Програма курсу науково-дослідницька практика для студентів V курсу денної форми навчанняСкачати 87.13 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір87.13 Kb.

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÂÈÙÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ


ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ХІМІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Перший проректор

О.Г. Бондар

« » 2008р

Навчальна програма курсу

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА

для студентів V курсу денної форми навчання

(за вимогами кредитно – модульної системи)


Освітньо – кваліфікований рівень: магістр

Напрям підготовки: 0703 «Хімія»

Спеціальність: 8.070301 «Хімія»

Запоріжжя – 2008

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА: навчальна програма курсу – Запоріжжя: ЗНУ, 2008р.- 6с.

Для спеціальності: 8.070301 «Хімія»


Укладач:Лашко Н. П., ст.викладач, к. хім. наук

Ухвалено на засіданні кафедри хімії протокол №1

від «____» _________2008р.

Зав. кафедрою д. фарм.наук. проф. __Омельянчик Л.О.___Пояснювальна записка

 1. Вступ.

Науково-дослідницька практика – це одна із форм зв’язку університету з промисловими підприємствами, науково-дослідними інститутами, дослідними станціями, науково-дослідними центрами, що прилучає магістрів до науково-дослідної роботи, знайомить з новітніми технологіями виробництва, сучасним обладнанням, новими методами дослідження.

На базах проходження практики магістри знайомляться зі структурою підприємства (інституту, центру), основними напрямками роботи та методами і об’єктами досліджень хімічних лабораторій даних баз.Науково-дослідницька практика відбувається на V курсі. Тривалість практики 4 тижні. Магістри працюють в якості молодших наукових співробітників. 1. Мета та завдання практики.


Мета науково-дослідницької практики – сформувати практичні навички та ознайомитись з методичними основами пошуку оптимальних умов планування, підготовки та проведення хімічного експерименту і статистичною обробкою та оцінкою його результатів.
Завдання науково-дослідницької практики


 • закріплення та поглиблення теоретичних знань;

 • надбання практичних навичок та вмінь у плануванні, підготовці та проведенні хімічного експерименту;

 • закріплення та поглиблення знань з питань статистичної обробки експериментальних результатів;

 • ознайомлення з загальною структурою НДІ, промислового підприємства та визначення функцій хімічних лабораторій, де проходить практика;

 • збір матеріалів для виконання дипломного проекту;

 • залучення студентів до самостійної науково-дослідної роботи;

 • вироблення та закріплення навичок роботи у колективі та організаційної роботи.


Вимоги до знань та вмінь
За підсумками практики магістр повинен

Знати:

 • техніку безпеки при роботі в хімічних лабораторіях НДІ, промислових підприємств, дослідних центрів;

 • структуру системи контролю якості сировини та продукції з неї на підприємстві, де проходить практика;

 • основні фізико-хімічні методи дослідження та контролю якості, що застосовуються в конкретних підрозділах або лабораторіях;

 • основні показники якості сировини, продукції та інше, що підлягають контролю;

 • обладнання, на якому проводиться даний вид аналізу;

 • методичні основи планування, підготовки та проведення хімічного експерименту;

 • методику статистичної обробки експериментальних даних;

За підсумками практики магістр повинен

Вміти:

 • самостійно планувати та проводити експериментальні дослідження;

 • використовувати обладнання, що необхідне для проведення конкретного фізико-хімічного аналізу;

 • оптимізувати вибір методики для рішення конкретних експериментальних задач;

 • статистично обробляти отримані дані та аналізувати їх. 1. Зміст науково-дослідницької практики.

Бази науково-дослідницької практики: хімічні лабораторії науково-дослідних інститутів, центрів та промислових підприємств міста Запоріжжя:

 1. Інститут «Титан»;

 2. Інститут ІМТ УААН;

 3. Дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Укртест»;

 4. Державне підприємство «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

 5. ВАТ «Мотор Січ»;

 6. ЗАТ ОЖК.

На місцях практики робота магістрів складається наступним чином:

 1. Виділення робочих місць. При цьому магістр виконує обов’язки молодшого наукового співробітника.

 2. Одержання інструктажу з техніки безпеки і виробничої санітарії.

 3. Проведення вступної лекції-бесіди керівника практики від НДІ, підприємства, лабораторії та ін. з наукової тематики лабораторії і змісту роботи практиканта.

 4. Знайомство з ф/х методами дослідження основних показників якості сировини та виготовленої продукції.

 5. Підготовка досліджує мого зразка та основних розчинів згідно методики виконання фізико-хімічного аналізу.

 6. Робота з обладнанням, що розміщене в лабораторії.

 7. Магістри беруть участь у виконанні окремих питань з наукової тематики лабораторії чи відділу. Одержаний експериментальний матеріал використовується для написання дипломних робіт.

 8. Під час практики магістрам надається теоретичний матеріал: технічні характеристики обладнання та методики роботи на ньому, методичні матеріали з описанням методик, що використовують магістри під час проведення роботи (ГОСТ, ДСТУ та ін.)


Види роботи і баланс часу.


 1. Ознайомлення зі структурою бази практики (НДІ, лабораторіями та ін.) – 4 години.

 2. Знайомство з правилами охорони праці і протипожежної безпеки, проходження інструктажів вступного і на кожному конкретному місці праці – 4 години.

 3. Вступна лекція про напрямок роботи магістрів, техніки безпеки – 2 години.

 4. Робота на робочому місці за індивідуальним планом виробничої практики в залежності від профілю хімічної лабораторії – 188 годин.

 5. Складання звіту з виробничої практики – 18 годин.
  1. Індивідуальні завдання.

Під час науково-дослідницької практики всі завдання носять індивідуальний характер і конкретизуються та уточнюються за місцями практики в залежності від напрямку спрямованості лабораторії чи наукового відділу.


  1. Заняття та екскурсії під час практики.
 1. Під час практики магістри відвідують лекції вчених, наукові конференції, семінари, що проводяться на місцях практики.

 2. Керівники практики і співробітники бази практики проводять заняття з засвоєння нових методів та методик фізико-хімічного аналізу.

 3. Екскурсії проводяться з метою надбання магістрами найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію окремих підрозділів, діючу систему керування.

Кількість годин, що відводиться на екскурсії для магістра не повинна перевищувати шести годин на тиждень.


  1. Навчальні посібники.
 1. Описи роботи приладів, на яких будуть виконувати роботу магістри.

 2. Методичні матеріали з описами методик, які будуть виконувати магістри.

 3. Перелік навчальних посібників визначається керівником практики.
  1. Методичні рекомендації.

Керівник практики від навчального закладу разом з керівником бази практики складає індивідуальні програми для роботи студентів.

Перед практикою магістри знайомляться зі змістом практики, одержують індивідуальні завдання і інструктаж з оформлення щоденника і складання звіту.

При надані практичної допомоги базі практики характер праці повинен суворо відповідати профілю навчання і по тривалості не заважати виконанню учбових завдань.
 1. Форми і методи контролю.
 1. Оцінка роботи кожного магістра проводиться відповідно до виконаного обсягу і якості роботи.

 2. При оцінці практики враховуються індивідуальні особливості магістрів і конкретні умови, у яких проходить практика.

 3. Результати всіх експериментів заносяться у робочий зошит.

 4. Протягом практики ведеться щоденник практики за загально затвердженою формою.

 5. Керівник від бази практики щоденно контролює ведення зошита з протоколами дослідів і щоденник практиканта.

 6. Керівник практики від кафедри контролює ці документи двічі на тиждень. Керівник кафедри контролює засвоєння теоретичного та практичного матеріалу практикантом у співбесідах. Можливі інші форми контролю, як тестові опитування, ділові ігри та ін.
 1. Вимоги до звіту.

За результатами практики магістр-практикант складає письмовий звіт і здає його керівнику практики від кафедри разом зі щоденником, який підписано керівником бази практики. Звіт може бути надрукований або написаний від руки. Обсяг рукописного звіту – 20-25 сторінок, надрукованого – 15-20 сторінок. Оформлення звіту згідно стандарту.

В звіті повинна бути описана робота, яка була виконана під час практики. Матеріал, одержаний під час практики, оброблюється статистично, оформлюється у вигляді таблиць, графіків, малюнків.

Звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, аркуші звіту повинні бути зшиті.

Звіт перевіряється і затверджується керівниками практики від бази і навчального закладу.


 1. Підсумки практики.

Підсумки підводяться у процесі складання магістром диференційного заліку. Результати складання заліку з практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журнал обліку успішності.Магістр, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляється повторно на практику (при наявності поважної причини).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка