Програма курсу „загальна психологія для студентів історичного факультетуСкачати 218.31 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір218.31 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Н. І. ЛЕВУС


Програма курсу

„ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”


для студентів історичного факультету

Львів – 2008

Суперечливе ХХІ ст. доводить, що знання свого внутрішнього стану, своєї душі, інтуїції, вміння спілкуватися з оточуючим світом, із соціумом – необхідна умова успіху кожної людини. Давньогрецький заклик „пізнай самого себе” залишається актуальним і сьогодні.

Програма курсу висвітлює широке коло питань психології і спрямована на формування у студентів уявлень про теоретичні аспекти психології та аналіз запропонованого матеріалу для подальшого його практичного використання не лише в професійній діяльності, а й в особистому житті.Мета навчального курсу „Загальна психологія” − виклад теоретичних та експериментальних основ психології, ознайомлення студентів із найбільш відомими і впливовими психологічними моделями, напрямками психології, методами психологічних досліджень, структури психіки, особистості. Це допоможе їм краще зрозуміти психологічні проблеми людини, особливості її пізнавальної сфери, проблеми формування особистості. Отже, основною метою даної дисципліни є формування системи знань і вмінь щодо загальної психологічної підготовки студентів, необхідної для вирішення практичних, професійних і наукових завдань.

Прослухавши дану дисципліну, студенти повинні знати: стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку; орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки; знати, якими методами користується психологія; розуміти особливості протікання пізнавальних та емоційно-вольових процесів; орієнтуватися у структурі особистісної сфери людини; розуміти психологію соціальних процесів.

Вивчення дисципліни „Загальна психологія” передбачає вироблення у студентів умінь працювати з науковою літературою, вступати в наукові дискусії, вирішувати практичні, професійні і наукові завдання опираючись на знання психології.

Даний курс дає також студентові можливість набути навички у самостійній науково-дослідницькій роботі, а також здобути професійно важливі психологічні навички.

Дана „Програма” складається із:


 • семестрового плану дисципліни;

 • списку навчальної літератури;

 • тем та змісту лекційних занять;

 • списку спеціальної літератури до лекційних занять;

 • контрольних питань до курсу.СЕМЕСТРОВИЙ план дисципліни
теми


Тема заняття

Кількість годин

лекції

практичні

І МОДУЛЬ1

Вступ до загальної психологіїПсихологія як наука.

2


Етапи становлення психології.

2


Методи психологічного дослідження.

2
ІІ МОДУЛЬ

Психологія особистостіПсихологія особистості.

2


Темперамент.

2


Характер.

2


Здібності.

2
ІІІ МОДУЛЬ

Психологія пізнавальних процесівПсихологія пізнавальних процесів. Відчуття.

2


Сприймання.

2


Пам’ять.

2


Мислення.

2


Мовлення.

2


Уява.

2


Увага.

2
VІ МОДУЛЬ

Афективна та соціально-психологічна сфери особистостіАфективна сфера особистості.

4


Соціально-психологічна сфера особистості.

4
Усього:

36

0

Разом:

36


список навчальної літератури:

 1. Боднарчук О.І., Боднарчук Л. І. Основи психології та педагогіки: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 168 с.

 2. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.

 3. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: ЧЕРо, 1999. – 336 с.

 4. Загальна психологія: Навч. посіб. / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К.: АПН, 1999. – 463 с.

 5. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 688 с.

 6. Основи психології: Підручник / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1996. – 623 с.

 7. Основы психологии: практикум / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 704 с.

 8. Партико Т. Б. Курс загальної психології: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.

 9. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Ін Юре, 2008. – 416 с.

 10. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 440 с.

 11. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 12. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 216 с.

 13. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – 558 с.

 14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 720 с.

 15. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека: Введение в психологию субъективности. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.

 16. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1997. – 800 с.

 17. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 672 с.


Тема 1. Психологія як наука.

 1. Психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування психіки.

 2. Місце психології в системі наук. Міждисциплінарні зв’язки психології.

 3. Суб’єкт та об’єкт психології. Проблема предмета психології.

 4. Галузі сучасної психології та їх класифікація.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. – М.: Педагогическое общество России, 2001. С. 12-33.

 2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: ЧЕРо, 1999. – С. 9-21.

 3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. – М., 1992.

 4. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 8-16, 91-107.

 5. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1995.

 6. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 11-15, 61-74.

 7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Т. І. – М., 1989. С. 12-62.

 8. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 7-13.


Тема 2. Етапи становлення психології.

 1. Періодизація становлення психологічної науки.

 2. Психологія як наука про душу.

 3. Психологія як наука про свідомість.

 4. Психологія в руслі біхевіоризму, психоаналізу і гештальтпсихології.

 5. Основні напрямки сучасної психології в системі наук про людину.

 6. Розвиток вітчизняної психології.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 623-650.

 2. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 15-30.

 3. Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва. – К., 1993.

 4. Роменець В. А. Історія психології ХVІІ століття. – К., 1990.

 5. Роменець В. А. Історія психології. – К., 1978.

 6. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 47-135.

 7. Татенко О. М. Практична психологія в Україні: історія і сучасність // Психологія: Науково-методичний збірник. – К., 1993. Вип. 40.

 8. Ярошевский М. Г. История психологии. – М., 1985.


Тема 3. Методи психологічного дослідження.

 1. Класифікація методів психології.

 2. Спостереження.

 3. Експеримент.

 4. Опитування. Тести.

 5. Уявлення про інші емпіричні методи.

 6. Методи практичної психології: психотерапія, психокорекція, психотренінг, психологічне консультування.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика личности. – К.: Здоров’я, 1989. – 168 с.

 2. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.

 3. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2000.

 4. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

 5. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К., 1990.

 6. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 16-25.

 7. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 53-61.

 8. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 14-16.


Тема 4. Психологія особистості.

 1. Поняття про особистість. Індивід, особистість, індивідуальність.

 2. Психологічні теорії особистості.

 3. Склад і структура особистості (самосвідомість, самооцінка, рівень домагань особистості).

 4. Спрямованість особистості. Потреби і мотиви. „Піраміда” потреб А. Маслоу.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Асмолов А. Г. Психология личности: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.

 2. Карпенко З. С. Аксіопсихологія особистості. – К.: ТОВ „Міжнар. фін. агенція”, 1998. – 216 с.

 3. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 335-373.

 4. Психология личности: Хрестоматия. В 2-х т. – Самара: „БАХРАХ”, 1999. – Т.1. – 448 с.; Т.2 – 544 с.

 5. Психология изучения личности. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. – 288с.

 6. Психология личности. – В 2-х т. – 2000. – 447 с.; 542 с.

 7. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 8. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 75-102, 116-133.

 9. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 274-282, 229-242.

 10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение): Пер. с англ. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с.


Тема 5. Темперамент.

 1. Темперамент як характеристика динамічної сторони психіки.

 2. Властивості нервової системи в темпераменті.

 3. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика.

 4. Роль темпераменту в діяльності людини.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Мерлин В. С. Психология индивидуальности. – М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО„МОДЕК”, 1996. – 446 с.

 2. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 394-404.

 3. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара: „БАХРАХ”, 1997. – 640 с.

 4. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 5. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 103-108.

 6. Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. – М.: Наука, 1984. – 161 с.

 7. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 287-310.

 8. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М.: Прогресс, 1982. – 232 с.


Тема 6. Характер.

 1. Характер як система як система найбільш стійких набутих рис особистості.

 2. Структура характеру. Основні риси типового характеру.

 3. Типології характеру.

 4. Акцентуації характеру.

 5. Формування характеру.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 405-423.

 2. Лазурский А. Ф. Очерк науки о характерах. – М.: Наука, 1995. – 271 с.

 3. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара: „БАХРАХ”, 1997. – 640 с.

 4. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 5. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 108-112.

 6. Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. – М.: Наука, 1984. – 161 с.

 7. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 311-383.

 8. Тайна характера. Чтение характера по лицу. – Х.: Фолио, 1996. – 493 с.


Тема 7. Здібності.

 1. Здібності як умова успішного здійснення діяльності.

 2. Природні і соціально сформовані передумови розвитку здібностей (задатки).

 3. Види здібностей.

 4. Рівні розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. – М.: Искусство, 1991. – 432 с.

 2. Кадыров Б. Р. Способности и склонности: Психофизиология исследований. – Ташкент: Фан, 1990. – 105 с.

 3. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 373-393.

 4. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 5. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 114-116.

 6. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 283-287.

 7. Шадриков В. Д. Деятельность и способности. – М.: Логос, 1994. – 315 с.

 8. Эфроимсон В. П. Загадка гениальности. – М.: Знание, 1991. – 60 с.


Тема 8. Психологія пізнавальних процесів. Відчуття.

 1. Загальна характеристика пізнавальних процесів.

 2. Поняття про відчуття. Значення відчуттів в житті людини.

 3. Різноманітність відчуттів і відображення множини значимих для людини властивостей середовища (види відчуттів).

 4. Кількісні та якісні властивості відчуттів (чутливість, абсолютний та відносний поріг, адаптація, сенсибілізація, синестезія).

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Ананьев Б. Г. Теория ощущений. – Л., 1961.

 2. Веккер Л. М. Психические процессы. В 3-х томах. – Т. 1. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – С. 142-175.

 3. Дика О. І. Генеза чутливості: філософсько-філогенетичне дослідження. – Дніпропетровськ: Дніпро, 1996.

 4. Лурия А. Р. Ощущения и восприятие. – М., 1975.

 5. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 165-180.

 6. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – 185-216.

 7. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 136-156.

 8. Хрестоматия по ощущению и восприятию // Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. Б. Михалевской. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – С. 219-269.


Тема 9. Сприймання.

 1. Поняття про сприймання. Відмінність сприймання від відчуття.

 2. Види сприймання.

 3. Основні властивості сприймання: предметність, константність, цілісність.

 4. Ілюзії зорового сприймання.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Веккер Л. М. Психические процесси. – Том 1. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – С. 175-277.

 2. Логвиненко А. Д. Психология восприятия. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 3. Лурия А. Р. Ощущения и восприятие. – М., 1975.

 4. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 181-200.

 5. Познавательные процессы: ощущения, восприятие / Под ред. А. В. Запорожца и др. М.: Педагогика, 1982. С. 246 – 276.

 6. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 185-216.

 7. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 136-156.

 8. Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. Б. Михалевской. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – С. 47-217, 273-393.


Тема 10. Пам’ять.

 1. Загальне уявлення про пам’ять. Значення пам’яті в житті і діяльності людини.

 2. Види пам’яті та їх особливості.

 3. Процеси пам’яті: запам’ятання, збереження, відтворення, впізнавання, забування.

 4. Закони пам’яті. Явище ремінісценції.

 5. Формування і розвиток пам’яті. Мнемотехніка та ейдетика.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Заика Е. В. Память: ее развитие и совершенствование // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 8. – С. 39-44.

 2. Лурия А. Р. Внимание и память. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – С. 42-46, 64-88.

 3. Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М.: Изд-во МГУ, 1968.

 4. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 217-259.

 5. Психология памяти / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: ЧеРо, 2000.

 6. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 417-245.

 7. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 164-177.

 8. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1979.


Тема 11. Мислення

 1. Поняття про мислення. Відмінність мислення від сприймання та інших психічних процесів.

 2. Види мислення: понятійне, образне, наочно-образне, наочно-дійове. Особливості і сфера застосування кожного виду мислення.

 3. Логічні операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація.

 4. Основні процеси мислення: поняття, судження, умовисновок. Індукція та дедукція.

 5. Класифікація людей за типами мислення.

 6. Способи активізації мислення.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Веккер Л. М. Психические процессы. Том 2. Мышление и интеллект. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976.

 2. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 273-310.

 3. Петухов В. В. Психология мышления. – М.: Ихд-во МГУ, 1987.

 4. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 270-310.

 5. Солсо Р. Л. Когнитивная психология: Пер. с англ. – М.: Тривола, 1996. – 336 с.

 6. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 178-196.

 7. Холодная М. А. Психология интеллекта. – М., 1997.

 8. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М.: Изд-во МГУ, 1981.


Тема 12. Мовлення.

 1. Поняття про мову та мовлення. Значення мовлення в житті людини. Мовлення як засіб спілкування (комунікації) і узагальнення (мислення).

 2. Функції мовлення: сигніфікативна (позначення), узагальнення, комунікації.

 3. Види мовленнєвої діяльності та їх особливості.

 4. Основні етапи мовлення. Уявлення про внутрішнє мовлення, його структура і значення. Егоцентричне мовлення дитини як проміжна форма між внутрішнім і зовнішнім мовленням.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. – Собр.соч. В 6 томах. – Том 2. – М.: Педагогика, 1982. – С. 42-62, 89-118, 295-362.

 2. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Наука, 1974.

 3. Лурия А. Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – С. 115-128, 135-141, 187-200, 203-216.

 4. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 311-334.

 5. Пиаже Э. Речь и мышление ребенка. – СПб., 1997.

 6. Семиченко В. А. Психология речи. Учебн. Пос. – К.: Магистр-S, 1998. – 112 с.

 7. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 211-214.

 8. Чибісова Н. Г., Тарасова О. І. Культура мовлення та її особливості. Риторика. Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2003. – 32 с.


Тема 13. Уява.

 1. Уява та її сутність. Основні відмінності уяви від образів пам’яті та сприймання. Функції уяви. Використання уяви в аутотренінгах, психотерапії і проективних тестах.

 2. Види уяви та їх особливості: активна, пасивна, продуктивна, репродуктивна. Сновидіння, галюцинації і мрії як особливі види уяви.

 3. Прийоми створення образів уяви.

 4. Уява і творчість.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб., 1997. – С. 436-442.

 2. Дудецкий А. Я., Юлустина Е. А. Психология воображения (фантазия). – М., Смоленск, 1997.

 3. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 260-272.

 4. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 315-336.

 5. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості. – К.: ІЗМН, 1996. – 236 с.

 6. Розет И. М. Психология фантазии: Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Изд.2-е. – Минск: Университетское, 1991.

 7. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 203-210.

 8. Страхов И. В. Психология воображения. Саратов, 1971. С. 3 - 70.


Тема 14. Увага.

 1. Особливості уваги як психічного процесу і стану людини. Функції уваги. Роль уваги у інших пізнавальних процесах.

 2. Властивості уваги: об’єм, концентрація, розподіл, стійкість, коливання, переключення.

 3. Види уваги: природна і соціально зумовлена; мимовільна, довільна, післядовільна; безпосередня та опосередкована; чуттєва та інтелектуальна.

 4. Розвиток уваги. Умови, що полегшують довільне зосередження уваги.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Джелали А. Секреты Наполеона. Память. Внимание. Скорочтение. – Харьков, 1995.

 2. Матюгин И. Ю., Аскоченская Т. Ю., Бонк И. А. Как развивать внимание и память вашего ребенка. – М., 1995.

 3. Лурия А. Р. Внимание и память. Материалы к курсу лекций по общей психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – С. 4-32.

 4. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 201-216.

 5. Неровня О. В. Психологія уваги. – Львів: Вища школа, 1973.

 6. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 246-269.

 7. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 157-164.

 8. Хрестоматия по вниманию / Под ред. А. Н. Леонтьева и др. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – С. 220-228.


Тема 15. Афективна сфера особистості.

 1. Емоції і почуття:

  1. Поняття про емоції. Значення емоцій в житті людини. Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оцінкова, стимулююча, захисна. Відмінність емоцій від відчуттів і почуттів.

  2. Класифікація і види емоцій. Настрій. Пристрасть. Вищі почуття.

  3. Емоційні стани: афект, стрес, фрустрація.

  4. Зовнішній вияв емоцій та почуттів.

 2. Воля:

  1. Воля та її основні ознаки. Значення волі в житті людини, в організації і регуляції її діяльності та спілкування.

  2. Первинні вольові якості людини: сила волі, наполегливість, витримка. Вторинні вольові якості: рішучість, сміливість, витримка, впевненість. Третинні вольові якості: відповідальність, дисциплінованість, обов’язковість, принциповість, діловитість, ініціативність.

  3. Структура вольового акту.

  4. Розвиток волі в особистості.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Василюк Ф. Е. Психология переживания: Анализ преодоления критических ситуаций. – М., 1984. – С. 16-49.

 2. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. – М.: МГУ, 1976. – 142 с.

 3. Додонов Б. И. В мире эмоций. – К., 1987. – С. 18-22.

 4. Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.

 5. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 424-460.

 6. Психология эмоций: Тексты. – М.: Наука, 1984.

 7. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 337-364.

 8. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 243-259.


Тема 16. Соціально-психологічна сфера особистості.

 1. Поняття спілкування у психології. Структура спілкування.

 2. Спілкування як комунікація:

  1. Поняття комунікації та її різновиди.

  2. Засоби комунікації: вербальне та невербальне спілкування.

  3. Бар’єри спілкування.

 3. Спілкування як інтеракція:

  1. Поняття взаємодії.

  2. Різновиди взаємодії.

  3. Міжособистісні стосунки.

 4. Спілкування як сприймання людьми один одного:

  1. Поняття соціальної перцепції.

  2. Точність міжособистісного сприймання.

 5. Психологічні способи впливу в процесі спілкування: зараження, паніка, навіювання, наслідування, мода, чутки.

СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: АПН України, 1995. – С. 57-123.

 2. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение: Учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.

 3. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 224 с.

 4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1999. – 688 с.

 5. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 511-622.

 6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 165-277.

 7. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред.
  Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 445-510.

 8. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 412-495.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
І МОДУЛЬ

Вступ до загальної психології

 1. Психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування психіки.

 2. Місце психології в системі наук. Міждисциплінарні зв’язки психології.

 3. Суб’єкт та об’єкт психології.

 4. Проблема предмета психології.

 5. Галузі сучасної психології та їх класифікація.

 6. Періодизація становлення психологічної науки.

 7. Психологія як наука про душу.

 8. Психологія як наука про свідомість.

 9. Психологія в руслі біхевіоризму, психоаналізу і гештальтпсихології.

 10. Основні напрямки сучасної психології в системі наук про людину.

 11. Розвиток вітчизняної психології.

 12. Класифікація методів психології.

 13. Спостереження.

 14. Експеримент.

 15. Опитування.

 16. Тести.

 17. Метод аналізу продуктів діяльності.

 18. Біографічний метод.

 19. Методи впливу на психіку людини: психотерапія, психокорекція, психологічне консультування.

 20. Методи впливу на психіку людини: психотренінг.

ІІ МОДУЛЬ

Психологія особистості

 1. Поняття про особистість.

 2. Індивід, особистість, індивідуальність.

 3. Психологічні теорії особистості.

 4. Склад і структура особистості.

 5. Самосвідомість і самооцінка особистості.

 6. Рівень домагань особистості.

 7. Спрямованість особистості.

 8. Потреби і мотиви.

 9. „Піраміда” потреб А. Маслоу.

 10. Темперамент як характеристика динамічної сторони психіки.

 11. Властивості нервової системи в темпераменті.

 12. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика.

 13. Роль темпераменту в діяльності людини.

 14. Характер як система як система найбільш стійких набутих рис особистості.

 15. Структура характеру. Основні риси типового характеру.

 16. Типології характеру.

 17. Акцентуації характеру.

 18. Формування характеру.

 19. Здібності як умова успішного здійснення діяльності.

 20. Природні і соціально сформовані передумови розвитку здібностей (задатки).

 21. Види здібностей.

 22. Рівні розвитку здібностей.

ІІІ МОДУЛЬ

Психологія пізнавальних процесів

 1. Загальна характеристика пізнавальних процесів.

 2. Поняття про відчуття. Значення відчуттів в житті людини.

 3. Види відчуттів.

 4. Кількісні властивості відчуттів.

 5. Якісні властивості відчуттів.

 6. Поняття про сприймання.

 7. Відмінність сприймання від відчуття.

 8. Види сприймання.

 9. Основні властивості сприймання: предметність, константність, цілісність.

 10. Ілюзії зорового сприймання.

 11. Загальне уявлення про пам’ять.

 12. Значення пам’яті в житті і діяльності людини.

 13. Види пам’яті та їх особливості.

 14. Процеси пам’яті: запам’ятання, збереження, відтворення, впізнавання, забування.

 15. Закони пам’яті. Явище ремінісценції.

 16. Формування і розвиток пам’яті. Мнемотехніка та ейдетика.

 17. Поняття про мислення. Відмінність мислення від сприймання та інших психічних процесів.

 18. Види мислення: понятійне, образне, наочно-образне, наочно-дійове.

 19. Логічні операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація.

 20. Основні процеси мислення: поняття, судження, умовисновок. Індукція та дедукція.

 21. Класифікація людей за типами мислення.

 22. Способи активізації мислення.

 23. Поняття про мову та мовлення.

 24. Значення мовлення в житті людини. Мовлення як засіб спілкування (комунікації) і узагальнення (мислення).

 25. Функції мовлення: сигніфікативна (позначення), узагальнення, комунікації.

 26. Види мовленнєвої діяльності та їх особливості.

 27. Основні етапи мовлення. Уявлення про внутрішнє мовлення, його структура і значення.

 28. Егоцентричне мовлення дитини як проміжна форма між внутрішнім і зовнішнім мовленням.

 29. Уява та її сутність. Основні відмінності уяви від образів пам’яті та сприймання.

 30. Функції уяви.

 31. Види уяви та їх особливості: активна, пасивна, продуктивна, репродуктивна.

 32. Сновидіння, галюцинації і мрії як особливі види уяви.

 33. Прийоми створення образів уяви.

 34. Уява і творчість.

 35. Особливості уваги як психічного процесу і стану людини.

 36. Функції уваги.

 37. Роль уваги у інших пізнавальних процесах.

 38. Властивості уваги: об’єм, концентрація, розподіл, стійкість, коливання, переключення.

 39. Види уваги: природна і соціально зумовлена; мимовільна, довільна, післядовільна; безпосередня та опосередкована; чуттєва та інтелектуальна.

 40. Розвиток уваги. Умови, що полегшують довільне зосередження уваги.

VІ МОДУЛЬ

Афективна та соціально-психологічна сфери особистості

 1. Поняття про емоції. Значення емоцій в житті людини.

 2. Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оцінкова, стимулююча, захисна.

 3. Відмінність емоцій від відчуттів і почуттів.

 4. Класифікація і види емоцій.

 5. Вищі почуття.

 6. Емоційні стани: афект, стрес, фрустрація.

 7. Зовнішній вияв емоцій та почуттів.

 8. Воля та її основні ознаки.

 9. Значення волі в житті людини, в організації і регуляції її діяльності та спілкування.

 10. Вольові якості людини.

 11. Структура вольового акту.

 12. Розвиток волі в особистості.

 13. Поняття спілкування у психології.

 14. Структура спілкування.

 15. Спілкування як комунікація:

 16. Поняття комунікації та її різновиди.

 17. Засоби комунікації: вербальне та невербальне спілкування.

 18. Бар’єри спілкування.

 19. Спілкування як інтеракція.

 20. Міжособистісні стосунки.

 21. Спілкування як сприймання людьми один одного.

 22. Поняття соціальної перцепції.

 23. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

1 Кожен модуль закінчується виконанням студентами тестових завдань відповідно до контрольних питань курсу


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка