Програма курсу "Соціологія" (для студентів І курсу спеціальності "політологія" факультету політико-інформаційного менеджменту) Програма складена: доц., к.І. н. Інною Шостак "Сторінка3/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

Питання на модульний контроль № 1:


 1. Визначте місце соціології у системі суспільних та гуманітарних наук.

 2. З’ясуйте, що виступає предметом та об’єктом дослідження соціології.

 3. Подайте інтерпретацію основних категорій соціології: соціальне, соціальні відносини, соціальний закон.

 4. Зазначте підходи до структурування соціології як науки.

 5. Охарактеризуйте функції соціології.

 6. Визначте основні періоди розвитку соціології.

 7. Подайте загальну характеристику розвитку протосоціологічної думки в Європі.

 8. Протосоціологічна думка епохи античності та середньовіччя.

 9. Протосоціологічна думка епох Відродження та Просвітництва.

 10. Подайте загальну характеристику класичного (академічного) періоду в розвитку світової соціології.

 11. Охарактеризуйте основні концепції зарубіжної соціології ХІХ-ХХ ст.: позитивізм (О. Конт), функціоналізм (Т. Парсонс, Р. Мертон), соціологізм (Е. Дюркгейм), органічний напрям (Г. Спенсер), психологічний напрям (Л. Уорд, Ф. Гіддінгс, В. Парето), символічний інтеракціонізм (Дж. Мід, Г. Блумер, Е. Гоффман).

 12. Соціологічні погляди М.Вебера.

 13. Соціологічні погляди П.Сорокіна.

 14. Розвиток соціологічної думки в Україні: періоди та особливості.

 15. Розвиток протосоціологічної думки в Україні.

 16. Українська академічна соціологія (М. Ковалевський, М. Шаповал, М. Грушевський).

 17. Розвиток соціології в Україні в добу незалежності (В. Волович).Першоджерела для конспектування:

 1. Дюркгейм Е. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – С. 5-164.


Вимоги до написання реферату

 • необхідно обрати лише одну тему і розкрити її, спираючись на першоджерела

 • обсяг реферату – 10-15 сторінок

 • реферат має включати титульний аркуш, план, основний текст із вступом та висновками, список використаної літератури

 • на титульній сторінці вказується навчальний заклад та кафедра, куди подається реферат, назва обраної теми, виконавець реферату

 • у списку використаної літератури в алфавітному порядку вказуються джерела, використані при написані реферату (не менше 8 пунктів із використанням, поряд з рекомендованою монографією, наукових досліджень, статей з наукових видань та підручників).Тематика, рекомендована для написання рефератів:


 1. Аналіз суспільства в теорії Т.Парсонса (за першоджерелом: Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Чесноковой, С.Белановского. – М., 2002. – 832 с.)

 2. Характеристика девіантної поведінки в концепції Т.Парсонса (за першоджерелом: Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Чесноковой, С.Белановского. – М., 2002. – 832 с.)

 3. Соціологія релігії М.Вебера (за першоджерелом: Попередні зауваження до “Зібрання праць із соціології релігії” // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998.)

 4. Розуміюча соціологія М.Вебера: проблема визначення предмету дослідження (за першоджерелом: Про деякі категорії соціології розуміння // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998.)

 5. Теорія М.Вебера про вплив віросповідання на соціальне розшарування (за першоджерелом: Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994. – 261 с.)

 6. Концепція “духу капіталізму” у М.Вебера (за першоджерелом: Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994. – 261 с.)

 7. Основні парадигми і перспективи в соціології (за джерелом: Добреньков В., Кравченко А. Фундаментальная социология. В 15 т. – Т. 1: Теория и методология. – М., 2003. – 908 с.)

 8. Форми суспільної організації за М.Шаповалом (за першоджерелом: Шаповал М. Загальна соціологія: Підручник / за ред. О.Юренка. – К., 1996. – 368 с.)

 9. Рушійні сили суспільства за М.Шаповалом (за першоджерелом: Шаповал М. Загальна соціологія: Підручник / за ред. О.Юренка. – К., 1996. – 368 с.)

 10. Мікросоціологія (за першоджерелом: Смелзер Н. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. – Львів, 2003. – 128 с.)

 11. Мезосоціологія (за першоджерелом: Смелзер Н. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. – Львів, 2003. – 128 с.)

 12. Макросоціологія (за першоджерелом: Смелзер Н. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. – Львів, 2003. – 128 с.)

 13. Розвиток глобальної соціології (за першоджерелом: Смелзер Н. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. – Львів, 2003. – 128 с.)

 14. Соціальна взаємодія у концепції Е.Гідденса (за першоджерелом: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М., 2003. – 528 с.)

 15. Критика функціоналізму Е.Гідденсом (за першоджерелом: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М., 2003. – 528 с.)

 16. Соціальна стратифікація за Е.Гідденсом (за першоджерелом: Гідденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.)

 17. Визначення соціального факту за Е.Дюркгеймом (за першоджерелом: Дюркгейм Е. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – 352 с.)

 18. Курс соціальної науки Е.Дюркгейма (за першоджерелом: Дюркгейм Е. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – 352 с.)

 19. Педагогіка і соціологія – лекційний курс Е.Дюркгейма (за першоджерелом: Дюркгейм Е. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – 352 с.)

 20. Дослідження соціальних змін І.Валлерстайном (за першоджерелом: Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХІ века. – М., 2004. – 368 с.)

 21. Погляд І.Валлерстайна на спадок соціології та майбутнє суспільствознавства (за першоджерелом: за першоджерелом: Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХІ века. – М., 2004. – 368 с.)

 22. Вимоги до написання реферату в соціології (за джерелом: Долгоруков А. Практикум по общей социологии. – М., 2006. – 296 с.)

 23. Вимоги до написання есе в соціології (за джерелом: Долгоруков А. Практикум по общей социологии. – М., 2006. – 296 с.)

 24. Доповідь на соціологічну тематику (за джерелом: Долгоруков А. Практикум по общей социологии. – М., 2006. – 296 с.)

 25. Case study (за джерелом: Долгоруков А. Практикум по общей социологии. – М., 2006. – 296 с.)

 26. Науково-організаційна діяльність Українського соціологічного інституту під керівництвом М.Грушевського (за першоджерелом: Сохань П., Ульяновський В., Кіржаєв С. М.С.Грушевський і Academia. Ідея, змагання, діяльність. – К., 1993. – 324 с.)

 27. Місце соціальних інститутів у структурі суспільства (за джерелом: Макєєв С. Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 4. – С. 5.)

 28. Місце етносоціології у структурі соціологічного знання (за джерелом: Євтух В. Етносоціологія: перспективи застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 2. – С. 20.)

 29. Соціальні проблеми українського села (за джерелом: Шатохін А. Українське село: поселенська мережа в регіональному аспекті // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 1. – С. 180.)

 30. Поняття соціального факту (за першоджерелом: Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.)

 31. Вимоги до соціолога як дослідника (за джерелом: Кодекс професійної етики соціолога // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 9.)МОДУЛЬ 2

Макро- та мікросоціологія
Лекція 6-7: Суспільство як складна соціальна система – 4 год.

 1. Поняття суспільство у соціології. Теорії походження суспільства.

 2. Інституційно-організаційна структура суспільства

а) соціальні групи

б) соціальні інститутив) соціальні організації

 1. Соціальна стратифікація

Література:

 1. Гіденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.

 2. Яковлев А. Социальная структура общества: Учебник. – М., 2003. – 384 с.

 3. Радаев В., Шкаратан О. Социальная стратификация. – М., 1996.

 4. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

 5. Макєєв С. Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 4. – С. 5.

 6. Оксамитна С. Соціальна стратифікація, мобільність та соціальна ексклюзія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 211.


Лекція 8-9: Соціологічне вивчення особистості – 4 год.

 1. Поняття особистість у соціології.

 2. Соціалізація особистості.

 3. Соціальний статус та соціальна роль.

 4. Соціальна мобільність.

Література:

 1. Гіденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.

 2. Циба В. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз). – К., 2000. – 199 с.

 3. Злобіна О. Особистісна складова суспільних змін: соціологічний контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 3. – С. 32.

 4. Злобіна О. Категорія “особистість” у системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 2. – С. 121.

 5. Резник О. Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 3. – С. 68.


Практичне заняття 3: Суспільство як складна соціальна система – 2 год.

 1. Поняття суспільство у соціології.

 2. Теорії походження суспільства.

 3. Соціальна структура суспільства: інституційно-організаційний аспект.

 4. Соціальна стратифікація.

Рекомендована література:

 1. Гіденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.

 2. Яковлев А. Социальная структура общества: Учебник. – М., 2003. – 384 с.

 3. Радаев В., Шкаратан О. Социальная стратификация. – М., 1996.

 4. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: / укл. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома. – К., 2002. – 480 с.

 5. Макєєв С. Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 4. – С. 5.

 6. Оксамитна С. Соціальна стратифікація, мобільність та соціальна ексклюзія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 211.

 7. Огаренко В. Соціологія малих груп: Підручник. – К., 2005. – 292 с.

 8. Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Чесноковой, С.Белановского. – М., 2002. – 832 с.

 9. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М., 2003. – 528 с.


Практичне заняття 4: Соціологічне вивчення особистості – 2 год.

 1. Поняття особистість у соціології.

 2. Соціалізація особистості.

 3. Соціальний статус та соціальна роль.

 4. Соціальна мобільність.

Рекомендована література:

 1. Гіденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.

 2. Циба В. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз). – К., 2000. – 199 с.

 3. Злобіна О. Особистісна складова суспільних змін: соціологічний контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 3. – С. 32.

 4. Злобіна О. Категорія “особистість” у системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 2. – С. 121.

 5. Резник О. Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 3. – С. 68.


Лекція 10-11: Соціальна взаємодія – 4 год.

 1. Основні концепції соціальної взаємодії.

 2. Соціологія конфлікту:

а) предмет і категорії соціології конфлікту;

б) типологія конфліктів;

в) попередження та розв’язання конфліктів.

Література:


 1. Гіденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.

 2. Дмитриев А. Социальный конфликт. Общее и особенное. – М., 2002. – 526 с.

 3. Рубин Дж. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб., 2002. – 352 с.

 4. Соколов С. Социальная конфликтология: Учеб. пособие. – М., 2001. – 327 с.

 5. Казаков В. Соціальний конфлікт: проблема визначення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 156.

 6. Купців А. Маніпулятивна складова соціальної взаємодії в контексті політичного маркетингу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 2. – С. 91.

 7. Козырев Г. Социальное действие, взаимодействие, поведение и социальный контроль // Социс. – 2005. – № 8. – С. 124-130.

 8. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М., 2002. – 880 с.


Лекція 12: Соціальний контроль, девіантна поведінка – 2 год.

 1. Проблеми соціально-психологічної напруги.

 2. Девіація як соціальне явище. Аномія.

 3. Основні концепції девіації.

Література:

1. Соціальна робота з підлітками з девіантною поведінкою та молодими людьми, які повернулися з місць позбавлення волі / За заг. ред. А.Бучака. – Рівне, 2001. – 28 с.2. Общая социология: Учеб. пособие / под ред. проф. А.Эфендиева. – М., 2002. – 654 с.
Практичне заняття 5: Соціальний контроль, девіантна поведінка – 2 год.

 1. Соціальний контроль.

 2. Девіація як соціальне явище. Аномія.

 3. Основні концепції девіації.

Рекомендована література:

 1. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

 2. Соціологія: Підручник / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 3. Соціальна робота з підлітками з девіантною поведінкою та молодими людьми, які повернулися з місць позбавлення волі / За заг. ред. А.Бучака. – Рівне, 2001. – 28 с.

 4. Общая социология: Учеб. пособие / под ред. проф. А.Эфендиева. – М., 2002. – 654 с.Заняття 6: Модульний контроль № 2 – 2 год. (захист рефератів)
Першоджерела для конспектування:

 1. Смелзер Н. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. – Львів, 2003. – 128 с.


Питання для самоконтролю


 1. Інтерпретація поняття “суспільство” у соціології.

 2. Назвіть основні ознаки суспільства за Е.Шілзом

 3. Типологія суспільств.

 4. Основні соціологічні підходи до вивчення соціальної стратифікації суспільства

 5. Соціальна стратифікація за Е.Гідденсом.

 6. Теорії соціальної стратифікації К.Маркса та М.Вебера.

 7. Охарактеризуйте системно-орга­нізаційний аспект соціальної структури суспільства (соціальні інститути, соціальні організації, соціальні групи).

 8. Аналіз поняття “особистість” у соціології.

 9. Соціалізація особистості.

 10. Проаналізуйте особливості Вашої соціалізації (назвіть етапи, механізми, агентів, які визначили особливості процесу соціалізації для Вас).

 11. Наведіть приклади ресоціалізації та десоціалізації особистості.

 12. Соціальний статус та соціальна роль.

 13. Перерахуйте власні приписні та набуті соціальні статуси та визначіть, які соціальні ролі вони передбачають.

 14. Наведіть приклади рольового конфлікту.

 15. Проаналізуйте типи соціальної мобільності

 16. Охарактеризуйте теорію соціальної мобільності П.Сорокіна.

 17. Основні концепції соціальної взаємодії.

 18. Історія розвитку соціології конфлікту.

 19. Предмет дослідження і основні категорії соціології конфлікту.

 20. Девіація як соціальне явище.

 21. Охарактеризуйте теорію аномії Е.Дюркгейма.

 22. Класифікація девіантної поведінки Р.Мертона.

 23. Визначте поняття соціального контролю та його елементи.


МОДУЛЬ 3

Галузева соціологія 1
Лекція 13-14: Соціологія політики – 4 год.

 1. Поняття і категорії соціології політики.

 2. Основні складові соціології політики.

 3. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.

Література:

        1. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Городяненка. – К., 1999. 384 с.

        2. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / під ред. В.Воловича. – К., 1998. – 736 с.

        3. Соціологія: Курс лекцій / за ред. В.Пічі. – Л., 2002. – 312 с.

        4. Соціологія: Підручник / за заг. ред. проф. В.Андрущенка, проф. М.Горлача. – Харків; К., 1998. – 624 с.

        5. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

        6. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.

        7. Городяненко В. “Соціологія політики”, “політична соціологія” або “соціологія політичної сфери”? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 1. – С. 167.

        8. Головаха Є. Ставлення до влади і політичний вибір молоді України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 1. – С. 117.

        9. Кола Д. Политическая социлогия: Учебник. – М., 2001. – 406 с.


Лекція 15: Етносоціологія – 2 год.

 1. Предмет дослідження етносоціології.

 2. Історія розвитку етносоціології.

 3. Національно-етнічні процеси і відносини.

Література:

 1. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 2. Соціологія: Навч. посібник / за ред. С. Макєєва. – К., 1999.

 3. Соціологія: Курс лекцій / за ред. В.Пічі. – Л., 2002. – 312 с.

 4. Євнух В. Етносоціологія: перспективи застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 2. – С. 20.


Практичне заняття 7: Соціологія політики – 2 год.

1. Поняття і категорії соціології політики.       1. Основні складові соціології політики.

       2. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.

Рекомендована література:

        1. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / під ред. В.Воловича. – К., 1998. – 736 с.

        2. Соціологія: Курс лекцій / за ред. В.Пічі. – Л., 2002. – 312 с.

        3. Соціологія: Підручник / за заг. ред. проф. В.Андрущенка, проф. М.Горлача. – Харків; К., 1998. – 624 с.

        4. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

        5. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.

        6. Городяненко В. “Соціологія політики”, “політична соціологія” або “соціологія політичної сфери”? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 1. – С. 167.

        7. Головаха Є. Ставлення до влади і політичний вибір молоді України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 1. – С. 117.

        8. Артемов Г. Политическая социология: Учеб. пособие. – М., 2002. – 280 с.

        9. Данилов А. Социология власти: Теория и практика глобализма. – Минск, 2001. – 447 с.

        10. Кола Д. Политическая социлогия: Учебник. – М., 2001. – 406 с.

        11. Кравченко А. Социология и политология. – М., 2000. – 312 с.

        12. Маслов В. Моделирование политических процессов и роль личности в истории // Социс. – 2005. - № 10. – С. 75-83.

        13. Политическая социология: Учеб. пособие / ред. Борцов Ю., Волков Ю., Попов А. и др. – Ростов-на-Дону, 2001. – 640 с.


Практичне заняття 8: Етносоціологія та демографічні процеси – 2 год.

 1. Історія розвитку етносоціології, предмет її дослідження.

 2. Національно-етнічні процеси і відносини.

 3. Сутність соціологічної демографії.

 4. Соціологія міграції.

Рекомендована література:

 1. Герасимчук А., Палеха Ю., Шиян О. Соціологія: Навч. посібник. – К., 2002. – 237 с.

 2. Прибиткова І. Основи демографії: Посібник. – К., 1995. – 256 с.

 3. Соціологія. Посібник / за ред. В.Городяненка. – К., 1999. 384 с.

 4. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / ред. В.Воловича. – К., 1998. – 736 с.

 5. Соціологія: Курс лекцій / за ред. В.Пічі. – Л., 2002. – 312 с.

 6. Соціологія: Підручник / за ред. В.Андрущенка, М.Горлача. – Харків; К., 1998. – 624 с.

 7. Соціологія: Підручник / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 8. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

 9. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.

 10. Євтух В. Етносоціологія: перспективи застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 2. – С. 20.


Заняття 9: Модульний контроль № 3 (у формі тестових завдань)

Питання на підсумковий модуль № 3


 1. Місце соціології у системі суспільних та гуманітарних наук.

 2. Предмет та об’єкт дослідження соціології.

 3. Категорії соціології: соціальне, соціальні відносини, соціальний закон.

 4. Структура соціології як науки.

 5. Функції соціології.

 6. Загальна характеристика розвитку протосоціологічної думки в Європі.

 7. Протосоціологічна думка епохи античності та середньовіччя.

 8. Протосоціологічна думка епох Відродження та Просвітництва.

 9. Загальна характеристика класичного (академічного) періоду в розвитку світової соціології.

 10. Соціологічні погляди О. Конта

 11. Соціологічні погляди Т. Парсонса, Р. Мертона

 12. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма

 13. Соціологічні погляди Г. Спенсера

 14. Соціологічні погляди М.Вебера.

 15. Соціологічні погляди П.Сорокіна.

 16. Основні концепції зарубіжної соціології ХХ ст.

 17. Розвиток соціологічної думки в Україні: періоди та особливості.

 18. Розвиток протосоціологічної думки в Україні.

 19. Українська академічна соціологія (ХІХ-ХХ ст.).

 20. Соціологічні погляди М. Ковалевського

 21. Соціологічні погляди М. Шаповала

 22. Соціологічні погляди М. Грушевського

 23. Розвиток соціології в Україні в добу незалежності.

 24. Інтерпретація поняття “суспільство” у соціології.

 25. Типологія суспільств.

 26. Основні соціологічні підходи до вивчення соціальної стратифікації суспільства

 27. Соціальна стратифікація за Е.Гідденсом.

 28. Теорії соціальної стратифікації К.Маркса та М.Вебера.

 29. Системно-орга­нізаційний аспект соціальної структури суспільства (соціальні інститути, соціальні організації, соціальні групи).

 30. Аналіз поняття “особистість” у соціології.

 31. Соціалізація особистості.

 32. Соціальний статус та соціальна роль.

 33. Соціальна мобільність

 34. Теорія соціальної мобільності П.Сорокіна.

 35. Основні концепції соціальної взаємодії.

 36. Історія розвитку соціології конфлікту.

 37. Предмет дослідження і основні категорії соціології конфлікту.

 38. Девіація як соціальне явище.

 39. Теорія аномії Е.Дюркгейма.

 40. Класифікація девіантної поведінки Р.Мертона.

 41. Поняття соціального контролю та його елементи.

 42. Предмет дослідження та основні категорії соціології політики.

 43. Основні складові соціології політики.

 44. Предмет дослідження етносоціології.

 45. Історія розвитку етносоціології.

 46. Предмет дослідження соціологічної демографії.

 47. Міграція як важливе соціальне явище.


Першоджерела для конспектування:

1. Шаповал М. Загальна соціологія: Підручник / за ред. О.Юренка. – К., 1996. – 368 с.
МОДУЛЬ 4

Методика проведення соціологічних досліджень
Лекція 16-17: Організація і проведення конкретно-соціологічних досліджень – 4 год.

 1. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види.

 2. Програма конкретного соціологічного дослідження.

 3. Методи соціологічного дослідження.

Література:

 1. Соціологія: Підручник / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 2. Сурмин Ю., Туленков Н. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К., 2000. – 304 с.

 3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.

 4. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.

 5. Добреньков В., Кравченко А. Фундаментальная социология. В 15 т. – Т. 1: Теория и методология. – М., 2003. – 908 с.


Лекція 18-20: Метод опитування – 6 год.

 1. Анкетне опитування: особливості поштового, пресового, телефонного опитувань.

 2. Метод соціологічного інтерв’ю.

 3. Метод фокус-груп в соціології

 4. Метод експертних оцінок.

 5. Роль опитування у зборі первинної інформації.

Література:

 1. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 2. Сурмин Ю., Туленков Н. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К., 2000. – 304 с.

 3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.

 4. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.

 5. Добреньков В., Кравченко А. Фундаментальная социология. В 15 т. – Т. 1: Теория и методология. – М., 2003. – 908 с.

 6. Міщенко М. Дослідження впливу інтерв’юера на відповіді респондента: результати методичного експерименту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 1. – С. 129.


Практичне заняття 10: Соціологічне дослідження: особливості проведення – 2 год.

 1. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види.

 2. Програма конкретного соціологічного дослідження.

 3. Методи соціологічного дослідження.

Література:

 1. Соціологія: Підручник / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 2. Сурмин Ю., Туленков Н. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К., 2000. – 304 с.

 3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.

 4. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.

 5. Добреньков В., Кравченко А. Фундаментальная социология. В 15 т. – Т. 1: Теория и методология. – М., 2003. – 908 с.

 6. Вербець В. Соціологічне дослідження: Методика організації та проведення. – Острог, 2000. – 65 с.

 7. Контент-аналіз як метод дослідження ЗМК / укл. В. Іванов. – К., 1998. – 11 с.

 8. Филатова О. Методика и техника социологического исследования: Конспект лекций. – СПб., 2000. – 48 с.

 9. Хеллевик О. Социологический метод. – М., 2002. – 192 с.

 10. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.


Практичне заняття 11: Метод опитування – 2 год.

 1. Анкетне опитування.

 2. Класифікація питань в анкеті

 3. Метод соціологічного інтерв’ю.

 4. Метод експертних оцінок.

 5. Роль опитування у зборі первинної інформації.

Рекомендована література:

 1. Гідденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.

 2. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.

 3. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс. - К., 1996. – 272 с.

 4. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

 5. Вербець В. Соціологічне дослідження: Методика організації та проведення. – Острог, 2000. – 65 с.

 6. Дюркгейм Е. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – 349 с.

 7. Соціологія: Підручник / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 8. Сурмин Ю., Туленков Н. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К., 2000. – 304 с.

 9. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.

 10. Міщенко М. Дослідження впливу інтерв’юера на відповіді респондента: результати методичного експерименту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 1. – С. 129.


Заняття 12: Модульний контроль № 4
Питання на модульний контроль № 4

 1. Соціологічне дослідження: поняття, функції.

 2. Яку роль у розвитку соціології відіграють конкретні соціологічні дослідження?

 3. Охарактеризуйте класифікації соціологічних досліджень.

 4. З якою метою розробляється програма конкретного соціологічного дослідження? Які функції вона виконує?

 5. Зазначте структуру програми конкретного соціологічного дослідження.

 6. Класифікація методів соціологічного дослідження.

 7. Дайте загальну характеристику методу збору соціальної інформації спостереженню.

 8. Дайте загальну характеристику методу збору соціальної інформації експерименту.

 9. Дайте загальну характеристику методу аналізу документів.

 10. Визначте позитиви та негативи застосування методу опитування.

 11. Поясніть, чим зумовлена популярність методу анкетного опитування.

 12. Класифікація питань в соціологічній анкеті.

 13. Особливості поштового, пресового, телефонного опитувань.

 14. Метод соціологічного інтерв’ю.

 15. Метод фокус-груп в соціології.

 16. Метод експертних оцінок.

 17. Роль опитування у зборі первинної інформації.Першоджерела для конспектування:

 1. Про деякі категорії соціології розуміння // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998.

 2. Попередні зауваження до “Зібрання праць із соціології релігії” // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998.


МОДУЛЬ 5

Методологія обробки та аналізу соціальної інформації
Лекція 21-22: Вибірковий метод – 4 год.

 1. Вибірка у соціологічному дослідженні.

 2. Зміст і основні категорії вибіркового методу.

Література:

 1. Соціологія: Підручник / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 2. Сурмин Ю., Туленков Н. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К., 2000. – 304 с.

 3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.

 4. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.


Лекція 23-24: Обробка та аналіз соціологічної інформації – 4 год.

 1. Методи аналізу і обробки соціологічних даних

 2. Технологія обробки соціологічних даних

 3. Аналіз даних повторних і порівняльних досліджень

 4. Методи багатовимірної статистики: факторний і кластерний аналіз

Література:

       1. Соціологія: Підручник / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

       2. Сурмин Ю., Туленков Н. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К., 2000. – 304 с.

       3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.

       4. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.


Практичне заняття 13: Вибірковий метод – 2 год.

  1. Вибірковий метод: понятійний апарат

  2. Типологія вибірки

  3. Репрезентативність, якість та надійність вибірки

Рекомендована література:

 1. Сурмин Ю., Туленков Н. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К., 2000. – 304 с.

 2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.

 3. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.

 4. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс. - К., 1996. – 272 с.

 5. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

 6. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології. - К., 1995. – 224 с.

 7. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / під ред. В.Воловича. – К., 1998. – 736 с.


Лекція 25: Прогнозування у соціології – 2 год.

 1. Сутність і функції футурології.

 2. Соціальні прогнози.

Література:

 1. Соціологія. Посібник / за ред. В.Городяненка. – К., 1999. 384 с.

 2. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / під ред. В.Воловича. – К., 1998. – 736 с.

 3. Соціологія: Курс лекцій / за ред. В.Пічі. – Л., 2002. – 312 с.

 4. Соціологія: Підручник / за заг. ред. проф. В.Андрущенка, проф. М.Горлача. – Харків; К., 1998. – 624 с.Заняття 14: Модульний контроль № 5 - захист результатів соціологічних досліджень – 2 год.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка