Програма "Історія" Програма курсу проблеми історії імперійСкачати 189.32 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір189.32 Kb.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра історії

Магістерська програма “Історія”
Програма курсу


ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ІМПЕРІЙ


кандидат історичних наук,

доцент

Гломозда Костянтин ЮхимовичОбсяг аудиторних занять — 52 години


з них:

Лекційних – 16 годин


Групових занять – 36 годин


Форма контролю – іспит

Київ -2006

Мета курсу:

Курс має правити за теоретичний вступ для ширшого використання імперської парадигми у вивченні української історії і представити один з можливих шляхів уміщення української історії до ширшого історичного контексту. Він охоплює такі головні проблеми:

1) Суть імперії як історичної форми політичної організації урядування, її місце між інших наднаціональних форм влади та особливості „феодальних” уявлень про джерела і структуру владних повноважень;

2) Головні історичні приклади розбудови імперій (за особливого наголосу на особливостях Австро-Угорської, Британської, Османської та Російської імперій);

3) Головні принципи механізму імперської влади і його конкретно-історичні зразки;

4) Залучення історичних регіонів до складу імперій, дійсне місце регіональних еліт і груп населення в різних сферах життя, особливості самоідентифікації та самовизначення в умовах імперії;

Курс має істотно доповнити знання про певні аспекти всесвітньої історії та історії України, набуті студентами на бакалавраті, особливо про тривалі періоди поділу України між великими державами, які мали складні та взаємопов’язані власну історію і стосунки. Він має наголосити логіку піднесення і розпаду імперської влади, а відтак продемонструвати, що українська історія є частиною ширших наративів. Таким чином, студенти дістануть підготовку до використання одного з найновітніших підходів до історії колишніх залежних націй.
Метод викладання: курс розрахований на 52 аудиторні години, з яких 16 відводиться на лекції, 36 – на семінари як обговорення повідомлень.
Система контролю та оцінки: Передбаченою формою контролю є оцінки за участь у семінарах і письмовий іспит. Курс орієнтований на рейтингову систему оцінки (в балах). Максимальна оцінка становить 100 балів (54 бали за участь у семінарах, 6 балів за реферат і 40 балів — за іспит).
Вимоги до прийнятих у курсі видів контролю.

Підготовка до екзамену й диспутів передбачає ознайомлення з рекомендованою літературою в повному обсязі й оглядах. Реферат обсягом 8—12 сторінок (12 кегль, 2 інтервали) має бути поданий після тижня самостійної підготовки. При підготовці реферату бажане врахування власних дослідницьких інтересів студентів.


Шкала оцінювання:

60—75 — задовільно

76—90 — добре

91—100 — відмінно


Лекція 1. Історія імперій як науковий напрямок. — 2 год.

Мета й завдання курсу. "Нова історична наука” та її основні напрямки. Специфіка предмета "імперіології” та пошуки дефініції "імперії”. Феномен імперії в більш широкій історичній перспективі. Апологія і критика імперій. Політичні коннотації слова «Імперія». Питання про неминучий занепад і приреченність імперій.

«Імперія» як нейтральний науковий термін, поза імперським і національним наративом. Ознаки імперії. Типологія імперських систем: континентальні (суміжні) й колоніальні, континентальні й заморські, формальні й неформальні. Типологія імперських володінь: «переселенські», «національні», «форпости».

Важливість вивчення імперського контексту для розуміння історії України.


Лекція 2-3. Імперія як історична форма державної організації. Основні поняття імперської парадигми. — 4 год.

Імперія та інші наднаціональні утворення. Ядро і периферія; метрополія, провінція, прикордоння, колонія. Імперські інституції. Територіальна структура імперії та історичні регіони. Взаємодія місцевих і імперських акторів та ситуативний підхід. Регіональна база імперської розбудови. Критерії вичленовування регіону.

Можливі підходи до вивчення імперій. Регіональний підхід проти обмеженості національного наратива. Ситуативний підхід: реконструкція ситуації взаємодії й аналіз мотивацій і стратегій усіх задіяних акторів. Перспективність компаративного вивчення імперій.
Лекція 4. Походження імперської системи влади. Імперська Європа. — 2 год.

Передісторія, виникнення імперського врядування. Його „феодальні” риси й засади. Роль Священної Римської імперії німецької нації в розбудові нового імперського світопорядку. Абсолютизм. Виникнення європейських імперій. Моделі імперської розбудови: завоювання, успадкування, протекторат. Імперії і становлення національних держав.


Лекція 5. Імперіалізм, колоніалізм і неоколоніалізм. — 2 год.

Поняття імперіалізму та його історичний характер.

Чинники імперської експансії: основні концепції. Передвісники європейської експансії. Португальська морська імперія. Іспанська Американська імперія. Іспанська колоніальна політика. Результати відкриттів та імперії. Зміни в Європі. Колонії та меркантилізм. Стара колоніальна система і конкуренція за імперію (XVIII ст.). Європейська експансія по 1763 р. Розвиток неформальної імперії. Занепад і відновлення колоніальної конкуренції. Перерозподіл колоній по І Світовій війні. Деколонізація. Спадок колоніалізму. Сенс політики неоколоніалізму.
Лекція 6. Імперська влада. — 2 год.

Імперія як система: політична структура, економічна взаємодія, формування наднаціональної спільності. Трансформація елементів імперської системи протягом її розвитку. Імперські інституції: станове і регіональне представництво, судочинство, військо, оподаткування, комунікації. Значущість внутрішньоімперських кордонів. Захисники і супротивники імперії. Чинники і варіанти розпаду імперії. Наслідки розпаду імперії. Характерні риси і типові конфлікти постімперського простору.


Лекція 7-8. Модернізація імперій. – 4 год.

Імперії домодерні та модерні. Парадокс модернізації і її закономірність. Модерна бюрократична система управління. Політичні системи імперій, досвід парламентаризму.

Національні проекти імперій. Імперії та націоналізм периферійних спільнот. Периферійні і центральні актори національних процесів. Хиби національного дискурсу у висвітленні цих процесів. Лояльності місцевих еліт. Пряме й непряме правління. Дискусії про вартість імперіалізування.

Характер і класифікація національних рухів, заходи центру до їх приборкання.

Континентальні суміжні імперії як макросистема. Релігійні чинники та пан-ідеології. І Світова війна як війна протиімперська. Імперський простір у міжвоєнний період.
* * *
Семінар 1-2. Засади „Імперіології” . – 4 год.


 1. Імперія: проблема визначення.

 2. Принципи типологізації імперій. Просторова й часова ознаки й типологія імперських державних утворень.

 3. Місце імперської проблематики в сучасній історичній науці.

 4. Історичні й сучасні уявлення про імперіалізм як історичне явище.

 5. Значення й мета сучасних імперіологічних студій


Основна література:

Каспэ С.И. Империя и модернизация: Общая модель и рос. специфика. - М., 2001. – 2-1. Империя - определения синдромные и генетические (12); 2-4. Характеристики имперских систем (10).

Ливен Д. Империя, история и современный мировой порядок // Ab Imperio.—2005.— № 1 (42)

Чубарьян А. Тема империй в современной историографии // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (5)

Beissinger M. R. Situating Empire // Ab Imperio.—2005.— № 3 (4)

Doyle M. W. Empires.— Ithaca; London, 1986. — (Cornell Studies in Comparative History) — Ch. 1. Imperialism and Empire (29); Ch. 6. The Sociology of Empires: Hypotheses. The Inadequacy of Theories of Empire. Hypotheses on Empire. (16)

In Search of a New Imperial History / I. Gerasimov, S. Glebov, A. Kaplunovski, M. Mogilner, A. Semyonov // Ab Imperio.—2005.— № 1. (24)

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 1.Empire: A Word and its Meanings (25)

Matsuzato K. Historical Science and Area Studies: A Spatial Approach to Empires // Electronic Forum on Area Studies and Meso-areas.— (13)

Sked A. Empire: A Few Thoughts // Ab Imperio.—2005.— № 1 (4)Додаткова література:

Каменский А. Некоторые комментарии к редакционному предисловию "В поисках новой имперской истории" // Ab Imperio.—2005.— № 1. (8)

"There is a Real Problem with the Semantic Field of Empire..."/ Interview with Anthony Pagden // Ab Imperio.—2005.— № 1 (19)

*Rieber A. J. Approaches to empires (85)

Додаткова література у фондах НБ НаУКМА:

Капусцінський Р. Імперія. Пер. з пол. — Львів : Літопис, 2003.— 340 с.

Хардт М. Империя / Пер. с англ.— М. : Праксис, 2004.— 434 с.
Семінар 3-4. Зразки розбудови імперій. – 4 год.

 1. Спільні риси розвитку імперій.

 2. Чинники імперської експансії.

 3. Типові риси територіальної структури імперій у період найбільшого розвитку.

 4. Системи управління імперією. Центральний уряд, васальні державності, автономні провінції. Внутрішні кордони. Виконавча і представницька влада.

 5. Загальне й особливе в імперській ідеології. Пошук об’єднавчих чинників.

 6. Спроби корінного реформування імперських систем: успіхи і поразки. Тенденції адміністративної реформи.

Основна література:

Каспэ С.И. Империя и модернизация: Общая модель и рос. специфика. - М., 2001. – 2-2. Условия формирования империи (14); 2-3. Функциональный анализ имперских систем (18); 2-6. Империя и модернизация (7)

Ливен Д. Империя на периферии Европы: сравнение России и Запада // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (23)

Рибер А. Сравнивая континентальные империи // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (38)

Doyle M. W. Empires.— Ithaca; London, 1986. — (Cornell Studies in Comparative History) — Ch. 8. Tribal Peripheries and Formal Empire (36); Ch. 9. Patrimonial Peripheries and Informal Empire. (32); From Ch. 14. The Growth of Imperial Control; The Stages of Imperial Development; Decolonization. (12)

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 2.Power and Empire in the Global Context 27 (63)

Motyl A. Thinking About Empire // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (11)

Додаткова література:

Каппелер А. Формирование Российской империи в XV— начале XVIII века: наследство Руси, Византии и Орды // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (17)

Adas M. “High” Imperialism and the “New History”. — Washington, D.C.: AHA, 1993. — (34)

Doyle M. W. Empires.— Ithaca; London, 1986. — (Cornell Studies in Comparative History) — Ch. 3. Athens and Sparta: Empire and Hegemony (28); Ch. 4. Rome; Ch. 7. The Scramble for Africa: Nineteenth-Century Imperialism. Introduction. (20); Ch. 10. The International System and Nineteenth-Century Imperialism. (25); Ch. 12. France, Germany, and Spain. (33); Ch. 13. The Politics of Nineteenth-Century Imperialism: Comparative Statics, or the Forms of Empire; Dynamics of Scramble. (11); Ch. 14. Imperial Development: The End of Empire? (21)

Додаткова література у фондах НБ НаУКМА:

Harrison J. A. The founding of the Russian Empire in Asia and America. — Coral Gables, Fla., University of Miami Press, [1971].— 156 p.

Hobsbawm, E. J. The age of empire, 1875-1914. 1st Amer. ed. — New York : Pantheon Books, c1987.— 404 p., [24] p. of pl.— (History of civilization).

Pagden A. R. Lords of all the worlds : ideologies of empire in Spain, Britain and France c.1500-c.1850.— New Haven ; Yale University Press, 1995.— ix, 244 p.

Wesson R. G. The imperial order.— Berkeley : University of California Press, 1967.— 547 p.
Семінар 5-6. Історія Росії як імперії. – 4 год.


 1. Основні супротивники й напрямки експансії Росії в XVIII-XIX ст. Символіка імперії.

 2. Розмаїття імперських практик. Великоросійське населення як об'єкт імперської політики. Критика парадигми історії Росії як національної держави.

 3. Типологія методів інтеграції нових територій і способів відношення до місцевого населення. Спроби застосування концепцій орієнталізму і «фронтиру» до історії Російської імперії.

 4. Структура російської імперії на зламі XIX-XX ст.

 5. Особливості імперської ідеології в Росії.

Основна література:

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 6.The Russian Empire: Regions, Peoples, Geopolitics (31); 8.Tsarist Empire: Power, Strategy, Decline (27)

Каспэ С.И. Империя и модернизация: Общая модель и рос. специфика. - М., 2001. - 3-1. Имперский компонент российской государственной парадигмы (20)

Миллер А.И. Империя Романовых и национализм : Эссе по методологии исторического исследования.— М.: НЛО, 2006. Гл. 1. История Российской империи в поисках масштаба и парадигмы. (39)

Хаген Марк фон. История России как история империи: перспективы федералистского подхода // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. — М.: Новое издательство, 2005.— (30)

Ананьич Б., Правилова Е. Имперский фактор в экономическом развитии России, 1700-1914 // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (31)

Бёрбэнк Дж. Местные суды, имперское право и гражданство в России // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (39)

Hagen M. von. The Russian Empire // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (15)

Ремнев А.В., Савельев П.И. Актуальные проблемы изучения региональных процессов в имперской России (вместо введения) // Имперский строй России в региональном измерении (XIX - начало XX века). М.: МОНФ, 1997. (9)Правилова Е.А. Местное и центральное управление в России: проблема правового регулирования отношений // Имперский строй России в региональном измерении (XIX - начало XX века). М.: МОНФ, 1997. (10)

Додаткова література:

Национальные окраины Российской империи : Становление и развитие системы управления.— М.: Славянский диалог, 1997.— Сибирь (7); Финляндия, Польша (6); Прибалтика, Белоруссия (5); Кавказ (13)

Величенко С. Численность бюрократии и армии в Российской империи в сравнительной перспективе // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. — М.: Новое издательство, 2005.— (32)

Каменский А. Элиты Российской империи и механизмы административного управления // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (25)

Сергеев Е. Представленческие модели имперских военных элит накануне Первой мировой войны // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (10)

Байрау Д. Империя и ее армия // Новый часовой.— 1997.— № 5.— С. 19—39.

Ремнев А.В. Генерал-губернаторская власть в XIX столетии. К проблеме организации регионального управления Российской империи // Имперский строй России в региональном измерении (XIX - начало XX века). М.: МОНФ, 1997. (9)

Цыпин В. Взаимоотношения Церкви и государства. Канонические принципы и историческая действительность // Исторический вестник.— 2000.— № 9-10. (13)

Кодан С. В. "Каждый род службы требует исполнителей, опытностью и постепенным прохождением ее приуготовленных..." : Государственная служба в предреформенной России, 1800 - 1850 гг. // Чиновник. - 2004. - № 3 (31). — (13)

Циунчук Р.А. Российская империя: динамика системы "центр-регионы".—.(7)

Медушевский А.Н. Конституционная монархия в России // Вопросы истории.— 1994.— № 8. (16)

Ибнеева Г. [Рецензия] // Ab Imperio.—2000.— № 1. — Рец. на кн.: Jane Burbank and David L. Ransel, eds., Imperial Russia: New Histories for the Empire (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998) (5)

Matsuzato K. Russian Imperiology and Area Studies (Impressions on the ICCEES Berlin Congress) // Ab Imperio.—2005.— № 3 (15)

Додаткова література у фондах НБ НаУКМА:

Seton-Watson H. The decline of imperial Russia, 1855-1914.— New York; Washington: Frederick A. Praeger, Publishers, 1952.— xvi, 406 p.

Seton-Watson H. The Russian empire, 1801-1917.— Oxford, Clarendon P., 1967.— xx, 813 p.— (Oxford history of modern Europe).
Семінар 7-8. Імперія Габсбургів та її історичні особливості. — 2 год.

 1. Історична спадщина й основні етапи становлення держави Габсбургів. Напрямки експансії у XVIII сторіччі. Зміни становища і статусу Габсбурзьких володінь за Наполеонівських воєн.

 2. Криза держави на рубежі 1840-50-х рр. Союз з «малими» народами проти революції.

 3. Структура та інституції імперського врядування. Утворення двоєдиної імперії.

 4. Особливості імперської ідеології. Імперські еліти.

 5. Національні відносини XIX-XX ст. Можливості трансформації держави у співдружність дунайських народів.

 6. Імперська політика поч. XX ст. Чинники розпаду імперії.

Основна література:

Кріль М. [Рецензія] // Україна модерна.— 2002.— Ч. 7.— (Рец на кн.) Европейские революции 1848 года. „Принцип национальности” в политике и идеологии.— Москва: „Индрик”, 2001. 456 с. (5)

Петрів Р. Центральні і місцеві органи державної влади і управління Австрії та Східної Галичини. — http://www.mesogaia.il.if.ua/petriv_galicien.htm (48)

Хёе Х. П. Элиты и имперские элиты в Габсбургской империи, 1845-1914 // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (27)

Цьольнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. — Львів: Літопис, 2001. — Розділ ІХ. (59); Розділ Х. (10)

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 5.The Habsburg Empire (44)Wank S. The Habsburg Empire // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (13)

Додаткова література:

Австрия или Австрийская монархия; Австро-Венгерская империя // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. (35)

Додаткова література у фондах НБ НаУКМА:

Колесницкий, Н. Ф. "Священная Римская империя" : притязания и действительность. — М. : Наука, 1977.— 197 с.

Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809-1918 : історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини.— Львів : ВНТЛ-Класика, 2002.

Kann R A. The multinational empire : nationalism and national reform in the Habsburg monarchy, 1848-1918. V. 1. Empire and nationalities; V. 2. Empire reform. — New York, Columbia University, 1950.

Nationalism and empire : the Habsburg Empire and the Soviet Union / Ed. by Richard L. Rudolph and D. F. Good.— New York, N.Y. : St. Martin’s Press in association with the Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 1992.— xi, 321 p.
Семінар 9. Британія як імперія. — 2 год.

 1. Умови виникнення Британської імперії. Мотивація й ідейно-політичне обгрунтування початку колонізації. «Вікторіанська доба» в історії Британської імперії: зміна відношення до заморських володінь, нові напрямки експансії.

 2. Економічна основа і соціальна структура британської колоніальної держави на зламі XIX-XX ст.

 3. Еволюція системи керування імперією і розмаїтість статусів британських володінь.

 4. Ідеологія розвиненого британського імперіалізму.

Основна література:

Doyle M. W. Empires.— Ithaca; London, 1986. — (Cornell Studies in Comparative History) — Ch. 11. Greater Britain: The Transnational Economy; The Politics of Imperial Strategy; The Political Economy of Metropolitan Imperialism. (49)

Kramer P. Empires, Exceptions and Anglo-Saxons: Race abd Rule between the British and Unighted States Empires, 1880—1910 // Teaching the Journal of American History.— March, 2002 (Vol. 88, no. 4).— . (30)

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 3.The British Empire (40)Додаткова література у фондах НБ НаУКМА:

Gann, L. H., Duignan P. Burden of Empire : An Apprasal of Western Colonialism in Africa South of the Sahara.— Stanford : Hoover Institution Press Stanford University, 1988.— xvii, 435 p.

Hopkirk P. The great game : the struggle for empire in central Asia.— New York : Kodansha International, 1994. — xxiv, 565 p., [16] p. — (Kodansha globe).

Hobsbawm, E. J. Industry and empire : from 1750 to the present day.— Harmondsworth : Penguin Books, 1990.— 384 p.— (Penguin economic history of Britain. V. 3).
Семінар 10. Османська імперія

 1. Імперська структура держави Османів.

 2. Традиційна імперська етнополітика. Еліти в імперії.

 3. Чинники відсталості держави і спроби їх подолання.

 4. Особливості й наслідки османської модернізації.

Основна література:

Сомель С. А. Османская империя: местные элиты и механизмы их интеграции // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (28)

Чичек К. Экономика Османской империи в период ее превращения в периферию Запада, 1700-1914 // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (21)

Doyle M. W. Empires.— Ithaca; London, 1986. — (Cornell Studies in Comparative History) — Ch. 5. The Ottoman, Spanish, and English Empires. The Puzzle of Tribal Empire. Imperialism, Colonialism, and the Nation-State. (19)

Keyder C. The Ottoman Empire // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (15)

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 4.The Ottoman Empire (40)Додаткова література у фондах НБ НаУКМА:

Іналджик Г. Османська імперія : класична доба 1300 – 1600. Пер. з англ. — К. : Критика, 1998.— 288 c. :

An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914 / Ed. by H. Inalcik, D. Quataert.— Cambridge ; Cambridge University Press, 1994. — xxxi, 1026 p.

The great Ottoman-Turkish civilisation / [Ed.-in-chief K. Cicek; co-eds, E. Kuran et al.].— Ankara : Yeni Turkiye, 2000.
Семінар 11-12: Україна в російській та австрійській імперській системі та історії. – 4 год.

 1. Україна: імперська і колоніальна парадигми у вивченні історії.

 2. Імперський міф про причини й наслідки виникнення українського питання.

 3. Національний наратив - звичне трактування історії України, його природа і пізнавальні обмеження на прикладі двох „займанщин”.

 4. Процес інкорпорації регіонів України до Російської імперії.

 5. Україна й українці в австро-угорській системі влади та етнополітики.

 6. Важливість імперського контексту для розуміння проблем реальної історії виникнення нації.

Основна література:

Вендлянд А. В. Русофільство: ще один український проект? Зауваги про невтілене прагнення // Незалежний культурологічний часопис «Ї».— 2000.— № 18. — (6)

Глава 2. Гетманщина и ее инкорпорация в Российскую империю // Западные окраины Российской империи.— М.: НЛО, 2006. (21)

Каппелер А. Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії // Київська старовина”, № 5/2001. (10)

Каппелер А. Українсько-російські стосунки у ХІХ столітті: гіпотези та відкриті питання // Доповіді на ІІ Міжнародному конгресі україністів, Ч.1, Львів, 1994. (4)

Лазарович М. «П`ємонт» українського національного відродження (Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття).— Тернопіль, 2003. (20)

Лавринович М.Б. Местные элиты в России, XVIII – начало ХХ века.— (33)

Мацузато К. Ядро или периферия империи? Генерал-губернаторство и мало-российская идентичность // Український гуманітарний огляд. – Київ, 2002. – Вип. 7. (12).

Миллер А.И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIХ века).— СПб.: Алетейя, 2000. Введение: Теоретические принципы изучения национализма; Сравнительно-исторический контекст; Проект «большой русской нации»; О терминологии (26): Глава 4. Власти империи и украинофильство в 1862—1863 гг. Генезис Валуевского циркуляра (11); Глава 7. Планы властей по усилению русского ассимиляторского потенциала в Западном крае (9); Заключение. Приложения (11)

Расевич В. Подвійні лояльності австрійських українців наприкінці XIX - на початку XX ст. — .(11)

Szporluk R. The Making of Modern Ukraine: the Western Dimension // Harvard Ukrainian Studies.— Vol. 25, 2001.— No. 1/2 (40)

Додаткова література:

Глава 1. Вместо введения. О задачах книги. Киевская Русь – Pax Mongolica – Великое княжество Литовское – Речь Посполитая // Западные окраины Российской империи.— М.: НЛО, 2006. (18)

Когут З. Російський централізм і українська автономія : Ліквідація Гетманщини 1760—1830. — К., 1996. — С. 114-264 (150)

Грицак Я. Парадокси української модернізації // Грицак Я. Страсті за націоналізмом : Історичні есеї.— К., 2004. (9).
Семінар 13-14: Імперія чи “тюрма народів"? Спрямування і грунт національних рухів. – 4 год.


 1. Суперництво імперій і спірні території. Імперська політика стосовно прикордоння у XIX ст.

 2. Множинність ідентифікацій та лояльностей.

 3. Суперечності націєбудівництва та імперських принципів. Прибічники й супротивники імперій.

 4. Піднесення націоналізму й відповідних антиімперських рухів. Множинність національних проектів.

 5. Діаспори в імперській політиці.

Основна література:

Андерсон Б. Західний націоналізм і східний націоналізм: чи є між ними різниця? // Незалежний культурологічний часопис «Ї».— 2003.— Ч. 28. (6)

Верт Пол В. От «сопротивления» к «подрывной деятельности»: власть империи, противостояние местного населения и их взаимозависимость // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. — М.: Новое издательство, 2005.— (35)

Гетрелл П. Этнос и империя в истории окраин России // Ab Imperio.—2000.— № 1. (16)

Каппелер А. "Россия – многонациональная империя ": некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Ab Imperio.—2000.— № 1. (12)

Миллер А.И. Империя Романовых и национализм : Эссе по методологии исторического исследования.— М.: НЛО, 2006. Гл. 2. Русификация или русификации? (26); Гл. 3 Идентичность и лояльность в языковой политике властей Российской империи. (17); Гл. 6. Большая война, национализм и крах империи (16)

Стейнведел Ч. Создание социальных групп и определение социального статуса индивидуума: идентификация по сословию, вероисповеданию и национальности в конце имперского периода в России // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. — М.: Новое издательство, 2005.— (24)

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 7.The Tsarist State and the Russian People 231 (32)Suny R. G. The Empire Strikes Out: Imperial Russia, “National” Identity, and Theories of Empire // A State of Nations : Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin. — Oxford, 2001. (34)

Додаткова література:

Викс Теодор Р. «Мы» или «они»? Белорусы и официальная Россия, 1863-1914 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. — М.: Новое издательство, 2005.— (21)

Zachariah B. Responses to Empire: ‘Indian’ Perspectives from the Twentieth Century // Zeithistorische Forschungen. — .— (17)

Долбилов М. Полонофобия и русификация Северо-Западного края (1860-е гг.): метаморфозы этностереотипов.— http://www.saratov.iriss.ru/empires/docs/dolbilov-rusifikacija.doc> (50)

Дмитриев М. Этнонациональные отношения русских и украинцев в свете новейших исследований // Вопросы истории.— 2002.— № 8. (8)

Екельчик С. Человеческое тело и национальная мифология: некоторые мотивы украинского национального возрождения XIX века // Ab Imperio.—2006.— № 3 (19)

Западные окраины Российской империи.— М.: НЛО, 2006. — Глава 3. От разделов Речи Посполитой до Венского конгресса (12); Глава 4. От Конституционной хартии к режиму Паскевича (30); Глава 5. Западные окраины в 1855 – 1862 гг. (40); Глава 6. Имперская власть и Царство Польское в 1863 – 1869 гг. (21); Глава 7. Политика «русского дела» в западных губерниях в 1863 – 1868 гг. (38); Глава 8. Западные окраины в последней трети XIX в. (30); Глава 10. Западные окраины в начале ХХ в. Государственная Дума. От революции к первой мировой войне (50); Глава 11. Вместо заключения. Первая мировая война, революции и западные окраины (13)

Каппелер А. Образование наций и национальные движения в Российской империи // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. — М.: Новое издательство, 2005.— (45)

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад.— Львів, 2005. Розділ 6. Нації кидають виклик (25); Розділ 7. Реакція держави: національна політика в 1831—1904 роках (26); Розділ 8. Поліетнічна імперія періоду пізнього самодержавства: між модернізацією і традицією. (30); Розділ 9. Національне питання і революція (20).

Каспэ С.И. Империя и модернизация: Общая модель и рос. специфика. - М., 2001. – 2-5. Модернизация и этнополитика (9); 3-2. Национально-государственный компонент российской государственной парадигмы (5); 3-3. Российская этнополитика XVIII - первой половины XIX вв.: последствия вестернизации (28); 3-4. Российская этнополитика в условиях системной модернизации: вторая половина XIX в. (47); 3-6. Российская этнополитика в условиях системной модернизации: конец XX в. (11); Заключение (8)

Малинова О.Ю. Традиционалистская и прогрессистская модели национальной идентичности в общественно-политических дискуссиях 1830-1840-х гг. в России. — (23)

Матвеев В. А. Особенности этнополитических процессов в зонах смешанной славянской колонизации. — 2004 // Информационно-аналитический сайт о Южном федеральном округе.— . (21)

Миллер А.И. Империя Романовых и национализм : Эссе по методологии исторического исследования.— М.: НЛО, 2006. Гл. 4. Империя Романовых и евреи. (17); Гл. 5. Империя и нация в воображении русского национализма. (27)

Миллер А. Почему все континентальные империи распались в результате Первой мировой войны. Лекция — . (23)

Миллер А. Формирование наций у восточных славян в XIX в. – проблема альтернативности и сравнительно-исторического контекста.--< http://www.saratov.iriss.ru/empires/docs/miller.doc>. (34)

Реннер А. Изобретающее воспоминание: Русский этнос в российской национальной памяти // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. — М.: Новое издательство, 2005.— (36)

Слокум Джон У. Кто и когда были «инородцами»? Эволюция категории «чужие» в Российской империи // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. — М.: Новое издательство, 2005.— (30)

Политическая история империи – политическая история нации: на пути к синтетическому методу // Ab Imperio.—2002.— № 2. (28)

Дмитриев М. Этнонациональные отношения русских и украинцев в свете новейших исследований // Вопросы истории.— 2002.— № 8. (8)

Weeks Th. Slavdom, Civilization, Russification: Comments on Russia’s World-Historical Mission, 1861-1878 // Ab Imperio.— 2002.— № 2. (12)
Семінар 15-16. Історія СРСР через призму імперської парадигми. – 4 год.

 1. Історичні особливості формування СРСР. Спадкоємність і розбіжності між Російською і Радянською імперіями.

 2. Радянський Союз як континентальна імперія. Радянський Союз як ідеологічна імперія.

 3. Структура радянської імперії. Економічна спеціалізація різних територій у рамках СРСР. Політичний статус союзної республіки. «Радянський народ».

 4. Зміни і константи радянської національної політики. СРСР – „тюрма народів” або „інкубатор національних держав”?

 5. Внутрішні і зовнішні передумови розпаду СРСР. Перебудова і національне питання.

Основна література:

Бурбанк Д. Империя и гражданское общество. Имперская конструкция России и Советского Союза // Имперский строй России в региональном измерении (XIX - начало XX века). М.: МОНФ, 1997. (10)

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад.— Львів, 2005. Огляд. Зміни і тяглість у радянській поліетнічній імперії (11)

Каспэ С.И. Империя и модернизация: Общая модель и рос. специфика. - М., 2001. - 3-5. Советская этнополитика: империя как виртуальная реальность (16)

Семенов А. Чем был Советский Союз и что означает его распад: дискуссии западных историков // Неприкосновенный запас.— 2001.— №6 (20). (7)

Beissinger M. R. Rethinking Empire in the Wake of Soviet Collapse // Ethnic Politics and Post-Communism: Theories and Practice / Z. Barany and R. G. Moser (Eds.).— Ithaca, NY, 2005. (39)

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 9.The Soviet Union (66)

Martin T. An Affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin.— Oxford, 2001/ (17)Zaslavsky V. The Soviet Union // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (27)

Додаткова література:

Holquist P. To Count, to Extract, and to Exterminate : Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin.— Oxford, 2001/ (23)

Blitstein P. A. Nation-Building or Russification? : Obligatory Russian Instruction in the Soviet Non-Russian School, 1938–1953 // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin.— Oxford, 2001/ (23)

Brandenberger D. “…It Is Imperative to Advance Russian Nationalism as the First Priority” : Debates within the Stalinist Ideological Establishment, 1941–1945 // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin.— Oxford, 2001/ (15)

Кантор В. От Русской империи к националистической деспотии.— (20)

Ливен Д. Российская империя и Советский Союз как имперские государства // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. (21)

Переосмысление понятий "империи " и "нации " в российской и советской истории: некоторые методоло гические подходы / Редакция // Ab Imperio.—2000.— № 1. (2)

Суни Р. Социализм, постсоциализм и нормативная модерность: Размышления об истории СССР // Ab Imperio.—2002.— № 2. (19)

Заярнюк А. Повсякденна радянськість пострадянського сьогодення // Критика. — 2006.— Ч. 3.— С. 9—10 (5)

Додаткова література у фондах НБ НаУКМА:

Crozier B. The rise and fall of the Soviet Empire.— Rocklin, Calif.: Prima; London: Hi Marketing, 2000.— 848 p.

Martin T. The affirmative action empire : nations and nationalism in the Soviet Union, 1923-1939.— Ithaca, N.Y.; London : Cornell University Press, 2001.— xvii, 496 p.

Urban, G. R. End of empire : the demise of the Soviet Union / G.R. Urban in conversation with leading thinkers of our time. — Washington, D.C. : The American University Press, c1993.— xxxiii, 238 p.
Семінар 17-18. Імперська спадщина й постімперські синдроми. – 4 год.

 1. Перша світова війна як війна „протиімперська”.

 2. Чинники і варіанти розпаду імперій.

 3. Типові конфлікти на постімперському просторі.

 4. Спадщина імперій та постімперська пам’ять

 5. Концепція національного відродження.Антиімперська мобілізація як чинник пропагади й історіописання.

 6. Перспективи компаративного підходу до історії імперій.

Основна література:

Миллер А.И. Империя Романовых и национализм : Эссе по методологии исторического исследования.— М.: НЛО, 2006. Гл. 7. Завещание общерусской идеи. (26); Вместо заключения. Многослойность имперских руин. Советское наследие «империи положительного действия». (11)

Давидсон А. Наследие имперского прошлого // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. — (23)

Tilly Ch. How Empires End // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (11)

Hobsbawm E. J. The End of Empires // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (7)

Barkey K. Thinking About Consequences of Empire // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (16)

Brubaker R. Aftermaths of Empire and the Unmixing of Peoples // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (17)

Barkey K., Hagen M. von. Conclusion // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (10)

Hagen M., von. Empires, Borderlands, and Diasporas: Eurasia as Anti-Paradigm for the Post-Soviet Era // American Historical Review.— Vol. 109, No 2 (Apr. 2004).— P. 445–468 (24)

Munz R., Ohliger R. The Ukraine after Independence: The Making of a Nation Between East and West // Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien.— Köln, 1999.— No. 5. (25)

Яковенко И. Г. От империи к национальному государству (Попытка концептуализации процесса) // Полис.— 1996.— № (36). (14)In Search of Imperial Legacy: Historians’ Recollections and Historiographic Milestones. Interview: L.C. Brown, M. von Hagen, and K.Barkey // Ab Imperio.—2005.— № 4 (9)

Додаткова література:

Lieven D. Empire: the Russian Empire and its rivals. New Haven, Conn., 2001. — 10. After Empire (71); Conclusion (11)

Mardin S. The Ottoman Empire // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (14)

Deak I. The Habsburg Empire // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (13)

Dyachenko O. Independent Ukraine: Regional and Ethnic Cleavages as Obstacles for the Formation of the Nation’s Integrity.— .

Suny R. G. The Russian Empire // After Empire: Multiethnic societies and nation-building : The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey and M. von Hagen.— Boulder, Colorado; Cumnor Hill, Oxford, 1997.— (13)

Beveridge A. J. : In Support of an American Empire // Record, 56 Cong., I Sess., pp. 704-712.

Borocz J. Introduction: Empire and Coloniality in the ‘Eastern Enlargement’ of the European Union [version 1.6 / May 19, 2001].— Interdisciplinary Research Seminar, Rutgers University, 2000. (32)

Фор М. Останній Рим перед кінцем історії // Критика.— 2003.— Ч. 4. (6)

Каспэ С.И. Империя под ударом: конец дебатов о политике и культуре // Полития. Журнал политической философии и социологии политики.— 2002.— № 4. (11)

McMahon R. J. Cultures of Empire // The Journal of American History.— Vol. 88, Issue 3. (4)

Олейников Д.И. Россия в Кавказской войне: как выходить из историографического кризиса? (22)

Маслов О., Прудник А. Империя и ХХ век России — СССР (Прошлое, настоящее и будущее России в рамках ретроспективного контекстно-континуального анализа) // Независимое политическое обозрение—. (17)

Abdelal R. Memories of Nations and States: Institutional History and National Identity in Post-Soviet Eurasia // Nationalities Papers, Vol. 30, No. 3, 2002.— (26).

O’Loughlin J. The Regional Factor in Contemporary Ukrainian Politics: Scale, Place, Space or Bogus Effect? / Institute of Behavioral Science and Department of Geography, University of Colorado. (54).

Ikenberry J. G., Illusions of Empire: Defining the New American Order // Foreign Affairs.— 2004.— May 14. (14).

Dikovitskaya M. Does Russia Qualify for Postcolonial Discourse? A Response to Ekaterina Dyogot’s Article // Ab Imperio.—2000.— № 2. (4)

Dyogot E. How to Qualify for Postcolonial Discourse // Ab Imperio.—2000.— № 2. (3)

Chu R. T. The "New Imperial History" and U.S. Imperialism // Ab Imperio.—2005.— № 1 (6)

Scheidel W. Republics between hegemony and empire: How ancient city-states built empires and the USA doesn’t (anymore). — Stanford, 2006. — (Princeton/Stanford Working Papers in Classics) (16)

Додаткова література у фондах НБ НаУКМА:

The construction and deconstruction of national histories in Slavic Eurasia / Ed. by H. Tadayuki. — Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2003.— 363 p.

Схвалено на засіданні кафедри

Протокол № від _________________ 2006 року

Керівник МП ”Історія”

Професор В.О.Щербак
Викладач

Доцент К.Ю.Гломозда

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка