Програма фахового вступного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»Скачати 441.19 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.05.2017
Розмір441.19 Kb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ПРОГРАМА
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»Спеціальність : «Соціальна робота»
Фаховий вступний іспит проводиться з метою виявлення вступників, які бажають продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та отримати необхідні знання для подальшої професійної діяльності.

На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» приймаються випускники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які мають дипломи бакалавра за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Питання до вступного іспиту складені відповідно до змісту і логіки дисципліни науково-предметної підготовки «Соціальна педагогіка», яка є провідною фундаментальною дисципліною в процесі підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності «Соціальна педагогіка».

Значна частина питань вступного іспиту побудована на матеріалі фахової дисципліни «Методика соціально-педагогічної роботи», спрямованої на формування технологічних навичок і умінь фахівців стосовно соціально-педагогічної роботи з різними інститутами сфери соціального виховання, а також фахової діяльності в мікросоціумі та територіальній громаді. Базовими дисциплінами до основних фахових курсів «Соціальна педагогіка» та «Методика соціально-педагогічної роботи» є такі дисципліни, як «Методи соціально-педагогічного дослідження», «Загальна педагогіка», «Педагогічна технологія та етика» та «Етнопедагогіка», які також належать до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки. Питання вступного іспиту передбачають перевірку знань з цих дисциплін та вміння використовувати їх у вирішенні проблем історії, теорії та методики соціальної педагогіки

В цілому питання до вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» передбачають перевірку рівня сформованості у абітурієнтів-бакалаврів соціальної педагогіки професійної свідомості, теоретичної бази їх професійної діяльності, зокрема, оволодіння знаннями з історії соціальної педагогіки; створення уявлень про напрями та механізм вдосконалення соціально педагогічних умов просоціального розвитку особистості, групи, суспільства, а також відповідних програм, методик і технологій соціально-педагогічної діяльності.

Під час проведення фахового вступного іспиту застосовується 12-бальна система оцінювання. Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.


ЛІТЕРАТУРА

Тема Соціальна педагогіка як галузь педагогіки

Основна

 1. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка /Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.2-27.

 2. Мудрик А.В. Социальная педагогика / А.В.Мудрик. М: Академия", 1999. - С. 176-181.

 3. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій /Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.26-32

Додаткова

 1. Бочарова В. Социальная педагогика - диалог науки й практики /В.Бочарова //Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.34-39.

 2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций /Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М: «Академия», 1999. - С.5-33.

 3. Клименко Н. Социальная педагогика ставит человека в центр обшественного внимання /Н.Клименко //Социальная педагогика. -2003.-№1.-С.93-97.

 4. Социальная педагогика: Уч. пособие /Под ред. В.А.Никитина. -М.: ВЛАДОС, 2000. -272 с.

 5. Рижанова А.О. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2007.- №4.- С.15-21.

 6. Рижанова А.О. Методологічні зв»язки соціальної педагогіки та соціальної роботи в інформаційному суспільстві // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2005.- №1.- С.17-22.


Тема Соціальне формування соціальних суб'єктів як соціокультурна проблема

Основна

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, .В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.24-32.

 2. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка/ Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН,І997. - С.57-74.

 3. Мищик Л.И. Професіональная подготовка социального педагога /Л.И.Мишик. - Запорожье: ИПК «Запоріжжя», 1996. - С.51-72.

 4. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/У кл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998.-С.36-42.

Додаткова

    1. Безпалько О.В. Підготовка студентів до соціально-профілактичної роботи з молоддю /О.В.Безпалько //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002.-Ч.1.-С.206-214.

    2. Битинас Б.П. Гражданскому обществу - институт социальньїх педагогов /Б.П.Битинас, И.Л.Катаева //Педагогика. - 1992. - №5-6. -С.38-44.

    3. Галагузова М. Институт социальных педагогов вчера и сегодня /М.Галагузова//Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.106-111.

    4. Коваль Л.Г. Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників в Україні /Л.Г.Коваль //Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - №1-2. - С.86-95.

    5. Мудрик А.В. Социальная педагогика /А.В.Мудрик. - М.: "Академия", 1999. - С. 17-26.

    6. Поліщук В.А. Концептуальні засади моделі підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні /В.А.Поліщук //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р.-К.,2002.-Ч.1.-С.59-68.

    7. Рижанова А.О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства / А.О.Рижанова // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. Пр. Вип (.- К., 2006.- С.16-22..

    8. Рижанова А.О. Розвиток соціальності людини як умова формування громадянського суспільства / А.О.Рижанова // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: Матеріали V Міжнар. Наук.-практ. Конф., 20-21 травня 2008 р.- Х., ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2008.- С.91-100.

    9. Шалаев И.К. Психологическая подготовка социальньїх педагогов / И.К.Шалаев, С.Г.Максимова //Педагогика. - 1998. - №1. - С.116-117.


Тема Соціально - педагогічна діяльність

Основна

    1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола.-К.,2002.-С.18-23, 80-115.

    2. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/Укл. А.О.Малько.-Х.:ХДАК, 1998.-С.32-36.

    3. Селевко Г. Технологии социально-педагогической работы / Г .Селевко // Социальная педагогика. - 2003. - № 1. - С.55-66; №2. -С.37-53.

Додаткова

     1. Гурьянова М.П. Опыт организации междисциплинарного социально-педагогического исследования / М.П.Гурьянова // Педагогика. - 2002. - №6. - С.3-8.

     2. Ковчина І.М. Сучасне значення правовиховної роботи у професійній діяльності соціального педагога / І.М.Ковчина // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - Ч. 1. - С.235-243.

     3. Короткова Р.І. Інтерактивний театр як форма соціально- педагогічної роботи з молоддю / Р.І.Короткова // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - СІ 76-182.

     4. Пономаренко О.В. Особливості соціально-педагогічної діяльності і модель особистості соціального педагога / О.В.Пономаренко // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.1. - С.221-228.

     5. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога /Р.В.Овчарова. - М.: ТЦ "Сфера", 2001. - С.259-476..

     6. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С. 131-166.


Тема Виникнення і становлення соціального виховання в первісній та архаїчній культурі людства

Основна

     1. Малько А.О. Становлення системи соціального виховання в архаїчній культурі /А.О.Малько //Вісник Харківської державної академії культури. - Вип.8. - X.: ХДАК, 2001. - С. 157-165.

     2. Монро П. История педагогики. - Ч.І.: Древность й Среднис века /П.Монро. - М.,Пг.: ГИЗ, 1923. - 286 с.

     3. Модзолевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших дней /Л.Н.Модзолевский. - СПб.: Н.Г.Мартынов, 1892.-С.13-32.

     4. У истоков воспитания /Педагогическая практика доклассового общества: Экспресс-информация; Сер. пед. и нар. образ за рубежом. - Вьш. 12(168).-М., 1991.- 17с.


Додаткова

     1. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие / А.Н.Джуринский.-М.: ВЛАДОС, 1999. - С.11-16.

     2. История педагогики: Уч. пособие Ч.1:От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины XVII в. / Под ред. А И.Пискунова.-М.: ТЦ«Сфера», 1998.- 191 с


Тема Антична ідея соціального виховання

Основна

     1. Аристотель Политика /Аристотель //История социальной педагоги- ки: Хрестоматия-учеб./ Под ред. М.А.Галагузовой.-М :ВЛАДОС, 2000. - С.30-37.

     2. Аристотель Никомахова этика. Большая этика /Аристотель //Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие. - М.: «Академия»,2000. - С.119-121.

     3. Платон Протагор. Законы. Государство /Платон //История социальной педагогики: Хрестоматия-учеб./ Под ред. М.А.Галагузовой. - М.:ВЛАДОС, 2000. - С.25-30.

     4. Платон Государство. Законы /Платон //Андреева И.Н. Антология но истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие. - М.: «Академия»,2000. - С.90-92, 116-117.

Додаткова

 1. Барт П. История социально-педагогической идеи: Пер. с нем. /П.Барт. - Одесса, 1923. - 32 с.

 2. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие /А.Н.Джуримский. - М.: ВЛАДОС, 1999. - С.41-57.

 3. Малько А. О. Рефлексія соціального виховання епохи античності /А.О.Малько //Рідна школа. -2001. -№10.

 4. Марценюк С.П. Педагогічні погляди Арістотеля /С.П. Марценюк //Рідна школа. - 1991. -№10. -С.77.

 5. Монро П. История педагогики. - Ч.1.: Древность и Средние века /П Монро. - М.,Пг.: ГИЗ, 1923. - 286 с.

 6. Модзолевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших дней /Л.Н.Модзолевский. - СПб.: Н.Г.Мартынов, 1892. -С.33-104.

 7. Третяков В. В. Погляди Платона на проблеми виховання В.В.Третяков //Рідна школа. - 1993. - №9. - С.74-75. Шиидт К. История педагогики, изложенная во всемирно- историческом развитии в органической связи с всемирно-культурной жизнью народов: В 4 т. Т. 1. /К.Шмидт М., 1890. - 748 с.


Тема Становления европейської системи соціального виховання

в культурі Середньовіччя

Основна

 1. Златоуст Иоанн О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать детей / Иоанн Златоуст // Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль (Исследования и материалы): сб. науч. тр. - Вып. І. -Ч. 2. - М., 1990.-С.115-142.

 2. Златоуст Иоанн Уроки о воспитании / Иоанн Златоуст // Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие / И.Н.Андреева. - М..: «Академия»,2000. - С. 92-94.

 3. Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы / М.Лютер // Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С. 193-221.

 4. Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы /М.Лютер //Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С. 193-221.

 5. Манетти Д. О достоинстве и превосходстве человека /Д.Манетти // Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги зпохи Возрождения о формировании личности (ХІУ-ХУП вв.). - М.: Изд-во УРАО, 1999.-С.63-74.

 6. Монтень М. Опыты /М.Монтень // Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (ХІУ-ХУП вв.). - М.: Изд-во УРАО. і 999. -С.329-349.

 7. Роттердамский Э. О необходимости раннего нзучного воспитания детей. Воспитание христианского государя. Эразма Роттердамского молодьім детям наука, как должно себя вести и обходиться с другими /Э. Роттердамский //Меньшиков В.М. Педагогика Эразма Роттердамского: открьітие мира детства.../В.М.Меньшиков - М.: Нар.образование, 1995. - С.33-95.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка