Програма фахового вступного випробуванняСкачати 126.42 Kb.
Дата конвертації12.12.2016
Розмір126.42 Kb.


міністерство освіти і науки україни

одеський державний екологічний університет

“Затверджую”

Голова Приймальної комісії,

ректор

____________ С.М. Степаненко

“_29_” __січня__2016 р.
Затверджено на засіданні приймальної


комісії ОДЕКУ 29 січня 2016 року,

протокол № 3

програма


ФАХОВОГО ВСТУПНОГО вИПРОБУВАННЯ

здобувачів вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 101 «Екологія»


Галузь знань – 10 «Природничі науки»

одеса – 2016

Фахове вступне випробування зі спеціальності «Екологія», що пропонується вступникам для продовження навчання за освітньо-науковою програмою підготовки магістрів, проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістра.

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь, та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування проводяться за тестовими завданнями і є формою іспиту, програма якого розробляється вищим навчальним закладом та охоплює основні положення навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», та полягає у виявлені теоретичної підго­товленості і практичних навичок у бакалаврів, необхідних для рішення задач оцінки та управ­ління якістю природного середовища, нормування антропогенного на­вантаження, проведення експертних оцінок народногосподарської ді­яльності з точки зору впливу на довкілля, законодавства та нормативно-правової бази з охорони навколишнього середовища. Програмою передбачено використання питань з дисциплін нормативного циклу.

Тестовий білет фахового вступного випробування містить 20 завдань, які ґрунтуються на виконані таких видів навчальних вправ, як пошук відповідності, визначення поняття, обчислення і охоплюють лекційний та практичний курс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін навального плану підготовки бакалаврів напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”, а саме:


І. Цикл нормативних дисциплін
1. Геологія з основами геоморфології

Загальна характеристика Землі, її форма, розміри та густина. Рельєф земної поверхні. Внутрішня будова Землі. Геосфери та їх властивості. Фізичні поля та хімічний склад Землі. Розповсюдження хімічних елементів в оболонках Землі. Поняття про геологічне середовище. Роль геологічної «матриці» у формуванні екологічних умов.


2. Гідрологія

Загальні уявлення про фізико-хімічні властивості води. Водний режим та його фази. Одиниці стоку води. Гідрографи стоку. Загальні поняття про озера та водосховища. Загальні уявлення про води Світового океану.


3. Метеорологія і кліматологія

Основні газові компоненти атмосфери, утворення і руйну­вання озону. Основні метеорологічні фактори, які обумовлюють розсіяння до­мішок в атмосфері: напрям і швидкість вітру, температурна стра­тифікація, умови застою, температура і вологість повітря, опади, хмари, місцеві вітри, інерційні фактори.


4. Вступ до фаху

Теоретичні основи екології. Навчальна література з екології. Модель фахівця з базовою вищою екологічною освітою.5. Біологія

Головні напрямки еволюції органічного світу. Характеристики організації матерії. Рівні організації живої матерії («біологічний спектр», Ю. Одум,1986).


6. Загальна екологія (та неоекологія)

Екологічні фактори, умови і ресурси. Екологічна ніша. Типи взаємодій між живими організмами (видами, популяціями). Популяція – акцептор антропогенних порушень. Екосистеми: характеристика, типи і принци­пи класифікації. Біогеохі­мічні цикли основних біогенних елементів (вуглець, кисень, азот, фосфор і сірка) та їх антропогенні складові. Трансформація енергії у біосфері; екологічні пірамі­ди. Проблема глобального біологічного контролю (суть гіпотези Геї). Сучасне уявлення про біосферу і ноосферу. Основні фактори і показники деградації біосфери. Види та джерела забруднення навколишнього природного середовища. Особливості антропогенного забруднення атмосфери, гідросфери, педосфери, геологічного середовище та біоценозів. Негативні екологічні наслідки антропогенного забруднення атмосферного повітря, природних вод, ґрунтово-рослинного покриву, геологічного середовища та біоценозів у географічному просторі.


7. Ґрунтознавство

Поглинальні здібності, кислотність та лужність ґрунтів. Хімічні меліорації. Вітрова та водна ерозія ґрунтів та умови їх появи. Вплив азотних, фосфатних та калійних добрив на стан довкілля внаслідок їх використання. Фактори деградації ґрунтів. Проблема хімічного забруднення ґрунтів.


8. Ландшафтна екологія

Визначення терміну «ландшафт». Співвідношення понять «ПТК», «ландшафт», «геосистема». Структура і функціонування ландшафтних систем (елементи структури, вертикальна і горизонтальна структура, стійкість ландшафтів). Принципи досліджень і оптимізації ландшафтних систем.
9. Екологія людини

Проблема збереження генофонду людської популяції. Антропогенні фактори екологічної безпеки людини. Чинники комфортності і дискомфортності умов життя людини. Засоби та підходи до оцінки впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я людини. Вплив радіації та інших абіотичних факторів на стан здоров’я людини.


10. Моніторинг довкілля

Види систем моніторингу довкілля та їх ієрархічні рівні. Об’єкти і суб’єкти моніторингу. Санітарно-гігієнічні нормативи забруднення складових довкілля. Моніторинг забруднення атмосферного повітря. Моніторинг забруднення поверхневих вод суші. Моніторинг забруднення вод Світового океану. Моніторинг забруднення ґрунтів. Принципи моніторингу геологічного середовища. Види, основні операції та засоби вимірювань. Дистанційні методи вимірювань. Технічні засоби і методи вимірювань параметрів довкілля. Принципи картографічних досліджень при моніторингу довкілля. Можливості використання ГІС в екології.

11. Моделювання і прогнозування стану довкілля

Основні метеорологічні фактори, які обумовлюють розсіяння домішок в атмосфері. Принципи прогнозування забруднення атмосфери. Синоптичні умови, які сприяють формуванню високого рівня забруднення повітря – прогноз МУЗ. Чисельні і синоптико-статистичні методи прогнозу забруднення атмосфери. Прогноз фонового забруднення атмосфери.

Принципи моделювання забруднення поверхневих вод суші. Консервативні і неконсервативні забруднювальні речовини. Процеси перенесення речовини у турбулентному потоці. Методи розрахунку розводження стічних вод у річках. Розрахунок розповсюдження забруднювальних речовин при аварійних розливах;

Принципи моделювання забруднення ґрунтово-рослинного покриву. Моделювання основних процесів життєдіяльності рослин, міграції радіонуклідів в агроценозах, процесу поглинення важких металів ґрунтом та рослинами, впливу осолонцювання та засолення ґрунту на розвиток рослин.


12. Техноекологiя

Основні промислові забруднювачі довкілля. Характеристика техногенного впливу на довкілля: об’єктів тепло-, гідро- і атомної енергетики; нафтогазової і вугільної промисловості; металургійної, машинобудівельної та промислових підприємств. Екологічні проблеми на транспорті і шляхи їх усунення. Характеристика техногенного впливу на довкілля автотранспортних систем. Вплив сільсь­когосподарського виробництва на стан довкілля. Технічні (технологічні) засоби зменшення антропогенного навантаження на стан навколишнього середовища.


13. Урбоекологія

Місто як складна екосистема. Системний підхід до вивчення міста. Структурні елемента міста та зв’язки між ними. Системи і схеми водопостачання міст і промислових підприємств. Системи та шляхи поліпшення якості питних вод. Система водовідведення міст і промислових підприємств. Класифікація зворотних вод, вимоги до якості стічних вод, міської каналізації і очисних споруд, особливості господарсько-питного і промислового водопостачання. Методи очистки міських стоків. Принципи управління та поводження з муніципальними відходами. Озеленення, фітомеліорація. Комплекс заходів щодо поліпшення якості міського середовища та його рекреаційних можливостей.
14. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Принципи нормування антропогенного навантаження на атмосферу. Поняття і розрахунок небезпечної швидкості вітру; розрахунок забруднення атмосфери викидами поодинокого джерела; розрахунок фонових концентрацій в атмосферному повітрі; розрахунок зони впливу джерела забруднення атмосфери; розрахунок санітар­но-захисної зони.

Принципи нормування антропогенного навантаження на природні води (загальні положення розрахунку розводження стічних вод у річках, розра­хунок нормативів ГДС, встановлення ГДС забруднювальних речовин для водотоків і водойм; фактори техногенного забруднення підземних вод та оцінка їх природної захищеності; нормування навантаження на морське середовище).

Принципи нормування антропогенного навантаження на ґрунтово-рослинний покрив. Нормування використання ресурсів геологічного середовища. Нормування утворення відходів. Поняття о нормах радіаційної безпеки.


15. Екологічна безпека

Екологічна безпека життєдіяльності. Класифікація надзвичайних ситуацій. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.


16. Екологічна експертиза

Форми екологічної експертизи. Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи. Порядок проведення екологічної експертизи. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу.


17. Природоохоронне законодавство та екологічне право

Джерела екологічного права України. Основні положення екологічного права. Екологічні права та обов'язки фізичних та юридичних осіб України. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.


18. Організація та управління в природоохоронній діяльності

Базові принципи гармонізації співіснування Суспільства і Природи згідно Декларації, прийнятої на Всесвітній конференції ООН з охорони навколишнього природного середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Теоретичні основи управління. Основи екологічної політики України. Принципи державного екологічного управління в Україні. Компетенція державних органів влади та спеціально уповноважених органів в галузі охорони природи та раціонального природокористування. Міжнародний досвід в управлінні навколишнім середовищем. Поняття про стандарти ISO 14000.


19. Економіка природокористування

Законодавча та виконавча база економічного механізму природокористування. Принципи визначення плати за використання природних ресурсів. Екологічне оподаткування. Фінансові методи стимулювання природоохоронної діяльності.20. Заповідна справа


Основні напрямки державної політики в галузі розвитку заповідної справи. Класифікація природно-заповідного фонду і особливості окремих категорій ПЗФ. Державний кадастр ПЗФ. Положення про природно-заповідні об’єкти. Структура та особливості “Червоної” та “Зеленої” книг України. Режим та управління територіями та об’єктами ПЗФ. Відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА1. Геологія з основами геоморфології

 1. Рудько Г.І., Адаменко О.М., Чепіжко О.В., Крочак М.Д. Геологія з основами геоморфології: Підручник для студентів екологічних і географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Чернівці: Букрек, 2010. – 400 с.

 2. Сафранов Т.А., Польовий А.М., Коніков Є.Г. та ін. Техногенне забруднення геологічного середовища та грунтово-рослинного покриву. Навчальний посібник. – Одеса: ТЕС, 2003. – 257 с.


2. Гідрологія

 1. Чеботарев А.И. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1975.

 2. Гопченко Є.Д., Гушля О.В. Гідрологія суші з основами вод­них меліорацій. – К., 1994.


3. Метеорологія і кліматологія

 1. Матвеев Л.Т. Общая метеорология. Физика атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат.

 2. Борисова С.В. Общая метеорология. Конспект лекций. – Одеса: ОГМИ, 1999.

 3. Школьный Е.П. Физика атмосферы. – Одеса: ОГМИ, 1997.


4 Вступ до фаху

 1. Некос В.Е. Основи общей экологии и неоэкологии. Учеб. пособие. В 2-х ч. – Харьков, часть 1 – 1999, часть 2 – 2001.

 2. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К., 1995.

 3. Сафранов Т.А. Загальна екологія та неоекологія. Конспект лекцій. - Одесса, 2006.

 4. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. - 500 с.

 5. Одеський державний екологічний університет. Історія і сучасність. - Одеса, Астропринт, 2002.


5. Біологія

 1. Карузина И.Л. Биология. – М.: Медицина, 1974.

 2. Слусарев А.А., Жукова С.В. Биология. – К.: Вища школа, 1987.

 3. Мамонтов С.Г. Биология. – М.:Высшая школа, 1991.


6. Загальна екологія та неоекологія

 1. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник. – Львів:

 1. „Новий Світ – 2000”, 2003. – 248 с.

 2. Сафранов Т.А. Загальна екологія та неоекологія: Конспект лекцій. – К.: КНТ, 2005. – 188 с.

 3. Некос В.Е., Некос А.Н., Сафранов Т.А. Загальна екологія та неоекологія: Підручник для студентів екологічних спеціальностей. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 596 с.


7. Ґрунтознавство

 1. Почвоведение / Под ред. проф. Кауричева И.С. - М.: Агропромиздат, 1989.

 2. Почвоведение. Почва и почвообразование / Под ред. Розанова Б.Г. Ч. 1. – М.: Высшая школа, 1988.


8. Ландшафтна екологія

 1. Соколов Ю.М. Ландшафтна екологія. Конспект лекцій. – Одеса: ОДЕКУ, 2003. – 46 с.

 2. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.9. Екологія людини

 1. Розанов В.А. Екологія людини. Конспект лекцій. – Одеса: ОДЕКУ, 2003. – 103 с.
10. Моніторинг довкілля

 1. Ауров В.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підручник. – Одеса: ТЕС, 2002. – 284 с.

 2. Полетаєва Л.М., Юрасов С.М. Моніторинг навколишнього середовища. Конспект лекцій. – Одеса: ОДЕКУ, 2003. – 179 с.

 3. Полетаєва Л.М., Сафранов Т.А. Моніторинг навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. – К. КНТ, 2007. –172 с.

 4. Моніторинг довкілля: Підручник / За ред. Боголюбова В.М., Сафранова Т.А. – Херсон: Грінь Д.С., 2011.

 5. Чугай А.В. Моніторинг довкілля. Методи вимірювань параметрів навколишнього середовища. Конспект лекцій. – Одеса: ТЕС, 2014. – 68 с.


11. Моделювання і прогнозування стану довкілля

 1. Полетаєва Л.М., Юрасов С.М., Ільїна В.Г. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Конспект лекцій. – Одеса: ОДЕКУ, 2004. – 191 с.

 2. Лаврик В.І., Боголюбов В.М., Полетаєва Л.М., Юрасов С.М., Ільїна В.Г. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Підручник. - К.: Альма-матер, 2010.

 3. Сафранов Т.А., Польовий А.М., Коніков Є.Г. та ін. Антропогенне забруднення геологічного середовища та ґрунтово-рослинного покриву. Навчальний посібник. – Одеса: ТЕС, 2003. – 260 с.


12. Техноекологiя

 1. Шаніна Т.П. Техноекологія. Конспект лекцій. - К.: КНТ, 2005. – 188 с.

 2. Клименко М.О. Техноекологія. Підручник. – Сімферополь: Таврія, 2000. – 542 с.


13. Урбоекологiя

 1. Экология города. Учебник / Под ред. Стольберга Ф.В. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

 2. Шаніна Т.П., Соколов Ю.М., Кузьміна В.А. Екологія міських систем. Конспект лекцій. – Одеса: ОДЕКУ, 2009.


14. Екологічна безпека

 1. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. Учебное пособие. – Симферополь: Сонат, 1988. – 224 с.

 2. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К., 2003. – 216 с.

 3. Хорунжая Т.А. Методы оценки экологической безопасности. – М.: Экспертное бюро, 1998. – 224 с.

 4. Шмандий В.М., Некос В.Ю. Екологічна безпека. Підручник. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 436 с.


15. Екологічна експертиза

 1. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.95 р.

 2. Інструкція про здійснення державної екологічної експерти­зи. Затверджено наказом Мінекобезпеки України від 07.06.95 р. № 55.

 3. Владимирова О.Г. Екологічна експертиза: конспект лекцій. – Одеса: «ТЭС», 2004. – 86 с.


16. Екологічне право

 1. Андрейцев В.І. Екологічне право (Загальна частина). – К., 1996.

 2. Владимирова О.Г. Екологічне право (конспект лекцій). – Одеса: «ТЭС», 2004. – 129 с.

 3. Екологическое право Украины: Курс лекций / Под ред. Каракаша И.И. – Одесса: Латстар, 2001. – 478 с.

 4. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: навч посіб. – К.: Атіка, 2000. – 216 с.

 5. Екологічне законодавство України. – Х.: ТОВ ”Одіссей”, 2002. – 928 с.


17. Організація управління в екологічній діяльності

 1. Екологічне управління: Підручник / Шевчук В.Я. та ін. - К.: Либідь, 2004. – 432 с.

 2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К., 1999.

 3. Постанова Верховної Ради України від 5.03.98 р. № 188/98 – ВР «Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».

 4. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Том 1 – 5. – Чернівці: “Зелена Буковина”, 1996. – 99 с .
18. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

 1. Некос В.Ю. та ін. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Підручник. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006.

 2. Методические основы оценки и регулирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод / Под ред. Караушева А.В. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 161 с.

 3. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. Охрана окружающей среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 423 с.

 4. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воз­духе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

 5. Інструкція про порядок розробки та затвердження ГДС речо­вин у водний об’єкт.


19. Економіка природокористування

 1. Основні напрямки та концепції природокористування на Україні. – К., 1993.

 2. Хачатуров Т.С. Економіка природокористування. – М., Наука, 1987.

 3. Галушкина Т.П. Экономические иструменты экологического менеджмента (теория и практика). – Одесса, 2000. – 280 с.

 4. Екологічний менеджмент: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.

 5. Лоєва І.Д. та ін. Економіка природокористування. – Одеса: ОДЕКУ, 2002. – 152 с.


20. Заповідна справа


 1. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р.

 2. Положення про Червону книгу України. Затверджено постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р.

 3. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. – Чернівці: Зелена Буковина, том 1-4, 1996. – 99 с.

 4. Борейко В.Е. История заповедного дела в Украине. – К., 2000.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка