Програма фахового вступного випробуванняСкачати 51.17 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір51.17 Kb.
міністерство освіти і науки україни

одеський державний екологічний університет

“Затверджую”

Голова Приймальної комісії,

ректор

____________ С.М. Степаненко

“_29_” __січня__2016 р.
Затверджено на засіданні приймальної


комісії ОДЕКУ 29 січня 2016 року,

протокол № 3
програма

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО вИПРОБУВАННЯ

здобувачів вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності

183 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»
Галузь знань – 18 «Виробництво та технології»

одеса – 2016


1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБРУДНЕНЬ ДОВКІЛЛЯ
1.1. Показники якості довкілля

1.2. Джерела забруднення атмосфери

1.3. Характеристики пилегазових забрудників повітря

1.4. Основні властивості аерозолів

1.5. Шкідливі гази і пари

1.6. Класифікація вод і властивості водних дисперсних систем

1.7. Класифікація промислових відходів

1.8. Енергетичне забруднення довкілля


2. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД ФІЗИЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
2.1. Теоретичні основи захисту довкілля від енергетичних дій

2.2. Захист довкілля від механічних і акустичних коливань

2.3. Захист від іонізуючих випромінювань

2.4. Захист від електромагнітних полів і випромінювань

2.5. Методи захисту довкілля від промислових забруднень
3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИКИ ІОНІЗУЮЧОГО

ВИПРОМІНЮВАННЯ
3.1. Склад та характеристики атомного ядра. Маса та заряд ядра. Дефект маси. Енергія зв'язку та питома енергія зв'язку ядра. Ядерні реакції. Поділ та синтез атомних ядер. Спонтаний поділ. Ланцюгова реакція. Коефіцієнт розмноження.

3.2. Ядерні сили та їх властивості. Моделі атомних ядер (крапельна, оболонкова). Магічні числа.

3.3. Альфа-розпад. Спектри альфа-випромінювання. Елементи теорії альфа-розпаду, тунельний ефект.

3.4. Бета-розпад, енергетичний спектр електронів та середня енергія бета-частинок. Види бета-розпаду. Поняття про слабкі взаємодії.

3.5. Гамма-випромінювання. Ядерна ізомерія. Внутрішня конверсія.


 1. ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З РЕЧОВИНОЮ.

4.1. Проходження заряджених частинок іонізуючого випромінювання крізь речовину. Модель бора. Іонізаційні втрати енергії зарядженої частинки.

4.2. Взаємодія легких заряджених частинок з речовиною. Радіаційні втрати енергії. Лінійний та масовий пробіг заряджених частинок у речовині. Товщина шару половинного поглинання.

4.3. Пружне та недружнє розсіяння. Ефективний переріз розсіяння.

4.4. Механізми взаємодії гамма-випромінювання з речовиною.

4.5. Проходження нейтронів крізь речовину та основні механізми їх взаємодії з речовиною.

4.6. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними об'єктами - молекулою, клітиною та живим організмом.


 1. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАДІОМЕТРІЇ ТА ДОЗИМЕТРІЇ

5.1. Фізичні принципи у методах вимірювання радіоактивності. Коефіцієнт послаблення та передачі енергії - випромінювання. Електрона рівновага.

5.2. Фізичні основи захисту від іонізуючого випромінювання. Дозиметричні величини та одиниці їх вимірювання.

5.3. Дози випромінювання. Поглинена доза. Експозиційна доза. Еквівалентна доза. Потужності доз. Одиниці доз опромінювання. Колективна доза.

5.4. Методи дозиметрії та радіометрії. Основні характеристики приладів, призначених для реєстрації ядерних випромінювань (функція відгуку, чутливість, енергетичне та часове розділення). Флуктуації результатів вимірювання.

5.5. Іонізаційні методи вимірювання. Вимірювання сили іонізаційного струму. Імпульсні методи вимірювання. Дитектори випромінювання. Лічильні камери. Камера вільсона. Метод сцинтілляцій.

5.6. Багатоканальні аналізатори імпульсів. Сцінтіляційні гама- та бета- спектрометри та їх характеристики.

5.7. Методи обробки гама- та бета- спектрів. Захист від , і -випромінювання.


6. ЕЛЕМЕНТИ РАДІОЕКОЛОГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.
6.1.Пряма і непряма дія іонізуючого випромінювання
вплив іонізуючого випромінювання на окремі органи і організм в цілому, 
мутації, дія великих доз іонізуючих випромінювань на біологічні об'єкти, 
два види опромінення організму: зовнішнє і внутрішнє 

6.2.Радіоактивність. Природна та штучна радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Радіонукліди. Радіоактивні ряди. Визначення періоду напіврозпаду радіонуклідів.

6.3.Іонізуюче випромінювання. Види іонізуючого випромінювання. Наслідки впливу іонізуючого випромінювання на речовину. Наведена радіоактивність. Біологічна дія радіації. Радіочутливість. Вплив малих доз радіації на організм людини.Гормезис.

6.4.Радіаційне забруднення, його джерела та об'єкти, міри захисту.

Ядерний цикл. Ядерний реактор. Безпечність АЕС. Аварія на ЧАЕС. Аварія на Фукусімі. Радіаційний моніторинг радіоактивного забруднення середовища навколо АЕС. Норми радіаційної безпеки та санітарні правила при роботі з радіоактивними речовинами. Сучасні норми радіаційної безпеки в розвинутих країнах світу. Захист від радіації.

6.5.Міграція радіонуклідів в біосфері (в атмосфері, у водних екосистемах, у грунтах). Механізми міграції та перерозподілу радіонуклідів у водних екосистемах. Радіаційне забруднення донних відкладень. Особливості радіоактивного забруднення грунту і рослинного покрову.


Література


 1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности (Основы энвайронменталистики). -Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2000.

 2. Савенко В.С. Радіоекологія. - Мн.: Дизайн ПРО, 1997.
  М.М. Ткаченко, "Радіологія (променева діагностика та променева терапія)".

 3. Бекман І.М. Лекції з ядерної медицини. Л.Д. Линденбратен, Л.Б. Наумов Медична рентгенологія. М. Медицина 1984.

 4. Герасимов О.І.Радіоекологія.підручник.Одеса.ТЕС.2016

 5. Герасимов О.І. Фізика довкілля. Навчальний посібник.- Одеса, ТЕС, 2004, 144 с

 6. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. -М.гНаука, 1972.

 7. Норми радіаційної безпеки. НРБУ-97. Київ, 1997.

 8. Герасимов О.І., Кільян A.M. Елементи фізики довкілля: Радіоекологія (конспект лекцій), Одесса, ОДЕКУ, - 134 с

 9. Иванов В.И. Курс дозиметрии. -М.:Энергоатомиздат., 1988, 400с.

 10. Пристер Б.С., Лощинов Н.А., Немец О.Ф., Поярков В.Я. Основы сельскохозяйственной радиологии. - Киев: Наукова думка, 1991.

 11. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87. Основные санитарные правила ОСП-72/87.

 12. Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. -М.: Атомиздат, 1996, 386с.

Радиация. Дозы, эффекты, риск. -М.: Мир, 1988, 79с


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка