Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології для студентів заочної форми навчанняСкачати 435.64 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.04.2017
Розмір435.64 Kb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


«____» _____________2015р.
ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Для студентів заочної форми навчання

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 7.03010301 Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Мелітополь – 2015

УДК 159.938.363.5 (079.1)


Програма Комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології / Укладачі: Т.С.Троїцька, Н.М.Фалько, Н.В.Гузь. – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 42с.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», галузі знань: 0301 Соціально-політичні науки, спеціальності підготовки 7.03010301 «Практична психологія» допомагає зосередити увагу на повторенні та систематизації раніше вивченого матеріалу з питань психолого-педагогічної науки з урахуванням надбань сучасної думки та практики діяльності психолога.


Рецензенти:

Т.В.Ткач, доктор психологічних наук, професор Класичного приватного університету (м.Запоріжжя)


Л.Ю.Москальова, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти.
Затверджено на засіданні кафедри практичної психології

(протокол №5 від 23 грудня 2014року)


Ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії ННІ СПМО

(протокол № 4 від 11 березня 2015 року)Пояснювальна записка
Трансформація українського суспільства при переході до ринкових відносин, його демократизація, формування нової соціальної структури і системи цінностей потребують кваліфікованих спеціалістів з соціальних наук (соціологів, психологів, соціальних працівників), здатних стати співтворцями громадянського суспільства в нашій країні.

У добу реформування країни, становлення нових соціально-економічних основ її розвитку все актуальнішим стає завдання побудови но­вих відносин між суспільством та особистістю. Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціально-психологічний захист стають першочерговими за­вданнями людинознавчих дисциплін. Все більшої актуальності у цьому контексті набуває професія психолога. Допома­гати людині реалізовувати свій потенціал, жити на по­вну силу, досягати злагоди з довкіллям, знайти своє місце у суперечливому світі - неповний перелік зав­дань, які стоять перед психологом на сучасному етапі розвитку суспільства. Підготовка фахівців з даної спеціальності здійснюється в Україні, починаючи з кінця XX століття, однак ще й сьогодні триває процес її ста­новлення, вироблення основних концептуальних засад і постійний пошук змісту підготовки спеціалістів та ефективних форм навчання.

Підготовка фахівців спеціальності 7.03010301 «Практична психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" здійснюється у відповідності до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", положень про державний вищий за­клад освіти, про організацію навчального процесу у ви­щих навчальних закладах, на основі Галузевого стандарту вищої освіти - Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста галузі знань: 0301 Соціально-політичні науки, спеціальності 7.03010301 «Практична психологія».

Особа, яка виявляє бажання навчатись за спеціальністю підготовки 7.03010301 - «Практична психологія», повинна мати базову вищу освіту, що підтверджується відповідним документом про освіту державного зразка.

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:


  • цикл дисциплін професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

  • цикл дисциплін природничо-наукової та професійно-орієнтованої підготовки.

Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології або захисту кваліфікаційної роботи з психології, які мають своєю метою з'ясування рівня підготовленості випускника для виконання професійних завдань, передбачених цим стандартом вищої освіти, і продовження освіти.

Комплексний кваліфікаційний екзамен з практичної психології проводиться для встанов­лення рівня сформованості певних умінь (якості вирішення окремих задач діяльності або рівня сформованості певних здатностей). Рівень сформованості умінь встановлюється опосередковано за допомогою таких завдань:

Варіанти завдань відповідають програмним вимогам, вони містять весь обсяг матеріалу, який вивчається згідно з навчальним планом та Галузевим стандартом вищої освіти - Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста галузі знань: 0301 Соціально-політичні науки, спеціальності 7.03010301 «Практична психологія». Структура завдань дозволяє виявити всебічність підготовки студентів, їх вміння обгрунтовувати, аналізувати теоретичний матеріал, розкриває їх творчу розумову діяльність. Практичні питання мають професійне спрямування. Це дозволяє виявити вміння студентів застосовувати свої теоретичні знання на практиці. Питання дають| можливість| висловити| і обґрунтувати| власну| думку|вважати| або| відношення| до конкретного факту чи| явища|.Білет містить: 2 теоретичних питання, 1 практичне, та 25 тестових завдань. Відповіді на перші| два теоретичних питання| оцінюються| по 25 балів| кожне|. Третє завдання – практичне завдання – 25 балів. Четверте| складається| з 25 ситуаційних тестів які доповнюють визначення знань з теоретичного матеріалу (кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється у 1 бал).

Градація оцінок| за національною шкалою така: «відмінно» - 100-90 балів; «добрі» - 89-74 бали; «задовільно» - 73-60 балів; «незадовільно» - нижче 60 балів. Така градація дає можливість об'єктивно оцінити відповідь студентів.

Завдання забезпечують пропорційне представництво всіх визначених до державної атестації дисциплін та різноманітних змістових модулів зі складу кожної з дисциплін, відповідно до обсягу її вивчення.

Порядок проведення і програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології, порядок проведення захисту кваліфікаційної роботи визначаються вищим навчальним закладом на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, на основі Галузевого стандарту вищої освіти - Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста галузі знань 0301 - Соціально-політичні науки спеціальності 7.03010301 «Практична психологія».

Комплексний кваліфікаційний екзамен з практичної психології проводиться як комплексна перевірка знань і умінь випускників з дисциплін, передбачених навчальним планом.

- володіти необхідними навичками, вміннями, здібностями до організації та виконання суспільної, соціальної, професійної діяльності, яка сприяє прогресу нашого суспільства;

- здібностями до розуміння глобальних проблем у відповідності з соціально-економічними умовами, культурними та національними традиціями, вміння науково мислити, відстоювати власну точку зору й активно впроваджувати її в життя;

- мати нахил до аналітичного мислення, постійного самовдосконалення, прагнення до підвищення своєї педагогічної майстерності, психологічної компетентності, культурного рівня, він повинен володіти основами вітчизняної та світової культури, мати потребу до постійного духовного та фізичного самовдосконалення;

- досконало володіти письмовою та усною державною мовою, розвиненим мовленням, вміти використовувати знання однієї з іноземних мов у своїй діяльності, грамотно вірно, логічно та послідовно доносити до слухачів свою думку;

- мати достатній рівень науково-практичного розуміння своєрідності, унікальності й особливої ролі становлення особистості на різних вікових етапах, супідрядності мотивів, довільності поведінки, внутрішніх інстанцій, самосвідомості особистості;

- володіти нормами спілкування, вміти наладжувати їх і керувати системами взаємовідносин діти - батьки, діти - вихователі, діти - люди;

- володіти інтегрованим підходом до особистісно-орієнтованої моделі освіти;

- знати та вміти виконувати вимоги Положення про психологічну службу в системі освіти України;

- керуватися у своїй діяльності Етичним кодексом психолога, дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, пропагандувати здоровий спосіб життя, при розв'язанні всіх питань виходити з інтересів дитини;

- знати права та обов'язки практичного психолога у закладах освіти і бути готовим до їх виконання;

- володіти повним обсягом умінь та навичок щодо мети, завдань, змісту, засобів та методів роботи практичного психолога в закладах освіти;

- вільно орієнтуватися у психологічній та методичній літературі, ефективно використовувати надбані знання у роботі з дітьми, педагогами та батьками;

- мати навички дослідницько-пошукової роботи, поглибленого вивчення особистості дитини та забезпечення психологічних умов для розвитку нахилів та здібностей дітей;

- володіти навичками та вміннями проведення роботи з психологічної профілактики, запобігання можливих відхилень у психічному розвитку та становленні особистості дитини, міжособистісних стосунків, запобігання конфліктів та інше;

- мати необхідні знання, вміння та навички до успішного проведення психодіагностики готовності дітей до навчання в школі та в період переходу з однієї вікової групи до іншої;

- володіти формами здійснення психолого-педагогічних корекційних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці дітей і вміннями впливати на процес виховання особистості та індивідуальності дитини;

- досконало володіти методикою проведення психологічної освіти та консультування з питань виховання дитини, створення психологічних умов для їх розвитку та підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

- освоїти юридичну та правову основу роботи психолога закладів освіти;

- вміти організувати своє робоче місце та вміти співпрацювати з педагогічним колективом, створюючи позитивний соціально-психологічний клімат;

- знати перелік обов'язкової документації практичного психолога, вимоги до її оформлення та збереження.Технологія виконання та захист дип­ломних робіт є основним засобом об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та про­фесійної підготовки студентів. Перелік тем кваліфікаційних (дипломних) робіт (про­ектів) визначається у стандартах вищої освіти вищих на­вчальних закладів. Завдання на кожну дипломну роботу мають відображати виробничі функції та типові за­дачі діяльності, що подані в Освітньо-кваліфікаційній харак­теристиці, і відповідати змістовим модулям, що виносяться на державну атестацію, згідно Освітньо-про­фесійної програми підготовки.

Засобом об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки практичних психологів також є Кваліфікаційна (дипломна) робота (проект), яка виконується на завершальному етапі навчання студентів у вищому на­вчальному закладі.

Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студентів у вищому на­вчальному закладі.

Технологія виконання та оформлення дипломних робіт має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Зміст дипломних робіт ґрунтуються на інформаційній базі, на основі якої формуються засоби об'єктивного контро­лю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки студентів.

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні державної комісії, яка створюється та діє у порядку, визначеному спеціально упов­новаженим центральним органом виконавчої влади України у галузі освіти і науки.

Захисту дипломних робіт надається особлива увага, який відбувається у присутності комісії. Це дає змогу якомога об’єктивніше оцінити виконання студентами даного виду роботи. Навчальним планом передбачено написання дипломної роботи з таких дисциплін: «Психологія особистості», «Вікова психологія», «Психологічна діагностика та корекція», «Соціальна психологія», «Загальна психологія», «Історія психології».Зразок білету
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Богдана Хмельницького


Код та назва спеціальності: 7.03010301 Практична психологія.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Назва державного іспиту: Комплексний кваліфікаційний екзамен з практичної психології

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка