Програма курсу "Соціологія" (для студентів І курсу спеціальності "політологія" факультету політико-інформаційного менеджменту) Програма складена: доц., к.І. н. Інною Шостак "Сторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4
Національний університет “Острозька академія”

Кафедра політологіїНавчальна програма курсу “Соціологія”


(для студентів І курсу спеціальності “політологія”

факультету політико-інформаційного менеджменту)


Програма складена:

доц., к.і.н. Інною Шостак

“Затверджено”

на засіданні кафедри

протокол № _____

від ____ ________ 200__ р.

завідувач кафедри

Мацієвський Ю.В.___________

Острог, 2007Пояснювальна записка

Мета і завдання курсу


Дисципліна “Соціологія” передбачає формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки. Кожна з галузей науки має предмет, що розкривається змістом, системою теорій, законів, категорій, принципів тощо і виконує особливі функції на практиці, досліджує певну сферу суспільних відносин, їх окремі види, ті чи інші явища, процеси, взагалі суспільство. Існує певна взаємозалежність між предметом, змістом та фун­кціями науки. Якщо абстрагуватись від інших наук і від широкого розуміння потреб науки, практики, то не можна з’ясувати функції окремих галузей науки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до гуманітарних знань і окремих його галузей. Але сучасне суспільство – не довільне поєд­нання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що функціонує і постійно розвивається, йде вперед, прогре­сує. І якщо окремі науки, зокрема економічні, політичні, юридичні вивчають внутрішні явища, події, то виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. Такою наукою є соціологія – наука про суспільство, закономірності його розвитку, закономірності процесів і явищ тощо.

Міждисциплінарні зв’язки

Вивчення даного курсу передбачає використання знань набутих з таких навчальних дисциплін: історія, політологія, економіка, релігієзнавство, культурологія тощо.
Базові поняття курсу

Соціологія, протосоціологія, конкретно-соціологічне дослідження, методи соціологічного дослідження, вибірка, обробка та аналіз соціологічної інформації, суспільство, особистість, соціальна взаємодія, етносоціологія, девіація тощо.


Методи викладання курсу

Лекції із застосуванням інформативно-рецептивних методів, евристичних бесід, елементів навчальної дискусії, елементів проблемного викладу матеріалу. Практичні передбачено проводити у формі комбінованого опитування, опитування із застосуванням методу самооцінки, тестування, використання наочних методів демонстрації та ілюстрації, застосування індуктивного та дедуктивного методів, репродуктивного методу, пізнавально-дидактичних ігор.Зміст курсу


Соціологія як соціально-гуманітарна наука: соціологія у системі суспільних та гуманітарних наук, предмет, об’єкт, категорії соціології, структура та функції соціології.
Становлення соціології: періоди розвитку соціології: розвиток протосоціології, академічний період розвитку соціології, основні школи зарубіжної соціології.
Розвиток соціологічної думки в Україні: українська протосоціологічна думка: протосоціологічні ідеї періоду Давньоруської держави, соціальна проблематика козацької доби, соціокультурні процеси на українських землях в XVIІI – на початку ХІХ ст., українська академічна соціологія.
Суспільство як складна соціальна система: поняття суспільство у соціології, теорії походження суспільства, соціальна стратифікація, соціальні інститути.
Соціологічне вивчення особистості: поняття особистість у соціології, соціалізація особистості, соціальний статус та соціальна роль, соціальна мобільність.
Соціальна взаємодія: основні концепції соціальної взаємодії, предмет і категорії соціології конфлікту, типологія конфліктів, попередження та розв’язання конфліктів.
Соціальний контроль, девіантна поведінка: поняття “соціальний контроль” у соціології, девіація як соціальне явище, аномія, основні концепції девіації.
Соціологія політики: поняття і категорії соціології політики, основні складові соціології політики, соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.
Етносоціологія: предмет дослідження етносоціології, історія розвитку етносоціології, національно-етнічні процеси і відносини.
Соціологія міста та села: регіональна соціологія, предмет і проблематика соціології міста, соціологія села: розвиток, сутність, основні категорії.
Демографічні процеси та соціологія екології: сутність соціологічної демографії, соціологія міграції, предмет і об’єкт соціології екології.
Організація і проведення конкретно-соціологічних досліджень: соціологічне дослідження: поняття, функції, види, програма конкретного соціологічного дослідження, методи соціологічного дослідження.
Метод опитування: анкетне опитування: особливості поштового, пресового, телефонного опитувань, метод соціологічного інтерв’ю, метод фокус-груп в соціології, метод експертних оцінок, роль опитування у зборі первинної інформації.
Вибірковий метод: вибірка у соціологічному дослідженні, зміст і основні категорії вибіркового методу.
Обробка та аналіз соціологічної інформації: методи аналізу і обробки соціологічних даних, технологія обробки соціологічних даних, аналіз даних повторних і порівняльних досліджень, методи багатовимірної статистики: факторний і кластерний аналіз
Прогнозування у соціології: сутність і функції футурології, соціальні прогнози.
Соціологія управління: предмет соціології управління, концепції соціології управління, соціальне управління як предмет соціологічного аналізу, методологія і методика соціологічного вивчення управління.
Соціологія громадської думки: предмет і об’єкт соціології громадської думки, соціологія масових комунікацій.
Соціологія релігії та ідеології: предмет і об’єкт соціології релігії, релігія як соціальний інститут, порівняльно-історична соціологія релігії М. Вебера, ідеологія та релігія.

Список літератури:


 1. Артемов Г. Политическая социология: Учеб. пособие. – М., 2002. – 280 с.

 2. Бабосов Е. Социология управления: Учеб. пособие. – Минск, 2002. – 288 с.

 3. Білоус В. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

 4. Борыснев С. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М., 2003. – 270 с.

 5. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХІ века. – М., 2004. – 368 с.

 6. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998.

 7. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994. – 261 с.

 8. Вербець В. Соціологічне дослідження: Методика організації та проведення. – Острог, 2000. – 65 с.

 9. Верховин В., Зубков В. Экономическая социология. Монография. – М., 2002. – 459 с.

 10. Волович В., Юренко О. Видатний політичний діяч України, фундатор вітчизняної соціології Микита Юхимович Шаповал // Шаповал М. Загальна соціологія. – К., 1996. – С. 4-18.

 11. Галкина Т. Социология управления: от группы к команде. – М., 2004. – 224 с.

 12. Герасимчук А., Палеха Ю., Шиян О. Соціологія: Навч. посібник. – К., 2002. – 237 с.

 13. Гіденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.

 14. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М., 2003. – 528 с.

 15. Головатый Н. Социология молодежи: Курс лекций. – К., 1999. – 224 с.

 16. Головаха Є. Ставлення до влади і політичний вибір молоді України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 1. – С. 117.

 17. Городяненко В. “Соціологія політики”, “політична соціологія” або “соціологія політичної сфери”? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 1. – С. 167.

 18. Городяненко В. Теорії середнього рівня: місце в структурі соціологічного знання і тенденції розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - № 4. – С. 187.

 19. Гречин А. Социология правового сознания. – М., 2001. – 256 с.

 20. Данилов А. Социология власти: Теория и практика глобализма. – Минск, 2001. – 447 с.

 21. Дворецька Г. Соціологія праці: Навч. посібник. – К., 2001. – 244 с.

 22. Джонсон А. Тлумачний словник з соціології. – Львів, 2003. – 387 с.

 23. Дмитриев А. Социальный конфликт. Общее и особенное. – М., 2002. – 526 с.

 24. Добреньков В., Кравченко А. Фундаментальная социология. В 15 т. – Т. 1: Теория и методология. – М., 2003. – 908 с.

 25. Дюркгейм Е. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – 349 с.

 26. Елсуков А. Краткий курс теоретической социологии. – Минск, 1999. – 127 с.

 27. Ерышев А., Лукашевич Н. Социология религии: Учеб. Пособие. – К., 1999. – 177 с.

 28. Євнух В. Етносоціологія: перспективи застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 2. – С. 20.

 29. Жоль К. Соціологія: Навч. посібник. – К., 2005. – 440 с.

 30. Западноевропейская социология ХIХ века. – М., 1996.

 31. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології (від античності до поч. ХХ ст.). – К., 1993. – 336 с.

 32. Зборовский Г., Костина Н. Социология управления: Учеб. пособие. – М., 2004. – 272 с.

 33. Злобіна О. Категорія “особистість” у системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 2. – С. 121.

 34. Злобіна О. Особистісна складова суспільних змін: соціологічний контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 3. – С. 32.

 35. Казаков В. Соціальний конфлікт: проблема визначення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 156.

 36. Кодекс професійної етики соціолога // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 9.

 37. Козырев Г. Социальное действие, взаимодействие, поведение и социальный контроль // Социс. – 2005. – № 8. – С. 124-130.

 38. Кола Д. Политическая социлогия: Учебник. – М., 2001. – 406 с.

 39. Коломийцев В. «Патриарх» западной социологии ХХ века Реймон Арон // Вопросы философии. – 2006. – № 1. – С. 160-169.

 40. Контент-аналіз як метод дослідження ЗМК / укл. В. Іванов. – К., 1998. – 11 с.

 41. Кравченко А. Социология. Учебник для вузов. – М., 2001. – 508 с.

 42. Кравченко А. Социология и политология. – М., 2000. – 312 с.

 43. Купців А. Маніпулятивна складова соціальної взаємодії в контексті політичного маркетингу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 2. – С. 91.

 44. Курганов С., Кравченко А. Социология для юристов. Учебное пособие. – М., 1999. – 255 с.

 45. Кучеренко В. Функціоналістська парадигма Роберта Мертона в сучасному соціологічному дискурсі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 4. – С. 81.

 46. Кучеренко В., Танчер В. Пам’яті метра: ідеї Р.Мертона в соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 3. – С. 46-57.

 47. Лубський В. Соціологія релігії. – К., 1999. – 203 с.

 48. Лукашевич Н. Соціологія праці: Підручник. – К., 2004. – 440 с.

 49. Лукашевич Н., Солодков В. Социология образования: Конспект лекций. – К., 1997. – 224 с.

 50. Лукашевич М., Туленков М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. – К., 2004. – 464 с.

 51. Макєєв С. Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 4. – С. 5.

 52. Макєєв С., Патракова А. Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 109.

 53. Малышев А. Новая общесоциологическая теория (парадигма). – Винница, 1996. – 93 с.

 54. Маслов В. Моделирование политических процессов и роль личности в истории // Социс. – 2005. - № 10. – С. 75-83.

 55. Матусевич В. Громадська думка: критерії ідентифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 2. – С. 5.

 56. Міщенко М. Дослідження впливу інтерв’юера на відповіді респондента: результати методичного експерименту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 1. – С. 129.

 57. Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - № 4. – С. 126.

 58. Общая социология: Учебное пособие / под ред. А.Эфендиева. – М., 2002. – 654 с.

 59. Огаренко В. Соціологія малих груп: Підручник. – К., 2005. – 292 с.

 60. Оксамитна С. Соціальна стратифікація, мобільність та соціальна ексклюзія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 211.

 61. Оравец Й. Академическая модель государства. Социология. – К., 1993. – 129 с.

 62. Основы социологии: Учебное пособие / под общ. ред. М.Прокопова. – М., 2001. – 192 с.

 63. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.

 64. Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Чесноковой, С.Белановского. – М., 2002. – 832 с.

 65. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М., 2002. – 880 с.

 66. Піча В. Практикум з соціології. – Львів, 2004. – 368 с.

 67. Погорілий О. Соціологічна думка ХХ ст.. – К., 1996. – 224 с.

 68. Политическая социология: Учеб. пособие / ред. Борцов Ю., Волков Ю., Попов А. и др. – Ростов-на-Дону, 2001. – 640 с.

 69. Попова И. Социология: Введение в специальность. – К., 1997. – 287 с.

 70. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс. - К., 1998. – 272 с.

 71. Прибиткова І. Основи демографії: Посібник. – К., 1995. – 256 с.

 72. Прикладная социология: Учеб. пособие / Под ред. д.е.н. Ю. Колесникова. – Ростов-на-Дону, 2001. – 320 с.

 73. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. – К., 1993. – 253 с.

 74. Пшеничнюк О. Соціологія. – К., 2005. – 172 с.

 75. Радаев В., Шкаратан О. Социальная стратификация. – М., 1996.

 76. Радугин А., Радугин К. Социология: Курс лекций. – М., 1996. – 206 с.

 77. Резник В., Резник О. Українська соціологія після 1991 року // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 22.

 78. Резник О. Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 3. – С. 68.

 79. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – СПб., 2002. – 688 с.

 80. Рубин Дж. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб., 2002. – 352 с.

 81. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології. - К., 1995. – 224 с.

 82. Скокова Л. Релігійна ідентичність в автобіографічних повідомленнях молоді: спроба соціологічної інтерпретації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 2. – С. 98.

 83. Скороходова А. Рефераты по политологии и социологии. – Ростов-на-Дону, 2002. – 256 с.

 84. Смелзер Н. Соціологія. – М., 1994. – 687 с.

 85. Соколов С. Социальная конфликтология: Учеб. пособие. – М., 2001. – 327 с.

 86. Социология права. Учебное пособие / под ред. Н.Сырых. – М., 2001. – 480 с.

 87. Социология: Учебник для вузов / под ред. В.Лавриненко, Н.Нартов, О.Шабанова. – М., 2003. – 407 с.

 88. Соціальна робота з підлітками з девіантною поведінкою та молодими людьми, які повернулися з місць позбавлення волі / За заг. ред. А.Бучака. – Рівне, 2001. – 28 с.

 89. Соціологічна думка України: Навч. посібн. / ред. Захарченко М. та ін. – К., 1996. – 424 с.

 90. Соціологія культури: Навч. посібник / за ред. О.Семашка, В.Пічі. – К., 2000. – 334 с.

 91. Соціологія молоді. Програма, методи, результати досліджень. – Рівне, 1993. – 37 с.

 92. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Городяненка. – К., 1999. – 384 с.

 93. Соціологія: Конспект лекцій для студентів гуманітарних вузів. – К., 1992. – 176 с.

 94. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / під ред. В.Воловича. – К., 1998. – 736 с.

 95. Соціологія: Курс лекцій / за ред. В.Пічі. – Л., 2002. – 312 с.

 96. Соціологія: Курс лекцій / за ред. І.Старовойта. – Тернопіль, 1999. – 176 с.

 97. Соціологія: Навч. посібник / за ред. С. Макєєва. – К., 1999.

 98. Соціологія: Навч. посібник / упор. П.Марчук. – Тернопіль, 1998. – 300 с.

 99. Соціологія: Підручник / за заг. ред. В.Андрущенка, М.Горлача. – Харків; К., 1998. – 624 с.

 100. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Городяненка. – К., 2003. – 560 с.

 101. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

 102. Сурмин Ю., Туленков Н. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К., 2000. – 304 с.

 103. Сурмин Ю.П. Теория общественного мнения: Курс лекций. – К., 1999. – 72 с.

 104. Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий.

 105. Сурмін Ю. Соціологія: Методичний посібник. – Кіровоград, 1995. – 55 с.

 106. Тавокин Е. СМИ как фактор информации по обеспечению реформ // Социс. – 2005. - № 10. С. 100-106.

 107. Указ Президента України “Про розвиток соціологічної науки в Україні” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - № 2. – С. 5.

 108. Федотов Л. Социология массовой коммуникации: Учебник. – СПб., 2004. – 397 с.

 109. Филатова О. Методика и техника социологического исследования: Конспект лекций. – СПб., 2000. – 48 с.

 110. Херпевик О. Социологический метод. – М., 2002. – 192 с.

 111. Циба В. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз). – К., 2000. – 199 с.

 112. Чернецький Ю. Концептуальні напрацювання “нової економічної соціології” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 1. – С. 51.

 113. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.

 114. Черняк Е. Социология семьи: Учеб. пособие. – М., 2003. – 238 с.

 115. Шаповал М. Загальна соціологія: Підручник / за ред. О.Юренка. – К., 1996. – 368 с.

 116. Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К., 1994.

 117. Шарков Ф. Аудитория и мониторинг СМИ // Социс. – 2005. – № 10. – С. 106-111.

 118. Шатохін А. Українське село: поселенська мережа в регіональному аспекті // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 1. – С. 180.

 119. Шматко Н. Анализ культурного производства Пьера Бурдье // Социологические исследования. – 2003. - № 8. – С. 113-121.

 120. Шубина Л. Общественное мнение об опросах общественного мнения // Социс. – 2005. - № 11. – С. 138-142.

 121. Щекин Г. Система социологического знания. – К., 2001. – 208 с.

 122. Юренко О. Микита Шаповал: світоглядні засади соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - № 4. – С. 145.

 123. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2003. – 596 с.

 124. Яковлев А. Социальная структура общества: Учебник. – М., 2003. – 384 с.

 125. Якуба О. Соціологія: Навч. посібник. – Харків, 1996. – 191 с.Питання на іспит з курсу “Соціологія”


 1. Соціологія як соціально-гуманітарна наука.

 2. Соціологія у системі суспільних та гуманітарних наук.

 3. Структура соціології.

 4. Функції соціології.

 5. Розвиток протосоціологічної думки в Європі.

 6. Протосоціологічні думка епохи античності та середньовіччя.

 7. Соціологічна думка епох Відродження та Просвітництва.

 8. Класичний (академічний) період у розвитку світової соціології.

 9. Основні школи зарубіжної соціології.

 10. Соціологічні погляди О.Конта

 11. Соціологічні погляди Е.Дюркгейма

 12. Соціологічні погляди М.Вебера

 13. Соціологічні погляди Г.Спенсера

 14. Соціологічні погляди В.Парето

 15. Соціологічні погляди Т.Парсонса та Р.Мертона

 16. Соціологічні погляди П.Сорокіна

 17. Розвиток соціологічної думки в Україні: етапи та особливості.

 18. Розвиток протосоціологічної думки в Україні.

 19. Українська академічна соціологія.

 20. Розвиток соціологічної думки в Україні в ХХ ст.

 21. Розвиток соціології в Україні в добу незалежності.

 22. Соціологічні погляди М.Ковалевського та М.Шаповала.

 23. Внесок М.Грушевського у становлення української соціології.

 24. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види.

 25. Програма конкретного соціологічного дослідження.

 26. Методи соціологічного дослідження.

 27. Метод опитування.

 28. Анкетне опитування.

 29. Особливості поштового, пресового, телефонного опитувань.

 30. Метод соціологічного інтерв’ю.

 31. Метод експертних оцінок.

 32. Вибірковий метод.

 33. Методи обробки і аналізу соціологічних даних.

 34. Поняття “суспільство” та “особистість” в соціології.

 35. Соціальний статус особистості та її соціальна роль.

 36. Соціалізація особистості.

 37. Соціальна мобільність.

 38. Соціальна стратифікація.

 39. Соціальна стратифікація за Е.Гідденсом.

 40. Теорії соціальної стратифікації К.Маркса та М.Вебера.

 41. Основні концепції соціальної взаємодії.

 42. Предмет і категорії соціології конфлікту, типологія конфліктів.

 43. Попередження та розв’язання соціальних конфліктів.

 44. Поняття і категорії соціології політики.

 45. Основні складові соціології політики.

 46. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.

 47. Предмет і об’єкт соціології громадської думки.

 48. Соціологія масових комунікацій.

 49. Концепції соціології управління.

 50. Соціальне управління як предмет соціологічного аналізу.

 51. Регіональна соціологія.

 52. Предмет і проблематика соціології міста.

 53. Соціологія села: розвиток, сутність, основні категорії.

 54. Предмет дослідження етносоціології.

 55. Історія розвитку етносоціології.

 56. Девіація як соціальне явище.

 57. Основні концепції девіації.

 58. Релігія як соціальний інститут.

Національний університет “Острозька академія”

Кафедра політології

Робоча програма курсу “Соціологія”


(для студентів І курсу спеціальності “політологія”

факультету політико-інформаційного менеджменту)


Програма складена:

доц. Інною Шостак

“Затверджено”

на засіданні кафедри

протокол № _____

від ____ ________ 200__ р.

завідувач кафедри

____________

Острог


Навчально-тематичний план курсу


Назва теми заняття

Кількість аудиторних годин

лекції

практичні

разом

Модуль 1. Соціологія: еволюція розвитку

Соціологія як соціально-гуманітарна наука

2

2

4

Становлення соціології

6

-

6

Розвиток соціологічної думки в Україні

2

-

2

Модульний контроль № 1

-

2

2

Модуль 2. Макро- та мікросоціологія

Суспільство як складна соціальна система

4

2

6

Соціологічне вивчення особистості

4

2

6

Соціальна взаємодія

4

-

2

Соціальний контроль, девіантна поведінка

2

2

4

Модульний контроль № 2

-

2

2

Модуль 3. Галузева соціологія 1.

Соціологія політики

4

2

6

Етносоціологія

2

-

2

Етносоціологія та демографічні процеси

-

2

2

Модульний контроль № 3

-

2

2

Модуль 4. Методика проведення соціологічних досліджень


Організація і проведення конкретно-соціологічних досліджень

4

-

4

Метод опитування

6

2

8

Соціологічне дослідження: особливості проведення

-

2

2

Модульний контроль № 4

-

2

2

Модуль 5. Методологія обробки та аналізу соціальної інформації

Вибірковий метод

4

2

6

Обробка та аналіз соціологічної інформації

4

2

6

Прогнозування у соціології

2

-

2

Модульний контроль № 5

-

2

2

Модуль 6. Галузева соціологія

Соціологія управління

4

2

6

Соціологія міста і села

2

-

2

Соціологія громадської думки

2

-

2

Соціологія релігії та ідеології

2

-

2

Модульний контроль № 6

-

2

2

Консультація


Іспит


Усього

60

34

96
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка