Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістраСторінка2/4
Дата конвертації16.11.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4

Арнольд И. В. Эквивалентность как лингвистическое понятие. Иностр. языки в школе. – 1976 - №1.

 • Базелл Лингвистическая типология. Принципы типологического анализа языков различного строя. М. 1972

 • Бархударов Л. С. Язык и перевод. М. 1975.

 • Бондарко А. В. Интерпретационный компонент языковых значений и понятие эквивалентности в сопоставительной лингвистике. – Zeitschrift für Slavistik.1990. – №4

 • Виноградов В. В. Обще лингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы / В. В. Виноградов // «Памяти академика Л. В. Щербы» : сборник. – Ленинград, 1951.


 • Вихованець І. Р. Нариси функціонального аналізу української мови / І. Р. Вихованець. – Київ : Наук. думка, 1992.

 • Гак. В. Г. О контрастивной лингвистике. (Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. - М., 1989.

 • Жлуктенко Ю. А. К вопросу о проницаемости грамматического строя при взаимодействии языков / Ю. А. Жлуктенко // Вопросы теории английского и немецкого языков : сборник. – Киев, 1962.

 • Жлуктенко Ю. О. Контрастивна лінгвістика : проблеми і перспективи / Ю. О. Жлуктенко, В. Н. Бублик // Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 3-15.

 • Жлуктенко Ю. О. Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження. Нариси з контрастивної лінгвістики. – К.: Наукова думка, 1979.

 • Контрастивная и фукнциональная грамматика : межвуз. темат. сб. науч. тр. / отв. ред. Б. М. Балин. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1987. – 164 с.

 • Кёрквуд Г. У. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа. Новое в зарубежной лингвистике. – М. 1989. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика

 • Кочерган М. П. Контрастивна семантика на порозі нового тисячоліття. Проблеми зіставної семантики. – К. 2001 Вип.5

 • Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства. – К. 2006

 • Крушелницкая К. Г. Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков. – М. 1961

 • Нариси з контрастивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Наук. думка, 1979. – 196 с.

 • Панфилов В.З. Языковые универсалии и типологические исследования //Вопросы языкознания, 1974 - №5

 • Ярцева В. Н Контрастивная лингвистика. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. 1990

 • Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. – Москва : Наука, 1981. – 112 с.

 • Ярцева В. Н. Сопоставительно – типологические исследования в области синтаксиса / В. Н. Ярцева // Phillologica. – Ленинград, 1973. – С. 190-197.

 • Coseriu E. Über Leistung und Grenze der kontrastiven Grammatik. Düsseldorf. 1970.

 • Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. I; Bd. II; (U. Engel, D. Rytel-Kuc) Heidelberg: Groos 1999.

 • Dezso L. Studies in syntactic typology and contrastive grammar / L. Dezso. – Budapest: [б. в.], 1982.

 • Helbig G. „Zur Anwendbarkeit moderner linguistischer Theorien im Fremd- sprachenunterricht und zu den Beziehungen zwischen Sprach- und Lerntheorien. DaF, 1969, 1

 • Helbig G. (2000): „Deutsch als Fremdsprache. Kontraste zwischen Einzelsprachen“. In: DaF (HSK:19,1) Kap 6

 • Zabrodski E. Grundfragen der kontrastiven Grammatik. — Diisseldorf. 1970.


  5. Лексикологія

  Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями, головними теоретичними положеннями та терміносистемою лексикології сучасної німецької мови. Курс формує у студентів наукове уявлення про системний характер лексики німецької мови, висвітлює головні способи номінації в мові, знайомить з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення, особливостями формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань лексики, можливостями збагачення лексичного складу (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць), її соціальним та територіальним поділом, основними типами словників; розвиває вміння оперувати основними поняттями лексикології, кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості процесів формування похідних та фразеологічних одиниць, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля, визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці, користуватися різними типами словників, застосовувати у практиці німецько-українського та українсько-німецького перекладу адекватні методи аналізу і добору лексики.  Теми змістових модулів:

  1. Лексикологія у системі мовознавчих наук. Завдання лексикології.

  2. Розвиток лексикології як науки.

  3. Методи лексикологічного аналізу.

  4. Проблеми дефініції слова. Характерні ознаки слова.

  5. Поняття морфеми. Види морфем. Дистрибуція морфем.

  6. Мотивація. Види мотивації. Псевдомотивація.

  7. Теорії лексичного значення.

  8. Мовний знак та його моделі.

  9. Типи лексичного значення. Потенційне та актуальне значення.

  10. Семантична структура слова.

  11. Багатозначність та омонімія.

  12. Когнітивна семантика. Ментальний лексикон. Мовне знання в ментальному лексиконі.

  13. Семантичні ознаки і прототипи.

  14. Поняття парадигматики й синтагматики. Парадигматичні відношення лексики.

  15. Ієрархічні відношення в системі лексики. Гіпер-гіпонімія. Меронімія.

  16. Відношення тотожності. Синонімія, референційна тотожність. Види лексичних синонімів.

  17. Відношення протилежності (полярності). Лексичні антоніми, їх структурний і семантичний поділ.

  18. Лексико-семантичні групи. Теорія поля. Лексико-граматичні, понятійні, семантичні поля.

  19. Лексико-семантична валентність та дистрибуція. Лексична сполучуваність.

  20. Зміна лексичного значення, його звуження і розширення.

  21. Неологізми, архаїзми та історизми.

  22. Перенос значення. Метафора, метонімія, синестезія, синекдоха.

  23. Евфемізми.

  24. Лексичні запозичення. Причини запозичень. Періодизація та класифікація запозичень.

  25. Німецький пуризм, його види та часові рамки.

  26. Типи словотворення.

  27. Словоскладання. Деривація. Експліцитна та імпліцитна деривація.

  28. Конверсія. Синтаксичний словотвір. Зрощення. Скорочення. Види скорочень.

  29. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація німецьких діалектів.

  30. Німецька мова в Німеччині, Австрії, Швейцарії.

  31. Загальновживана лексика. Соціолекти. Професіоналізми. Жаргонізми. Сленг. Молодіжний сленг.

  32. Терміни. Ознаки термінів. Функції термінів.

  33. Ознаки фразеологізмів. Відмінності між стійкими та вільними словосполученнями.

  34. Принципи класифікації фразеологізмів. Структурні, структурно-семантичні та функціональні класифікації фразеологізмів.

  35. Предмет та завдання лексикографії. Типологія словників німецької мови.

  Рекомендована література:

  1. Віталіш Л.П., Максимчук Б.В., Сулим В.Т. Лексикологія німецької мови як другої іно­зем­ної. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 167 с.

  2. Гулыга Е. А., Розен Е.В. Старое и новое в лексике и грамматике немецкого языка. – Л.: Просвещение, 1977.

  3. Девкин В. Д. Немецкая лексиграфия: Учебное пособие для вузов- М.: Высшая школа, 2005.- 670 стр.

  4. Искоз А., Ленкова А. Хрестоматия по лексикологии немецкого языка. – Л.: Просвещение, 1975.

  5. Лавриненко Г. Я. Вступ до порівняльної лексикології німецької та української мов [Текст]: навч. посіб. / Галина Яківна Лавриненко, Олександр Леонідович Лавриненко. - Луцьк : Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. - 176 с. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).

  6. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка: Учеб.пособие для пед.вузов (гриф)- М.: Академия, 2003.- 256 стр.

  7. Ольшанский И.Г. Лексикология: Современный немецкий язык: Практикум: Учеб.пособие для вузов (гриф)- М.: Академия, 2006.- 160 стр.

  8. Шевелева Л.В. Лексикология современного немецкого языка: Курс лекций: Учеб.пособие- М.: Высшая школа, 2004.- 240 стр.

  9. Brekle H. H. Semantik. Eine Einführung in die sprachwisenschaftliche Bedeutungslehre. – München: Fink, 1972.

  10. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1998.

  11. Erben Jh. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. – Berlin: Erich Schmidt, 2000.

  12. Fleischer W., Barz J. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Unter Mitarbeit von M. Schröder. – Tübingen: Niеmeyer, 1992.

  13. Henne H. Wort und Wortschatz // Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – Mannheim: Dudenverlag, 1998.

  14. Hinka B. I. Lexikologie der deutschen Sprache. – Ternopil: Nationale Pädagogische Wolodymyr-Hnatjuk-Universität Ternopil, 2008.

  15. Iskos A., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie. – Leningrad: Prosweščenie, 1970.

  16. Kleiber G. Prototypensemantik. Eine Einführung. – Tübingen: Narr, 1993.

  17. Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. Hrsg. v. W. Fleischer, G. Helbig. – Gotthard. – Frankfurt/M.: Peter Lang, 2001.

  18. Koß G. Namenforschung. Eine Einführung in die Onomastik. – Tübingen: Niemeyer, 1996.

  19. Kronasser H. Handbuch der Semasiologie. Kurze Einführung in die Geschichte, Probleme und Terminologie der Bedeutungslehre. – Heidelberg: Winter, 1952.

  20. Kühn I. Lexikologie. Eine Einführung. (Germanistische Arbeitshefte; 35). – Tübingen: Niemeyer, 1994.

  21. Leisi E. Der Wortinhalt. – Heidelberg: Quelle & Meyer, 1975.

  22. Lohde M. Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. – Tübingen: Narr, 2006.

  23. Lutzeier P. R. Lexikologie: Ein Arbeitsbuch. – Tübingen: Stauffenberg, 1995.

  24. Lyons J. Semantik. 2 Bde. – München: Beck, 1980.

  25. Oguy O. D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003.

  26. Olsen S. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur. – Stuttgart: Kröner, 1986.

  27. Palm Ch. Phraseologie. Eine Einführung. – Tübingen: Niemeyer, 1997.

  28. Reichmann O. Germanistische Lexikologie. – Stuttgart: Metzler, 1982.

  29. Römer Chr., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. – Tübingen: Narr, 2005.

  30. Rosen E.W., Kossmann L.S. Lexikologisches Praktikum der deutschen Sprache. - M.: Roswusizdat, 1963.

  31. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1987.

  32. Schwarz M. / J. Chur. Semantik. Ein Arbeitsbuch. – Tübingen: Niemeyer, 1993.

  33. Schwarz M. Einführung in die kognitive Linguistik. – München: Francke, 1996.

  34. Schwarze Chr./ D. Wunderlich (Hrsg.): Handbuch der Lexikologie. –Königstein/Ts.: Athenäum, 1985.

  35. Stepanova M. D., Černyševa I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau, 1986.

  36. Stepanowa M. D., Fleischer W. Grundzüge der deutschen Wortbildung. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1984.

  37. Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes, Band 1: Von den Anfängen bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. – Heidelberg: Winter, 1931.

  38. Ullmann S. Grundzüge der Semantik. – Berlin: de Gruyter, 1972.

  39. Wotjak G. Untersuchungen zur Struktur der Bedeutung. – Berlin: Akademie, 1971.

  40. Wunderlich D. Arbeitsbuch Semantik. – Frankfurt/M.: Hain, 1991.

  6. Основи лексикографії

  Курс передбачає формування базових теоретичних знань з лексикографії, розкриття основних аспектів змісту поняття "лексикографія": історія лексикографії; теорія лексикографії як самостійної лінгвістичної дисципліни; практична лексикографія.

  Курс формує у студентів наукове уявлення про базові поняття, концепції і принципи лексикографії, знайомить з аспектами лексикографічного опису слова, типами інформації в словнику, метамовою словника, його макро- і мікроструктурою, функціями словників та параметрами їхньої класифікації та ін. В галузі історії лексикографії студенти отримують відомості про історію словникової справи в німецькомовних країнах і в Україні та історії вирішення типових лексикографічних проблем. В галузі практичної лексикографії студенти набувають навичок аналізу словникових творів різних типів, аналізу словникової статті та навичок практичної роботи по складанню словникової статті.
  Теми змістових модулів:


  1. Umriss des Arbeitsgebietes Lexikographie

  2. Wörter im Lexikon

  3. Wissensorganisation und Wissensermittlung

  4. Wörterbuchvielfalt

  5. Wörterbuchbenutzung

  6. Wörterbuchgeschichte

  7. Deutsch-ukrainische und ukrainisch-deutsche Wörterbücher

  8. Wörterbücher im Zeitalter des Internets

  9. Lexikographische Praxis

  Рекомендована література:

  1. Гінка Б. І. Лексикологія німецької мови: лекції та семінари. Тернопіль: ТНПУ, 2008.

  2. Головащук С. І. Перекладні словники і принципи їх укладання. – К., 1976.

  3. Девкин В. Д. Немецкая лексикография. М.: Высшая школа, 2005.

  4. Дубичинский В. В. Искусство создавать словари. Харьков: ХГПУ, 1994.

  5. Искоз А.М., Ленкова А.Ф. Лексикология немецкого языка. 3-е издание.-Л.: Просвещение, 1970.

  6. Кровицька О. Українська лексикографія: теорія і практика. - Л.: Інститут українознавства НАНУ, 2005.

  7. Огуй О. Д. Лексикологія німецької мови. Вінниця, Нова книга, 2003.

  8. Паламарчук Л. С. Питання теорії і практики сучасної лексикографії // Мовознавство. - 1977. - № 4. - С. 3-12.

  9. Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart,

  10. Hausmann F. J. u a. Wörterbücher. Dictionaries. Dictionaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Berlin/New York, 1989.

  11. Olšanski I.G. Moderne deutsche Lexikographie. Ein Hilfsbuch zur deutschen Lexik. M.: Vysšaja Škola, 1979.

  12. Kühn I. Lexikologie. Eine Einführung. (Germanistische Arbeitshefte; 35). – Tübingen: Niemeyer, 1994.

  13. Schlaefer M. Lexikologie und Lexikographie. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2002.

  14. Stepanova M. D., Černyševa I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau, 1986.

  7. Соціолінгвістика

  Курс знайомить з предметом, завданнями, головними теоретичними положеннями та поняттями соціолінгвістики. Курс формує у студентів наукове уявлення про лінгвістичний вибір у багатомовних спільнотах; варіативність та зміни в мові; знайомить з варіантами німецької мови; подає порівняльну характеристику основних варіантів німецької мови; розглядає регіональну варіативність німецької мови Німечини. Курс формує уміння студентів перекладати тексти з соціально- або культурномаркованими одиницями.  Теми змістових модулів:

   1. Предмет соціолінгвістики.

   2. Основні питання і проблеми соціолінгвістики.

   3. Історія соціолінгвістики.

   4. Зв’язок соціолінгвістики із іншими дисциплінами. Методи соціолінгвістики.

   5. Мова і суспільство. Мова і культура. Функції мови.

  1. Мова і національна ментальність.

  2. Система кореляцій між мовними і суспільними процесами.

  3. Соціальна типологія мов.

  4. Типологія мовних ситуацій в різних країнах світу.

  5. Мовна політика в різних країнах світу.

  Рекомендована література:

  1. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : монографія / Ф. С. Бацевич. – Львів, 2010. – 336 с.

  2. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М., 2001.

  3. Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. – Уч. пос. – Санкт-Петербург, 2004.

  4. Жлуктенко Ю. А. Социальная лингвистика и общественная практика / Ю. А. Жлуктенко : под ред. О. Е. Семенца. – Київ : Вища шк., 1988. – 166 с.

  5. Загнітко А. Основи психолінгвістики / А. Загнітко, М. Михальченко. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – 234 с.

  6. Карасик В. Язык социального статуса. – М., 2002.

  7. Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. – К., 2010.

  8. Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві : монографія / Г. П. Мацюк. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 212 с.

  9. Мацюк Г. П. Прескриптивне мовознавство в Галичині (перша половина ХІХ століття): монографія / Г. П. Мацюк. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 373 с.

  10. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика : пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. - 2-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 206 с.

  11. Ткаченко О. Мова і національна ментальність. – К., 2006.

  12. Швейцер А. Д. Проблемы зарубежной социолингвистики : Реф. сборник АН СССР / А. Д. Швейцер. – Москва : [б. и.], 1976. – 334 с.

  13. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика : теория, проблемы, методы / А. Д. Швейцер. – Москва : Наука, 1977. – 176 с.

  14. Braun P. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache.- Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. - 1993. - 265 S.

  15. Dittmar N. Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Tübingen 1977.

  16. Dittmar N., Rieck B.- O. Datenerwerbung im Heidelberger Forschungsprojekt "Pidjin - Deutsch spanischer und italienischer Arbeiter" // Soziolinguistik und Beiträge zu Problemen der Corpusgewinnung und Auswertung. Wiesbaden, 1977.

  17. Dittmar N. Soziolinguistik. Exemplarische und kritische Darstellung ihren Theorie, Empirie und Anwendung. Mit kommentierter Bibliographie. Frankfurt am Mein 1973.

  18. Fishman J.A., Soziologie der Sprache. Eine interdisciplinäre sozialwissenschaftliche Betrachtung der Sprache in der Gesellschaft. München 1975 / The Sociology of Language. An Interdisciplinary Social Science Approach to Language in the Society. 1972.

  19. Sommerfeld K-E. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. - Leipzig: Veb. Bibliographisches Institut, 1988. – 267


  8. Країнознавство

  Курс знайомить з предметом та завданнями лінгвокраїнознавства, створює передумови для успішної міжкультурної комунікації, сприйняття, розуміння та правильного тлумачення певних культурних зразків, норм, що закодовані у відповідних німецькомовних спільнотах. Знайомить з особливостями мови та мовної поведінки певних груп суспільства (мова чоловіків та жінок, молоді, мігрантів та ін.) та особливостями національних варіантів німецької мови (австрійський та швейцарський варіант) у порівнянні з літературною німецькою мовою. Результатом вивчення курсу повинно стати розуміння реалій сьогодення, вміння адекватно сприймати ментальність народів, мова яких вивчається, їх систему цінностей, особливості пізнання сучасного світу, його минулого та майбутнього; вміння використовувати знання фактичних даних про країни, що вивчаються, для аргументації власної думки, знання принципів ведення міжкультурного діалогу; вміння адекватно реагувати в процесі міжкультурного спілкування.  Теми змістових модулів:

  1. Begriffserläuterungen: Dialekt, Regiolekt, Soziolekt, Varietät, Variante, Standarddeutsch.

  2. Dialekte im deutschen Sprachraum.

  3. Sprachliche Probleme von Migranten in Deutschland.

  4. Jugendsprache im Spiegel der Zeit: Spezifika eines Soziolekts.

  5. Phonetische, phonologische, morphologische, lexikalische, syntaktische und pragmatische Besonderheiten der österreichischen Variante des Deutschen.

  6. Phonetische, phonologische, morphologische, lexikalische, syntaktische und pragmatische Besonderheiten der schweizerischen Variante des Deutschen.

  7. Was ist Standarddeutsch?

  8. Nationale Varietäten und Identitäten im deutschen Sprachraum.

  Рекомендована література:


  1. Böhler, M. (1992): „Schweizer Literatur im Kontext deutscher Kultur unter dem Gesichtspunkt einer ‚Ästhetik der Differenz’“, in: Mishima, K./Tsuji, H. (Hrsg.): Dokumentation des Symposiums ‚Interkulturelle Deutschstudien’ in Takayama/Japan 1990, München: iudicium, 229-250.

  2. Bredella, L. (1993/2003): „‘Ästhetisches Lesen‘ als Lernziel des Fremdsprachenunterrichts?“ in: Bausch, K.-R. /Christ, H. /Krumm, H.-J. (Hrsg.): Tübingen: Francke, 37-44.

  3. Bredella, L. (1996): „Warum literarische Texte im Fremdsprachenunterricht. Die anthropologische und pädagogische Bedeutung des ästhetischen Lesens“, in: Börner, W. /Vogel, K. (Hrsg.) (1996): Texte im Fremdsprachenerwerb, Tübingen: Narr, 127-151.

  4. Bredella, Lothar et al. (Hg.) (2000): Fremdverstehen zwischen Theorie und Praxis. Aus dem Graduierten-Kolleg ‚Didaktik des Fremdverstehens’, Tübingen: Narr.

  5. Burwitz-Melzer, E. (1998): „Literatur im Fremdsprachenunterricht: Ist der Boom schon vorbei? Ein Blick auf Materialien aus Großbritannien“, Praxis der fremdsprachlichen Unterrichts 2, 145-152.

  6. Eggert, H./Garbe, C. (1995): Literarische Sozialisation, Stuttgart: Metzler. (TK)

  7. Esselborn, K. (1999): „Wozu Literatur im Fremdsprachenunterricht und welche?“ Deutsch als Fremdsprache in Korea 5, 19-48, (ersch. im Tagungsband).

  8. Esselborn, K. (2002): „Neue Perspektiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur in aktuellen germanistischen Veröffentlichungen“, Jb DaF 28, 413-427.

  9. Heyd, G. (1998): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Frankfurt/M.: Diesterweg. [119-147]

  10. Hinck, W. (1981): Haben wir heute vier deutsche Literaturen oder eine? Opladen: Westdeutscher Verlag.

  11. Huneke, H.-W./Steinig, W. (1997): Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung, Berlin: Erich Schmidt.

  12. Köhnen, R. (1998): Wege zur Kultur. Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M.: Lang.

  13. Kramer, J. (1993): „Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht?“, in: Bausch, K.-R./Christ, H./Krumm, H-J. (Hrsg.): Texte im Fremdsprachenunterrichts als Forschungsgegenstand, Bochum: Brockmeyer, 91-96.

  14. Moosmüller, A. (1997): Kulturen in Interaktion, Münster: Waxmann.

  15. Ndong, N. (1992): Entwicklung, Interkulturalität und Literatur. Überlegungen zu afrikanischen Germanistik als interkultureller Literaturwissenschaft. München: iudicium.

  16. Parry, C. (1993): Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte, Ismaning: Hueber.

  9. Історія художнього перекладу

  Курс знайомить з предметом, завданнями, головними теоретичними положеннями та поняттями художнього перекладу як окремої дисципліни; аналізує літературознавчі аспекти художнього перекладу, висвітлює інтерпретаційні стратегії художньої літератури та мовні проблеми художнього перекладу; вивчає переклад у стародавньому світі; переклад у Середні віки та в епоху Відродження; переклад доби Романтизму та постромантизму; реалізм у перекладі; особливості німецькомовних перекладів української літератури; основні аспекти художнього перекладу в Україні в ХІХ та ХХ ст.; специфіку діяльності українських перекладачів у ХІХ і ХХ ст.; особливості перекладу в сучасній Україні.  Теми змістових модулів:

  1. Основні теорії художнього перекладу: загальна теорія художнього перекладу, часткові теорії перекладу, критика художнього перекладу, літературознавча критика перекладу.

  2. Суть художнього перекладу. Функції і методи художнього перекладу. Потреба збереження образів художнього твору.

  3. Особливості перекладу прозових творів.

  4. Проблеми поетичного перекладу.

  5. Особливості перекладу драматургічних творів.

  6. Перекладна література в Україні: загальний нарис.

  7. Діяльність українських перекладачів у XIX ст.

  8. Іван Франко як перекладач та перекладознавець.

  9. Українські перекладачі XX ст.

  10. Пантелеймон Куліш як перекладач.

  11. Григорій Кочур як перекладач та перекладознавець.

  12. Микола Лукаш як перекладач.

  13. Художній переклад як націєтворчий чинник в Україні.

  14. Ґете в українських перекладах.

  15. Найважливіші питання німецькомовної шевченкіани: переклади.

  16. Переклади в сучасній Україні.

  17. Переклади Біблії та їхній внесок у теорію та практику художнього перекладу.
 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка