Програма курсу за вибором пояснювальна запискаСкачати 109.98 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір109.98 Kb.
ТРИПІЛЬСЬКА ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЯ

ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У доісторичному минулому України можна знайти чимало яскравих подій та явищ, які ви­значили подальшу історію краю. Одним із таких епізодів стала поява трипільської протоцивілі­зації, яка, за даними археологічних досліджень, існувала у І половині VI—І половині III тис. до Р. Хр. Пропонований курс присвячений ви­світленню її історії. Мета курсу — ознайомлен­ня учнів з історіографією, фактажем та методи­кою історичних реконструкцій трипільської про­тоцивілізації за археологічними даними, розви­ток у них навичок самостійної наукової роботи, зокрема з використанням сучасних інформацій­них джерел у мережі Інтернет.

Між добою мисливських суспільств і пер­шими цивілізаціями ранньобронзового віку, які виникли в Єгипті, Месопотамії та ін­ших місцях, лежить досить довгий період, пов'язаний зі становленням основ цих цивілі­зацій — відтворюючого господарства, ремесел, перших міст, писемності. Для визначення іс-торико-культурних феноменів цього періоду вчені вживають поняття «протоцивілізація». Землеробські протоцивілізації Європи, до яких належить і трипільська, існували у VI—IV тис. до н. е., одночасно з протоцивілізаціями Ме­сопотамії, Єгипту, Індії, Китаю і певний час перебували приблизно на однаковому з ними рівні розвитку.

Протоміста, основи монументальної архі­тектури, розквіт ремесел (металургії, ткацтва, гончарства), розвиток знакових систем — ос­нови писемності — всі ці явища ставлять Три­пілля в один ряд із цивілізаціями Стародавньо­го світу V—IV тис. до Р. Хр. Трипільська прото­цивілізація залишила багату спадщину, заклав­ши основи хліборобства, тваринництва, реме­сел, світогляду.

Однак занепад і дезінтеграція Трипілля як ет­нокультурної та суспільно-економічної системи в другій половині IV тис. показали, що шлях, обраний цією цивілізацією, не був оптималь­ним. Цивілізаційний розвиток давніх суспільств у Європі починаючи з межі IV—III тис. до н. е. пішов іншим шляхом, ніж на Сході.

Структура курсу та система контролю засвоєння знань

Курс передбачає 17 навчальних годин. З них 14 лекційних годин (7 лекцій) та прове­дення конференції із зачитуванням і обговорен­ням написаних учнями рефератів обсягом до 8—10 сторінок. При вивченні матеріалів з кур­су, написанні рефератів, крім літератури, запла­новане використання інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті. Використання цих ре­сурсів дасть змогу певною мірою розв'язати про­блему з літературою зі спецкурсу.


ПРОГРАМА КУРСУ

Лекція 1. Археологія і дослідження давніх цивілізацій. Дослідники і дослідження пам'яток трипільської культури

Що і як вивчає археологія. Відкриття три­пільської культури. Дослідники Трипілля та основні результати археологічних досліджень. Пам'ятки трипільської культури, музейні екс­позиції.

Література

Давня історія України. — К, 1997. — Т. 1. — С. 234-236.

Дудкін В.П., Відейко М.А. Археометричні дослідження трипільської цивілізації // Архео-метрія та охорона історико-культурної спадщи­ни. — Вип. 2. — К., 1999.

Енциклопедія трипільської цивілізації. — К, 2004. - Т. 1. - Розд. 1.

Словник-довідник з археології. — К., 1996.

Лекція 2. Походження і датування трипільсь­кої культури та її історія

Абсолютне датування Трипілля. Походжен­ня трипільської культури. Розселення трипіль­ських племен. Питання «зникнення» трипільсь­кої протоцивілізації.

Література

Гусєв С.О. Трипільська культура Середньо­го Побужжя. — Вінниця, 1995.

Давня історія України. — К., 1997. — Т. 1. — С. 234-236.

Збенович В.Г. Памятники раннего зтапа Трипольськой культури на территории Украй­ни, - К., 1989.

Енциклопедія трипільської цивілізації. — К, 2004. -Т. 1. - Розд. 2.

Маркевич В.И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. — Кишинев, 1981.

Словник-довідник з археології / За ред. Н.О.Гаврилюка — К.: Наук, думка, 1996.

Лекція 3. Економіка трипільців

Джерело вивчення палеоекономіки. Характе­ристика навколишнього середовища. Відтворю­ючі форми господарства: рільництво і тварин­ництво. Перші ремесла. Обмін та торгівля. Література

Енциклопедія трипільської цивілізації. — К., 2004. - Т. 1. - Розд. 3. '

Коробкова Г.Ф. Хозяйственньїе комплекси ранних земледельческо-скотоводческих обществ Юга СССР. - Л., 1987.

Кременецкий К.В. Палеозкология древней-ших земледельцев и скотоводов Русской равни-нм. - М., 1991.

Пашкевич Г.О., Відейко М.Ю. Рільництво племен трипільської культури. — К, 2006. — 143 с.

Рижов С.М. Гончарство племен трипільської культури // Давня кераміка України: Археоло­гічні джерела та реконструкції / Ін-т археології НАН України. — К., 2001. - С. 5-60.

Семенов СА., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. — Л., 1983.Лекція 4. Планування та архітектура трипіль­ських поселень. Трипільські протоміста

Джерела та методика дослідження давньої ар­хітектури. Планування трипільських поселень. Будівництво й архітектура трипільського часу. Трипільські протоміста. Причини виникнення трипільських протоміст.Література

Відейко М.Ю. Архітектура трипільської куль­тури VI—III тис. до н. е. // Давні поселення Ук­раїни. — К., 2005.

Давня історія України. — К., 1997. — Т. 1. — С. 234-236.

Енциклопедія трипільської цивілізації. — К., 2004. - Т. 1. - Розд. 4.

Шмаглій М.М. Великі трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації. — К.: МПА «Тираж», 2001. — 129 с.

Лекція 5. Духовне життя та мистецтво три­пільців. Зародження писемності

Джерела вивчення духовного життя давнього населення. Сакральний світ трипільської прото­цивілізації. Знаки і символи на керамічних ви­робах. Питання зародження писемності.Література

Бурдо Н.Б. Антропоморфна теракота три­пільської культури // Давня кераміка Украї­ни. - К., 2001. — С. 85-186.

Енциклопедія трипільської цивілізації. — К.,

2004. - Т. 1. - Розд. 5.

Рижов С.М. Гончарство племен трипільської культури // Давня кераміка України: Археоло­гічні джерела та реконструкції / Ін-т археології НАН України. - К., 2001. - С. 5-60.

Ткачук Т. Знакові системи Трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільності (мальований посуд). — Вінниця: Нова книга,

2005. — Ч. І—II-

Лекція 6. Суспільство доби трипільської про­тоцивілізації. Хто такі трипільці

Джерела та методика палеосоціологічних та палеоетнологічних досліджень. Суспільний лад населення території України в мідному віці. Ет­нокультурна карта Трипілля. Питання етніч­ної приналежності носіїв трипільської прото­цивілізації.Література

Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю., Осипов І.В. Три­пільська культура. Спогади про золотий вік. — X.: Фоліо, 2007.

Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. — К., 2003.

Давня історія України. — К., 1997. — Т. 1. — С. 234-236.


Лекція 7. Трипілля і цивілізація Старої Європи та перші цивілізації Стародавнього світу

Сусіди трипільців. Цивілізація Старої Єв­ропи. Історія Старої Європи. Трипілля і перші цивілізації Стародавнього світу.Література

Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. — К., 2003.

Енциклопедія трипільської цивілізації. — К., 2004. - Т. 1. - Розд. 9.
ЛІТЕРАТУРА

Антонова Е.В. Месопотамия на пути к пер-вьім государствам. — М., 1998.

Археология Прикарпатья, Вольти и Закар­паття. - К., 1990. — С. 16-17, 43-43.

Археология Украинской ССР. — К., 1985. — Т. 1.

Березанская С.С., Цвек Е.В., Клочко В.И., Ляшко С.Н. Ремесло зпохи знеолита—бронзи на Украине. — К., 1994. — 189 с.

Бибиков С.Н. Хозяйственно-зкономичес-кий комплекс развитого Триполья // СА. — 1965. - № 1.

Відейко М.Ю. Давні поселення України. — К., 2000.

Виноградова Н.М. Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета три­польской культури. — Кишинев, 1983.

Гусєв С.О. Трипільська культура Середньо­го Побужжя. — Вінниця, 1995.

Давня історія України. У 3 т. — К., 1997. — Т. 1. - С. 234-236.

Даниленко В.Н. 1997. — Космогония перво-бьггного общества. — Фастов; Славутич, 1997. — С. 5-76, 90-196.

Дергачев В.А. Памятники позднего Трипо­лья. — Кишинев, 1980.

Дудків В.П., Відейко М.А Археометричні до­слідження трипільської цивілізації // Археомет-рія та охорона історико-культурної спадщини. - Вип. 2. - К., 1999.

Заец И.И., Рьіжов С.Н. Поселение триполь­ской культури Клищев на Южном Буге. — К., 1992. - 177 с.

Збенович В.Г. Дракон в изобразительной тра-диции культури Кукутени — Триполье // Ду­ховная культура древних обществ на территории Украиньї. - К., 1991. - С. 20-34.

Збенович В.Г. Памятники раннего зтапа Трипольской культури на территории Украи­ньї. - К., 1989.

Збенович В.Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. — К., 1974.

Збенович В.Г. Поселение Бернашевка на Днестре. - К., 1981. - 179 с.

Колесникова А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья. Опит социальних ре-конструкций. — К., 1993.

Коробкова Г.Ф. Хозяйственние комплекси ранних земледельческо-скотоводческих обществ Юга СССР. - Л., 1987.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Відкриття трипільської культури. 1. Дослідження і дослідники трипільської культури на території України. Дослідження і дослідники в Румунії.

 2. Основні результати археологічних дослі­джень.

 3. Архівні джерела, колекції в музеях та на­укових фондах.

 4. Археометричні дослідження трипільської протоцивілізації.

6. Археологічні ознаки цивілізацій.

7. Абсолютне датування Трипілля: археологічний аспект. 1. Датування методами природничих наук.

 2. Походження трипільської культури.
 1. Ранній період і початок розселення три­пільських племен.

 2. Середній період: освоєння трипільської ойкумени.

 3. Пізнє Трипілля: культурна трансфор­мація.

13. Проблема «зникнення» Трипілля.

 1. Характеристика навколишнього середо­вища.

 2. Відтворюючі форми господарства: за­гальна характеристика землеробства і тварин­ництва.
 1. Видобуток та обробка кременю.

 2. Металургія та металообробка.

 3. Гончарство.

19. Експериментальна археологія та палеоекономічні реконструкції.

 1. Джерела для вивчення планування та г хітектури трипільських поселень.

 2. Планування за даними тахеометричн досліджень.

 3. Архітектура поселень. Проблема інк претації будівельних решток. Методика рекої трукції окремих будівель.

 4. Зовнішній вигляд та інтер'єри різних і пів будівель.

 5. Методика реконструкцій суспільного л; за даними археологічного вивчення поселень могильників.
 1. Реконструкція сім'ї, громади, племе надплемінних утворень.

 2. Палеодемографічні реконструкції та і леодемографічне моделювання.

27. Проблема трипільських протоміст.

 1. Протоміста в світлі археологічнихних.

 2. Причини виникнення трипільських П| томіст.

 3. Трипільські знакові системи та пробле зародження писемності в неоліті Європи.

 4. Підходи до вивчення трипільських орі ментів та знакових систем.

 5. Знаки і символи на керамічних вирої раннього періоду трипільської культури.

 6. Знакові системи на мальованому пос трипільської культури.

 7. Об'ємні знаки — символи трипільсь культури.

 8. Трипілля в системі енеолітичних куль Центральної і Південно-Східної Європи.

 9. Трипілля і культури Центральної Євро синхронізація, факти і характер взаємодії.
 1. Трипілля як протоцивілізація. Про цивілізації Європи і цивілізації Сходу.

 2. Трипільська спадщина в культурі та торії України.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Вікентій Хвойка і відкриття ним трипі ської культури.

 2. Дослідження трипільської культури в личині.

3. Трипільська експедиція 1934—1940 рр

4. Дослідження пам'яток культури Кукуів Румунії.

5. Інтернет-ресурси з трипільської культури.

6. Трипільське поселення Коломийщина за даними археологічних розкопок.

7. Походження трипільської культури.

8. Палеодемографічні реконструкції як інструмент дослідження історії трипільських племен.

9. Трипільське тваринництво.

10. Землеробство трипільських племен.

11. Трипільська металургія та металообробка.

12. Видобуток та обробка кременю у трипільських племен.

13. Трипільське житлобудування.

14. Укріплені поселення трипільської культури.

15. Проблеми реконструкції трипільських будівель за даними археологічних розкопок.

16. Соціологічні реконструкції Трипілля за археологічними даними.

17. Дослідження планування поселень архео-метричними методами.

18. Планування великих трипільських поселень.

19. Проблема зародження писемності в неоліті Європи.

20. Вивчення трипільських орнаментів та знакових систем.

21. Знаки і символи на керамічних виробах раннього періоду трипільської культури.

22. Знакові системи на мальованому посуді трипільської культури.

23. Об'ємні знаки — символи трипільської культури.

24. Трипільська спадщина в культурі та історії України.25. Трипільська культура і етногенез українців.
М.ВІДЕЙКО,

кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник Інституту археології НАН України


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка