Програма курсу за вибором для учнів 10 класів історичного, історико-філологічного, літературного, філософського профілівСкачати 177.93 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір177.93 Kb.
ІСТОРІЯ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Програма курсу за вибором для учнів 10 класів історичного, історико-філологічного, літературного, філософського профілів
Автор: Грицик Тетяна Андріївна, викладач математики ВНЗ «Надслучанський інститут» м. Березне Рівненської області
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тригонометрія як галузь наукового знання має багату і цікаву історію, вивченню якої і присвячено цей курс. Історія тригонометрії налічує кіль­ка тисячоліть. Тригонометрія виникла в стародавності як один із розділів астрономії і в своєму розвитку пройшла декілька етапів, перш ніж набула сучасного вигляду. Кожен етап цього розвитку вирізняється своїми особли­востями, науковими пошуками та здобутками, іменами провідних учених, які зробили вагомий внесок у формування тригонометрії як науки. Курс присвячено розгляду історичних відомостей про виникнення та формуван­ня науки тригонометрії, основні етапи її розвитку, наукову діяльність з три­гонометрії математиків, астрономів, філософів та інших науковців різних часів і народів.

Вивчення історичних відомостей з тригонометрії сприяє збагаченню наукового світогляду учнів, закріпленню та розвитку інтересу до математи­ки. Для учнів, які планують пов'язати майбутню навчальну та професійну ді­яльність із гуманітарними науками, вивчення цього курсу доцільне з метою збагачення літературних, історичних, філологічних та філософських знань.

У процесі вивчення курсу особливу увагу слід звернути на питання, які розкривають походження тригонометричної символіки та терміноло­гії, роль*практичної діяльності людини в зародженні тригонометрії; порів­няльну характеристику різних етапів розвитку тригонометрії; інтеграцію та взаємозв'язок тригонометрії з різними галузями знань.

Вважаємо, що немає необхідності вимагати від учнів запам'ятовування всіх фактів, імен, дат тощо. Достатньо, щоб в результаті вивчення курсу учні вільно орієнтувалися в періодах розвитку тригонометрії, характеризували основні наукові здобутки та специфіку відповідного історичного періоду, на­зивали імена видатних учених, які розвивали тригонометрію, та їх основні наукові праці. При цьому важливо формувати в учнів навички та вміння самостійної та творчої роботи, наукового пошуку та дослідження.

Мета курсу — поглиблення та розширення уявлень учнів про тригономе­трію як складову загальнолюдської культури; демонстрація історії розвит­ку наукової думки на прикладі тригонометрії; розвиток творчих здібностей і навичок самостійної роботи учнів; виховання інтересу учнів до вивчення математики; інтеграція математичних і гуманітарних знань.

Під час вивчення курсу доцільно застосовувати різноманітні органі­заційні форми: доповіді учнів, бесіди, диспути, уроки-проекти, лекції. До провідних навчальних методів слід віднести самостійну роботу учнів та проблемно-пошукові методи. Форми контролю: доповіді, реферати, повідо­млення учнів; написання наукових робіт на запропоновані вчителем теми та

їх усний захист на підсумковому занятті. Засоби навчання: навчальна на на­укова література з історії тригонометрії, довідники, енциклопедії, портрети

вчених, реферати та наукові роботи учнів.

Курс призначений для учнів 10 класів гуманітарних профілів і розрахо­ваний на 8 годин.
РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

№з/п

Тема

Кількість годин

1

Вступ. Ранній період розвитку тригонометрії

1

2

Грецька тригонометрія

1

3

Індійська тригонометрія

1

4

Тригонометрія на Ближньому і Середньому Сході в Середні віки

1

5

Розвиток тригонометрії в Європі

2

6

Підсумкове заняття

2
РАЗОМ

8


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Тема 1. Вступ. Ранній період розвитку тригонометрії

Загальна характеристика тригонометрії як галузі знань. Значення тригонометричного матеріалу в сучасній науці. Причини заро­дження тригонометрії.

Потреби астрономії, землемірства, мореплавства, картографії у тригонометричних обчисленнях. Зачатки тригонометричних знань в Стародавньому Вавилоні та Єгипті. Папірус Аамеса.

«Начала» Евкліда. Праці Арістарха та Архімеда як джерела перших тригонометричних відомостей. Наука гномоніка. Астрономічні спо­стереження.
Тема 2. Грецька тригонометрія

Наука сферика. Батько грецької астрономії Гіппарх і його внесок у розвиток тригонометрії. Таблиці хорд Гіипарха і Клавдія Птолемея, способи їх складання. Менелай і його «Сферика». Праця Пто­лемея «Альмагест». Герон Александрійський. Особливості грецької тригонометрії.1

Тема 3. Індійська тригонометрія

Тригонометричні знання в наукових трактатах індійців сіддхан-тах. Основні наукові праці: «Сур'я-сіддханта» («наука Сонця»), «Брахма-спхута-сіддханта» («Вдосконалена наука Брахми»). Ви­датні індійські астрономи і математики Брамагупта і Бхаскара. За­міна хорди синусом. Означення синуса. Таблиця синусів і спосіб її складання індусами. Лінія косинуса і лінія синус-верзуса. Плоска та сферична тригонометрія.1

Тема 4. Тригонометрія на Ближньому і Середньому Сході в Середні віки

Виокремлення тригонометрії в самостійну науку. Уточнення три­гонометричних таблиць. Введення тангенса і обчислення таблиць тангенсів. Арабська тригонометрична термінологія. Збірники астрономічних і тригонометричних таблиць зіджи. Видатні на­уковці цього періоду, які займалися тригонометрією: Аль-Хорезмі, Аль-Батані, Абуль-Вафа, Біруні, Насіреддін Тусі, Масуд ал-Каші, Улугбек.2

Тема 5. Розвиток тригонометрії в Європі

Формування тригонометрії європейськими вченими Середньо­віччя: Брадвардін, Регіомонтан, Ретікус, Пейрбах. Введення триго­нометричної символіки. Внесок Л. Ейлера в тригонометрію. Три­гонометрія і визначні російські математики М. І. Лобачевський та М. В. Остроградський. Автори тригонометричних формул. Триго­нометрія у зв'язку з розвитком вищої математики. Тригонометрія як шкільна дисципліна. Підручники з тригонометрії.2

Підсумкове заняття


ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Учень (учениця):

має уявлення:


 • про причини зародження тригонометрії;

 • способи складання математичних таблиць в різні часи;

 • історичні процеси формування основних тригонометричних по­нять (синус, косинус, тангенс, котангенс, тригонометрична функ­ція, радіан, одиничне коло, ліня синуса тощо);

знає:

 • особливості історичних періодів розвитку тригонометрії (грецької, індійської, європейської та інших);

 • видатних вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток тригономе­трії, та зміст їх наукових здобутків у галузі тригонометрії;

 • основні історичні дати, які відображають формування науки триго­нометрії;

 • походження тригонометричної термінології та символіки;

уміє:

 • характеризувати в загальних рисах основні наукові праці з триго­нометрії різних часів та народів;

 • здійснювати порівняльну характеристику періодів розвитку триго­нометрії;

 • висловлювати власну точку зору щодо значення наукової події, яви­ща, процесу в розвитку тригонометрії;

 • самостійно знаходити та користуватися додатковими джерелами інформації з історії тригонометрії.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ

Тема 1. Вступ. Ранній період розвитку тригонометрії

Тригонометрія, як і будь-яка інша наука, виникла з потреб життя. В учнів слід сформувати уявлення про потреби в тригонометричних обчисленнях землемірів, моряків, астрономів та представників інших галузей практичної діяльності людини. До цього періоду належить виникнення терміна «три­гонометрія», що в перекладі з грецької означає вимірювання трикутників.

«Начала Евкліда» — найдавніша праця з геометрії, в якій закладено передумови науки тригонометрії. Так, 12-та і 13-та теореми цієї книги, по суті є теоремою косинусів.

Вагомий внесок в зародження тригонометрії зробили великі вчені древності Арістарх та Архімед. Слід назвати та охарактеризувати їх наукові праці, які заклали основу тригонометричних обчислень.

Вирішальну роль у формуванні тригонометрії відіграла сферична три гонометрія. Учні повинні мати уявлення про основні поняття, що характеризують небесну сферу та сферичну систему координат.

Наука гномоніка — одне із джерел-тригонометрії. З учнями слід роз­глянути поняття гномона, його практичні застосування в древності та взаємозв'язок з тригонометричними величинами..

Тема 2. Грецька тригонометрія

Найбільшу увагу античні вчені приділяли сфериці — науці, яка на ран­ньому етапі свого розвитку поєднувала практичну астрономію та геометрію на сфері. Сферика відіграла основоположну роль у процесі формування сфе­ричної тригонометрії. Основи старогрецької сферики викладені в працях Автоліка, Евкліда, Теодосія, Гіпсікла.

Значну роль в історії науки відіграла праця «Сферика» александрійського вченого І ст. н. е. Менелая, в якій вперше введено поняття сферичного трикутника, доведені базові теореми сферичної тригонометрії і створено теоретичну основу для тригонометричних обчислень. Важливе значення в історії тригонометрії має теорема Менелая, яка стала фундаментом усієї сферичної тригонометрії греків.

На цей період розвитку тригонометрії припадає життя і наукова діяль­ність видатного вченого древності, одного з основоположників астрономії Гіппарха. Щоб полегшити астрономічні обчислення, він склав таблиці хорд, виражених у частинах радіуса, які відігравали в той час роль сучасної та­блиці синусів. Після Гіппарха тригонометрією цікавився відомий грецький астроном і правитель Єгипта Птолемей. Доцільне ознайомити учнів з погля­дами Птолемея на побудову Всесвіту і його геоценітричною системою світу, зі способом складання математичних таблиць Птоліемея. Слід звернути увагу учнів на головний астрономічний трактат Птолемея «Альмагест», який вмі­щував основні на той час тригонометричні знання.

Важливо, щоб учні усвідомили специфіку грецької тригонометрії, яка полягає в тому, що: 1) в ній розглядалися хорди кола; 2) була відсутня будь-яка символіка; 3) тригонометрія складала допоміжний розділ астрономії.

Тема 3. Індійська тригонометрія

Особливе значення в історії математики має заміна хорди синусом. Синус був введений ще в «Сур'ї-сіддханті». У праціі «Аріабхатіам» індійського астронома і математика Аріабхати дано визначення синуса і наведена та­блиця 24-х його значень. Індійці також ввели відношення прилеглого кате­та до гіпотенузи, яке є косинусом. Заміна хорди синусом відбулася у зв'язку з тим, що індійські астрономи широко застосовували проективні методи, розроблені греками. Індійцям були відомі деякі співвідношення між триго­нометричними величинами. Так, наприклад, їм були відомі співвідношення sin2 а + cos2 а = r2, cos(90°-а) = sinа, sin ver2a = 2 sin2 а, а також вираз для синуса суми і різниці дуг.

Доцільно наголосити, що тригонометрія в Індії розвивалась, як і в Греції, у зв'язку з потребами астрономії, зокрема при вивченні переміщень Сонця і Місяця. Елементи тригонометрії були необхідні для обчислення відстаней і кутів під час спостережень за небесними тілами. Доцільно ознайомити учнів зі способом складання таблиць синусів, що використовувал індійці.

Важливо підкреслити здобутки індійців у розвитку тригонометричних знань порівняно з греками, які полягали у введенні півхорди (синуса) та косинуса, а також складанні тригонометричних таблиць замість таблиць хорд.

Тема 4. Тригонометрія на Ближньому і Середньому Сході в Середні віки

У VIII-XV ст. на розвиток тригонометрії вплинули народи сучасних територій Середньої Азії, Закавказзя, Ірану, Афганістану і Сирії. До кінця XI спільними зусиллями вчених Ближнього і Середнього Сходу були закладені основи тригонометрії як самостійної науки. Виділення тригонометрії в самостійну наукову галузь можна віднести до найвизначніших здобутків цього періоду її розвитку.

Особливу увагу слід приділити розгляду таких наукових здобутків цьо­го історичного відрізку часу:


 • у працях відомого астронома IX ст. Аль-Батані вводиться нова, не­відома досі тригонометрична величина, яку він назвав «тінню» і яка за сучасною термінологією є тангенсом або котангенсом;

 • наприкінці X ст. арабський геометр Абуль-Вафа запропонував метод складання таблиць синусів кутів через кожні 10', а також склав та­блицю тангенсів. Він використовував у своїх працях тригонометрич­ні величини, які тепер називаються секансом і косекансом;

 • Біруні уточнив і узагальнив результати, яких досягли його поперед­ники в тригонометрії. У праці «Канон Масуда» він виклав усі відомі на той час відомості з тригонометрії та суттєво їх доповнив;

 • азербайджанець Насіреддін Тусі вперше виділив тригонометрію як самостійну математичну науку. У своєму «Трактаті про повний чо-тирьохсторонник» Насіреддін довів теореми синусів і тангенсів і, по суті, завершив цикл основних ідей прямолінійної та сферичної три­гонометрії;

 • у першій половині XV ст. Масуд ал-Каші з великою точністю обчислив тригонометричні таблиці з кроком в 1', які протягом 250 років залишалися неперевершеними;

 • узбецький астроном і математик Улугбек склав тригонометричні та­блиці і вперше запропонував аналітичний метод обчислення синуса дуги одного градуса.

Підсумовуючи питання щодо розвитку тригонометрії в цей період, слід зазначити, що саме в цей час: 1) було введено нові тригонометричні величи­ни і складено для них таблиці; 2) знайдено значно точніші способи складання математичних таблиць, ніж ті, які застосовувалися до цього часу; 3) тригонометрія набула самостійного характеру; 4) араби вперше почали користувати­ся формулами, які містять тригонометричні величини.

Тема 5. Розвиток тригонометрії в Європі

З ХНІ ст. в Європі з'являються математичні праці, в яких значне міс­це відводиться тригонометрії. До них відносять наукові твори Леонардо Пізанського, Джона Пекхама, Джовані Кампано, Брадвардіна, Річарда з Ва-лінгфорда, Лінеріїса, Леві бен Герсона, Домініко де Клавазіо, Жана де Мер, Ніколая Кузанського.

Слід відзначити видатних учених цього періоду Брадвардіна та Регіо-монтана, які систематизували наявні тригонометричні відомості та суттє­во їх доповнили. Важливо повідомити про перший в Європі математичний твір, у якому тригонометрія розглядається окремо від астрономії,— «П'ять книг про трикутники всіх видів» Регіомонтана.

Історія плоскої та сферичної тригонометрії в XVI-XVII ст. пов'язана з іменами європейських учених Франческо Мавроліко, Христофа Клавія, Франсуа Вієта, Адріана ван Роумена, Бартоломея Пітіска.

На порозі XVII ст. в розвитку тригонометрії з'являється новий на­прям — аналітичний. Якщо до цього часу головною метою науки тригономе­трії вважалося розв'язування трикутників, то в XVII-XIX ст. тригонометрія поступово стає одним із розділів математичного аналізу.

Доцільно розглянути застосування тригонометрії в механіці, фізиці, техніці, особливо при вивченні коливальних рухів та інших періодичних процесів. У зв'язку з вивченням гармонічних коливань та інших коливаль­них рухів слід повідомити про видатного французького вченого Ж. Фур'є.

Важливо детально розглянути питання, що стосуються введення та вивчення тригонометричних функцій, побудови аналітичної теорії триго­нометричних функцій. Слід підкреслити абстрактність поняття тригономе­тричної функції, яке у процесі історичного розвитку набувало все ширшого застосування в теоретичних дослідженнях як у самій математиці, так і в її практичних застосуваннях. Бажано, щоб учні знали, коли й ким вперше були побудовані синусоїда, косинусоїда, тангенсоїда; хто й коли займався дослі­дженням тригонометричних функцій та їхніх графіків. Так, термін «триго­нометричні функції» запровадив у 1770 р. Г. Є. Кюгель у праці «Аналітична тригонометрія».

Більше часу слід приділити вивченню творчого та життєвого шляху ви­датного вченого Л. Ейлера, у працях якого тригонометрія набула сучасного вигляду. Він розглядав тригонометричні функції як певний клас аналітич­них функцій з дійсними та комплексними аргументами, з'ясував питання Про знаки тригонометричних функцій, відкрив зв'язок між тригонометрич­ними та показниковими функціями. Теорію тригонометричних функцій Ейлер вмістив у першому томі своєї книги «Вступ в аналіз нескінченних».
На основі праць Ейлера були складені.підручники тригонометрії. Один із перших — підручник тригонометрії М. Є. Головіна.

У XIX ст. питаннями тригонометрії та її викладання займалися видатні російські вчені М. І. Лобачевський і М. В. Остроградський. У праці М. І. Лобачевського «Алгебра або обчислення скінченних» тригонометрія розгляда­ється як область математичного аналізу.До основних здобутків європейського періоду розвитку тригонометрії слід віднести розвиток аналітичної теорії тригонометричних функцій, значне удосконалення тригонометричної символіки та обґрунтувань, розгляд тригонометричних функцій не тільки кута і дуги, а й і довільних дійсних чисел.

ТЕМИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ З ІСТОРІЇ ТРИГОНОМЕТРІЇ

 1. Історія тригонометричних таблиць.

 2. Тригонометрія у працях Аль-Фарабі та Ібн Сіни.

 3. Початки тригонометрії на сфері.

 4. Астрономічна школа Улугбека та її внесок у розвиток тригонометрії.

 5. Наукові праці з тригонометрії IX-XV століть.

 1. Видатний європейський учений Йоган Мюллер (Регіомонтан) і його на­укова діяльність з тригонометрії.

 1. Історичні віхи розвитку сферичної тригонометрії.

 2. Наукові доробки з тригонометрії Насіреддіна Тусі.

 3. Тригонометрія і видатний математик Мухаммад ібн Муса аль-Хорезмі.

 4. Про методи визначення синуса одного градуса.

 5. Життя і наукова діяльність з тригонометрії Абу Райхана аль Біруні.

 1. Плоска та сферична тригонометрія як дві складові єдиної науки триго­нометрії.

 1. Наукова діяльність Леонарда Ейлера з тригонометрії.

 1. Тригонометрія як навчальний предмет у загальноосвітній середній школі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции.— М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1959.— 459 с.

 2. Выгодский М. Я. Арифметика и алгебра в древнем мире.— М.: Наука, 1967.— 367 с.

 3. Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины XIX столе­тия.— М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1960.— 467 с.

 4. Володарский А. И. Очерки истории средневековой индийской матема­тики.— М.: Наука, 1977.— 181 с.

 5. Глейзер Г. И. История математики в школе. VII—VIII классы.— М.: Про­свещение, 1982.— 128 с.

 6. Глейзер Г. И. История математики в школе. IX-X классы. — М.: Просве­щение, 1983.— 350 с.

 7. История математики: В 3 т.— Т. 1. С древнейших времен до начала ново­го времени. / Под ред. А. П. Юшкевича.— М.: Наука, 1970.— 350 с.

 8. История математики: В 3 т.— Т. 2. Математика XVII столетия / Под ред. А. П. Юшкевича.— М.: Наука, 1970.— 300 с.

 9. История математики: В 3 т.— Т. 3. Математика XVIII столетия / Под ред. А. П. Юшкевича.— М.: Наука, 1972.— 494 с.

 10. Кэджори Ф. История элементарной математики.— Одесса, 1917.

 11. Матвиевская Г. П. Очерки истории тригонометрии.— Ташкент: Фан, 1990.— 160 с.

 12. Раик А. Е. Очерки по истории математики в древности.— 2-е изд.— Са­ранск: Мордовское книжное изд-во, 1977.— 370 с.

 13. Рыбников К. А. История математики.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.— 454 с.

 14. Цейтен Г. Г. История математики в древности и в средние века.— М.—Л.: Гостехтеориздат, 1932.— 230 с.

 15. Цейтен Г. Г. История математики в XVI и XVII веках.— М.—Л.: ОНТИ, 1938.—456 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка