Програма інноваційного розвитку кафедри іноземних мов І міжкультурної комунікації на 2016−2018 рокиСкачати 232.03 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір232.03 Kb.


ПРОГРАМА

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ І МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА 2016−2018 РОКИ
Заходи та завдання

Терміни виконання

Відповідальні особи
Вступ
Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов’язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та, відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи, є спрямованим на формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні незалежного користувача; розуміння поняття міжкультурної комунікації та усвідомлення її значення для ведення сучасного бізнесу. У своїй діяльності кафедра керується положеннями Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність».Історія кафедри розпочалась у 1992 році, коли її було виокремлено із загально-університетської кафедри іноземних мов. За подальші роки існування кафедрою було підготовлено тисячі висококваліфікованих бакалаврів з міжнародної економіки, менеджменту і правознавства зі знанням англійської, французької та іспанської мов.

Викладачі кафедри забезпечують:

 • навчальний процес на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» для всіх форм навчання;

 • викладання дисциплін: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька)», «Ділова іноземна мова (англійська, французька)», «Друга іноземна мова (англійська, французька, іспанська)», «Друга мова для початківців (французька)», «Латинська мова», «Міжкультурні комунікації»; «Іноземна мова для академічних цілей»;

 • здійснення спільних міжнародних проектів і виконання сертифікаційних програм з університетами-партнерами Redlands University, State University of New York at Potsdam (USA).

Місія кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародної економіки, менеджменту та правознавства, здатних спілкуватися у полікультурному середовищі і працювати у міжнародному контексті, що передбачає наявність таких компетенцій як:

 • здатність здійснювати професійне і наукове спілкування із закордонними партнерами, використовуючи систему відповідних мовних і мовленнєвих норм, соціокультурних знань, навичок і вмінь, що дозволяють гнучко варіювати мовну поведінку в залежності від ситуації спілкування;

 • здатність майбутніх фахівців працювати у багатонаціональній команді, використовуючи мовні засоби відповідно до цілей і схем професійної взаємодії;

 • здатність уникати конфліктних ситуацій на міжкультурному ґрунті;

 • уміння позиціонувати себе як повноправних конкурентоспроможних учасників міжнародного ринку праці.


Головна мета роботи кафедри полягає формуванні професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів та аспірантів, яка розглядається як релевантна поведінка у вербальних і невербальних аспектах мовної і мовленнєвої діяльності, що посилює почуття національної самоідентичності у контексті глобалізаційних процесів.
Завданнями кафедри є:

 • розширення навчально-методичної бази викладання і нарощення освітнього потенціалу;

 • підвищенні ефективності та якості науково-методичної та навчально-виховної роботи у відповідності до державних стандартів освіти і національного освітнього законодавства;
 • застосування передового зарубіжного досвіду, загальноєвропейських вимог до мовної освіти;

 • впровадження інноваційних технологій, методів та методик. викладання іноземної мови.


Принципами розвитку кафедри є:

 • безперервність професійного розвитку і постійного самовдосконалення викладачів;

 • викладання іноземної мові на міждисциплінарній інтегративній основі;

 • системне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу;

 • створення компетентнісних моделей навчальних програм;

 • індивідуалізація навчального процесу з метою створення умов для самореалізації кожного студента;

 • стимулювання у студентів мотивації до самостійного удосконалення мовних і мовленнєвих навичок за рахунок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

 • забезпечення розвитку студентів на основі загальнолюдських культурних і духовних цінностей.

Розділ І. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри1.1


Участь у виконанні загально-факультетської мовної наукової теми «Проблеми і перспективи розвитку міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції», що фінансується з державного бюджету України.

2016 – 2018 рр.


доцент

Шевченко О.Л.;

викладачі кафедри


1.2


Наукові дослідження в межах загально-кафедральної наукової теми за такими напрямами:

 • Міжкультурна компетенція як системо утворювальний чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки;

 • Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ;

 • Міжкультурна комунікація − діалог культур в умовах глобалізації;

 • Стратегії подолання проблем міжкультурної комунікації.
2016 – 2018 рр.


доцент

Капустіна О.В.;

викладачі кафедри


1.3


Науково-дослідницька робота у галузі методики викладання іноземних мов для студентів-міжнародників.

2016 – 2018 рр.


доцент

Случайна Л.О.; викладачі кафедри1.4

Дослідження процесів формування навичок управлінської культури майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки і менеджменту.


доцент Александрова Н.М.

1.5


 • Здійснення наукових досліджень викладачами кафедри за напрямками:

 • а) лінгвістика

 • Семантико-прагматичні особливості французького законодавчого дискурсу.

2016 – 2018 рр.
доцент Круківський В.І.


 • Метафори в іспаномовному економічному дискурсі.

2016 – 2018 рр.

доцент

Васильєва Т.О.


 • Вербалізація концепту «Власність» в українській, російській та латинській мовах.

2016 – 2018 рр.

ст. викладач Нічаюк С.П.
б) педагогікаcт. викладач

Романюк О.І.

ст. викладач Циркун О.І.


доцент

Ножовник О.М.


викладач

Вдовиченко В.А.


доцент

Шевченко О.Л.

ст. викладач

Циркун О.І.

викладачі кафедри

1.6


1.7

1.8


 • Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічних університетів.

 • Інноваційні стратегії дослідницьких університетів.

 • Конвергенція технологій навчання та форм організації навчальної діяльності студентів з метою забезпечення їх професійної соціалізації та формування компетенції та компетентностей навчання впродовж життя.

в) міждисциплінарні дослідження

 • Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Італії: 1992-2012 рр.

Підготовка, організація і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, засідань спільно з іншими мовними кафедрами факультету та університету на платформі КНЕУ.


Організація та проведення on-line конференцій з університетом штату Нью-Йорк (США) за результатами спільного проекту.
Публікація результатів досліджень викладачів у міжнародних та університетських фахових виданнях.

2016 – 2018 рр.

2016 − 2018 рр.


2016 – 2018 рр.

2016 р.


2016-2018 рр.

2016-2018 рр.

2016-2018 рр.


1.9

Участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських наукових, науково-практичних та науково-методичних конференціях.


2016-2018 рр.

викладачі кафедри

1.10

Підготовка наукових і науково-методичних праць викладачів до публікації в електронному форматі та їх розміщення в електронному репозитарії наукової бібліотеки КНЕУ.


2016-2018 рр.

доцент

Случайна Л.О.1.11

Підготовка та проведення університетських наукових студентських конференцій іноземними мовами.

квітень 2016-2018 рр.


ст. викладач Лобецька І.М.;

викладачі кафедри1.12

Реалізація студентами 3-4 курсів факультету міжнародної економіки і менеджменту та викладачами випускових кафедр міжнародних науково-дослідницьких проектів у форматі CFA, CIMA, ENACTUS.

2016 – 2018 рр.


ст. викладач

Циркун О.І.
1.13
1.14

1.15


1.16

1.17


Участь у дослідницькій мережі міжнародної компанії Pearson Education.
Проведення засідань постійно діючого науково-методичного семінару кафедри.

Розробка системно-синергетичної моделі формування міжкультурної компетенції магістрів.


Розробка засобів діагностики навчальних досягнень магістрів.

Розробка засобів діагностики навчальних досягнень студентів дистанційної форми навчання.2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.


2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.
2016 – 2018 рр.


доцент

Шевченко О.Л.


доцент

Капустіна О.В.;

викладачі кафедри
доцент Случайна Л.О.

ст. викладач Король О.Ю.

ст. викладач

Алейнікова М.Г.


Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри на основі компетентнісного підходу.
2.1

Удосконалення системи формування професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом доповнення її такими загальними компетенціями як соціальна, культурна та інформаційна, а також умінням учитися та дотримуватися етики комунікації у науковому та віртуальному просторах.


2016 – 2018 рр.

доцент

Шевченко О.Л.
2.2

Модернізація та удосконалення науково-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, на основі компетентнісного підходу та кредитно-модульного принципу навчання у відповідності до вітчизняних та міжнародних стандартів якості навчання.


2016 – 2018 рр.

доцент

Случайна Л.О.2.3

Підвищення професійно-орієнтованої іншомовної компетенції на основі диференційованого підходу до навчання; популяризація найкращих студентських робіт.


2016 – 2018 рр.

викладачі кафедри

2.4

2.5
Розробка навчально-методичного супроводу для впровадження концепції навчання іноземним мовам через зміст фахових дисциплін (Content and Language Integrated Learning) та компетенції змішаного навчання (Blended Learning) у процес навчання професійно-орієнтованого аспекту іноземної мови.
Розробка та впровадження мовного портфеля як інструмента, що стимулює розвиток умінь та навичок студентів навчатися впродовж життя, адекватно оцінювати свої навчальні здібності, встановлювати короткострокові та довгострокові цілі та відстежувати їх виконання.

2016 – 2018 рр.
2016 – 2018 рр.


доцент

Ножовнік О.М.


ст. викладач

Король О.Ю.2.6
2.7

2.8


Забезпечення діяльнісно-орієнтованого підходу, який передбачає навчання іноземної мови в атмосфері активної діяльності та використання таких інноваційних методик як кейс-метод, метод проектів, рольові та ділові ігри, «мозковий штурм» тощо.

Підтримка ініціативи Оксфордської дебатної методики для відпрацювання навичок міжособистісного спілкування.

Залучення студентів до управління процесом власної освіти через інформування студентів та обговорення з ними навчальної програми дисципліни та її завдань, активізацію системи зворотнього зв’язку за допомогою анкетування тощо. Поглиблення співпраці між тими, хто навчає і тими, хто навчається.


2016 – 2018 рр.
2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.викладачі кафедри

доцент


Шевченко О.Л.;

доцент


Капустіна О.В.

викладачі кафедри
2.9


Системне вивчення і використання навчальних засобів та методик навчання, які базуються на інформативно-комунікативних технологіях; цілеспрямована інтеграція інформаційних технологій у навчальний процес за такими напрямами:

– удосконалення існуючого та розробка нового дистанційного курсу з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів заочної та дистанційної форми навчання;


– створення дистанційного курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу, «Ділова іноземна мова» для студентів ІІІ і IV курсів;

– створення бази Інтернет ресурсів для проведення аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів;


– створення ресурсної бази для використання SMART BOARD;
– участь у міжнародних та міжвузівських сітьових проектах.

2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.викладачі кафедри

ст. викладач

Алейнікова М.Г.,

доцент


Случайна Л.О.
доцент Александрова Н.М.; ст. викладач

Синіцина Н.М.

викладачі кафедри
викладач Вдовиченко В.А.
викладачі кафедри


2. 10

2.11

2.12

2.132.14

2.15


2.16


Написання та підготовка до друку навчально-методичних видань:

– «Англійська мова для економістів і бізнесменів (навчальний посібник)» доц. Шевченко О.Л., доц. Случайна Л.О., ст. викладач Сініцина Н.М. та інші.


– «Французька мова для студентів-економістів» (навчальний посібник) доц. Круковський В.І., ст. викладач Турчанінова В.Є., ст. викладач Шпильківська Л.С.
– «Англо-український словник економічних та юридичних термінів».
Розробка та реалізація програми підвищення фахової майстерності та рівня знань з англійської мови професорсько-викладацького складу для підготовки та впровадження англомовних програм.
Розробка та впровадження ефективних технологій спільного викладання професійних наук (дисциплін) іноземною мовою двома викладачами – викладачем профілюючої кафедри та кафедри іноземних мов.

Проведення всеукраїнського конкурсу студентських робіт з англійської мови разом з компаніями Pearson, Cambridge University Press та роботодавцями.

Підготовка, організація і проведення університетського етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов.

Поглиблення та розширення практики взаємовідвідувань та контрольних відвідувань занять з метою обміну досвідом щодо опанування викладачами передовими педагогічними та інформаційними технологіями.

Здійснення електронного обліку успішності студентів. Регулярне відображення результатів навчальних досягнень студентів в електронному журналі та перевірка завідувачем кафедри та адміністратором його належного заповнення.


2017 р.


2017 р.

2017 р.


2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.


2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.


2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.
доцент

Шевченко О.Л.

доцент

Круківський В.І.


ст.. викладач

Чуркіна О.В.


ст. викладач

Циркун О.І.

ст. викладач Бескоровайна Н.О.;

ст. викладач

Мельник Г.М.
доцент

Шевченко О.Л.;

ст. викладач

Циркун О.І.


ст. викладач Лобецька І.М.;

викладачі кафедри


доцент

Шевченко О.Л.,

викладачі кафедри

доцент


Шевченко О.Л.,

викладачі кафедри
3.1

3.2


Розділ ІІІ. Кадрове забезпечення розвитку науково-дослідницької діяльності кафедри з урахуванням креативного ресурсу професорсько-викладацького складу.
Збереження високого рівня кваліфікації викладацького складу кафедри та стимулювання професійного розвитку викладачів.
Прогнозна характеристика науково-педагогічного складу кафедри станом на:

01.01.2016 – докторів наук – 1

кандидатів наук, доцентів – 8

ст. викладачів – 25

викладачів – 9


2014 – 2015 рр.


2016 – 2018 рр.


доцент


Шевченко О.Л.

доцент


Шевченко О.Л.
01.01.2017 – докторів наук, професорів – 1

кандидатів наук, доцентів – 9

ст. викладачів – 26

викладачів – 7

3.3

Забезпечення безперервного розвитку професорсько-викладацького складу кафедри за рахунок:

 • проведення засідань наукового, науково-методичного семінару кафедри, спільних засідань секцій викладачів мовних кафедр факультету та університету і обговорення актуальних питань лінгвістики і методики викладання іноземної мови;

 • відвідання лекцій та практичних занять лекторів Британської ради в Україні, посольства США, Франції, Іспанії тощо;

 • участі у семінарах і конференціях, що проводяться міжнародними компаніями Pearson Education, Oxford University Press, Cambridge University Press тощо;

 • запрошення зарубіжних професорів та експертів для читання лекцій іноземними мовами;

 • підвищення кваліфікації на курсах підвищення професійної майстерності, дистанційного навчання;

2016 – 2018 рр.

доцент

Шевченко О.Л.;

доцент

Капустіна О.В.;доцент

Случайна Л.О.; викладачі кафедри • стажування у вищих навчальних закладах України та за кордоном.3.4

Здійснення моніторингу навчання кращих студентів КНЕУ та створення сприятливих умов для їх подальшого працевлаштування на кафедрах університету.

2016 – 2018 рр.

доцент

Шевченко О.Л.; викладачі кафедриРозділ IV. Поглиблення та підвищення ефективності міжнародного співробітництва кафедри дослідницького університету.
4.1

4.2


Сприяння діяльності міжнародних організацій та асоціацій, членами яких є підрозділи університету.
Поглиблення довгострокових зв’язків з Європейською асоціацією докторських програм з менеджменту та бізнес-адміністрування (EDAMBA), членом якої є університет, та передбачити: активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, літніх та зимових академіях, які щорічно проводяться під егідою асоціації; залучення кращих молодих науковців до участі у конкурсі на кращу дисертацію, яку було захищено в європейських країнах-членах асоціації; надання можливості кращим аспірантам навчатися на докторських програмах в Європейських університетах-членах EDAMBA.

2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.доцент

Шевченко О.Л.,

викладачі кафедри
доцент Шевченко О.Л.,

викладачі кафедри4.3
4.4

4.5


Сприяння колективному членству викладачів кафедри у Міжнародній асоціації викладачів англійської як іноземної мови (IATEFL).

Підвищення ефективності існуючою співпраці з Британською Радою, посольствами США та Франції в Україні, Pearson Education, Students International (Австралія).


Запрошення професорів та експертів з Великої Британії, США, Франції, Австралії для читання лекцій іноземними мовами.

2016 – 2018 рр.
2016 – 2018 рр.

2016 – 2018 рр.


2016 – 2018 рр.


ст. викладач

Король О.Ю.

доцент

Шевченко О.Лст. викладач

Циркун О.І.4.6

Проведення регулярних спільних студентських on-line конференцій і семінарів з університетами-партнерами Redlands university, State University of New York at Potsdam (USA). Організація обміну презентаціями між студентами різних країн і ВНЗ.

ст. викладач

Циркун О.І.,

ст. викладач

Кучер Л.М.4.7

Залучення викладачів та фахівців з Великої Британії та США для проведення семінарів з методики викладання іноземної мови.

2016 – 2018 рр.

доцент

Шевченко О.Л,
4.8

Підготовка студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту до участі в глобальному on-line тестуванні з англійської мови.

2016 – 2018 рр.

ст. викладач

Циркун О.І.;

ст. викладач

Романюк О.І.4.9

Консультування студентів, аспірантів, викладачів університету з питань оформлення документів для стажування у закордонних вищих навчальних закладах та отримання грантів у межах міжнародних програм.


2016 – 2018 рр.

викладачі кафедри
Розділ V. Розвиток системи партнерської взаємодії кафедри з підприємницьким сектором та державними установами.5. 1.

Розвиток довгострокових партнерських зв`язків з дипломатичною академією при МЗС України, кафедрою лінгвокраїнознавства інституту філософії КПІ імені

Т. Шевченка та іншими державними закладами для виконання спільних наукових досліджень в галузі методики викладання іноземних мов та міжкультурної комунікації.
2016 – 2018 рр.

доцент

Шевченко О.Л.5.2

Брендинг кафедри шляхом налагодження роботи з випускниками університету через отримання відгуків щодо ролі набутої ними іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в процесі їх кар’єрного зростання.

2016 – 2018 рр.

викладачі кафедри

5. 3.

Запрошення успішних випускників для виступу в студентських групах, аналіз їх рекомендацій, щодо розвитку мовних і мовленнєвих знань, навичок та умінь, необхідних для професійної діяльності; організація лекцій та семінарів англійською мовою випускниками КНЕУ В. Березовиком, керуючим партнером міжнародної асоціації менеджерів ризиків (GАRP); фахівцями Світового банку.

2016 – 2018 рр.

викладачі кафедри

5. 4

Організація лекцій роботодавців в університеті та активізація системи зворотнього зв’язку з ними через регулярне отримання відгуків і побажань щодо рівня володіння професійною іноземною мовою випускників університету.

2016 – 2018 рр.

доцент Шевченко О.Л.;

викладачі кафедри


Розділ VІ. Розбудова ефективної системи керування кафедрою для створення сучасної інфраструктури.6.1

Удосконалення матеріалів, що надаються кафедрою на Інтернет сайт університету.

2016 – 2018 рр.

Викладач

Сабат О.М.6.2

Створення спеціалізованого сайту в університетській внутрішній мережі з інформацією про рішення Ректорату, Постанови Вченої ради університету тощо (нормативні матеріали).

2016 – 2018 рр.

викладач

Сабат О.М.6.3

Удосконалення розкладу занять студентів за рахунок його розміщення в університетській внутрішній мережі.
інформаційний центр КНЕУ

6.4

Забезпечення проведення практичних занять з іноземної мови сучасним мультимедійним обладнанням.

2016 – 2018рр.

інформаційний центр КНЕУ

6.5

Придбання 14 комп’ютерних аудіо комплектів з навушниками та мікрофонами, 14 комп’ютерних камер для самостійного опрацювання міжнародних аудіовізуальних курсів та проведення міжнародних тестів.

2016 – 2018 рр.

інформаційний центр КНЕУ

6.6

Оздоблення лінгафонного кабінету кафедри професійною цифровою відеокамерою для проведення вебінарів та он-лайн конференцій.

2016 – 2018 рр.

інформаційний центр КНЕУ

Завідувач кафедриіноземних мов і міжкультурної комунікації ШЕВЧЕНКО О.Л.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка