Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ Технологія туристської діяльності"Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.58 Mb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

Програма і робоча програма

з навчальної дисципліни

Технологія туристської діяльності”

(для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”)ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 - „Туризм”) / Укл.: доц. Байлік С.І., Сегеда І.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 48 с.Укладачі: доц. С.І.Байлік

І.В.Сегеда


Рецензент: проф., д. е. н. І.М.Писаревський
Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства

протокол засідання № 1 від 31 серпня 2007 р.
ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................

1. Програма навчальної дисципліни.....................................................

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни.....................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)...........................................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги...........................................  1. Рекомендована основна навчальна література................

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни........................

2. Робоча програма навчальної дисципліни.........................................  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі

туристської діяльності.......................................................

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни...........................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями...

2.4. Плани лекцій..........................................................................

2.5. Плани семінарських (практичних) занять........................

2.6. Індивідуальне завдання.........................................................

2.6.1. Тематика курсових робіт................................................

2.7. Самостійна робота студентів................................................

2.7.1. Питання для самостійного опрацьовування.....................

2.8. Контрольні запитання для само діагностики......................

2.9. Індивідуально-консультативна робота............................

2.10. Методики активізації процесу навчання...........................

2.11. Система поточного та підсумкового контролю знань

студентів..........................................................................................  1. Рекомендована література.................................................

2.13.1. Нормативно-правові акти.................................................

2.13.2. Основна..............................................................................

2.13.3. Додаткова...........................................................................

2.13.4. Ресурси мережі Internet....................................................4

5

5


5

6

89

12
13

14

16

2224

27

2830

30

3336

37
40

43

43

4546

47


ВСТУП

Роль туризму в сучасному світі велика. Він зачіпає всі сфери діяльності сучасного суспільства, але у більшості економіку, культуру та соціальне життя.

Сучасний стан туризму в Україні характеризується глибокими та незначними змінами в його організаційній структурі, в направленості розвитку, у стані кількісних та якісних показників цієї сфери діяльності. З одного боку, український туризм загубив завойовані у середині 80-х років показники з обсягу наданих туристських послуг, особливо з внутрішнього туризму, з іншого боку, спостерігається зростання туристських обсягів, збільшення кількості туристських фірм, збільшення числа виїздів українців за кордон. У результаті Україна на початку 21 століття ввійшла у третю десятку країн миру по розвитку туризму.

З прийняттям на початку 2004 року в Україні Закону «Про туризм» ринок туристських послуг став більш структурованим. Основними його гравцями стали туроператори і турагенти. Одні створюють туристські продукти, просувають його, інші – реалізовують. Кількість туристських фірм на початок 2005 року складала 2,5 тис. (у Харкові приблизно 180). Не дивлячись на це, попит на туристські послуги на внутрішньому ринку перевищує пропозицію. На сьогоднішній день відчувається великий дефіцит готелів. Тому ціни на туристські послуги залишаються високими, а якість послуг обслуговування бажає кращого.

Дисципліна „Технологія туристської діяльності” присвячена розгляду основаних питань, пов’язаних з туристською діяльністю:


 • діяльність туристських фірм щодо створення турпродукту;

 • форми і види сучасного туризму;

 • міжнародні туристські організації;

 • технологія розробки та укладання договорів на туристське обслуговування;

 • психологічні, особові, професійні якості, якими повинні володіти робітники сервісу в сфері туристських послуг та ін.1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни „Технологія туристської діяльності” розроблена для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.020107 - „Туризм”.
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних умінь з проектування процесів обслуговування туристів і укладання угод із постачальниками туристських послуг; оформлення виїзних документів згідно законодавчої бази України в сфері туризму.

Предметом вивчення дисципліни є законодавчі акти та нормативні документи, які регулюють туристську діяльність в Україні та за кордоном.


Таблиця 1.1 - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які

безпосередньо спирається вивчення даної дисципліниПерелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Історія туризму

Економіка та ціноутворення на підприємствах туріндустрії

Організація туризму


1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)
Модуль 1. Технологія туристської діяльності (3/108) (кредити/годин)

Змістові модулі:Змістовий модуль 1.1. Технологічна система туристської діяльності на вітчизняному й міжнародному рівнях

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

1. Соціально-економічна сутність туризму і туристської діяльності;

2. Міжнародна співпраця та організації у туризмі;

3. Договірні відношення в туристському бізнесі;

4. Загальні умови організації туристської діяльності.Змістовий модуль 1.2. Функціонування технологічних процесів виробництва, надання та споживання туристських послуг туристського підприємства

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

1. Уніфікація технологій туристських послуг туристського підприємства;

2. Функціональна організація технологічних процесів надання туристських послуг;

3. Формування професійної етики робітників сервісу;

4. Методика розрахунку обсягів туристської діяльності;

5. Класифікація груп клієнтів. Шкала потреб клієнтів;

6. Функціонування туристської індустрії: регуляторні особливості.


1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

(відповідно до галузевих стандартів ОКХ та засобів діагностики (ЗД): виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння (за рівнями сформованості), якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни)
Таблиця 1.2 - Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

Вміння
(за рівнями сформованості)
та знання

Сфери діяльності

(виробнича,


соціально-виробнича, соціально-побутова)

Функції діяльності
у виробничій сфері

(проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська,


технічна, інші)

1

2

3

Аналізувати існуючі туристські можливості підприємств та територій України щодо надання різних видів туристських послуг

Соціально-виробнича

Проектувальна,

організаційнаПродовження табл. 1.2

1

2

3

Розробляти нові технології галузі, нові послуги гостинності та визначати соціально-економічний ефект та екологічні наслідки від їх впровадження
Проектувальна

Укладати угоди з туристськими підприємствами; постачальниками товарів, комунальних послуг, послуг безпеки, охорони

Соціально-виробнича

Управлінська,

проектувальнаВиявляти та реєструвати претензії, скарги, рекламації зі сторони споживачів послуг гостинності, організовувати та проводити заходи, що спрямовані на їх усунення;

Соціально-побутова

Виконавська

Використовувати міжнародні нормативно-правові акти, що забезпечують ефективну зовнішньоекономічну діяльність

Соціально-виробнича

Організаційна

Взаємодіяти з постачальниками послуг та потенційними партнерами; суб‘єктами туристської діяльності, підприємствами транспорту, екскурсійними бюро, музеями, спортивними установами, іншими закладами санаторно-курортної сфери, сфери культури тощо

Управлінська,

організаційнаРозробляти обслуговуючий технологічний процес виробництва та споживання туристських послуг у відповідності до призначення підприємства та сезонності

Виробнича

Управлінська,

проектувальнаПродовження табл. 1.21

2

3

Укладати угоди із зарубіжними та вітчизняними партнерами та забезпечувати їх реалізацію на підставі існуючих вимог до діловодства партнерської сторони та договірного права

Соціально-виробнича

Організаційна


1.4. Рекомендована основна навчальна література
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 6-е, перераб. и доп. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2004. – 448 с.

 1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учеб. пособ. – М.: Нолидж – 1996. – 312 с.

 2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

 3. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 4. Организация туризма: Учеб. пособие/А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева и др. Под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.

 5. Рудяк Ю., Кузнєцов В., Клименко А. Усе про облік та організацію туристичної діяльності. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків.: Фактор, 2006. – 278 с.

 6. Туристична діяльність. Нормативна база. / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2005. – 448 с.

 7. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М: ЮНИТИ, 1999. – 463 с.

 8. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс:Учебник для студентов вузов / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. [В.Н. Егорова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с.

 9. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.

 10. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.

 11. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2006. – 264 с.


1.5. Анотація програми навчальної дисципліни
Анотація програми навчальної дисципліни

Технологія туристської діяльності”


Навчальна дисципліна „Технологія туристської діяльності” розроблена для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.020107 - „Туризм”.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних умінь з проектування процесів обслуговування туристів і укладання угод із постачальниками туристських послуг; оформлення виїзних документів згідно з законодавчою базою України в сфері туризму. Предметом вивчення дисципліни є законодавчі акти та нормативні документи, які регулюють туристську діяльність в Україні та за кордоном.

Дисципліна складається з одного модулю, який містить два змістових модулі: 1) Технологічна система туристської діяльності на вітчизняному й міжнародному рівнях; 2) Функціонування технологічних процесів виробництва, надання та споживання туристських послуг туристського підприємства. Змістові модулі містять укрупнені навчальні елементи, які повністю розкривають змістові модулі та модуль „Технологія туристської діяльності” в цілому.


Аннотация программы научной дисциплины

Технология туристской деятельности”


Учебная дисциплина „Технология туристской деятельности” разработана для студентов, которые обучаются по направлению подготовки 6.020107 - „Туризм”.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний и умений с проектированием процессов обслуживания туристов и заключение договоров с поставщиками туристских услуг; оформление выездных документов согласно законодательной базы Украины в сфере туризма. Предметом изучения дисциплины являются законодательные акты и нормативные документы, которые регулируют туристскую деятельность в Украине и за рубежом.

Дисциплина состоит из одного модуля, который включает два смысловых модуля: 1) Технологическая система туристской деятельности на отечественном и международном уровне; 2) Функционирование технологических процессов производства, предоставление и потребление туристских услуг туристского предприятия. Смысловые модули содержат укрупненные учебные элементы, которые полностью раскрывают смысловые модули и модуль „Технология туристской деятельности” в целом.
Annotation of the program of scientific discipline

Technology of tourist activity”


„Technology of tourist activity” discipline is developed for students, whо are taught in the course of the preparation 6.020107 - „Tourism”.

The goal of the discipline is the formation of students complex of theoretical knowledge and practical skills from planning of processes of servicing tourists and making agreements with providers of tourist service; processing of departure documents in correspondence to the legislative base of Ukraine in the sphere of tourism. The subject of the discipline is legislative acts and normative documents, which regulate tourist activity in Ukraine and abroad.

The discipline consists of one module that comprises two semantic modules: 1) Technological system of tourism activity at the national and international level; 2) Functioning of technological processes of production, presentation and consumption of a tourist services of tourist enterprise. The semantic modules contain large educational elements which fully expose the content of semantic modules and the module „Technology of tourist activity” as a whole.

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, розробленої Науково-методичною комісією з менеджменту МОН України.

Структура робочої програми навчальної дисципліни „Технологія туристської діяльності” наведена в табл. 2.1.


Таблиця 2.1 - Структура навчальної дисципліни

Характеристика

дисципліни: підготовка

бакалаврів


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни


1

2

3

Кількість кредитів відповідних до ECTS – 3,0:

У тому числі:

змістових модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота

(курсова робота)Галузь знань 0201 „Культура”,

напрям підготовки

6.020107 „Туризм”,
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Нормативна.

Рік підготовки: 2.

Семестр: 4.


Кількість годин:

Усього: 108;

За змістовими модулями:

1 - 34


2 - 74

Лекції:

кількість годин – 16;

Практичні

(семінарські): кількість годин – 32;

Самостійна робота:

кількість годин – 35;

Індивідуальна робота:

кількість годин – 25.Кількість тижнів викладання дисципліни: 16.

Кількість годин за тиждень – 3.Вид контролю: залік.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка