Програма інноваційного розвитку кафедри міжнародної економіки на 2014-2015 рр. Затверджено наСкачати 353.4 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір353.4 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра міжнародної економіки


Програма інноваційного розвитку

кафедри міжнародної економіки

на 2014-2015 рр.

Затверджено на

засіданні кафедри

протоколом №9 від 10 лютого2014р

завідувач кафедри

міжнародної економіки проф . Поручник А.М.ВСТУП
Кафедра міжнародної економіки була створена в 1989 році (до 1996 року кафедра міжнародних економічних відносин). В різні роки її очолювали проф. Лук’яненко Д.Г., проф. Пахомов Ю.М., а з 1997 р. Заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор Поручник А.М. Вона є випусковою кафедрою зі спеціальності міжнародна економіка на факультеті «Міжнародної економіки і менеджменту», а також забезпечує підготовку фахівців на інших факультетах університету в частині викладання наукової дисципліни «Міжнародна економіка».

Професорсько-викладацький корпус, який нараховує 21 особу, характеризується високою кваліфікацією його членів, наявністю у них профільної освіти, вагомою часткою докторів (5 осіб) та кандидатів (12 осіб) економічних наук, оптимальною віковою структурою (середній вік 38 років). Серед них відомі в Україні і за її межами вчені: Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Поручник А.М., проф. Антонюк Л.Л., лауреат Державної премії України акад. Пахомов Ю.М., лауреати премії Президента України проф. Столярчук Я.М., проф. Швиданенко О.А.

На кафедрі створена і успішно функціонує наукова школа «Глобальне конкурентне лідерство» (керівник проф. Поручник А.М.), яка спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних засад глобального економічного розвитку, моделей глобального лідерства суб’єктів МЕВ, зовнішньоекономічних зв’язків України та її інтеграційних пріоритетів, шляхів забезпечення високого конкурентного статусу країн, регіонів, мегаполісів, компаній та окремих осіб, соціалізації світової економіки. На кафедрі діють аспірантура і докторантура, де навчається 20 осіб.

Кафедра також здійснює активну науково-консалтингову діяльність через підготовку законодавчих та нормативних документів, аналітичних матеріалів для міністерств і відомств країни, національних і міжнародних компаній, асоціацій, науково-дослідних інститутів і зарубіжних партнерів.

Упродовж багатьох років викладачами кафедри проводиться продуктивна міжнародна науково-освітня діяльність, що знаходить свій прояв у підготовці спільних з іноземними колегами монографій, підручників, кейсів, участі у міжнародних науково-теоретичних конференціях, викладанні авторських спецкурсів у зарубіжних університетах.

Кафедра міжнародної економіки є ініціатором багатьох інноваційних ідей, розробок та їх впроваджень у наукову та освітню діяльність, а також суспільно-політичну та виробничу практику через підготовку концепцій, програм та стратегій розвитку України, її регіонів та суб’єктів господарювання на галузево-секторальному та мікрорівні окремих підприємств. Ціла низка піонерних навчальних технологій та методик, започаткованих кафедрою, стали основою для переходу КНЕУ до викладання навчальних дисциплін як наук.

Місія кафедри полягає у формуванні глобальних, професійних та інструментальних компетенцій у майбутніх фахівців економістів, підготовці креативних особистостей та управлінців-міжнародників, які володіють лідерськими якостями.

РОЗДІЛ І. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри в рамках наукової школи «Глобальне конкурентне лідерство»
Напрямок I. Розвиток наукових досліджень та реформування організації

науково-дослідницької діяльності
Розділ 1. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри
1.1 Участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем


Перелік науково-дослідних тем

Відповідальні особи

Термін виконання

І. Міжкафедральна науково-дослідна бюджетна тема:

«Стратегія національного економічного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики»Завідувачі кафедр

2011-2015

Розділ кафедри:

«Національні стратегії конкурентного розвитку країн»науковий керівник проф. Поручник А.М.

2013-2015

1. Теоретичні засади глобального конкурентного лідерства суб’єктів МЕВ


  1. Система регулювання конкурентних відносин суб’єктів глобального ринку
  1. Конкурентні стратегії ТНК на глобальному ринку інформаційно-комунікаційних технологій
  1. Інституціоналізація глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика  1. Теорія інвестиційного глобалізму
  1. Емоційний інтелект в системі факторів інтелектуального лідерства особистості  1. Економіко-математичні моделі циклічного розвитку глобальної економіки
проф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Столярчук Я.М.

проф. Швиданенко О.А.


викл. Савченко І.А.

асп. Лапшин К.А.

к.е.н. Столярчук В.М.

(компанія Ернст енд Янг);

к.е.н. Котляренко В.О. (Інвестиційний центр інтелектуальної власності)
доц. Сімонова М.В.
проф. Антонюк Л.Л.

доц. Паценко О.Ю.

кафедра психології та педагогіки КНЕУ, проф. Зарубінська І.Б. (НАУ)
проф. Поручник А.М.

доц. Чистілін Д.К. (Міжнародний інститут розвитку і самоорганізації Саймона Кузнеца)2013-2015

2014


2014-2015

2014

2014
2014
2014-2015


2. Стратегії глобального економічного лідерства США в сучасних умовах

2.1. Континентальна інтеграційна стратегія США в умовах глобалізації


2.2. Корпоративні стратегії венчурного бізнесу США
2.3. Глобальна інноваційно-технологічна експансія США та її механізми


проф. Столярчук Я.М.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Пахомов Ю.М.

Фонд USAID


асп. Светлов А.А.

асп. Запроводнюк А.М.


к.е.н. Чернявська О.І.

2013-2015

2013-2014

2013-2016
2014-2015


3. Конкурентні стратегії країн енергетичного пулу

3.1. Диверсифікація світового ринку енергоресурсів в умовах глобальної енергетичної кризи


3.2. Корпоративні стратегії глобального лідерства в енергетичній сфері
3.3. Механізми забезпечення енергетичної безпеки України в умовах глобальних викликів

проф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.


Бусарєв Д.В.

проф. Столярчук Я.М.

Бусарєв Д.В.
проф. Поручник А.М.

проф. Столярчук Я.М.

доц. Ільницький Д.О.


2013-2015

2014


2014-2015

2014-20154. Конкурентні стратегії економічного розвитку скандинавських країн
4.1.Моделі стійкого розвитку країн в парадигмі глобальної конкурентоспроможності
4.2. Скандинавський регіон в системі глобального конкурентного лідерства
4.3. Кластерні моделі розвитку країн Скандинавського регіону: можливості реалізації в Україні

проф. Антонюк Л.Л.

доц. Паценко О.Ю.

асп. Шморгун О.В.

асп. Рибак Ю.В.

спільно з Університетом Пассау (м. Пассау, ФРН), Державна бюджетна установа «Київський обласний центр з інвестицій та розвитку»,

Посольство Фінляндії в Україні
2013-2015

2013-2015

2013-2015

2014-20155. Фінансовий компонент національних стратегій економічного розвитку країн-лідерів

5.1. Міжнародні інвестиції і гармонізація національних податкових систем

5.2. Фінансова конвергенція європейських країн в процесі континентальності інтеграції
5.3 Національні стратегії інвестиційної експансії на глобальних ринках


проф. Поручник А.М.

доц. Філіпенко В.І.

ст.викл. Зарицька І. А.

доц. Сімонова М.В.


викл. Бусарєва Т. Г. спільно з Міністерством доходів і зборів України
доц. Кулай А.В.

асп. Возний М.І.
2014-2015

2014

2013-2018

2014-20156. Стратегії конкурентного лідерства Китаю, країн Близького та Середнього Сходу.

6.1. Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю

6.2. Міжнародні стратегії економічного розвитку країн Південно-Східної Азії
6.3. Транснаціональні стратегії країн Близького Сходу
6.4. Економічне співробітництво України та Ірану: нові можливості та перспективи


проф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Столярчук Я.М.
наук.співр. Хоменко О.В.

спільно з Центральним університетом фінансів та економіки (м. Пекін, Китай)


асп. Шандрук С.М..

викл. Завгородня М.В.


проф. Поручник А.М.

проф. Столярчук Я.М.

к.е.н. Сейфоллахі М.


2013-2015

2013-2014


2013-2015

2013-2014


2014-2015


7. Формування конкурентної міжнародної економічної політики України

7.1. Трансформація конкурентного політики України в умовах глобалізації її економіки


7.2. Економічна дипломатія в системі механізмів реалізації національних економічних інтересів України
7.3. Розвиток українсько-російського економічного співробітництва в умовах трансконтинентальної інтеграції
7.4. Стратегічні пріоритети нарощування міжнародної конкурентоспроможності України
7.5. Конкурентоспроможність України на світовому ринку зернових
7.6. Парадокс розвитку інтелектуального капіталу: угорські та українські кейси

проф. Поручник А.М.

ст.викл. Стрельник С.О.

доц. Ольшевська І.П.

доц. Цимбал Л.І.

доц. Черницька Т.В.

Рада конкурентоспроможності України


проф. Швиданенко О.А.

викл. Савченко І.А.


проф. Столярчук Я.М.

асп. Везелєв Є.К.

проф. Столярчук Я.М.

асп. Голимбіовська А.І.

ст.викл. Стрельник С.О.

студ. Антонюк Б.О.


проф. Столярчук Я.М.

студ. Шолудько Л.Д.


проф. Столярчук Я.М.

проф. Стукало Н.В.

д-р Бода Г. (Угорщина)


2013-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


2014-2015

2014-2015

2014-20158. Глобальне лідерство в умовах реалізації концепції сталого розвитку

8.1. Моделі стійкого розвитку країн в парадигмі глобальної конкурентоспроможності


8.2. Соціалізація моделей економічного розвитку країн ЄСпроф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Столярчук Я.М.

доц. Паценко О.Ю.

викл. Кирилюк Н.В.


2013-2015

2013-2015

2013-2014


9. Міжнародні конкурентні стратегії регіонального розвитку

9.1. Нематеріальні активи міжнародної конкурентоспроможності регіонів ЄС


9.2. Регіональні стратегії міжнародної конкурентоспроможності
9.3. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів
9.4. Міжнародна конкурентоспроможність Росії

9.5. Стратегія економічного розвитку Росії: глобальний та регіональний виміри


9.6. Міжнародний дослідницький проект SEARCH в межах сьомої Рамкової програми ЄС – «Обмін активами знань: міжрегіонально згуртовані сусідні регіони»

проф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Швиданенко О. А.
асп. Звіргзде Д.І.

асп. Кутняк О.В.

проф. Антонюк Л.Л.

студ. Парасотченко О.С.


ст. викл. Зарицька І.А.

студ. Урос О.Д.


асп. Голембіовська А.І.

проф. Антонюк Л.Л.,

наук.співр. Звіргзде Д.І.,

наук.спів. Хоменко О.В.,

Університет Вильгельма Лейбниця (Ганновер, ФРН)


2013-2015

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2015

2013-2015


10. Освітні стратегії країн-ключових інноваторів

10.1. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: інтелектуально-ресурсний вимір


10.2. Глобальна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти
10.3. Інноваційні стратегії дослідницьких університетів США

проф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.

Інститут вищої освіти
доц. Ільницький Д.О.

асп. Сандул М.С.

ст. викл. Циркун О.І., Каліфорнійський технологічний інститут

(м. Пасадіна, США),2013-2015

2013-2016

2013-2016

2014-2016ІІ. Держбюджетна фундаментальна науково-дослідна тема: «Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: український вибір»


проф. Поручник А.М.


2014-2015

2.1.Теоретико-методологічні засади та механізми трансформації національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації
2.2. Інноваційно-ресурсне забезпечення конкурентоспроможного розвитку України
2.3. Інтеграційні та глобалізаційні детермінанти досягнення Україною економічної самодостатності


проф. Столярчук Я.М.,

викладачі, студенти

проф. Антонюк Л.Л.,

викладачі, студенти


доц. Лук’яненко О.Д.,

викладачі, студенти
2014-2015

2014-2015

2014-2015


ІІІ. Ініціативні науково-дослідницькі теми

3.1. Проведення спільної літньої дослідницької школи з Університетом Редлендс (Каліфорнія, США) на тему: «Конкурентні моделі економічного розвитку країн»

3.2. Імплементація в Україні гнучких форм зайнятості «Flexicurity»: зарубіжний досвід
3.3. Корпоративно-соціальна відповідальність

3.4. Бюджетний процес на місцевому рівні в умовах інтеграції України в Європейський економічний простір


3.5. Проект «Створення транскордонної інфраструктури ефективного управління процесами трудової міграції в Єврорегіоні «Буг»


проф. Антонюк Л.Л.,

ст. викл. Циркун О.І., кафедра іноземних мов,

аспіранти і студенти факультету


доц. Молчанова Е.Ю.

доц. Цимбал Л.І.


спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта (ФРН) і Федерацією профспілок України


проф. Поручник А.М.

доц. Кулай А.В.

аспіранти

(Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк) на замовлення Волинської обласної ради
проф. Поручник А.М.

доц. Кулай А.В.

аспіранти

(Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк)2014, 2015


2014-2015

2014-2015

2014
1.2. Національні наукові проекти

п/п

Тематика

Автори

Термін виконання

1

Розробка «Програми невідкладних дій по виходу України з політичної та економічної кризи»проф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Лук’яненко Д.Г.

проф. Столярчук Я.М.

проф. Мозговий О.М.,

проф. Чужиков В.І., Національний інститут стратегічних досліджень,

Інститут соціально-трудових відносин


2014


1.3. Заплановані дисертації на здобуття наукового ступеня

п/п

Тематика

Автори

Термін виконання

Докторські дисертації

1

Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: інтелектуально-ресурсний вимір


Докторант

Ільницький Д.О.2013 - 2016

2

Фінансова конвергенція європейських країн в процесі континентальності інтеграції


Здобувач

Кулай А.В.2013-2018

3

Моделі стійкого розвитку країн в парадигмі глобальної конкурентоспроможності


Здобувач

Паценко О.Ю.2012-2017

4

Глобальне підприємництво: організація, механізми, інструменти


Здобувач

Стрельник С.О.2014-2018

Кандидатські дисертації

1

Корпоративні стратегії венчурного бізнесу СШАаспірант

Запроводюк А.М.2013-2016

2

Глобальна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти


аспірант

Сандул М.С.2013-2016

3

Стратегiя економiчного розвитку Росiйської Федерації: регіональний та глобальний виміри

аспірант

Голембіовська А.І.2013-2017

4

Економічна дипломатія в системі механізмів реалізації національних інтересів держав»


аспірант

Везєлев Є.О.2013-2017

5

Конкурентні стратегії ТНК на глобальному ринку інформаційно-комунікаційних технологій


аспірант

Лапшин К.А.2013-2017

6

Інтелектуальний ресурс забезпечення конкурентоспроможності ТНК на глобальних ринках

аспірант

Захараш К.О.
2012 -2015

7

Інноваційні стратегії дослідницьких університетів США

аспірант

Циркун О.І.2012-2016

8

Конкурентоспроможність національних валютних систем в умовах глобалізації

аспірант

Бойко Ю.Р.
2012-2016

9

Формування та структуризація глобального ринку консалтингових послуг


аспірант

Вергуненко Н.В.2011-2014

10

Національні стратегії інвестиційної експансії на глобальних ринках


аспірант

Возний М.І.2011-2014

11

Транснаціональні стратегії країн Близького Сходуаспірант

Завгородня М.В.2011 -2014

12

Глобальні стратегії країн БРІКС

аспірант

Каймашнікова К.С.2011-2015

13

Стратегічні альянси в системі глобальних конкурентних відносин


аспірант

Танащук І.О.2011- 2015

14

Глобальна трансформація структури світового ринку праці


аспірант

Нестерчук К.Г.2011-2016

15

Нематеріальні активи міжнародної конкурентоспроможності регіонів ЄС


аспірант

Звіргзде Д.І.2010-2014

16

Спеціалізація моделей економічного розвитку країн


аспірант

Кирилюк Н.В.2010-2014

17

Інтернаціональний ресурс модернізації АПК України


аспірант

Чеберяк О.В.2010-2014

18

Регіональні стратегії міжнародної конкурентоспроможності


аспірант

Кутняк О.В.2010-2015

19

Механізм впливу ТНК на економічне зростання країн , що розвиваються

аспірант

Комшук І.О.
2009-2014


1.4. Монографії

п/п

Назва

Автори

Термін виконання

1

Кластерні моделі розвитку Скандинавських країн


проф. Антонюк Л.Л

Рибак Ю.В.2014

2

Глобальний ринок інтелектуальної власності: масштаби, структура, інститути


проф. Столярчук Я.М.

к.е.н. Столярчук В.М.2014

3

Податкові регулятори міжнародних інвестиційних процесів


проф. Столярчук Я.М.

Бусарєва Т.Г.2014

4

Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації


проф.. Поручник А.М., доц. Сімонова М.В.

2014

5

Система соціальних послуг: національний та глобальний виміри


проф.. Поручник А.М.,

к.е.н. Гафарова К.Е.2014

7

США і Латинська Америка: механізми інтеграційної взаємодії


проф. Столярчук Я.М.

к.е.н Свєтлов А.П.2015

8

Міжнародний ринок консалтингових послуг

проф. Столярчук Я.М.

Вергуненко Н.В.
2015

9

Стратегії економічного розвитку України в умовах глобалізації

проф.. Поручник А.М.

проф. Столярчук Я.М.

проф. Лук’яненко Д.Г.


2015


1.5. Заплановані наукові конференціїТематика

Відповідальні особи

Терміни виконання

Міжнародна науково-теоретична конференція

«Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії, регулювання»
проф. Поручник А.М.

проф. Столярчук Я.М.

проф. Антонюк Л.Л.


15-16 травня 2014


1.6. Наукова школа


Захід

Відповідальний

Термін виконання

І Організаційне оформлення наукової школи «Глобальне конкурентне лідерство»

проф. Поручник А.М.

2014-2015

1.1. Формування бази даних про наукову школу та результати емпіричних досліджень її представників на сайті університету
1.2. Підготовка дайджест-видання, присвяченого здобуткам наукової школи

проф. Столярчук Я.М..

проф. Столярчук Я.М.2014-2015

2014-2015ІІ Нарощування кількісних та якісних параметрів творчого потенціалу наукової школи та результатів її діяльності через:

 • підготовку докторів наук (2);

 • підготовку кандидатів наук (8);

 • опублікування монографій (9);

 • підготовку наукових звітів (3);

 • підготовку доповідних записок (3);

 • публікацію статей (100);

 • участь у наукових конференціях (50);

 • участь у міжнародних дослідницьких грантах (6);

 • участь у національних та міжнародних дослідницьких проектах та асоціаціях (6).
проф. Поручник А.М.


2014-20151.7. Захист прав інтелектуальної власності


Захід

Відповідальний

Термін виконання

Представлення документів на захист прав інтелектуальної власності за результатами наукових публікацій (монографій, підручників, посібників, навчальних програм) - 20

проф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Столярчук Я.М.

проф. Лук’яненко Д.Г.

доц. Сімонова М.В.

Бусарєва Т.Г.

2014-2015

1.8. Комерціалізація науково-дослідних робіт та освітніх продуктівЗаходи

Відповідальний

Термін виконання

1.Участь у щорічному міжнародному бізнес-форумі «Наука-освіта-бізнес: стратегічне партнерство»


Всі викладачі

2014-2015

2. Реалізація навчальних підручників, монографій, практикумів через торговельну мережу


Всі викладачі

2014-2015

3. Виконання наукових тем за кошти бюджету та юридичних осіб


Всі викладачі

2014-2015

4. Презентація авторських навчальних і тренінгових курсів на контрактній основі у вітчизняних та зарубіжних університетах, підприємницьких структурах, державних установах


Всі викладачі

2014-2015

5. Участь у розробці національних та міжнародних проектів за грантами і конкурсними стипендіями

Всі викладачі

2014-20151.9. Обмін науковим досвідомЗаходи

Відповідальний

Термін виконання

1. Відрядження з метою вивчення досвіду науково-дослідної та інноваційної діяльності

Зав. кафедри

проф. Поручник А.М.,

всі викладачі


2014-2015

2. Проведення наукових стажувань у зарубіжних університетах і наукових центрах

Зав. кафедри

проф. Поручник А.М.,

всі викладачі


2014-2015

3. Участь у щорічній конференції Європейської економічної асоціації щодо організації та проблематики наукових досліджень, наукових семінарах, круглих столах

Зав. кафедри

проф. Поручник А.М.,

всі викладачі


2014-2015

4. Організація виступів перед членами кафедри вітчизняних та зарубіжних фахівців з методології наукових досліджень

Зав. кафедри

проф. Поручник А.М.,

всі викладачі


2014-2015

Напрямок ІI. Інноваційний розвиток освітньої діяльності дослідницького університету
Розділ 2. Інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри на основі компетентнісного підходу

2.3. Робота кафедри із забезпечення сучасного науково-методичного супроводження навчального процесу


Заходи

Відповідальний

Термін виконання

1. Розробка нових робочих навчальних програм, формування змісту навчальних курсів та включення їх в навчальні плани бакалаврів та магістрів МЕіМ з дисциплін:
1.1 Глобальна економіка

1.2. Основи міжнародного бізнесу

1.3. Глобальне підприємництво
1.4. Теорія міжнародних відносин
1.5. Практикум з бізнес-планування ЗЕД
1.6. Міжнародні економічні відносини
1.7. Венчурний бізнес

Проф. Поручник А.М.

Проф. Антонюк Л.Л.

Проф. Столярчук Я.М.


Ст.викл. Стрельник С.О.

Ст.викл. Зарицька І.А.


Ст.викл. Стрельник С.О.
доц. Фліліпенко В.І.
проф. Швиданенко О.А.
проф. Поручник А.М.
проф. Антонюк Л.Л.


2014-2015

2015

2014-2015

2014-2015


2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015

 1. Видання підручника з наукової дисципліни «Міжнародна економіка»проф. Лукяненко Д.Г.

проф. Поручник А.М.

проф.. Столярчук Я.М.


2014

3. Впровадження результатів науково-дослідницької роботи в навчальний процес через:
3.1. Включення нових наукових положень в тексти лекцій та обговорення на семінарських заняттях;
3.2 Включення в список рекомендованої студентам літератури для виконання ними курсових, дипломних та студентських наукових робіт праць викладачів кафедри та факультету;

Всі викладачі


Всі викладачі


Протягом навчального року


Протягом навчального року4. Наукова робота зі студентами:

4.1. Проведення студентських наукових конференцій та конкурсів студентських наукових робіт;

4.2. Підготовка спільно зі студентами наукових та науково-методичних публікацій - 6
4.3. Керівництво написанням студентами наукових статей, тез виступів на конференціях - (10)
4.4. Підготовка команд студентів для участі у міжнародних конкурсах, які проводять міжнародні асоціації, компанії та фонди

Всі викладачі

Всі викладачі

Всі викладачі

проф. Антонюк Л.Л.

ст. викл. Зарицька І.А.
2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


5. Використання інноваційних засобів та методик навчання
5.1. Постійне оновлення змісту матеріалів у персональних електронних кабінетах викладачів
5.2. Активне використання у навчальному процесі таких технологій:

 • відео-лекції;

 • вебінари;

 • лекції-коучінги відомих практиків;

 • онлайн-консультації;

 • майстер-класи практиків-менеджерів;

 • бінарні лекції;

 • семінар-тренінги.Всі викладачі


Всі викладачі


2014-2015


2014-20156. Сертифікація магістерської програми : «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» шляхом співробітництва з міжнародними компаніями Делойт, Ернст енд Янг, ІБМ.

проф. Поручник А.М.

проф. Антонюк Л.Л.
2014

Розділ 3. Кадрове забезпечення науково-дослідницької діяльностіЗаходи

Відповідальний

Термін виконання

1. Прогнозна оцінка науково-педагогічного зростання викладачів через:

1.1. Навчання в докторантурі (3 особи);


1.2.Навчання в аспірантурі (4 особи)

1.3. Стажування на фірмах, підприємствах, міністерствах, відомствах
1.4. Закордонне стажування в університетах, наукових центрах, фундаціях

1.5. Залучення до викладацької роботи іноземних викладачів та представників бізнесу
Доц. Паценко О.Ю.

Доц. Ільницький Д.О.

Ст.викл. Стрельник С.О.


Завгородня М.В.

Танащук І.О.

Кирилюк Н.В.

Чеберяк О.В.


Викладачі

проф. Столяярчук Я.М.

проф. Антонюк Л.Л.

проф.. Швиданенко О.А.

ст. викл. Зарицька І.А.

доц. Сімонова М.В.

ст.викл. Стрельник С.О.

наук.співр. Хоменко О.В

Звіргзде Д.І.2013-2016


2014


2015

2015


2015
2014-2015

2014-2015

2014-2015
Розділ 4. Міжнародне співробітництвоЗаходи

Відповідальний

Термін виконання

Основними формами співробітництва з зарубіжними партнерами є:

1. Розробка спільних науково-дослідницьких проектів:

1.1.Науковий проект «Україна в координатах нового світового порядку та глобальні агенти впливу»

Опублікування аналітичної розвідки.

Спільно:

МДУ імені Ломоносова (м. Москва);

Центральний університет фінансів та економіки (м. Пекін, Китай); Каліфорнійський університет  (Лос-Анджелес, США); Університет Вильгельма Лейбниця (Ганновер, ФРН); Варшавський університет (Польща
2. Проведення наукових досліджень за міжнародними грантами :

2.1. Проведення спільних досліджень з університетом Ганновера імені Лейбніца за кошти ЄК в межах 7 рамкової програми (SEARCH ).


2.2. Грант для дослідників Міжуніверситетського центру Дубровнік (Хорватія) Тема дослідження «Розділені суспільства: війна та мир у ХХІ столітті»

2.3. Грант США для дослідження інноваційних освітніх технологій у вищій школі


2.4.Грант ЄС для дослідження теми «Ресурси інвестиційного розвитку країни та регіонів»
2.5. Залучення гранту Фонду Олександера фон Гумбольдта на проведення наукових досліджень у одному з західноєвропейських університетів за наступним напрямком наукових досліджень –Гендер та міжнародна економіка.
2.6. Грант Центрально-Європейського Університету (Угорщина) на проведення дослідження «Глобальне підприємництво у країнах із перехідною економікою»
2.7.Грант для дослідників за Програмою Вісбі, (Швеція): «Потенціал глобального підприємництва в парадигмі сталого розвитку»

проф. Поручник А.М.

проф. Лук’яненко Д.Г.

проф. Столярчук Я.М.

проф. Антонюк Л.Л.


проф. Антонюк Л.Л.

ст. викладач Стрельник С.О.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Столярчук Я.М.,

проф..Стукало Н.В.

(ДНУ ім. Олеся Гончара),

д-р Бода Г. (Університет Корвінус - Угорщина)


ст. викладач Зарицька І.А.

ст. викладач Стрельник С.О.


ст. викладач Стрельник С.О.
2014-2015

2014


2014

2014


2015
2015

2015


2015

3. Підготовка спільних міжнародних монографій та підручників:

3.1. Навчально-методичний посібник "Основи міжнародного бізнесу" ("Basics of International Business") спільно з кафедрою Міжнародного менеджменту університету "Отто фон Геріке" (м. Магдебург, Німеччина ) 


3.2.Колективна монографія з поляками за ред.Павліхи Н.В. : «Європейська інтеграція:досвід Польщі та України». Назва статті : «Теорія міжнародної економічної інтеграції» (Любляна)

ст. викладач Зарицька І.А., ст. викладач Стрельник С.О.


доц. Філіпенко В.І.2014-2015


2014-2015

4. Участь у міжнародних конференціях і симпозіумах:

4.1. Конференція «Обмін активами знань : в транскордонних регіонах України» (Барселона)


4.2. Конференція «Стратегія «Навчання протягом усього життя» на 2014-2020рр. Міжнародний погляд», Університет євроінтегральної економіки імені Альчіде Гаспарі( м. Юзеф, Польща)
4.3. Конференція «Ефективне управління», Карл Фрідріх Герделер – Коледж (м. Берлін, Німеччина).
4.4. Конференція «Стратегія компетентнісного підходу»(СКМ), Університет «Отто фон Геріке»( м. Магдебург, Німеччина)


проф. Антонюк Л.Л.

ст. викладач Стрельник С.О.

ст. викладач Стрельник С.О.

ст. викладач Стрельник С.О.


9 лютого


2014
квітень

2014


серпень

2014


вересень 20145. Розробка англомовних міжнародних програм:

5.1. Міжнародна сертифікаційна програма Chartered Institute of Management Accountants

( Великобританія)


проф. Антонюк Л.Л.

ст. викладач Стрельник С.О.

ст. викладач Зарицька І.А.2014
6. Читання авторських курсів в зарубіжних університетах:

6.1. «Глобальне підприємництво у висхідних країнах» Університет «Отто фон Геріке» (м. Магдебург, Німеччина)


ст. викладач Стрельник С.О.
20147. Організація та проведення студентських літніх наукових шкіл:

7.1. Літня школа в університеті Редленса( штат Каліфорнія США)проф. Антонюк Л.Л.

ст. викладач Циркун О.І.


2014


8. Стажування в зарубіжних університетах і наукових центрах:

8.1. Університет Ганновера імені Лейбніца (Ганновер, Німеччина )

8.2. Інститут економічних досліджень Німеччини (Ганновер,Німеччина)

8.3. Інститут досліджень країн Середземномор’я (European Institute of the Mediterranean (IEMed))(Барселона, Іспанія)

8.4. Центральний Європейський Університет (м. Будапешт, Угорщина). Участь у літній школі за підтримки компанії Сіменс «Лідерство та менеджмент через цілісність»

8.5. Міжнародна академія бізнесу (Казахстан, м. Алма-Ата ).проф. Антонюк Л.Л.

проф. Антонюк Л.Л.

проф. Антонюк Л.Л.


ст. викладач Стрельник С.О.

доц. Черницька Т.В.


5-13лютого

2014
6-7 лютого

2014
9-11лютого

2014

6-11 липня2014

2015

Розділ 5. Партнерські відносини з підприємницьким секторомФорми співробітництва

Відповідальний

Термін виконання

1. Відкриті лекції представників бізнесу та державних установ для студентів УМК (Деллойт, Ерстн енд Янг, KPMG, DHL, ІВМ)

2. Розробка інноваційного продукту для потреб бізнесу:

2.1 «Кластерна модель розвитку туристичної індустрії України»,

2.2. «Механізми кластеризації вітчизняної сфери АПК»


3. Круглий стіл студентів-магістрантів на тему «Глобальне конкурентне лідерство» з представниками фірм: «Драгон капітал», «Епл консалтинг», «Окінтернет», «Софтлайн-ІТ»
4. Майстер-класи представників бізнесу («Драгон капітал», «Епл консалтинг») для студентів-магістрантів з навчального курсу УМК


проф. Антонюк Л.Л.
доц. Антонюк К.В.

проф. Поручник А.М.

викл. Чеберяк О.В.
проф. Швиданенко О.А.

проф. Швиданенко О.А.2014-2015

2014


2015

2014-2015

2014-2015

Розділ 6. Розвиток інфраструктури кафедриЗаходи

Відповідальний

Термін виконання

Оновити матеріально-технічну базу кафедри

проф. Поручник А.М.

Пелепейко І.В.2014-2015


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка