсійні валютні операції.

 40. Види котирування поточного валютного курсу.

 41. Форвардні операції outright.

 42. Форвардні операції swap.

 43. Сутність валютних ф’ючерсів.

 44. Класифікація валютних опціонів.

 45. Сутність та види валютної позиції банку.

 46. Операції, що впливають на розмір валютної позиції банку.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 – 100

5 (відмінно)

B

83 - 90,9

4 (добре)

C

76 - 82, 9

D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

E

61 - 67,9

FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література.


 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність».

 2. Закон України «Про господарські товариства».

 3. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок».

 4. Закон України «Про заставу».

 5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».

 6. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про застосування НБУ заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства» від 04.02.98 № 38.

 7. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків від 21.07.98 № 281.

 8. Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій від 06.05.98 № 181.

 9. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків від 14.04.98 № 141.

 10. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза.

 11. Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука.

 12. Гроші і кредит / Під ред. М. І. Савлука.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции

6.2. Ресурси


  1. www.rada.gov.ua

  2. www.ramle.ru

  3. www.ukrstat.gov.ua

_____________/________________/ _______________/_____________/Підпис авторів програми Підпис завідувача кафедри


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка