Програма і робоча програма навчальної дисципліни " Ресторанний менеджмент" для студентів 5 курсу усіх форм навчанняСторінка1/4
Дата конвертації10.12.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

Ресторанний менеджмент”

(для студентів 5 курсу усіх форм навчання

напряму підготовки “Менеджмент)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Ресторанний менеджмент” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”) / Укл.: к. т. н., доц. Давидова О.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 51 с.
Укладач: к. т .н., доц. О.Ю. Давидова

Рецензент: д.е.н., проф. І.М.Писаревський

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 2 від 27 вересня 2007 р


ЗМІСТВступ

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Мета, завдання, предмет і місце дисципліни

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни (відповідно до стандартів ОПП)

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

1.4. Рекомендована основна навчальна література

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни

2. Робоча програма навчальної дисципліни

2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі готельно-ресторанного бізнесу

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями

2.4. Плани лекцій

2.5. Плани практичних (лабораторних) занять

2.6. Самостійна робота студентів

2.6.1. Питання для самостійного опрацьовування

2.7. Контрольні запитання для самодіагностики

2.8. Індивідуально-консультативна робота

2.9. Методики активізації процесу навчання

2.10. Система поточного й підсумкового контролю знань студентів

2.11. Навчально-методична література

2.11.1. Законодавчі й нормативні акти

2.11.2. Основна

2.11.3. Додаткова

2.11.4. Ресурси мережі Internet4

5

5


7

8

99

12
13

14

15

2427

30

3235

39

3942

48

4848

49

50
ВСТУП
Дисципліна “Ресторанний менеджмент” є сучасною навчальною дисципліною, без якої неможлива підготовка спеціалістів, які працюватимуть в умовах діючого ринкового механізму. Вона є складовою частиною та невід’ємною ланкою в суцільному ланцюгу навчальних дисциплін, без яких неможливо працювати в сфері туризму й готельного господарства.

Інтегрований підхід до викладання дисципліни “Ресторанний менеджмент” дозволяє сформувати у студентів знання й навички, що дадуть змогу оцінити повноту й якість послуг, що надають підприємства ресторанного бізнесу на практиці відповідно до діючої нормативної документації.

Дисципліна формує у студентів якості керівника підприємства й кваліфікованого менеджера та підготовлює їх до розв’язання практичних питань у нових умовах господарювання.

Для формування знань і умінь фахівця рекомендується співвідношення різних форм навчання: лекцій, практичних і лабораторних занять, а також самостійної роботи. Програма впроваджена відповідно до навчального плану й кваліфікаційної характеристики спеціальності.


Робоча програма вивчення дисципліни “Ресторанний менеджмент” складена відповідно до місця й значення дисципліни за структурно-логічною схемою викладання дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра за напрямом підготовки „Менеджмент” та містить усі змістові модулі, передбачені анотацією для мінімального нормативного обсягу навчального часу.

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програму навчальної дисципліни “Ресторанний менеджмент” розроблено для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0502 “Менеджмент” (напряму підготовки “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування“).
1.1. Мета, завдання, предмет і місце дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає в:

- формуванні у студентів системи знань стосовно принципів організації роботи закладів ресторанного господарства;

- наданні студентам комплексу спеціальних знань про особливості організації виробництва й обслуговування на підприємствах ресторанного господарства; раціональну організацію праці на підприємствах з метою ефективного їх використання з прийняття рішень щодо визначення стану й перспектив організації роботи закладів ресторанного господарства в умовах ринкових відносин;

- формуванні у студентів системного мислення й комплексу знань у галузі ресторанного господарства.Завдання:

- основні принципи організації роботи закладів ресторанного господарства;

- класифікація послуг підприємств ресторанного господарства, вимоги до послуг ресторанного господарства;

- менеджмент матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства;

- організація складських процесів з елементами логістики;

- організація тарного господарства;

- особливості менеджменту виробничої системи підприємства;

- раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства;

- менеджмент обслуговуючої системи закладів ресторанного господарства;

- організація обслуговування банкетів і прийомів;

- організація обслуговування іноземних туристів.

Предметом вивчення дисципліни “Ресторанний менеджмент” є характеристика типів, класів закладів ресторанного господарства та їх класифікація; послуги, що надають заклади ресторанного господарства; види й форми продовольчого, матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства; загальні принципи організації основних і допоміжних підрозділів виробництва, виробничого процесу; організація трудових процесів, оперативне планування виробництва; організація повсякденного обслуговування споживачів у ресторані; організація обслуговування споживачів із використанням “шведської лінії” або “шведського столу”; організація обслуговування банкетів і прийомів; організація обслуговування іноземних туристів.
Таблиця 1.1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців

Перелік дисциплін, на які

безпосередньо спирається вивчення

даної дисципліни


Перелік дисциплін, вивчення яких

безпосередньо спирається на дану

дисципліну


Вступ до гостинності

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка