Програма інноваційного розвитку кафедри страхування на 2014-2015 рокиСкачати 297.31 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір297.31 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ СТРАХУВАННЯ

на 2014-2015 роки


Декан фінансово-економічного факультету
_______________ В.К. Хлівний

Завідувач кафедри страхування
______________О.О. ГаманковаУХВАЛЕНО

на засіданні кафедри страхування

(Протокол № 9 від 20.01.2014 р.)

КИЇВ-КНЕУ-2014

Вступ

Страхова освіта в стінах КНЕУ була започаткована ще в двадцяті роки минулого сторіччя. Тут існувало страхове відділення, яке готувало кадри для системи Держстраху. Перший відомий підручник «Основы экономии страхования»» (1915 р.) належав професору, колишньому ректору Воблому К.Г. Книга і досі користується попитом серед науковців і практиків нашої та інших країн.

З набуттям незалежності і поступовим переходом України до соціально орієнтованої ринкової економіки значно зросла потреба в розвитку страхового сектору. На базі КНЕУ було організовано реалізацію проекту «ТАСІS» по прискоренній підготовці фахівців для страхового ринку. Протягом 1994-1997 рр. спеціалістами з Великої Британії, Австрії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Швеції разом з нашими викладачами було організовано понад 100 семінарів якими охоплено 1820 керівників і відповідальних працівників страхових компаній України і Молдови. Група викладачів КНЕУ, які і зараз викладають страхові дисципліни, пройшли стажування у вузах і страхових компанях Амстердама і Лондона.

Враховуючи набутий групою викладачів європейський досвід навчання страховій справі а також значне зростання навантаження з страхових дисциплін Вчена рада КНЕУ у вересні 2002 р. прийняла рішення про створення кафедри страхування шляхом виділення її з колишньої кафедри фінансів підприємств і страхової справи.Поява кафедри страхування співпала з початком реалізації нової парадигми підготовки фахівців для страхової галузі яка ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з найкращими традиціями вищої економічної школи. З цією метою для студентів було підготовлено оригінальні підручники з основних дисциплін, відкрито першу в Україні магістерську програму «Страховий менеджмент» за спеціальністю «Фінанси і кредит». Протягом 11 років навчання за цією програмою закінчили більше 500 осіб, які успішно працюють на відповідальних посадах в страховому бізнесі. Крім того наявність спеціальної кафедри дало можливість бажаючим студентам бакалаврату усіх факультетів отримали знання з науки «Страхування», що суттєво вплинуло на підвищення їх грамотності в цій справі.

Магистерская программа «Страховий менеджмент» нашего университету в 2013 г. заняла 48 месце в світовому рейтингу EDUNIVERSAL Best Masters за напрямком  «Страхування».

Завідувач кафедри страхування – д.е.н., професор Гаманкова О.О.

Заступники завідувача кафедри:

- з науково-педагогічної роботи – к.е.н., професор Артюх Т.М.

 • з наукової роботи – к.е.н., доцент Баранова О.В.

 • керівник магістерської програми «Страховий менеджмент» -

д.е.н..проф. Осадець С.С.

Професорсько-викладацький склад кафедри
Професор

Доцент

Старший викладач

Асистент

Всього

Докт.ек.наук

2

-

-

-

2

Канд.ек.наук

1

9

-

-

10

-

-

-

2

3

5

Всього

3

9

2

3

17

У складі допоміжного персоналу кафедри – 2 особи:

- старший лаборант;

- інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу.

При кафедрі існує докторантура в якій зараз ведуть дослідження 4 особи і аспірантура де навчається 20 осіб.

Кафедра страхування здійснює методичне керівництво Навчально-практичним центром страхового бізнесу (НПЦСБ), створеним ( 2010 р.) у складі фінансово-економічного факультету. Головне його завдання - імітація студентами при підтримці СК «Скайд» работи реальної страхової компанії. Центр має добре обладнаний комп’ютерний клас. Тут є можливість працювати з реальными документами багатьох страхових компаній, здійснювати облікові операції, аналізувати звітність конкретних страховиків, тобто набувати практичного досвіду.

Останніми роками в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, який має статус дослідницької установи, особливо велика увага приділяється розвитку науки. Серед інших підрозділів тут в 2012 р. відкрито Інститут страхування, який укомплектовано фахівцями кафедри страхування. На Інститут покладено функції опрацювання рекомендацій з важливих проблем в галузі страхування з метою передачі їх компетентним органам для імплементації в страхове законодавство та інші нормативні документи, а також проведення моніторингу наслідків наукових досліджень в галузі страхування, що виконуються в інших наукових закладах України та за її межами. Одне з головних завдань наукових досліджень – збагачення навчального процесу новими досягненнями і передовим досвідом ведення страхової справи.

При кафедрі з 2002 р. успішно працює Студентський страховий клуб. Це своєрідна науково-практична площадка, де студенти мають можливість зустрітися з колишніми випускниками, які успішно працюють на відповідальних посадах у страховому бізнесі, провести дискусії з актуальних питань майбутньої професії, показати свої здібності.Місія кафедри - розвиток наукової школи страхування, підготовка конкурентноспроможних фахівців вищої кваліфікації для страхового сектору економіки України на основі компетентнісного підходу і передових навчальних технологій.

Мета кафедри – утримання лідерства в науково-освітній і науково-дослідній діяльності за кількісними і якісними показниками підготовки кадрів та надання послуг з наукового супроводу розвитку страхової справи.

Для досягнення поставленої мети кафедра спрямовує свої зусилля на виконання таких завдань: • здійснення наукових розробок у сфері фінансів і страхування;

 • забезпечення якісної підготовки фінансистів, що мають конкурентні переваги на ринку праці;

 • якісне викладання циклу страхових дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки бакалаврів та магістрів;

 • забезпечення внутрішньої і міжнародної співпраці з профільними кафедрами університетів-партнерів;

 • здійснення підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації;

 • науково-методичний супровід освітньої діяльності;

 • розбудова партнерських стосунків з підприємствами, організаціями та установами, причетними до страхового бізнесу.


Іноземні партнери кафедри:

- Державна технічно-економічна вища школа ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Республіка Польща) ;

- Міжнародний університет «МІТСО» (м.Мінськ, Республіка Білорусь).

- Санкт-Петербурський державний університет (РФ)

- Санкт-Петербурський державний економічний університет (РФ)

- Пекінський центральний фінансово-економічний університет (КНР)


Підприємства та організації - партнери кафедри:

- Ліга страхових організацій України;

- Українська федерація убезпечення;

- Страхова компанія АСК «ІНГО Україна»;

- Страхова компанія «Скайд»;

- Страхова компанія «Брокбізнес»;

- ВГО «Фінансова грамота України»;

-Консалтингова фірма «АВАЛОН-КОНСАЛТИНГ ГРУП».

- Журнали «Страхова справа», «Финансовые услуги», «Insurens Top.
Колектив кафедри усвідомлює, що сучасні економічні і соціальні виклики, які постали перед країною, зумовлюють необхідність підвищення рівня страхової освіти і наукового забезпечення страхування. На це спрямована затверджена кафедрою Програма інноваційного розвитку.

Розділ 1. Розвиток наукових досліджень та вдосконалення організації наукової праці кафедри


Заходи та завдання

Терміни виконання

Відповідальні особи

 1. Участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що фінансуються з державного бюджету України (перелік запланованих актуальних та концептуальних науково-дослідних робіт кафедри, відповідальні особи та терміни їх виконання).

Підготовка та подання документів на виконання фундаментальної теми, що фінансується з державного бюджету України.

Травень 2014р.

Гаманкова О.О., Баранов А.Л., Залєтов О.М.,Мурашко О.В.

 1. Ініціативні, корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри

Спільний проект з СК «СКАЙД» щодо створення діючої моделі студентської страхової компанії.

2014-2015

Гаманкова О.О.,

Заїкін Ю.В. 1. Захист прав інтелектуальної власності (прогнозована кількість авторських свідоцтв).

Отримання щороку не менше одного авторського свідоцтва.

2014 - 2015

Викладачі кафедри, що задіяні в роботі Інституту страхування, молоді вчені, які виходять на захист дисертацій

 1. Заплановані дисертації на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (тематика, відповідальні розробники та терміни виконання).

Тема дисертацій

Рік захисту

Здобувач

Науковий керівник ( консультант)

Фінансовий контролінг в системі управління страховою організацією – д.е.н


2014

Мурашко О.В.

Гаманкова О.О.

Вартість страхової компанії: оцінка та управління – д.е.н

2015

Баранов А.Л.Гаманкова О.О

Антикризове фінансове управління в страхових компаніях

2015

Супрун А.А.

Осадець С.С.

Управління капіталом страхових компаній

2014

Супрун Н.В.

Гаманкова О.О.

Страхування авіаційних ризиків

2014

Мезіна О.Є.

Артюх Т.М.

Контроль виконання зобов'язань в автотранспортному страхуванні

2014

Сокіл ОЛ.М.


Осадець С.С.

Система перестрахування ризиків при страхуванні майна промислових підприємств

2014

Величко Є.О.

Артюх Т.М.

Централізовані страхові резервні фонди в автотранспортному страхуванні

2014

Лєонов Є.

Осадець С.С.
 1. Публікації професорсько-викладацького корпусу кафедри (перелік назв та/або прогнозована кількість статей у виданнях з індексом цитування, що входять до науково-метричних баз даних, монографій, статей у фахових виданнях України, тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться в Україні та закордоном, збірників наукових праць тощо.

Опублікування кожним викладачем кафедри:

1 наукової статті один раз на два роки у науково-метричному чи закордонному виданні;

1 наукової статті щороку у фаховому виданні України;

Участь у 2-х науково-практичних конференціях щороку.
2014-2015 – 15 публікацій

15 – 2014 р.

15 – 2015 р.


30 – 2014 р.

30 – 2015 р.Ус і викладачі кафедри

Усі викладачі кафедри
Монографії:

1) Фінансовий контролінг в системі управління страховою компанією;

2).Вартість страхової компанії: оцінка та управління.

3). Антикризове управління страховою компанією
1- 2014 р.


1- 2015 р.
1- 2015 р.


Мурашко О.В

Баранов А.Л.


Супрун А.А.

 1. Заплановані наукові конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, публічні лекції та виступи, дослідницькі семінари тощо (теми або кількість та терміни проведення
II Міжнародна науково-практична конференція «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації»

2014

Гаманкова О.О.

Баранов А.Л.

Баранова О.В.

Мурашко О.В.

Осадець С.С.

Залєтов О.М.

Круглий стіл за проблематикою страхового ринку

2014

Гаманкова О.О.

Залєтов О.М.Круглий стіл за проблематикою страхового ринку

2015

Гаманкова О.О.

Залєтов О.М. 1. Плани науково-методичних семінарів кафедри.

Забезпечити в індивідуальних планах аспірантів та здобувачів в передостанній рік навчання представлення результатів науково-дослідної роботи на науково-методичному семінарі кафедри.


Протягом року

Заступник завідувача кафедрою з наукової роботи

Щорічно розробляти графік проведення науково-методичних семінарів кафедри.


Останній місяць кожного року

Заступник завідувача кафедрою з наукової роботи

 1. Заходи щодо створення наукової школи кафедри на підставі досвіду провідних кафедральних вчених.

Створення наукової школи за напрямком страхування


2014-2015

Гаманкова О.О.

 1. Плани кафедри щодо колективної (індивідуальної) участі у національних і міжнародних дослідницьких мережах, кластерах, асоціаціях.

Проведення роботи щодо організації партнерських стосунків із Українською федерацією убезпечення та Лігою страхових організацій України


2014-2015

Гаманкова О.О.

Залетов О.М. 1. Заходи щодо комерціалізації результатів науково-дослідних робіт.

Активна участь у щорічному бізнес-форумі, який проводиться в КНЕУ.

2014-2015

Провідні фахівці кафедри

Розробка інноваційних навчальних продуктів у сфері страхування.

2014-2015

Провідні фахівці кафедри

 1. Робота кафедри щодо залучення студентів і аспірантів до науково-дослідницької діяльності кафедри (в тому числі щодо створення студентських наукових гуртків).

Розроблення річного плану проведення засідання Студентського страхового клубу.

2014-2015р. р.

Веретнов В.І.

Залучення студентів та аспірантів до проведення студентської конференції за участю менеджерів провідних страхових компаній України та публікація тез у науковому збірнику матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації»

2014-2015 р.р.

Гаманкова О.О.,

Мурашко О.В.

викладачі, які керують науковою роботою студентів


Робота із студентами 3-5 курсів щодо підготовки та участі в роботі Міжнародних олімпіад зі страхування (республіка Білорусь, м. Мінськ, Російська Федерація, м. Москва, тощо), конкурсах наукових робіт

2014 -2015 рр.

Гаманкова О.О.,

Затупник завідувача з наукової роботи,

викладачі, які керують науковою роботою студентів


 1. Заходи щодо обміну науковим досвідом.

Організація та проведення на базі КНЕУ Міжнародних конференцій та участь в роботах Міжнародних конференцій в Україні та за кордоном.

2014-2015

Гаманкова О.О.,

викладачі кафедриПроведення наукових досліджень науковцями кафедри з проблематики розвитку страхового ринку та публікація їх результатів у фахових виданнях України та за кордоном

2014-2015

Заступник завідувача з наукової роботи,

викладачі кафедри 1. Моніторинг результатів науково-дослідної діяльності професорсько-викладацького корпусу кафедри.

Розробка та затвердження регламенту науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри

2014 р.

Гаманкова О.О.,

Баранова О.В.Щорічні звіти про результати роботи аспірантів та здобувачів кафедри та затвердження планів на наступний рік

2014-2015 рр.

Гаманкова О.О.,

Заступник завідувача з наукової роботи, аспіранти, здобувачі, наукові керівникиЩорічні звіти про результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри та затвердження планів на наступний рік.

2014-2015рр.

Гаманкова О.О.,

Заступник завідувача з наукової роботи, викладачі кафедриФормування інформаційної бази щодо результативності діяльності професорсько-викладацького складу на сторінці кафедри на сайті університету та університетьскій газеті.

2014- 2015 рр.

Заступник завідувача з наукової роботи Дорошенко С.І.


Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри на основі компетентнісного підходу

Заходи та завдання

Терміни виконання

Відповідальні особи

1. Робота кафедри з удосконалення системи формування компетенцій бакалаврського та магістерського рівнів на основі їх гармонізації з професійними стандартами роботодавців. Актуалізація затребуваних компетентностей.

Формування базового списку професійних компетенцій студентів за дисциплінами кафедри бакалаврського та магістерського рівнів

2014-2015рр.

АртюхТ.М., керівники курсів

Осадець С.С., керівники курсівСпівпраця зі страховими компаніями щодо актуалізації компетенцій магістра зі страхового менеджменту

2014-2015р р.

Гаманкова О.О., Осадець С.С., Заїкін Ю.В., Кривошлик Т.Д.

Спільний проект зі СК «АХА Страхування» щодо навчання та відбору студентів для стажування в компанії

2014-2015рр.

Заїкін Ю.В.

Спільний проект зі СК «PZU Україна» щодо літнього стажування студентів

2014-2015рр.

Заїкін Ю.В.

2. Участь викладачів кафедри у розробці освітніх стандартів нового покоління на компетентісних засадах.

Обґрунтування пропозицій щодо освітніх стандартів нового покоління та передання їх у підсекцію « Фінанси і кредит» НМК МОН України. Зокрема, підготовка розділів до галузевого стандарту освіти:

1. Освітньо-кваліфікаційні характеристики.

2.Освітньо-професійна програма (включає перелік нормативних та вибіркових дисциплін).

3. Засоби діагностики якості вищої освіти.2014-2015рр.

Гаманкова О.О., Осадець С.С.

3. Робота кафедри із забезпечення сучасного науково-методичного супроводження навчального процесу шляхом модернізації та гармонізації навчально-методичного забезпечення з наук і дисциплін з орієнтацією на компетентнісний підхід:

- робота кафедри щодо удосконалення навчальних планів з урахуванням формування актуальних (затребуваних) професійних компетентностей;

Забезпечення моніторингу вакансій страхових компаній-роботодавців з метою щорічної актуалізації професійних компетенцій та забезпечення працевлаштування випускників магістерської програми «Страховий менеджмент»2014-2015 рр.

Заїкін Ю.В., Кривошлик Т.Д., Тищенко Д.О., Дорошенко С.І.,

Розробка пропозицій щодо запровадження нових дисциплін на бакалаврському та магістерському рівнях підготовки фахівців з урахуванням міжнародного досвіду.

2014-2015 рр.

Гаманкова О.О., Осадець С.С., Мурашко О.В., Баранов А.Л., Залєтов О.М.

Підготовка магістерських дипломних робіт за тематикою, узгодженою зі страховими компаніями

2014-2015 рр.

Кривошлик Т.Д., Заїкін Ю.В., наукові керівники студентів

4. Робота кафедри з оновлення навчально-методичних видань з наук та дисциплін (підручників, навчальних посібників, практикумів тощо) — перелік назв видань, які планується розробити, та відповідальні особи за їх розробку;

Підготовка підручника «Страхування»

2014

Колектив авторів під керівництвом Гаманкової О.О., Осадця С.С.

Підготовка практикуму «Страхування»

2014

Колектив авторів під керівництвом Баранова А.Л.

Підготовка навчального посібника «Перестрахування».

2014

Колектив авторів під керівництвом Татаріної Т.В.

Підготовка 2-го видання навчального посібника «Фінанси страхових організацій»

2015

Гаманкова О.О.

5. Робота кафедри щодо посилення підготовки фахівців бакалаврського та магістерського рівнів на основі запровадження нових спеціалізованих професійних сертифікаційних програм.

Спільний проект з ТОВ «АВАЛОН-КОНСАЛТИНГ ГРУП» щодо підготовки фахівців для страхового ринку

2014-2015

Заїкін Ю.В.

6. Заходи кафедри щодо впровадження науково-дослідницької роботи кафедри в навчальний процес як способу забезпечення неперервного інноваційного циклу освітньої діяльності в університеті.

Постійне оновлення списків рекомендованої літератури щодо вивчення наук (дисциплін) навчального плану шляхом внесення у них публікацій провідних вчених кафедри, де відображені результати науково-дослідної роботи.

2014-2015

Артюх Т.М., керівники курсів

Проведення наукових студентських семінарів Страховим клубом – 2 семінари на рік

2014-2015

Веретнов В.І.

7. Робота кафедри щодо запровадження в навчальний процес сучасної індустрії навчальних засобів та методик навчання, які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях (в т.ч. дистанційних технологіях).

Інтенсифікація залучення можливостей Інтернет та мультимедійних технологій для забезпечення навчального процесу.


2014-2015

Всі викладачі кафедри

Активізація можливостей використання сайту КНЕУ та сторінки Кафедри страхування для підвищення комунікації зі студентами.

2014-2015

Всі члени кафедри

Розміщення розкладу засідань студентського Страхового клубу та тематики доповідей на сторінці Клубу на сайті кафедри

2014-2015

Веретнов В.І.

Проведення наукових семінарів студентського Страхового клубу в інтерактивному режимі

2014-2015

Веретнов В.І.

8. План контрольних заходів кафедри щодо перевірки дотримання науково-педагогічними працівниками інноваційної форми проведення навчальних занять з використанням передових педагогічних технологій.

Розробити графік взаємного відвідування лекцій і семінарських занять викладачами кафедри.

Лютий 2014

Артюх Т.М.

9. План контрольних заходів кафедри щодо перевірки належного заповнення науково-педагогічними працівниками електронних журналів обліку успішності академічних груп.

Моніторинг правильності заповнення викладачами електронних журналів2014-2015 рр. –

постійно


Артюх Т.М., керівники курсів

Обговорення на засіданнях кафедри стану поточної успішності студентів за дисциплінами кафедри

2014-2015 рр. –

постійно


Артюх Т.М., керівники курсів

10. Участь викладачів кафедри та студентів в міжнародних і національних бізнес-форумах, навчально-методичних конференціях як спосіб підвищення академічної мобільності студентів та викладачів.

Підготовка та участь студентів КНЕУ у щорічній міжнародній Олімпіаді зі страхування

2014-2015

Гаманкова О.О., Баранов А.Л., Мурашко О.В.

Підготовка та проведення роботи секції «Страхування» із залученням страхових компаній в рамках щорічної студентської конференції КНЕУ.

2014-2015

Гаманкова О.О., Баранов А.Л., Мурашко О.В.

11. Профорієнтаційна робота кафедри з абітурієнтами.

Підготовка буклетів та стендів рекламного характеру з інформацією щодо професійних можливостей та перспектив для потенційних студентів, що забезпечуються кафедрою.

2014-2015

Осадець С.С., Тищенко Д.О., Дорошенко С.І.

Підготовка інформаційних матеріалів для сайту Університету, у яких наводяться переваги навчання в КНЕУ у частині, що їх забезпечує кафедра страхування.

2014-2015

Осадець С.С., Тищенко Д.О., Дорошенко С.І.

Доведення інформації до потенційних абітурієнтів та їх батьків щодо можливостей професійної підготовки студентів у КНЕУ.

2014-2015

Баранов А.Л., Заїкін Ю.В., Тищенко Д.О., Дорошенко С.І.,

Веретнов В.І., Димніч О.В., аспіранти кафедриРозділ ІІІ. Кадрове забезпечення розвитку науково-дослідницької діяльності кафедри з урахуванням креативного ресурсу професорсько-викладацького складу

Заходи та завдання

Терміни виконання

Відповідальні особи

 1. Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання всіх викладачів кафедри (станом на 01.01.2015 та на 01.01.2016).
Професор

Доцент

Старший викладач

Асистент

Всього

Докт.ек.наук

2

2

-

-

4

Канд.ек.наук

1

8

1

-

10

-

-

-

1

2

3

Всього

3

10

2

2

17
 1. Плани кафедри щодо підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників.

Розроблення плану стажування викладачів на 2014-2015 рр. у бізнес-структурах.

Лютий 2014 р.

Артюх Т.М., інспектор з контролю за організацією навчального процесу

Підвищення кваліфікації викладачів через поглиблення знань іноземної мови.

2014-2015

Усі викладачі

 1. Пропозиції кафедри щодо удосконалення системи добору науково-педагогічних працівників.

Запровадити порядок, згідно з яким, обов’язковою умовою прийняття на кафедру є знання іноземної мови на рівні, достатньому, для здійснення викладацької та наукової діяльності на відповідній мові, а також наявність практичного досвіду роботи у фінансовій сфері.

2014-2015 рр.

Гаманкова О.О.


Розділ IV. Поглиблення та підвищення ефективності міжнародного співробітництва кафедри

Заходи та завдання

Терміни виконання

Відповідальні особи

 1. Розробка, структурування та впровадження заходів за критеріями міжнародних рейтингів університетів.

Активізація діяльності щодо здійснення спільних наукових публікацій з іноземними партнерами.

2014-2015

Гаманкова О.О., Мурашко О.В., Баранов А.Л.

 1. Заходи щодо формування міжнародної репутації кафедри, інтенсифікація співпраці кафедри із зарубіжними партнерами та профільними кафедрами інших ВНЗ.

Поглиблення співробітництва кафедри з профільними кафедрами університетів-партнерів (Вища технічно-економічна школа ім.Броніслава Маркевича, м. Ярослав, Республіка Польща; Міжнародний університет «МІТСО», м. Мінськ, республіка Білорусь; Санкт-Петербурзький державний економічний університет, м. Санкт-Петербург, Росія)

2014-2015

Гаманкова О.О., Мурашко О.В., Баранов А.Л.

Розділ V. Розвиток системи партнерської взаємодії кафедри з підприємницьким сектором та державними установами


Заходи та завдання

Терміни виконання

Відповідальні особи

 1. Пропозиції кафедри щодо організації спільних проектів університету з конкретними державними установами та бізнесовими організаціями.

Виконання науково-дослідних тем на замовлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інших державних установ.

2014-2015

Провідні викладачі кафедри

 1. Робота кафедри із створення інноваційних продуктів для бізнесових структур (перелік, відповідальні особи та терміни розробки).

Виконання науково-дослідних тем на замовлення суб’єктів страхового ринку

2014-2015

Провідні фахівці кафедри

Розробка інноваційних продуктів за результатами наукових досліджень в першу чергу аспірантів і докторантів при підготовці пропозицій щодо впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність підприємницьких структур з можливістю їх подальшої комерціалізації.

2014-2015

Аспіранти, докторанти та їх наукові керівники/ консультанти

 1. Заходи щодо залучення до навчального процесу спеціалістів-практиків з метою посилення практичної орієнтації бакалаврських та магістерських програм підготовки фахівців, а також залучення представників бізнес-компаній на захист дипломних робіт.

Відкриті лекції провідних фахівців-практиків у сфері страхування.

2014-2015

Гаманкова О.О., Осадець С.С., Заїкін Ю.В.

Запрошення на захист дипломних робіт та на між предметний тренінг випускників, аспірантів без відриву від виробництва, топ-менеджмент з баз практики студентів.

Червень 2014, 2015

Осадець С.С., Кривошлик Т.Д.

 1. Взаємодія кафедр із роботодавцями з метою актуалізації змісту навчальних програм відповідно до їх потреб.

Проведення ділових зустрічей та круглих столів з представниками бізнесу.

2014-2015

Гаманкова О.О., Осадець С.С.

 1. Робота кафедри з розробки програм підвищення кваліфікації для персоналу підприємств та організацій.

Розробка короткострокових навчальних програм, тематичних тренінгів та тренінг-курсів для персоналу бізнес-структур для підвищення їх кваліфікації.

2014-2015

Гаманкова О.О., Баранова О.В., Баранов А.Л., Мурашко О.В.,провідні викладачі

 1. Робота кафедри з налагодження взаємозв’язків з випускниками університету, оцінювання ефективності оволодіння ними професійними компетенціями та моніторинг кар’єрного зростання випускників.

Організація щорічних зустрічей з випускниками.

2014-2015

Осадець С.С.

Створення груп випускників магістерської програми «Страховий менеджмент» в соціальних мережах.

2014-2015

Веретнов В.І.

Запровадження моніторингу спеціальностей та посад, за якими були працевлаштовані випускники магістерської програми «Страховий менеджмент» та динаміки їх кар’єрного зростання.

2014-2015 рр.

Осадець С.С., Гарбарук О.С.


Розділ VІ. Розбудова ефективної системи керування кафедрою для створення сучасної інфраструктури


Заходи та завдання

Терміни виконання

Відповідальні особи

 1. Моніторинг виконання та дотримання критеріїв кафедри дослідницького університету.

Оформлення внутрішніх звітів.

Оприлюднення інформації щодо діяльності кафедри на сторінці кафедри на сайті університету.2014-2015

Баранов А.Л., Артюх Т.М.,

Гаманкова О.О., Дорошенко С.І., Веретнов В.І.2. Пропозиції кафедри щодо удосконалення інформаційно-аналітичної системи підтримки навчального процесу.

Забезпечити лекційні заняття комп’ютерами з можливостями доступу до Інтернету.

2014-2015

Гаманкова О.О., Осадець С.С., Артюх Т.М.

 1. Пропозиції кафедри щодо розвитку матеріально-технічної бази.

Обладнання аудиторій, що дозволяло б проводити заняття з використанням сучасних технічних засобів.


2014-2015

Гаманкова О.О. Осадець С.С., Артюх Т.М., Дорошенко С.І.

 1. Заходи щодо покращення соціально-побутових умов праці працівників кафедри.

Забезпечити здійснення поточного ремонту приміщень кафедри – лаборантської та викладацької.

2014

Гаманкова О.О., Демченко В.О.

Подати до ректорату клопотання про створення науково-методичного кабінету кафедри страхування.

2015

Гаманкова О.О.
Стецюк Т.В.

Вжити заходів для забезпечення кафедри необхідною комп’ютерною технікою

2014-2015

Гаманкова О.О.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка