Програма історія літератури англомовних країн 020303 Філологія (переклад)Сторінка1/3
Дата конвертації19.11.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра світової літератури
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Історія літератури

англомовних країн

6.020303 Філологія (переклад)

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

Київ 2015
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра світової літератури

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Проректор

з науково - методичної

та навчальної роботи Вченою радою Гуманітарного інституту,

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_______2015 р.

«___»_______________ 2015 р. Учений секретар___________
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для спеціальності 6.020303 Філологія. Переклад

кваліфікаційний рівень "бакалавр"

УХВАЛЕНО

протокол № 1 від «02» вересня  2015 р.

завідувач кафедри__________ Ю.І.КовбасенкоКиїв 2015


Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра світової літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи


________________ О.Б.Жильцов

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІсторія літератури англомовних країн

6.020303 Філологія (переклад)
Гуманітарний інститут

2015- 2016 рік


Робоча програма Історія літератури англомовних країн для студентів

за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Переклад , Галузь знань 0203. Гуманітарні науки

2015 року - 45 с.

Доцент кафедри світової літератури, кандидат філологічних наук Шовкопляс Г.Є.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри світової літератури


Протокол від. “__2__”___вересня_____________2015 року № _1__
Завідувач кафедри світової літератури

____________________ (_професор Ковбасенко Ю.І.)


Схвалено Вченою радою Гуманітарного інституту

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
Вчений секретар____________(Т.Л.Видайчук)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

УДК 378.1(073)

ББК 74.580

Укладач – Шовкопляс Галина Євгенівна кандидат філологічних наук, доцент

кафедри світової літератури Гуманітарного інституту.

Рецензенти: Ковбасенко Юрій Іванович кандидат філологічних наук, професор

кафедри світової літератури Гуманітарного інституту.

Булаховська Юлія Леонідівна доктор філологічних наук, професор,

провідний науковий співробітник Інституту літератури

імені Т.Г.Шевченка НАН України .

© КУ, 2015 р.ЗМІСТ

Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

ІІІ. ПрограмаЗмістовий модуль І. Сучасна література Великої Британії .
Змістовий модуль ІІ. Сучасна література США . . . . . . . . . . . . . . . . .13

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія літератури англомовних країн»

V. Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

УІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ХІ. Орієнтовні питання до екзамену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

ХІІ. Рекомендована література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія літератури англомовних країн» розроблена на кафедрі світової літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати спеціаліст відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Курс «Історія літератури англомовних країн» є складовою частиною дисциплін циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про закономірності процесу навчання і виховання студентів, професійної підготовки висококваліфікованих і конкуренто­спроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів; основи управління педагогічним процесом у вищому навчальному закладі; форми, методи і засоби формування особистості майбутнього фахівця; професійно-педагогічну діяльність викладача вищої школи.

Мета курсу – розкрити закономірності розвитку сучасної англомовної літератури, зокрема

літератури Великої Британії і США другої половини двадцятого сторіччя, сприяти

опануванню англомовною літературознавчою термінологією.
Завдання курсу:

- аналіз закономірностей розвитку сучасної англомовної літератури,зокрема

літератури Великої Британії і США,

- вивчення, аналіз та узагальнення художнього доробку найбільш відомих авторів англомовної сучасної літератури,

у процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні англомовної

термінології, що сприятиме також підвищенню рівня знань як літератури, так

і мови майбутніх педагогів.

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема реферативних досліджень з актуальних проблем розвитку, становлення, реформування вищої освіти України в контексті інтеграції у європейський освітній простір.

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та

самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

- аналізувати та інтерпретувати художні тексти , використовуючи наукові

дослідження фахівців з сучасної англомовної літератури,

- користуватися англомовною літературознавчою термінологією,

- вміти реферувати наукові праці, робити доповіді та повідомлення як для виступу

на семінарських заняттях, так і на конференціях.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,

становить 180 год., із них 22 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття, 60 годин – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль, семестровий контроль: написання та захист курсових робіт за матеріалом навчальної дисципліни – 36 годин і екзамен 36 годин ( загалом – 72 години).

Вивчення бакалаврами дисципліни «Історія літератури англомовних країн»

завершується складанням іспиту.
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: сучасна література Великої Британії та США у притаманних напрямках розвитку та знакових явищах .


Курс:


Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

5 кредитів


Змістові модулі:

2 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години):

180 годин.


Тижневих годин:

4 години
Шифр та

назва галузі: 0203 гуманітарні науки

Шифр та назва напряму:

6.020303 Філологія. Переклад
Освітньо-кваліфікаційний

рівень


бакалавр”


Нормативна
Рік підготовки:4

Семестр: 7
Аудиторні заняття: 42години з них:

лекції (теоретична підготовка),

22 години
семінарські заняття

20 годин,

Проміжний модульний контроль: 6 годин

Самостійна робота :

60 годин

Курсова робота: 36 годин

Семестровий контроль: курсова робота (36 годин)та екзамен (36 годин) – 72 години
Вид контролю – екзамен.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Курсові роботи

Семінарських

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Підсумковий

Контроль

Змістовий модуль І.

Література Великої БританіїХарактеристика післявоєнної літератури Великої Британії( ІІ половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.).
4

4
42

2
2
2

2
2

7

7Література «розгніваних молодих».Роман з «філософською тенденцією».Творчість Уільяма Голдінга
4

2
2
8


Творчість Айріс Мердок
4

2
2
8

2

Разом

50

20

10
8
30

2

Змістовий модуль ІІ. Література США„Південна школа” в літературі США.
4

2
2
5


Трилогія У. Фолкнера «Містечко» -«Село» -«Особняк» і традиції південної школи.
4
4

2
2
2
2
5
5

2Теорія „пластичного театру” Тенессі Уїльямса.Романна творчість Джона Стейнбека. Роман «Зима нашої тривоги».
4

2
2
5


Плюралістичність літературних технік у сучасній американській літературі. Нові дослідницькі стратегії щодо явища масової літератури. Феномен творчості Стівена Кінга.
4

2
2
5

2Література американського постмодернізму: творчість Томаса Пінчона, Джона Барта, Дональда Бартелма.
4

2
2
558

28

12

36

12
30

4

Семестровий контроль: написання та захист курсових робіт (36 годин) і екзамен (36 годин) становить 72 години.


180


48


2236


20
60


6

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія літератури англомовних країн»

Загальний обсяг дисципліни : 180 навчальних годин, з них: лекційних – 22 , семінарських – 20, індивідуальна робота – 6 годин, мк – 6год., екзамен, курсова

Тиждень

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ.

Назва

модуля


Література Великої Британії

Література США

Кількість балів за модуль

111 бал

102 бала

Лекції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бали

1б.

1б.

1б.

1б.

1б.

1б.

1б.

1б.

1б.

1б.

1б.

Теми


лекцій

Огляд літератури Великої Британії доби ІІ половини ХХст.-1бал

Література «розгніваних молодих».Революція у театрі.

Драма «другої хвилі»: поетика і проблематика.-1балАнглійський роман з філософською тенденцією.-1бал

Творчість Уільяма Голдінга.-1бал

Романна творчість Айрис Мердок Мердо-1бал

Традиції «південної школи»в

американській літературі.-1балТворчість Уільяма Фолкнера та традиції Південної школи-1бал.

Теорія паілямсатичног театру Тенессі Уілльямса.-1бал

Романна творчість Джона Стейнбека.-1бал

Плюралістичні техніки сучасної літератури та нові стратегії досліджень щодо масової літератури.-1бал

Особливості американської постмодерної літератури-1бал

Теми семінарських

занять

Література «розгніваних молодих» 1+10б.

Англійський філософський роман 1+10б.

Роман Голдінга «Володар мух» 1+10ух»10балів

Романна творчість Айріс Мердок1+10б.

Модульний тест до матеріалу І Змістового модуля. 1+10б.

Трилогія Фолкнера та

Традиції Південної

Школи. 1+10б.


Теорія пластичного театру Уільямса та його художня практика. 1+10б.

Роман Джона Стейнбека «Зима нашої незгоди» і проблема «американської мрії

Феномен Стівена Кінга. 1+10б.

Американський варіант постмодернізму. 1+10б.

Самостійна робота

10балів

5х 2=10


10 балів

5х2=10
10б

5х2=10


5х2=10

10 балів

5х2=10


5 балів


10 балів

5х2=10


5 б.

Види поточного контролю
25 б.

25б.

25б.

50б.


ПКФорма підсумкового контролю : іспит - 40б.

Примітка: до дисципліни додається написання курсової

роботи за матеріалом курсу.

Курсова робота оцінюється за максимальною оцінкою - 100 балів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Література Великої Британії .

ЛЕКЦІЯ І

Вступ. Загальна характеристика післявоєнної літератури Великої Британії (2 год).
Нові тенденції розвитку британської літератури. Зміна історико-соціальної

ситуації у Великій Британії. Переоцінка вікторіанського сторіччя .

Розпад британської імперії. Початок холодної війни . Боротьба з процесом

«американізації» англійської культури.

Постколоніальний роман ( Безіл Девідсон, Пірс Пол Рид).

Література «розгніваних молодих»(Кінгслі Еміс, Маргарет Дреббл, Джон Осборн, Шейла Деліні).

Роман з «філософською тенденцією» ( Уільям Голдінг, Айрис Мердок).

Література християнської спрямованості ( Д.Р. Толкієн, К.С.Льюїс)Основні поняття теми : «вікторіанство», справа про болотяну копійку, масова культура, постколоніальний роман, література «розгніваних молодих»,

роман з «філософською тенденцією», література християнської спрямованості.


ЛЕКЦІЯ ІІ.

Література «розгніваних молодих»(Angry Young Men)

( 2 год.).

Молодіжні рухи у післявоєнній Європі та США. Зміна цінностей вікторіанської Англії. Критична соціальна позиція «розгніваних» романістів. Новий тип «розгніваного героя» – молодої людини, що походить з соціальних низів і не задоволена оточуючим світом.

Роман Кінгслі Еміса «Везунчик Джим»: графіка конфлікту як проставлення героя і світу.

Особливості сатири в романі Еміса.

Революція в англійському театрі : вистава п’єси Джона Осборна «Озирнись,

гніваючись».

Новий сценічний простір у драмі «розгніваних»: драматургія кухонної раковини.

Успіх п’єси Шейли Деліні «Смак меду».

Емоційність спротиву «молодих розгніваних».
Основні поняття теми: соціальний критицизм, новий тип героя, новий

сценічний простір, новий тип конфлікту, емоційне напруження спротиву.Англомовні літературознавчі терміни до теми:

аngry young men, well made plays.Семінарське заняття на тему «Література « розгніваних молодих».»
ЛЕКЦІЯ ІІІ.

Англійський роман «з філософською тенденцією»( 2 год.).

Вплив філософії екзистенціалізму на розвиток післявоєнної британської літератури. Роман алієнації як наслідок такого впливу.

Філософська проблематика більшості післявоєнних британських літературних творів, породжує притчеподібність , тобто потяг до філософських висновків у розкритті теми.

Своєрідність парадоксальної сатири романів Мьюріел Спарк ( «Memento

Mori», « Чорна мадонна», «Міс Броді у розквіті літ») та філософічність вирішення «вічних питань» та фантастичність припущень, що дозволяють

розкрити позицію автора.Основні поняття теми:

роман з філософською тенденцією, роман алієнації, притча, притчеподібність,

фантастичні припущення.

Англомовні літературознавчі терміни до теми:

Romance, novel, fable, plot.


ЛЕКЦІЯ ІУ.

Творчість Уільяма Голдінга (William Golding ) - 2 год.
«Патриарх із Солсбері»: нарис життя та творчого шляху Голдінга.

Зв’язок роману «Володар мух» ( Lord of the Flies) з філософським світосприйняттям екзистенціалізму.

Літературне підгрунтя роману «Володар мух».

Продовження англійської просвітницької традиції випробування людської

природи : робінзонада – анти робінзонада.

Своєрідність дидактики роману. Алгоритм дій пригодницького сюжету.

Християнські смисли роману Голдінга «Володар мух».

Роман Голдінга «Шпиль»( The Spire) : земна ціна божественної мрії.

Символіка роману «Шпиль».
Двоплановість романів Голдінга, що є рисою притаманною для притчі ( fable).

Деградація сучасної цивілізації та зіпсована природа людини – провідний

мотив романів Голдінга.

Основні поняття до теми:

філософія екзистенціалізму, природа людини, літературне підгрунтя, робінзонада - антиробінзонада, пригодницький сюжет, алгоритм дій ,

розлюднення, двоплановість сюжету, притча.

Семінарське заняття на тему «Роман Уільяма Голдінга « Володар мух» - випробування людської природи».

ЛЕКЦІЯ У.

Романна творчість Айріс Мердок ( Iris Murdoch) - 2 год.
Захоплення філософською системою Сартра.

Чорні (готичні ) романи Мердок – сумна і хвороблива казка з надлишком

фантастичних елементів- складають перший період її творчості.

Протягом всього творчого шляху головною темою письменниці залишаєть-

ся тема смерті, що непорушно зв’язана з коханням.

«Ірландський роман» «Червоне і зелене»( The Red and the Green) є розповіддю про Велокоднє повстання в Дубліні у 1919 році.

Наскрізні персонажі в романах Мердок: дивакуватий юнак, фатальна жінка,

«Платонівський період» у творчості Мердок ( nice and good) та ознаки

творчих змін у романі «Чорний принц»( Black Prince): детективний сюжет,

тема мистецтва.

Символіка кольорів у романах Мердок та їх семантичне навантаження.

Основні поняття до теми:

готичні романи, наскрізні персонажі, детективна фабула,фантастичні елементи, символіка кольорів.Семінарське заняття на тему «Романна творчість Айріс Мердок».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Література США
ЛЕКЦІЯ УІ .

«Південна школа» в американській літературі.( 2 год.)
Формування Південної школи в літературі США.

Роман Маргарет Мітчелл «Гнані вітром» як закладання традицій південців: ієрархічна структура південного суспільства - тема великої патріархальної родини.

образ «леді з Півдня» та відданого їй джентльмена,образ великої ріки Пів-

дня – Міссісіпі в творчості Марка Твена.

Продовження традицій Південної школи в літературі ХХ сторіччя ( Уільям Фолкнер, Роберт Пенн Уоррен, Теннессі Уільямс, Трумен Капоте та інші.).

Основні поняття до теми:

образ благородного і трагічного Півдня, образ леді з Півдня та відданого їй джентльмена, расова проблематика, феномен насилля і злочину, детективний сюжет, фольклорні елементи, локальний колорит, гротеск і символіка як домінуючі художні засоби.ЛЕКЦІЯ УІІ.

Творчість Уільяма Фолкнера ( William K. Faulkner) та традиції Південної школи ( 2 год.).

Експериментальність ранніх романів Уільяма Фолкнера ( «Галас і шаленство»).

Створення уявного простору романів Фолкнера – Йокнапатофи -як округу,

Йокнапатофська сага про найвідоміші родини округу –Сарторисів, Спейнів, Компсонів.

Трилогія «Містечко» – «Село» – «Особняк». Явище сноупсизму. Образ

Флема Сноупса. Образ Мінка Сноупса. Тема першооснов життя.

Епічне минуле. Свідома ускладненість фолкнерівської прози.

Основні поняття до теми:

уявний простір романів, сага, сноупсизм , тема влади грошей, глибока психологічність , що не обмежується раціональним поясненням, родинне

коріння,міфопоетика, переплетення комічного і трагічного, біологічна

концепція людини.Англомовні літературознавчі терміни:

short story, psychological horror, « loud world».Семінарське заняття на тему «Трилогія У.К. Фолкнера «Місто»- «Село»- «Особняк» в межах традиції Південної школи в літературі США»


ЛЕКЦІЯ УІІІ.

Концепція «пластичного театру» Теннесі Ульямса (Williams Tennesssi) та художній доробок драматурга( 2 год.).
Метою створення теорії «пластичного театру» для Тенессі Уільямса було оновлення художніх засобів американського театру як такого для більш відповідного відображення реальності . Застосування засобів так званих «пластичних мистецтв»,а саме: живопису, скульптури, музики тощо пояснює назву теорії.

Предметом мистецтва і ,зокрема театру,Уільямс вважає емоційну сферу.

Театральна вистава , за Уільямсом, тотожна психоаналітичному сеансу,

який вивільнює зайві емоції глядачів.

Головний конфлікт драм Уільямса – зіткнення духу і матерії.

Наскрізною темою є тема хвороби, бо хвора свідомість являє проблеми, що у здорової людини є прихованими, а також – тема непереможної самотності

у світі , де панує хаос.

Традиції Південної школи – біологічна концепція людини, доповнена фрой-

дівськими поглядами на людину, « образ благородної леді з Півдня»,

расова проблематика, тема спадковості – крові.

Символіка кольорів. Сценічні картини – мініатюри , які повторюють відомі твори живопису.

Основні поняття до теми:

пластичні мистецтва, катарсис, конфлікт духу і матерії, емоційна сфера,

тема непереможної самотності людини, символіка кольорів, психоаналітичний сеанс, семантика музичних лейтмотивів.

Англомовні літературознавчі терміни:

act, aside, catharsis, character, collision, craft, dramatis personae, stage direction, suspense( tension), tragedy .Семінарське заняття на тему «Теорія « пластичного театру»Теннессі Уільямса та його драматургічний доробок».


ЛЕКЦІЯ ІХ.

Нонконформізм середини століття : творчість Джона Стейнбека ( John Ernst Steinbeck ). - 2 год.
Ранні твори Джона Стейнбека( монтерейський цикл)- «Про мишей і людей» і «Квартал Тортілла - Флетт» : риси романтичного світосприйняття, герої- маргінали, екзотизм існування «людей дна».

Роман «Грона гніву»- Пулітцерівська премія (1939р.).

«Біблійний цикл»- 50-ті роки- «Автобус,що заблукав», « На схід від раю».

Роман « Зима незгоди нашої» ( 1961 р.).

Шекспірівські ремінісценції – «Річард ІІІ»- «бій з сумнівним ітогом.».

Американська мрія про успішність Ітена Гоулі та проблема засобів досягнення успіху.

Тема американської історії : «тіні отців-засновників США», бостонське чаювання», ментальність Нової Англії ( янкі).

Динаміка образу Ітена Гоулі від чесного невдахи до шанованого негідника.

Ускладненність роману та його інтелектуальність.

Основні поняття до теми:

Формат іронічно-ліричної сповіді, шекспірівські ремінісценції, динаміка образу, часопросторовий ланцюг, «американська мрія» , етичний кодекс християнства, трагічний мотив , паралелізм.Семінарське заняття на тему «Роман Джона Стейнбека «Зима нашої незгоди» та проблема «американської мрії»


ЛЕКЦІЯ Х.

Плюралістичність літературних технік у сучасній американській

літературі. Нові дослідницькі стратегії щодо явища масової літератури. Феномен творчості Стівена Кінга(Stephen King)- 2 год.
Застарілість певних положень концепції Х.М. Макклюена про «холодну» і «гарячу» культуру в умовах постмодерного суспільства. Робота Моретті як наукова праця , що відображає погляд сучасних дослідників – гуманітаріїв на стан і статус масової літератури у літературному просторі.

Перегляд історії літератури взагалі і місця творчості Дюма зокрема в інтерв’ю професора МДУ Н.Т.Пахсарьян «Дюматриця графа Монте Крісто»

( Московський комсомолець, жовтень 2009 року) в світлі нових поглядів на масову літературу. Введення тримірної класифікації поділу літературного простору: елітарна література – паралітература (белетристика) - комерційна література.

Утвердження статусу белетристики як найбільш динамічного сегменту сучасного літературного простору. Форма взаємодії елітарної та масової літератури – сімбеоз. Положення підтверджені у інтерв’ю автора літературного проекту «Борис Акунін» Г.Ш.Чхартішвілі журналу «Всесвіт»

( «Острівна держава Бориса Акуніна», Всесвіт, 2009).

Феномен творчості Стівена Кінга. Роман Кінга «Мертва зона»(1979) – твір, що слід аналізувати у світлі нових поглядів на масову літературу. Використання автором сенсаційного матеріалу, який привабить читача – явища парасенсоріки, ясновидіння (клервуайнсу). Наявність у сюжеті твору фабульної напруги , яка є ознакою жанру трилеру. Особливості творчого методу Кінга: змонтований художній простір,ознаки часу у деталях, тенденція до зображення фізіологічних подробиць . Введення до сюжету роману культурного коду Давнього Заповіту: Книги Пророка Іони про місію пророка. Дидактика і моральність роману «Мертва зона» є цілком природною.

Роман Д.Ч.Гарднера «Жовтневе світло»(1976) певною мірою випереджає сучасні погляди на позиції літературного простору, форм взаємодії та графіку сегментів: під однією обкладинкою вміщено дві книги – роман «вермонтський» і роман «каліфорнійський», взаємодія яких уособлює сімбеоз літератури елітарної і літератури масової.

Образ старого фермера з Вермонту ДжеймсаПейджа та його позиція як ілюстрація позиції автора.


Своєрідність композиції роману : «роман в романі»- «Контрабандисти зі скелі загиблих душ»- типовий сучасний триллер, діалогічність двох текстів у межах одного твору. Проблема взаємодії «популярної «( «масової») літератури та літератури «високої» ( «елітарної») у другій половині ХХстоліття.

Основні поняття до теми:

«гаряча і холодна культура», книжковий рядок, телевізійний ряд,

інтертекстуальний зв’язок, жанри «гарячої культури», культура суспільства споживання, дилогія.діалогічність текстів, багатовимірність образу Америки, триллер, фактографічна основа, пасторальний роман, лейтмотивні метафори, інтертекстуальність.

Англомовні літературознавчі терміни:

thriller , suspense.

Семінарське заняття №5 на тему «Плюралістичність літературних технік у сучасній американській літературі. Нові дослідницькі стратегії щодо явища масової літератури. Феномен творчості Стівена Кінга».

ЛЕКЦІЯ ХІ.

Література американського постмодернізму(2год.).
Філософське коріння постмодернізму.

Формування постмодерністської свідомості: зречення будь-яких форм монізму та унітарності, панування плюралізму та амбівалентності.

Найпоширеніші образи – метафори постмодерної літератури: лабіринт,

Бібліотека, хаокосм, що визнані найбільш полісемантичними.

Письменники «неонового покоління»:

Джон Барт (John Bart) «Пловуча опера», «Заблуканий у кімнаті сміху»

Томас Пінчон (Tomas Pinchon) «Ентропія».

Свідома ускладненість сюжету, композиції.

Сповненість літературними ремінісценціями, історичними алюзіями,

Наратив фрагментарний, позбавлений стрижня.Основні поняття до теми:

Плюралізм, амбівалентність, полісемантичні образи - метафори, ремінісценції, алюзії, фрагментарний наратив.Англомовні літературознавчі терміни:

water of narrative , justaposition, Neon generation.ІІІ .ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.
Семінарське заняття .
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка