Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістраСторінка3/4
Дата конвертації16.11.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4

Рекомендована література:

  1. Зорівчак Р. П. Переклад як націєтворчий чинник в історично-культуроло­гічній концепції Івана Франка / Р. П. Зорівчак // Записки НТШ / редкол.: І. Вакарчук, І. Денисюк, ... Р. Зорівчак [та ін.]. – Львів, 2005. – Т. 250 : Праці Філологічної секції / ред. тому О. Купчинський. – С. 497–517.

  2. Зорівчак Р. П. Політико-культурологічна концепція Івана Франка: переклад в Україні як націєтворчий чинник / Р. П. Зорівчак // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конґресу, присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред. І. Вакарчук ; редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 1010–1025. – Бібліогр.: с. 1024-1025. – Проблеми перекладознавства ; Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim = Українська література ХІХ-ХХ століть у європейському контексті / pod redakcją L. Siryk = під ред. Л. Сірик. – Lublin: Wyd-wo UMCS, 2008. – S. 29–39.

  3. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу німецької мови : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 596 с.

  4. Міщенко Л. А. Теорія і практика перекладу : навчальний посібник для студентів / Л. А. Міщенко, О. М. Турченко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 176 с.

  5. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.

  6. Содомора А. Від серця до серця. На шляху до історії українського перекладу / А. Содомора // Літературна Україна. – 2010. – Вип. 4. – С. 5.

  7. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М. Стріха – Київ : Факт, 2006. – 344 с.

10. Теорія перекладу

Курс формує базові теоретичні знання з перекладу як особливого виду лінгвістичної діяльності, знайомить студентів з різними теоріями перекладу, принципами, методами та прийомами його здійснення на практиці з метою забезпечити вірний вибір перекладацької стратегії, зумовленої професійними потребами. Курс висвітлює поняття перекладацької еквівалентності та адекватності перекладу, знайомить з основними типами перекладу залежно від типу та функцій тексту, аналізує лексико-граматичні та стилістичні труднощі перекладу, основні випадки розходжень між структурою німецької та української мов. Курс розвиває вміння бачити текст з усіма його перекладацькими проблемами та аналізувати його з погляду перекладацьких стратегій, виокремлювати одиниці перекладу в тексті і адекватно відображати їх у мові перекладу, відповідально ставитися до перекладацької роботи з огляду на автора тексту оригіналу і читача тексту перекладу.Теми змістових модулів:

  1. Головні поняття і положення лінгвістичної теорії перекладу. Переклад як специфічний процес кодування й декодування. Переклад як продукт і як процес. Стратегії перекладу. Трансформаційна теорія перекладу. Денотативна теорія перекладу. Комунікативна теорія перекладу.

  2. Проблема одиниці перекладу, перекладності та еквівалентності. Теорія формальної та динамічної еквівалентності. Прагматичний інваріант. Еквівалентність та закономірні відповідники. Повна та часткова еквівалентність. Відсутність еквівалентності. Поняття одиниці перекладу, її принципова приналежність до вихідного тексту. Одиниці перекладу і система мовних рівнів. Роль тексту в системі одиниць перекладу. Проблема перекладності.

  3. Шляхи досягнення перекладацької еквівалентності. Підходи до класифікації перекладацьких трансформацій. Граматичні перекладацькі трансформації. Семантико-стилістичні перекладацькі трансформації. Причини застосування перекладацьких трансформацій.

  4. Лексичні аспекти перекладу. Методи перекладу реалій, власних назв. Переклад лексичних лакун. Правила транскрипції при перекладі з німецької мови. Переклад архаїзмів та неологізмів. Переклад інтернаціоналізмів, скорочень і хибних друзів перекладача. Фразеологічна одиниця як проблема перекладу. Переклад полісемантичних слів.

  5. Граматичні аспекти перекладу. Означеність і неозначеність як проблема перекладу. Категорія роду і числа в німецькій та українській мовах. Переклад складених та похідних іменників. Пасивний стан як проблема перекладу. Час і вид в німецькій та українській мовах.

  6. Прагматичний аспект перекладу. Прагматичний потенціал тексту та його відтворення при перекладі. Прагматична адаптація тексту перекладу.

  7. Переклад текстів різного функціонального призначення. Переклад текстів газетно-публіцистичного стилю. Переклад текстів наукового стилю. Переклад офіційно-ділової документації.

  8. Стилістичний аспект перекладу. Особливості перекладу метафор, метонімії, образних порівнянь. Причини позбавлення, послаблення чи посилення образності при перекладі. Особливості перекладу повторів, паралелізму та гри слів. Прийоми відтворення іронії при перекладі. Способи відтворення оцінної та емоційно-забарвленої лексики.

  9. Усний переклад. Послідовний та синхронний переклад. Специфічні труднощі при перекладі. Нотування при послідовному перекладі. Дослівний та описовий переклад. Стратегії та прийоми усного синхронного перекладу.

  10. Історичний аспект перекладознавства. Історія європейського перекладознавства. Виникнення засад перекладознавчої дисципліни. Переклади Біблії. Розвиток науки у середньовіччя та епоху Відродження. Розвиток перекладознаства у період класицизму і романтизму. Розвиток перекладознавства на сучасному етапі. Історія усного перекладу. Історія українського перекладознавства. Переклад в Україні у Х – ХІІІ ст. Розвиток перекладознавства в Україні протягом ХІV – XVI ст. Переклад в Україні у ХХ ст.

  11. Сучасні теорії перекладу сфокусовані на мовні системи. Релятивістьскі та універсалістичні теорії перекладу. Теорія реконструкції Дерріди та проблема неперекладності. Переклад за теорією комунікації. Каде. Нойберт. Теорія міжмовного трансферу Вілсса.

  12. Сучасні теорії перекладу сфокусовані на текст. Теорія перекладацької еквівалентності. Прагматична модель перекладу. Мовленнєві акти і переклад (Сирл, Остін; Хеніг, Куссмауль).

  13. Сучасні теорії перекладу сфокусовані на психолінгвістичний, функціональний та міжкультурний підхід до перекладу. Психолінгвістична теорія перекладу. Теорія фреймів і сцен (Снел-Хорнбі). Функціональний підхід до перекладу. Теорія «скопосу». Переклад – міжкультурний трансфер (Рейс, Вермеер). Переклад як діяльність експерта. Хольц-Мянттярі.

  14. Проблема перекладу спеціальної термінології. Терміни в тексті. Переклад термінів відповідно до комунікативно-прагматичних параметрів тексту. Передача безеквівалентних термінів за принципом пошуку відповідників для реалій.

  15. Специфіка роботи перекладача в аспекті міжкультурної комунікації. Культурно-антропологічні засади міжкультурної комунікації. Переклад як вербальна реалізація міжкультурної комунікації. Культурна компетенція перекладача як посередника між культурами.


Рекомендована література:

 1. Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 288 с.

 2. Бархударов Л. С. Язык и перевод. — М., 1973.

 3. Брандес М. П., Поворотов В. И. Предпереводческий анализ текста (для ин-тов и ф-тов иностр.яз.). – 3-е изд. – М.: НВИ – Тезаурус, 2001.

 4. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад : на матеріалі англомовних перекладів української прози / Р. П. Зорівчак. — Львів : Видавництво при Львівському державному університеті, 1989. – 215 с.

 5. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 596 с.

 6. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. — М., 1990.

 7. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. — М., 1999.

 8. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу : навчальний посібник / Віктор Коптілов. – Київ : Юніверс, 2003. – 280 с.

 9. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.

 10. Нямцу А. С., Гураль М. І. Типологія перекладу. Навчальний посібник. – Чернівці, Рута, 2008. – 96 с.

 11. Albrecht J. Grundlagen der Übersetzungsforschung. Band 2: Übersetzung und Linguistik. Tübingen. Gunter Narr Verlag, 2005. 313.

 12. Honig H. G., Kußmaul P. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen: Narr, 1996. – 236 S.

 13. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.

 14. Koller W. Einführung in die Übersetzungsswissenschaft. – Wiesbaden: Quelle und Meyer, 1997. – 344 S.

 15. Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995. – 285 S.

 16. Stolze R. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Verlag Tübingen: Narr Verlag, 5., überarb. und erweiterte Auflage 2008, 285 S.

 17. Snell-Hornby, Mary/Hönig, Hans G./Kußmaul, Paul/Schmitt, Peter A.: Handbuch Translation. Tübingen. Stauffenburg Verlag, 2006. 430.

 18. Witte H. Die Kulturkompetenz des Translators. Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung. Tübingen. Stauffenburg Verlag, 2. Auflage 2007. 235.

11. Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті

Курс формує базові теоретичні знання з динаміки розвитку перекладацьких принципів і теорій; знайомить студентів з предметом дисципліни та головними поняттями; інформує студентів про зародження перекладання як діяльності, етапи розвитку перекладацьких теорій; висвітлює ранні теорії перекладання, принципи перекладання у 20 ст., поняття одомашнення і відчуження, теорію перекладу у Німеччині; знайомить з українською школою перекладу, етапними працями видатних перекладознавців, лінгвістичним підходом до перекладу, підходами до поняття еквівалентності, теорією динамічної еквівалентності. Курс формує вміння розрізняти між теорією перекладу, перекладознавством та наукою перекладу, лінгвістичним та літературознавчим підходами до перекладу.Теми змістових модулів:

 1. Was ist "Übersetzen"?

 2. Übersetzungstheoretische Ansätze im Altertum

 3. Übersetzungstheoretische Ansätze in der Antike

 4. Übersetzungstheoretische Ansätze im frühen Christentum

 5. Übersetzungstheoretische Ansätze im Mittelalter

 6. Übersetzungstheoretische Ansätze in der neuhochdeutschen Zeit

 7. Übersetzungstheoretische Ansätze im 20. Jahrhundert

 8. Übersetzung in der Ukraine aus historischer Sicht

 9. Ansätze der neuen Übersetzungsentwicklung

Рекомендована література:

 1. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 596 с.

 2. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. — М., 1999.

 3. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу : навчальний посібник / Віктор Коптілов. – Київ : Юніверс, 2003. – 280 с.

 4. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.

 5. Нямцу А. С., Гураль М. І. Типологія перекладу. Навчальний посібник. – Чернівці, Рута, 2008. – 96 с.

 6. Koller, Werner (5. Auflage). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Völlig neu bearbeitete Auflage. Wiesbaden: Quelle & Meyer. 1997

 7. Mary Snell-Hornby / Hans G. Hönig / Paul Kußmaul / Peter A. Schmitt (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.

 8. Reiß, Katharina / Hans J. Vermeer. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 1976

 9. Snell-Hornby, Mary / Hans G. Hönig / Paul Kußmaul / Peter A. Schmitt (Hrsg.). Handbuch Translation. Zweite, verbesserte Auflage. Tübingen: Stauffenburg. 1999

 10. Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen: Francke. 1986

 11. Stolze, Radegundi. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen: Narr. 2001

12. Основи науково-технічного перекладу

Курс вивчає історію виникнення та розвитку субмов науки та техніки, їх класифікацію; етапи перекладу науково-технічного тексту; відмінності усного та письмового перекладу науково-технічних текстів; вимоги до перекладу науково-технічних текстів природничого, технічного, гуманітарного фаху; особливості технічного тексту; анотування та реферування науково-технічних текстів; знайомить з подачею і поясненням термінів у термінологічних словниках, особливостями функціонування спеціальної лексики в неспеціальній літературі.Теми змістових модулів:

 1. Теорія науково-технічного перекладу: предмет та методика.

 2. Історія науково-технічного перекладу.

 3. Особливості перекладу науково-технічних текстів різних жанрів та стилів.

 4. Терміни, способи їх утворення та відтворення.

 5. Інтернаціоналізми та фальшиві друзі перекладача.

 6. Лексичні трансформації у науково-технічному перекладі.

 7. ­­­Граматичні аспекти науково-технічного перекладу.

Рекомендована література:

 1. Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 288 с.

 2. Бархударов Л. С. Язык и перевод. — М., 1973.

 3. Батрак А. В. Пособие по устному переводу (немецкий язык): Учеб. пособие / А. В. Батрак, В. П. Котелкин. – М.: Высш. школа, 1979. – 171 с.

 4. Брандес М. П., Поворотов В. И. Предпереводческий анализ текста (для ин-тов и ф-тов иностр.яз.). – 3-е изд. – М.: НВИ – Тезаурус, 2001.

 5. Брандес М. П. Переводческая стилистика: немецкий язык: Практикум для самостоятельной работы : Учеб. пособие для студентов ин-тов и фак-тов иностр. языков. - М.: Высш. школа, 1988. - 126 с.

 6. Виноградов В. С. Введение в переводоведение: общие и лексические вопросы. – М.: ИОСО РАО, 2001. – 223 с.

 7. Головащук С. І. Перекладні словники і принципи їх укладання. — К., 1976.

 8. Готлиб К. Г. М. Немецко-русский и русско-немецкий словарь «ложных друзей переводчика». – М., 1972. – 448 с.

 9. Зайцева З. Н. Немецко-русский и русско-немецкий философский словарь. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 320 с.

 10. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. — Львів, 1989.

 11. Кияк Т.Р., Огуй О. Д., Науменко А.М. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.

 12. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. — М., 1999.

 13. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. — М., 1990.

 14. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, Вид-во при Київ. Ун-ті, 1982.

 15. Ложные друзья переводчика / Сост. В. Л. Муравьев. — М., 1969.

 16. Лоць О. К., Мироненко Т. С. Німецько-український фаховий словник. Економіка та фінанси – К.: Вид. КНЛУ, 2005. – 100 с.

 17. Мюллер В. К. Великий німецько-український словник – К.: Чумацький шлях, 2005. – 792 с.

 18. Мясникова Г. В., Мясников Н. Н., Жданова И. Ф. Немецко-русский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. – М.: Рус. яз., 1999. – 432 с.

 19. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь/ Л. Л. Нелюбин.- 3. изд., перераб. - Москва: Флинта; Наука,2003.- 318 с.

 20. Немецко-русский юридический словарь / Под ред. П. И. Гришаева и М. Беньямина. - 5-е изд., стереотип. – М.: РУССО, 1999. – 624 с.

 21. Нямцу А. С., Гураль М. І. Типологія перекладу. Навчальний посібник. – Чернівці, Рута, 2008. – 96 с.

 22. Сукаленко Н. И. Двуязычные словари и вопросы перевода. — Харьков, 1976.

 23. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы).стр.132-300. М.,”Высшая школа”, 1983.

 24. Decsi G., Karcsay S.Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. – Budapest: Akademiai Kiado, 1990. – 564 S.

 25. Duden. Deutsches Universalwörterbuch / hrsg. und bearb. von G. Drosdowski. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1996. – 1816 S.

 26. Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache / Bearb.: W.Scholze-Stubenrecht und M. Wermke. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1996. – 910 S.

 27. Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten: Wörterbuch der deutschen Idiomatik / hrsg. und bearb. von G.Drosdowski und W.Scholze-Stubenrecht. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1992. – 864 S.

 28. Fluck H-R. Fachsprachen. – München: A. Francke Verlag GmbH, 1980. - 241 S

 29. Honig H. G., Kußmaul P. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen: Narr, 1996. – 236 S.

 30. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.

 31. Koller W. Einführung in die Übersetzungsswissenschaft. – Wiesbaden: Quelle und Meyer, 1997. – 344 S.

 32. Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Berlin; München; Wien; Zürich; New York: Langenscheidt, 1998. – 1216 S.

 33. Möchel G. Ökonomisches Wörterbuch Russisch-Deutsch. – Berlin: Verlag die Wirtschaft, 1968. – 690 S.

 34. Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995. – 285 S.

 35. Snell-Hornby M. et al. (Hgg.). Handbuch Translation. – Tübingen: Stauffenburg, 1999. – 432 S.

 36. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. – München, 2000. – 1451 S.

13. Світова література в українських перекладах

Мета курсу – висвітлення рецепції світової літератури в українських перекладах, з’ясування їхньої ролі для розвитку української мови й літератури, націєтворчої функції в умовах тоталітарних режимів. Курс пропонує огляд найкращих зразків перекладу українською мовою шедеврів світової літератури. Аналізуються авторські стратегії і методи перекладу, ключові перекладознавчі категорії, оцінка перекладів перекладознавчою та літературознавчою критикою. У центрі уваги курсу – українські переклади німецькомовних авторів, випрацювання навичок перекладознавчого аналізу у поєднанні з мовним та літературознавчим.Теми змістових модулів:

 1. Європейська література в Україні в старокиївську епоху.

 2. Барокова література в українських перекладах.

 3. Українська перекладна література першої половини XIX ст.

 4. Українська перекладна література другої половини XIX ст.

 5. Діяльність М. Драгоманова і М. Старицького як популяризаторів перекладної літератури в Україні.

 6. І. Франко – перекладач.

 7. Внесок неокласиків у розвиток перекладної літератури в Україні.

 8. Антична література в Україні. Діяльність Б. Тена й А. Содомори.

 9. Й. В. Гете в українських перекладах.

 10. Г. Гайне в українських перекладах.

 11. Л. Українка і німецька література.

 12. Українські перекладачі-неокласики. Світова література в перекладах М. Зерова та М. Рильського.

 13. М. Лукаш як перекладач «Фауста» Й. В. Ґете.

 14. Німецька література в перекладах Г. Кочура.

 15. Сучасна німецька література в українських перекладах.

 16. Видатні постаті в історії сучасного українського перекладу.

Рекомендована література:

 1. Андрієнко В. Трагедія Фауста-вченого в оригіналі та перекладі / В. Андрієнко // Нова філологія. – 2000. – № 1 (9). – С. 144-154.

 2. Арват Ф. С. Іван Франко – теоретик перекладу / Ф. С. Арват. – Чернівці : Вид-во Чернівец. держ. ун-ту, 1969. – 38 с.

 3. Вовк В. Чверть століття : (спомин про Григорія Порфировича Кочура) / В. Вовк // Сучасність. – 1998. – № 11. – С. 135-137.

 4. Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. – К.: Критика, 2005. – 200 с.

 5. Дзюба І. Чаклун-характерник українського слова / І. Дзюба // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 128-134.

 6. Домбровський О. Іван Франко – теоретик перекладу / О. Домбровський // Іван Франко : статті і матеріали. – Львів : Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1958. – С. 302-311.

 7. Драгоманов М. Українська література, проскрибована російським урядом / М. Драгоманов ; пер. з франц., текстолог. опрацювання та прим. Ґ. Цвенґроша ; вступ. сл. М.Колесси. – Львів, 2001. – 94 с.

 8. Захаркін С. „Євгеній Онєгін” у перекладі Григорія Кочура / С. Захаркін // Київська старовина. – 1999. – № 3. – С. 74-83.

 9. Звєрєва Л. Іван Франко та Л. Українка про Діккенса : до 150-річчя з дня народження Ч. Діккенса / Л. Звєрєва // Всесвіт. – 1962. –№2. – С. 62-64.

 10. Зеров М.К. У справі віршованого перекладу / М. К. Зеров // Всесвіт. – 1988. – № 8. – С. 128-135.

 11. Зорівчак Р. Дивосвіт Григорія Кочура: Роздуми над книгою “Григорій Кочур і український переклад” (Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004) / Р. Зорівчак // Літературна Україна. – 2005. – 3 берез.

 12. Зорівчак Р. І ще про переклад як націєтворчий чинник / Р. Зорівчак // Урок української. – 2005. – Чис. 1/2. – С. 52–54. – (Українсько-європейський лексикон).

 13. Зорівчак Р. Іван Франко і англійська література / Р. Зорівчак // Народна воля. – 2005. – 25 серп. (Чис. 32).

 14. Зорівчак Р. Концепція Івана Франка: переклад як націєтворчий чинник / Р. Зорівчак // Літературний Львів. – 2005. – 27 серп.; Народна воля. – 2005. – 18 серп. (Чис. 31).

 15. Зорівчак Р. Михайло Рудницький як перекладач Шекспірового “Гамлета” / Р. Зорівчак // Народна воля. – 2004. – 2 груд. (Чис. 46); 9 груд. (Чис. 47); 16 груд. (Чис. 48); 23 груд. (Чис. 49); 30 груд. (Чис. 50).

 16. Зорівчак Р. Світова література в перекладах Івана Франка / Р. Зорівчак // Народна воля. – 2005. – Чис. 25. – С. 6.

 17. Зорівчак Р. У духовно-культурному полі Григорія Кочура / Р. Зорівчак // Григорій Кочур: Біобібліогр. покажч.: У 2 ч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм Р. Зорівчак ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Ч. 1. – С. 5–59. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 21, ч. 1).

 18. Зорівчак Р. Український художній і науковий переклад у політико-культурологічній концепції Івана Франка / Р. Зорівчак // Наукові записки Академії наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2007. – Т. 2. – С. 22–39.

 19. Коптилов В. В. Очерк истории украинского поэтического перевода / В. В. Коптилов. – Автореферат кандидатської дисертації. - Київ, 1963. – 18 с.

 20. Кочур Г. Шекспир на Украине / Г. Кочур // Мастерство перевода, 1966. – Москва, 1968. – С. 26 – 59.

 21. Микола Лукаш : бібліографічний покажчик : [доповнення до покажчика, опубл. у 111-му вип. “Іноземної філології”] / укл. В.Савчин // Іноземна філологія. – Львів, 2001. – Вип. 112. – С. 306-320.

 22. Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу : біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / Черняков Б.І., Новикова М.О., Савчин В.Р. [та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 445 с. (29 д.а.)

 23. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу. [частина 1—6] // журнал «Всесвіт», Київ: 2006—2009.

 24. Назаркевич Х. Основи перекладознавства. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 297 с.

 25. Рильський М. Мистецтво перекладу : статті, виступи нотатки / М. Рильський ; упорядкув. і комент. Г. Колесника. – Київ : Рад. письменник, 1975. – 344 с.

 26. Рильський М. Проблеми художнього перекладу / Максим Рильський // Максим Рильський. Твори в 10 томах. – Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1962. – Т. 9. – С. 19 – 112.

 27. Савчин В. Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача : (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) / В. Савчин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 354-358.

 28. Содомора А. Наодинці зі словом / А. Содомора. – Львів : Літопис, 1999. – 478 с.

 29. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / Максим Стріха. – Київ: Факт, 2006. – 342 с.

 30. Тисячоліття : поетичний переклад України-Русі / (упоряд. і авт. передмови М. Москаленко). – Київ : Дніпро, 1995. – 693 с.

 31. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер. – Київ : Смолоскип. – 2009. – 342 с.

Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 5 від 23.01.2014 р.

Голова Вченої ради В. Т. Сулим


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка