Програма і робоча програма навчальної дисципліни " Ресторанний менеджмент" для студентів 5 курсу усіх форм навчанняСторінка4/4
Дата конвертації10.12.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Виробничо-торговельна структура закладів ресторанного господарства різного типу.

2. Особливості обслуговування споживачів за типом “шведський стіл”.

3. Завдання.

Розробити план-меню (для холодних закусок) загальнодоступного ресторану вищого класу на 50 місць, якщо середній обіг місць за день складає 5,5; коефіцієнт споживання холодних страв і закусок – 1,1. Розрахунковий період – літньо-осінній.
Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства

Протокол № __ від _________200__ р.

Завідувач кафедри ______________ Писаревський І.М.

Екзаменатор ______________ Давидова О.Ю.


Відповіді студентів оцінюють за 100-бальною системою відповідно до кваліфікаційних вимог.

Оцінку «відмінно» (90-100 балів) ставлять коли студент дає абсолютно правильні відповіді на теоретичні питання з викладанням оригінальних висновків, отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу, законодавчих актів і нормативних документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

Оцінка «дуже добре» (82-89 балів) Теоретичні запитання розкрито повністю, на основі програмного й додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.
Оцінка «добре» (75-81 балів). Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконується взагалі правильно, але мають місце окремі неточності.

Оцінка «задовільно» (69-74балів) Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається помилок.

Оцінка «задовільно (достатньо)» (60-68 балів). Теоретичні питання розкрито не повністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається значної кількості помилок, зустрічається зі значними труднощами при аналізі й порівнянні економічних явищ і процесів.

Оцінка «незадовільно» (35-59 балів) Теоретичні питання не розкриті. Студент не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладання думки на елементарному рівні.

Оцінка «незадовільно» (менш 35 балів). Теоретичні питання не розкриті. Студент не може виконати практичні завдання.

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості й залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути переведена до державної шкали (5, 4, 3,) і шкали ECTS (А, В, С, D, Е) (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 – Шкала перерахунку оцінювання знань студентів

Визначення назви за державною шкалою (оцінка)

Визначення назви за шкалою ECTS

За 100 бальною шкалою

ECTS

оцінка


ВІДМІННО – 5

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

A

ДОБРЕ - 4

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

B

Добре – взагалі правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

C

ЗАДОВІЛЬНО - 3

Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

69-74

D

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

E

НЕЗАДОВІЛЬНО – 2

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як отримати залік або екзамен (без повторного вивчення модуля)

35-59

FX

Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля)

<35

F


2.11. Навчально-методична література

2.11.1. Законодавчі й нормативні акти


 1. Закон України “Про підприємництво”. Відомості Верховної Ради України із змінами та доповненнями, внесеними законами України від 21.12.1999 р. №1328–XIV.

 2. Закон України “Про підприємства в Україні”. Відомості Верховної Ради України від 27 березня 1991 р., № 24.

 3. Закон України «Про захист прав споживачів». Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 30.

 4. ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення».

 5. ДСТУ 4281:2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація” (затв. Держспоживстандарт України від 01.07.04).

 6. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування (Наказ № 219 від 24. 07. 2002 р. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України).

 7. ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования».

 8. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 03.01.2003 р., № 2. “Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування”.

 9. ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення».2.11.2. Основна

 1. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. – 352 с.

 2. Пятницкая Н.А, Пятницкая Л.П. Менеджмент у громадському харчуванні. – К.: КНТЕУ, 2002. – 706 с.

 3. Економіка підприємства: Підручник: /За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 4. Шаповалов Н.Н. и др. Организация работы предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1990. – 272 с.

 5. Курочкин А.С. Организация производства: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

 6. Захарченко М.Н., Кучер Л.С. Обслуживание в предприятиях общественного питания. – М.: Экономика, 1986.2.11.3. Додаткова

 1. Черевко О.І., Малюк Л.П., Дейниченко Г.В. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу. – Харків: ПКФ “Фавор ЛТД”, 2003. – 440 с.

 2. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2003. – 672 с.

 3. Пятницкая Л.А. Организация производства и обслуживания в общественном питании. Практикум. – К.: Вища школа, 1990.

 4. Беляев М.И., Бережной И.Г. и др. Организация производства и обслуживания в общественном питании. – М.: Экономика, 1986. – 302 с.

 5. Организация общественного питания. Справочник /Т. А. Баранова. – М.: Росагропромиздат, 1988.

 6. Петрищев Н. А. и др. Карты организации труда на предприятиях общественного питания. – К.: Техника, 1986.

 7. Гаджинский А.М. Логистика – М.: “Дашков и Ко”, 2002. – 408 с.

 8. Приказ № 365 Министерства торговли УССР от 13.12.77 г. «Характеристика типов и примерный ассортимент блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания».

 9. Усов В.В. Организация производства и обслуживания в ресторанах: Практ. пособие. – М.: Высш. шк., 2004. – 354 с.


2.11.4. Ресурси мережі Internet


 1. http://www.restaurator.ru

 2. http://services.rol.ru

 3. http://www.fsis.usda.gov

 4. http://www.turopa.eusurv.org

 5. http://www.fqp.nl

 6. http://www.amc.gov.ua

 7. http://www.kotrakty.com

 8. http://www.mfa.gov.ua

 9. http://www.nplu.kiev.ua

 10. http://www.licence.com.ua

 11. http://www.nau.kiev.ua

 12. http://www.stof.uz.ua

 13. http://www.kiev.obl.gov.ua

 14. http://www.parliament.org.ua


Навчальне видання
Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Ресторанний менеджмент” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”)
Укладач: Оксана Юріївна Давидова

Редактор: З.М. Москаленко


План 2007 (додатково)

Підп. до друку 20.11.2007

Друк на ризографі

Замовл. №

Формат 60 х 84 1/16

Умовн.-друк. арк. 2,1

Тираж 100 прим.

Папір офісний


Обл.-вид. арк. 2,6

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 121   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка