Програма курсу "Методика викладання іноземних мов"Скачати 276.25 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір276.25 Kb.
Національний університет “Острозька академія”

Кафедра англійської мови та літератури

Навчальна програма курсу

“Методика викладання іноземних мов”
Лекції - 30 год.

Практичні заняття – 34 год.

Контрольна робота (реферат)

Консультація – 2 год.

Іспит


Програму підготував

в.о.професора кафедри англійської мови і літератури,

кандидат пед.наук Жуковський В.М.

Затверджена на засіданні кафедри англійської мови і літератури

2004 рокуМетою курсу “Методика викладання іноземних мов” є засвоєння студентами теорії й практики викладання іноземної (англійської) мови в середніх навчальних закладах, формування і розвиток професійної компетенції майбутніх вчителів та викладачів іноземних мов.
Завдання курсу “Методика викладання іноземних мов”:
- ознайомити студентів з головними компонентами теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити їх використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання;

- розкрити студентам сучасні тенденції в навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном;

- показати суть складових частин і засобів сучасної методики як науки;

- спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у школі;

- сформувати у студентів під час практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи в галузі навчання іноземних мов; • залучити майбутніх учителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.


Після вивчення курсу студенти повинні знати:

  • основні етапи розвитку методики навчання іноземних мов;

  • характеристики методики викладання іноземних мов як науки;

  • складові частини методики навчання іноземних мов як системи;

  • основні методи навчання іноземних мов;

  • основи теорії формування граматичних мовленнєвих навичок;

  • основи теорії формування лексичних мовленнєвих навичок;

  • основи теорії формування слухово-вимовних мовленнєвих навичок;

  • основи теорії формування навичок техніки письма;

  • основи теорії формування навичок техніки читання;

  • основи теорії формування вмінь аудіювання;

  • основи теорії формування вмінь читання;

  • основи теорії формування вмінь говоріння;

  • основи теорії формування соціокультурної компетенції;

  • основи теорії планування класної і позакласної роботи з іноземної мови;

  • основи теорії організації класної і позакласної роботи з іноземної мови;

  • основи теорії контролю та оцінювання у навчанні іноземної мови;

  • основи теорії формування навчальної компетенції.


Після вивчення курсу студенти повинні вміти реалізовувати:

 • комунікативно-навчальну функцію, яка складається з інформаційного, мотиваційно-стимулюючого і контрольно-коригуючого компонентів, тобто вміння кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми й засоби навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності;

 • виховну функцію, тобто вміння вирішувати завдання морального, культурно-естетичного й трудового виховання учнів засобами іноземної мови з урахуванням особливостей ступеня навчання;

 • розвиваючу функцію, тобто прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, його пізнавальних і розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням;

 • освітню функцію, тобто допомагати учням в оволодінні уміннями вчитися, розширювати свій світогляд, пізнавати себе та іншу систему понять, через яку можуть усвідомлюватися усі інші явища.


Після вивчення курсу студенти повинні бути здатні здійснювати:

 • гностичну функцію, тобто аналізувати професійну й навчальну діяльність учнів, добирати підручники та посібники, прогнозувати труднощі засвоєння учнями мовного і мовленнєвого матеріалу, а також оволодіння мовленнєвою діяльністю, вивчати та узагальнювати досвід інших учителів у галузі навчання іноземних мов;

 • конструктивно-плануючу функцію, тобто планувати і творчо конструювати навчально-виховний процес у цілому і процес навчання конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня навчання; планувати навчально-комунікативну діяльність учнів на уроці та в позакласній роботі; здійснювати у комплексі різні види індивідуалізації навчання іноземної мови: мотивуючий, регулюючий, розвиваючий, формуючий;

 • організаторську функцію (в органічному зв’язку з гностичною та конструктивно-плануючою функціями), тобто реалізовувати плани (поурочні, серії уроків, позакласних заходів) з урахуванням особливостей ступеня навчання; творчо розв’язувати методичні завдання у процесі навчання і виховання з урахуванням провідних характеристик учнів певного навчального закладу, вносити до планів методично-правильні корективи з метою досягнення бажаного результату, виходячи з цілей навчання іноземної мови в конкретному типі навчального закладу.


Місце дисципліни в університетському курсі. Курс “Методика викладання іноземних мов” тісно пов’язаний з педагогікою, загальною та віковою психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою, історією та культурою англомовних країн тощо.

Час на викладання предмету складає 64 години. З них 30 годин відведено на лекційні заняття і 34 години – на практичні.Контроль за рівнем знань, навичок і умінь студентів здійснюється на практичних заняттях і під час контрольної роботи, яка проводиться у формі теоретично обґрунтованого і поданого у формі ділової гри фрагменту уроку, а також іспиту.

ТЕМАТИКА КУРСУ
ТЕМА 1. ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов. Основні принципи освіти й зміни у навчанні іноземних мов. Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов. Державний освітній стандарт з іноземної мови. Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови.

Методика навчання іноземних мов та її завдання. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками. Методика і лінгвістика. Методика і психологія. Методика і психолінгвістика. Методика і педагогіка. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов.
ТЕМА 2. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (4 год.)

Поняття “система навчання” та її зміст. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови. Цілі навчання. Комунікативні, виховні, освітні та розвиваючі цілі навчання іноземних мов в їх єдності. Комплексна реалізація вказаних цілей у процесі навчання іноземних мов. Зміст навчання. Принципи навчання. Загальнодидактичні принципи, окремі та спеціальні методичні принципи. Система принципів як стратегія навчання.

Методи навчання. Методи навчання з позиції вчителя та з позиції учня. Засоби навчання. Основні та допоміжні засоби навчання. Проблема створення навчально-методичних комплексів з іноземних мов. Допоміжні засоби навчання - технічні й нетехнічні.

ТЕМА 3. ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)

Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування. Поняття "мовленнєва діяльність", "мовленнєва навичка", "мовленнєве вміння". Проблема навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземної мови. Вправа як засіб оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями. Класифікація вправ. Різні підходи до класифікації. Критерії класифікації. Типи та види вправ, їх організація у комплекси, групи, серії. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення. Окремі підсистеми вправ для оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності. Послідовність виконання вправ з етапами формування мовленнєвих навичок та вмінь.
ТЕМА 4. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)

Роль слуховимовних навичок у мовленнєвій діяльності. Фонетичний мінімум. Вимоги до вимови учнів. Навчання звуків іноземної мови. Навчання інтонації іноземної мови.

Формування слуховимовних (артикуляційних та ритміко-інтонаційних) навичок у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності. Основні етапи формування слуховимовних навичок. Інтерференція навичок рідної мови в цьому процесі. Співставлення фонетичного матеріалу рідної мови та мови, яка вивчається, в методичних цілях. Основні типи і види вправ для формування слуховимовних навичок. Послідовність введення й засвоєння фонетичного матеріалу. Роль і місце ТЗН у процесі оволодіння слуховимовними навичками.
ТЕМА 5. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год).

Основна мета навчання лексики. Характеристика лексичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Активний та пасивний лексичний мінімуми. Потенційний словниковий запас учнів. Мовна здогадка. Етапи формування лексичних навичок. Засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового лексичного матеріалу. Вправи для формування мовленнєвих лексичних навичок.


ТЕМА 6. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)

Основна мета навчання граматики. Навчання граматичного матеріалу. Характеристика граматичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Роль знань на різних етапах формування навички. Етапи формування граматичних навичок. Перенос та інтерференція граматичних навичок рідної та іноземної мов. Активний і пасивний граматичні мінімуми. Типи і види вправ. Підсистема вправ для навчання граматичного аспекту спілкування ІМ. Характеристика граматичних навичок мовлення. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму. Ознайомлення з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.


ТЕМА 7. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності та як уміння. Механізми аудіювання. Психологічні та лінгвістичні характеристики аудіювання. . Труднощі аудіювання. Навчання аудіювання Етапи навчання аудіювання. Системи вправ для навчання аудіювання. Вимоги до текстів для навчання аудіювання.ТЕМА 8. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (2 год.)

Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння. Форми говоріння: діалогічна і монологічна. Лінгвістична та психологічна характеристика діалогічного мовлення. Одиниця навчання діалога. Навчання діалогічного мовлення. Етапи формування вмінь діалогічного мовлення. Система вправ для навчання діалогічного мовлення.ТЕМА 9. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (2 год.)

Лінгвістична та психологічна характеристика монологічного мовлення. Етапи навчання монологічного мовлення. Система вправ для монологічного мовлення.


ТЕМА 10. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЧИТАННІ (2 год.)

Суть читання та його психофізіологічні механізми. Характеристика навичок техніки читання (вголос і мовчки). Методика навчання техніки читання. Різні підходи до навчання техніки читання. Типи і види вправ для навчання техніки читання. Труднощі навчання читання іноземною мовою. Навчання техніки читання.


Розвиток умінь читання. Читання як вид мовленнєвої діяльності та як мовленнєве вміння. Види читання, різні підходи до їх класифікації. Проблема відбору матеріалу (текстів) для навчання читання. Характер текстів для читання. Система вправ для навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. Типи і види вправ. Читання як засіб навчання та його зв’язок з іншими видами МД.ТЕМА 11. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЬМІ (2 год.)

Письмо і писемне мовлення. Вимоги до базового рівня володіння письмом. Механізми письма. Психологічна та лінгвістична характеристика письма. Методика навчання техніки письма (навичок каліграфії та орфографії). Типи і види вправ для навчання техніки письма, для навчання каліграфії та орфографії


Письмо як вид мовленнєвої діяльності та як мовленнєве вміння. Формування вмінь письма. Система вправ для навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. Етапи навчання писемного мовлення. Зв’язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності. Письмо як засіб навчання та контролю. Типи і види вправ. Письмові вправи для вдосконалення мовленнєвих навичок (граматичних, лексичних). Вправи для формування вміння висловлювати свої думки у письмовій формі. Особливості навчання письма на різних ступенях навчання.ТЕМА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 год.)

Організація і планування навчальної роботи з іноземної мови. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях. Форми занять з ІМ у школі. Урок як основна форма навчально-виховного процесу. Специфіка уроку, вимоги до сучасного уроку ІМ (відповідність методичній системі, комплексне виконання практичних, освітніх та виховних цілей, використання адекватних визначеній меті вправ, забезпечення мотивації учнів у мовленнєвій діяльності на іноземній мові, створення сприятливої психологічної атмосфери, використання різноманітних та адекватних задачам певного етапу уроку форм і режимів роботи тощо). Форми роботи вчителя та учнів на уроці, переваги колективних форм роботи; Типологія уроків ІМ, різні точки зору на типологію уроків. Структура уроку ІМ. Вимоги до уроку іноземної мови. Типи і структура уроків іноземної мови. Аналіз уроку іноземної мови. Функції вчителя на уроці. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови. Інтенсивне навчання іноземної мови. Контроль у навчанні іноземної мови. Домашня робота, лабораторні заняття, факультативні заняття, позакласна та позашкільна робота з іноземної мови. Позакласна робота з іноземної мови.

Особливості навчання ІМ на різних ступенях. 1. Обов'язковий курс навчання ІМ у середній загальноосвітній школі. Ступені навчання: початковий, середній, старший. Початковий ступінь та його загальна характеристика. Вікові особливості школярів. Різні підходи до організації навчання різних видів мовленнєвої діяльності на початковому ступені. Поняття "усний вступний курс" та "усне випередження", паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Співвідношення усного мовлення, читання та письма на початковому ступені навчання. Форми та прийоми навчання на цьому ступені. Роль ігрових прийомів. Середній ступінь навчання ІМ. Його загальна характеристика. Вікові особливості учнів 7-9 класів. Організація навчання. Форми та прийоми навчання. Роль самостійної роботи. Старший ступінь навчання. Його загальна характеристика. Вікові особливості учнів 10-12 класів. Співвідношення усного мовлення, читання та письма. Особливості навчання. Прийоми та форми роботи. Самостійна робота учнів. Індивідуальний підхід до організації самостійної роботи учнів.

Особливості навчання іноземної роботи в середніх навчальних закладах різних типів. Планування та контроль у навчанні ІМ на різних ступенях

Типи і види планів: календарний, тематичний, урочний. Структура планів.

Компоненти та етапи плану уроку. Особливості планування в різних типах СНЗ.

Види контролю: злитий з навчанням, відокремлений; поточний, тематичний, підсумковий; об'єктивний, суб'єктивний. Форми контролю: індивідуальний, парний, фронтальний; усний/ письмовий; одно-, двомовний, контроль з боку вчителя, взаємоконтроль, самоконтроль. Використання ТЗН у процесі контролю.

Позакласна робота з іноземної мови. Роль позакласної роботи з ІМ у підвищенні мотивації учнів до вивчення предмета "Іноземна мова". Види і форми позакласної роботи з іноземної мови на різних ступенях навчання, її завдання та зміст. Методика проведення різних форм та видів позакласної роботи у СНЗ. Роль кабінету іноземної мови в організації позакласної роботи, його технічне та методичне обладнання. Зв'язок предмета "Іноземна мова" з іншими предметами, що проявляється у позакласній роботі. Умісні форми позакласної роботи з іноземної та рідної мов учнів.


ТЕМА 13. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)

Класифікація методів навчання іноземних мов. Перекладні методи. Прямі методи. Прямі методи періоду Реформи школи. Лінгвістична та психологічна основи. Мета навчання в різних методичних системах. Представники: Палмер, ("Усний" метод). М.Уест (Метод навчання читання). Змішані методи (П.Хегболдт). Сучасні методи навчання: аудіолінгвальний та аудіовізуальний. Їx лінгвістична та психологічна основи. Мета навчання в кожному з цих методів. Принципи. Система вправ. Представники: аудіолінгвальний — Ч.Фріз, Р.Ладо, Е.Стек, Н.Брукс; аудіовізуальний — П.Губеріна, П.Ріван, Р.Ренар. Переваги та недоліки кожного з методів.

Комунікативний підхід у сучасній методиці викладання ЇМ за кордоном. Представники: Г.Е.Піфо, Р.Олрайт, Г.Уідсон та інші.

Сугестивний метод. Комунікативний метод. Метод повної фізичної реакції. Драматико-педагогічний метод. “Мовчазний” метод. Груповий метод.


Практичні заняття
Практичне заняття 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

1.Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов.

Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов.

Державний освітній стандарт з іноземної мови.

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови.

2.Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками.

Методика навчання іноземних мов та її завдання.

Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов.

Зв’язок методики з лінгвістикою, психологією, педагогікою, психолінгвістикою, історією мови.Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 3 – 36.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 9-10.
Практичне заняття 2. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


 1. Поняття “система навчання” та її зміст.

 2. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови.

 3. Цілі навчання – практична, виховна, освітня, розвиваюча.

 4. Зміст навчання – іншомовна комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція.

Робота з підручником.

Проаналізуйте методичні рекомендації до підручника з англійської мови та зверніть увагу як формулюються цілі уроку.

Визначте зміст окремого уроку.

Література:

Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 3 – 36, С.42-48.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 9-12, 52-55.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


 1. Принципи навчання. Дидактичні та методичні принципи.

 2. Методи навчання – демонстрація, пояснення, організація вправляння.

 3. Засоби навчання. Основні та допоміжні засоби. Засоби для вчителя та учня. Технічні та нетехнічні засоби.

Робота з підручником.

Проаналізуйте урок англійської мови та зверніть увагу на те, як реалізуються окремі принципи та методи на уроці.

Визначте, які засоби використовуються на уроці. Проаналізуйте з цією метою різні підручники з англійської мови для середньої школи.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 48 – 58.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 11—12. 52-55.
Практичне заняття 4. ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ


 1. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування. Мовленнєва діяльність. Види мовленнєвої діяльності. Компоненти мовленнєвої діяльності – мотив, предмет, продукт, результат.

 2. Проблема навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземної мови.

 3. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення.

Робота з підручником. Проаналізуйте цикл уроків і поясніть, як формуються навички та розвиваються вміння з різних видів мовленнєвої діяльності. Для викладу матеріалу використайте шкільні підручники з англійської мови.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 59 – 71.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 24.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. НАВЧАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ


 1. Вимоги програми до формування іншомовної фонетичної компетенції.

 2. Фонетичний мінімум.

 3. Вимоги до вимови учнів.

 4. Навчання звуків іноземної мови.

 5. Навчання інтонації іноземної мови

 6. Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 105 – 116.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 33-38.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ


 1. Вимоги програми до формування іншомовної лексичної компетенції.

 2. Активний, пасивний і потенційний словниковий запас учнів.

 3. Засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового лексичного матеріалу.

 4. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника.

 5. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями пасивного словника.

 6. Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 92-105.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 65-71.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)


 1. Вимоги програми до формування граматичної компетенції.

 2. Активний і пасивний граматичні мінімуми.

 3. Характеристика граматичних навичок мовлення.

 4. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

 5. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

 6. Ознайомлення з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.

 7. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.

 8. Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:

Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 72 – 92.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 25–26; С.58-64.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)


 1. Вимоги програми до формування іншомовної адитивної компетенції.

 2. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та уміння. Психофізіологічні механізми. Вимоги до текстів для навчаня аудіювання.

 3. Труднощі аудіювання. Суб”єктивні труднощі. Мовні труднощі. Труднощі, зумовлені умовами сприймання. Опори для подолання труднощів аудіювання.

 4. Етапи навчання аудіювання.

 5. Системи вправ для навчання аудіювання.

 6. Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 117 – 142.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 47-48; 71-74.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (2 год.)


 1. Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

 2. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні.

 3. Загальна характеристика діалогічного мовлення як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

 4. Навчання діалогічного мовлення.

 5. Система вправ для навчання діалогічного мовлення.

 6. Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 142– 167.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 49–50, С.115-123.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (2 год.)


 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні. Види монологів.

 2. Суть і характеристика монологічного мовлення.

 3. Мовні особливості монологічного мовлення.

 4. Етапи навчання монологічного мовлення.

 5. Система вправ для монологічного мовлення.

 6. Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 167–187.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С.49, 125 - 128.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЧИТАННІ (2 год.)


 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у читанні.

 2. Суть читання та його психофізіологічні механізми.

 3. Характер текстів для читання.

 4. Труднощі навчання читання іноземною мовою.

 5. Навчання техніки читання.

 6. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. Читання з розумінням основного змісту тексту. Читання з повним розумінням тексту. Вибіркове / пошукове читання.

 7. Читання як засіб навчання та його зв’язок з іншими видами МД.

 8. Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 187 – 205.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 38-48, 75-82.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЬМІ


 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у письмі.

 2. Письмо і писемне мовлення.

 3. Вимоги до базового рівня володіння письмом.

 4. Психолінгвістичні механізми письма.

 5. Навчання техніки письма. Навчання каліграфії. Навчання орфографії.

 6. Етапи навчання писемного мовлення.

 7. Зв’язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності.

 8. Письмо як засіб навчання та контролю.


Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 205–222.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 49; С.96–104.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 год.)

1.Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях. Початковий ступінь. Середній ступінь. Старший ступінь.

2.Планування навчального процесу з іноземної мови. Система планування. Типи і види планів: календарний тематичний, урочний.

3.Структура планів. Компоненти та етапи плану уроку.

4.Аналіз та складання фрагментів уроків.

Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 223 – 236.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 114–115, 168–176.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14. УРОК З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


 1. Вимоги до уроку іноземної мови.

 2. Учитель іноземної мови.

 3. Типи і структура уроків іноземної мови.

 4. Аналіз уроку іноземної мови.

Література:

Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 242–249.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С.128-147, 177-192.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 год.)


 1. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови. Психологічна структура індивідуальності (за Платоновим К.К.).

 2. Атлас індивідуально-психологічних особливостей учнів.

 3. Види індивідуалізації та шляхи їх здійснення.

 4. Інтенсивне навчання іноземної мови.

 5. Принципи методу активізації.

 6. Поетапна реалізація моделі інтенсивного навчання.

 1. Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:

Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 249 – 269.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 105-112.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 год.)

1.Контроль у навчанні іноземної мови. Функції контролю.

2.Види і форми контролю.

3.Об”єкти контролю. Тестовий контроль.

4.Позакласна робота з іноземної мови. Принципи організації позакласної роботи.

5.Форми позакласної роботи.

6.Аналіз та складання фрагментів уроків.

Література:


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 269 – 284.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 147-168.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)


 1. Класифікація методів навчання іноземних мов.

 2. Перекладні методи.

 3. Прямі методи.

 4. Усний метод Гарольда Пальмера.

 5. Методична система навчання читання Майкла Уеста.

 6. Аудіо-лінгвальний метод.

 7. Аудіо-візуальний метод.

 8. Сугестивний метод.

 9. Комунікативний метод.

 10. Метод повної фізичної реакції.

 11. Драматико-педагогічний метод.

 12. “Мовчазний” метод.

 13. Груповий метод.

Література:

Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 285-305.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 19-23.
Навчальний рейтинг з курсу “Методика викладання іноземних мов”

Робота на лекціях 15х 0,5 = 7,5

Робота на семінарах 17х 3 = 51 бал

Іспит 30 балів

Контрольна робота 11,5 балів

Всього 100 балів


Контрольна робота

Складання конспекту уроку для будь-якого етапу і класу на основі діючих підручників і презентація уроку з необхідною наочністю у формі ділової гри

Складання конспекту позакласного заходу для будь-якого етапу і класу і презентація заходу з необхідною наочністю у формі ділової гри
Завдання до іспиту

з методики викладання іноземних мов

Структура білета (два запитання – 40 балів)

1.Теоретичне питання (20 балів).

Очікувана відповідь. Відповіді передує коротка підготовка, під час якої студент складає план відповіді, а далі подає розгорнуту відповідь, користуючись цим планом. Читання з написаного не дозволяється. Відповідь супроводжується конкретними прикладами та посиланням на підручники й програму.
2.Фрагмент уроку (20 балів).

Фрагмент уроку має стосуватися конкретного класу (можна використати програму).Необхідно прокоментувати фрагмент уроку, зазначивши: клас, тему, обладнання, матеріал (граматичний, лексичний, фонетичний тощо), етап, мету, прийом, зміст.
Питання:

 1. Методика як наука і теорія навчання іноземної мови у школі. Основні методичні принципи як стратегія навчання. Шляхи реалізації принципу комунікативності у вправах для навчання спілкування іноземною мовою.

 2. Методи дослідження в сучасній методиці навчання ІМ. Застосування методів дослідження у процесі педпрактики та написання курсової роботи.

 3. Зв’язок методики навчання іноземних мов з іншими науками.

 4. Специфіка реалізації дидактичних принципів (наочності, свідомості, активності та ін.) у процесі навчання іноземних мов.

 5. Цілі навчання іноземних мов у школі. Взаємозв’язок практичної, освітньої, виховної та розвиваючої цілей навчання.

 6. Зміст навчання іноземних мов у середній школі, його компоненти.

 7. Характеристика чинної програми з іноземних мов для середньої школи: зміст і структура.

 8. Методи та прийоми навчання іноземних мов.

 9. Основні форми навчання іноземної мови в школі. Вимоги до сучасного уроку ІМ. Реалізація цих вимог у сучасних підручниках з іноземної мови.

 10. Особливості навчання іноземної мови на початковому ступені: завдання, зміст, засоби. Використання зорового та слухового унаочнення у процесі виконання вправ.

 11. Особливості навчання іноземної мови на середньому ступені: завдання, зміст, засоби.

 12. Особливості навчання іноземної мови на старшому ступені: завдання, зміст, засоби.

 13. Засоби навчання, їх класифікація. Особливості використання зорових (вербальних і зображальних) засобів на різних ступенях. Методика роботи з цими засобами в різних підручниках з іноземної мови для середньої школи.

 14. Використання технічних засобів навчання іноземних мов у школі. Використання фоновправ у навчанні діалогічного мовлення.

 15. Проблема створення НМК з іноземної мови. Різні точки зору на НМК. Необхідність створення альтернативних НМК.

 16. Проблема навчання іноземної вимови у школі. Характеристика фонетичних вправ. Фрагмент уроку для навчання фонетики.

 17. Проблема навчання граматики на початковому ступені. Складання фрагмента уроку з навчання активної граматики у 5 класі.

 18. Проблема навчання граматики на середньому ступені. Складання фрагмента уроку з навчання активної граматики у 7 класі.

 19. Проблема навчання граматики на старшому ступені. Складання фрагмента уроку з навчання активної граматики у 10 класі.

 20. Різні способи семантизації ЛО. Складання фрагмента уроку для ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями.

 21. Навчання лексики на початковому і середньому ступенях. Характеристика лексичних вправ. Складання фрагмента уроку з навчання активної лексики.

 22. Навчання лексики на старшому ступені. Характеристика вправ для навчання мовної здогадки.

 23. Загальна характеристика усного мовлення. Аудіювання та говоріння. Монологічна а форми мовлення.

 24. Навчання усного мовлення на початковому ступені на основі мовленнєвих зразків. Складання фрагмента уроку з навчання ДМ.

 25. Поняття мовленнєвої ситуації та засоби її створення на уроці ІМ. Приклади мовленнєвих ситуацій для навчання ДМ.

 26. Етапи навчання діалогічного мовлення. Система вправ.

 27. Рольова гра у навчанні діалогу. Складання фрагмента уроку з навчання ДМ у 6 класі.

 28. Етапи навчання монологічного мовлення. Система вправ. Складання фрагмента уроку з навчання монологу.

 29. Навчання аудіювання на різних ступенях. Система вправ. Складання фрагмента уроку з навчання аудіювання.

 30. Навчання читання іноземною мовою. Суть процесу читання. Види читання. Складання фрагмента уроку з навчання ознайомлювального читання.

 31. Проблеми навчання техніки читання іноземною мовою. Види вправ.

 32. Проблеми навчання техніки письма іноземною мовою. Види вправ.

 33. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності на різних ступенях. Види письмових вправ.

 34. Контроль у навчанні іноземних мов. Об’єкти, види і форми контролю. Складання тесту для контролю розуміння змісту прочитаного тексту.

 35. Планування навчально – виховного процесу з іноземної мови. Види планів. Складання плану уроку з іноземної мови для 9 класу.

 36. Урок як основна форма навчально – виховного процесу. Типологія і структура уроків з іноземної мови.

 37. Проблема вправ для навчання іноземних мов. Типи і види вправ. Визначення типу, виду і мети запропонованих вправ.

 38. Наочність у навчанні іноземних мов. Види наочності та їх застосування у навчанні мовного матеріалу і видів мовленнєвої діяльності. Планування фрагмента уроку з використанням зображувальної наочності.

 39. Шляхи інтенсифікації навчально – виховного процесу з іноземної мови у школі.

 40. Цілі, форми і зміст позакласної роботи з ІМ у школі. Аналіз запропонованого сценарію позакласного заходу з іноземної мови.

41.Індивідуалізація навчання іноземної мови на різних ступенях.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка