Програма фахового випробування для прийому на навчанняСкачати 302.21 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір302.21 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Держаний вищий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
_________________ Ступнік М.І.
«____» ___________________2016 р.
ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за ступенем «магістр»

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво»

Кривий Ріг 2016 р.

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

Програму склали:
к.т.н., доц. _________________________ Гончар В.І..

к.т.н., доц. _________________________ Єрьоменко О.Ю.

к.т.н., доц. _________________________ Попруга Д.В.

старший викладач _________________________ Рогозін В.В.Затверджено на засіданні кафедри промислового,цивільного та міського будівництва
Протокол № 13 від « 02 » березня 2016 р.

зав. кафедри ПЦМБ


канд. техн. наук, професор _________________________ Валовой О.І.
Затверджено на засіданні вченої ради будівельного факультету

Протокол № 7 від « 11 » березня 2016 р.


Голова вченої ради
будівельного факультету
канд. техн. наук, доцент _________________________ Астахов В.І.
ЗМІСТ
стор

Вступ 4


 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 4

 2. Порядок проведення фахового випробування 5

 3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування 5

3.1. Залізобетонні та кам’яні конструкції 5

3.2. Металеві конструкції 8

3.3. Зведення і монтаж будівель і споруд 10

3.4. Організація будівництва 11 1. Критерії оцінювання письмових відповідей вступника 12

 2. Рекомендована література для підготовки до фахового

випробування 13
ВСТУП

Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки та відбір претендентів на навчання за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з будівництва.

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з будівництва.

Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів. Для успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми спеціаліста, магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за відповідним напрямом підготовки або повну вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння теоретичними та практичними навичками за дисциплінами професійного спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту фахового випробування. Кожен білет фахового випробування має міждисциплінарний синтетичний характер. Його зміст відповідає функціям для виконання яких повинен бути підготовлений вступник – бакалавр з напряму підготовки «Будівництво». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеного напряму підготовки до таких функцій належать: проектування, організація, управління, конструктивна, технологічна, при цьому ці функції поєднують теоретичні і прикладні питання, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати теоретичні навички з промислового і цивільного будівництва відносно практичних виконавчих операцій чи проектування будівництва.

Білети фахового випробування складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з будівництва, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом підготовки «Будівництво». Фахові випробування проводяться в письмовій формі.

 1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

На фахові випробування на навчання за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво» виносяться наступні дисципліни з професійної підготовки:

 • Залізобетонні та кам’яні конструкції;

 • Металеві конструкції;

 • Зведення і монтаж будівель і споруд;

 • Організація будівництва.
 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Прийом на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» здійснюється відповідно з Правилами прийому до Криворізького національного університету та його структурних підрозділів у 2016 році та Положенням про організацію прийому на навчання за ОКР «спеціаліст», ступенем «магістр» у формі комплексного письмового випробування зі спеціальності. Для проведення випробування на ОКР «спеціаліст» та «магістр» створюється фахова атестаційна комісія.

Для проведення фахового випробування виділяється аудиторія достатньої місткості, в якій забезпечуються сприятливі умови для плідної самостійної роботи вступників над питаннями білету.

Фахові випробування на навчання за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» проводяться за білетами вступних випробувань, які містять 45 тестових завдань, що складено за Програмою з напряму підготовки «Будівництво та цивільна інженерія» ступеня «бакалавр».

До тестів включаються завдання різних рівнів складності: від простих до складних. Тому кожен учасник вступних випробувань зможе знайти ті завдання, які буде спроможний розв’язати.

Тривалість виконання письмової роботи – до 1,2 астрономічних годин.
 1. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
  1. Дисципліна «Залізобетонні та кам’яні конструкції»


з/п

Найменування тем та питання

1


Вступна лекція: суть залізобетону, в тому числі попередньо напруженого. Переваги й недоліки залізобетону. Задачі, що стоять при вивченні курсу та в області вдосконалення залізобетонних конструкцій.

2.


Основні фізико-механічні властивості бетону: класифікація бетону. Структура бетону. Усадка та набухання бетону. Міцність бетону, його класи. Марки бетону. Деформативність бетону, його модуль пружності.

3


Арматура залізобетону: призначення та види арматури. Механічні властивості арматурних сталей. Класифікація арматури. Використання арматури в конструкціях. Арматурні вироби (з показом відеофільму).

4


Залізобетон: зчеплення арматури з бетоном. Анкерування арматури в бетоні. Захисний шар бетону. Способи утворення попереднього напруження.

5.


Експерементальні основні теорії опору залізобетону,

основні положення методів розрахунку: значення дослідних даних для розвитку теорії розрахунку залізобетонних конструкцій. Три стадії напружено-деформованого стану перерізу залізобетонного елемента. Основні положення методів розрахунку залізобетонних конструкцій за допустимими напруженнями, руйнівними зусиллями. Метод розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами - дві групи граничних станів; види навантажень, їх нормативні та розрахункові значення; врахування призначення будівель і споруд; нормативні і розрахункові опори бетону та арматури; остаточне формулювання суті методу; три категорії вимог до трищіностійкості залізобетонних конструкцій; попереднє напруження в арматурі, рівень обтискування бетону, втрати попереднього напруження.

6.


Загальний спосіб розрахунку міцності стержневих елементів:

загальні дані про напружено-деформований стан в перерізах елементів, що працюють на згин, позацентрово стиснутих та позацентрово розтягнутих. Зруйнування елементів по розтягнутій або по стиснутій зоні. Схеми зусиль, умови міцності нормальних перерізів. Обчислення значення висоти стиснутої зони. Відносна висота стиснутої зони, її граничне значення.


7.


Елементи, що працюють на згин: конструктивні особливості. Розрахунок міцності нормальних перерізів елементів прямокутного профілю з одиночним або подвійним армуванням, попередньо напружених. Розрахунок міцності нормальних перерізів елементів таврового профілю. Розрахунок на міцність похилих перерізів (можливі схеми руйнування, розрахунки на дію поперечної сили для забезпечення міцності по похилій смузі та похилій тріщині, порядок розрахунку хомутів).

Стиснуті елементи: конструктивні особливості. Розрахунок позацентрово стиснутих елементів прямокутного профілю (врахування прогину елемента, міцність нормальних перерізів при великих або малих ексцентрисітетах). Розрахунок елементів таврового профілю.

8


Розтягнуті елементи: конструктивні особливості. Розрахунок міцності центрово розтягнутих елементів. Розрахунок міцності нормальних перерізів позацентрово розтягнутих елементів у випадках знаходження розтягувальної сили між рівнодіючими зусиль в арматурі або за межами відстані між ними. Розрахунок міцності попередньо напружених елементів.

9

Розрахунки залізобетонних елементів за граничними станами другої групи: загальні основи розрахунку залізобетонних конструкцій з трищиностійкості і деформацій. Розрахунок залізобетонних елементів на утворення тріщин (основні положення розрахунку; розрахунок на утворення нормальних тріщин в центрально-розтягнутих елементах, працюючих на згин, позацентрово стиснутих та позацентрово розтягнутих; розрахунок тріщиностійкості за способом ядрових моментів; розрахунок на утворення похилих тріщин). Розрахунок залізобетонних елементів на розкриття тріщин. Розрахунок на закриття тріщин. Розрахунок прогинів залізобетонних елементів (визначення кривизни осі елементів без тріщин та елементів з тріщинами, визначення прогинів).

10


Загальні дані. Фізико-механічні властивості кам`яних кладок: види кам`яних і армокам`яних конструкцій, переваги й недоліки. Матеріали для кам`яних і армокам`яних конструкцій. Міцність кладки при стисканні, розтягненні, зрізі, місцевому зминанні, розрахункові опори. Деформативність кам`яних кладок, модуль пружності, модуль деформацій

11


Розрахунок елементів кам`яних і армокам`яних конструкцій: розрахунок міцності центрально стиснутих елементів кам`яних конструкцій. Розрахунок міцності позацентрово стиснутих елементів кам`яних конструкцій. Розрахунок міцності елементів армокам`яних конструкцій (при центральному та позацентровому стисканні).

12


Загальні принципи проектування залізобетонних конструкцій: основні положення. Уніфікація і типізація збірних конструкцій, вимоги до конструктивних схем будівель. Технологічність збірних конструкцій. Розрахункові схеми збірних конструкцій в процесі виготовлення, транспортування і монтажу. Схеми та кінцеві ділянки елементів збірних конструкцій. Деформаційні шви. Техніко-економічна оцінка залізобетонних конструкцій на стадії проектування.

13


Конструкції одноповерхових каркасних будівель: конструктивні схеми одноповерхових каркасних будівель. Елементи конструкцій. Забезпечення просторової жорсткості та стійкості. Кранове обладнання, визначення вертикального тиску та горизонтальної дії від кранів. Компонування будівель. Вертикальні та горизонтальні в`язи. Конструкції покриттів (плити ребристі, 2Т, П, КЖС, КСО, балки, ферми, арки), особливості розрахунку і конструювання. Підкров яні конструкції. Поперечні рами з суцільними колонами прямокутного або двотаврового перерізу та з наскрізними двовітковими колонами (вибір типу колон, призначення розмірів їх частин та перерізів). Розрахунок поперечних рам (навантаження на стійки рами, статичний розрахунок рами, підготовка вихідних даних та визначення зусиль за допомогою ЕОМ, сполучення зусиль). Розрахунок та конструювання суцільних колон (розрахункова довжина частин колон, врахування дії прогину на величину екцентриситету поздовжньої сили, визначення армування перерізів при найневигіднішій комбінації зусиль). Особливості розрахунку та конструювання наскрізних двовіткових колон (зусилля у вітках та розпорках, визначення армування віток, розпорок). Розрахунок та конструювання консолей колон. Підкранові балки (визначення навантажень зусиль, особливості розрахунку та конструювання).

14


Конструкції багатоповерхових будівель: конструктивні схеми багатоповерхових будівель. Конструкції багатоповерхових рам промислових будівель. Конструкції багатоповерхових цивільних будівель. Відомості про розрахунок багатоповерхових каркасних будівель на вертикальні та горизонтальні навантаження. Перекриття багатоповерхових будівель. Класифікація перекриттів (балкові і безбалкові, збірні, монолітні та збірно-монолітні, з плитами балковими, опертими по контуру). Монолітні ребристі перекриття з балковими плитами (компоновка конструктивної схеми, розрахунок і конструювання монолітної пліти, другорядних балок, головних балок). Балкові збірні перекриття (компоновка конструктивної схеми, розрахунок і конструювання збірних плит, нерозрізного ригеля). Безбалкові перекриття (проектування монолітних, збірних та збірно-монолітних безбалкових перекриттів). Колони багатоповерхових будівель (типи колон, перерізи колон промислових та цивільних будівель, визначення зусиль та розрахунок, розрахунок консолей колон, конструювання колон).

15


Загальні відомості про тонкостінні просторові покриття:

область використання, геометричні форми та схеми тонкостінних просторових покриттів. Приклади з досвіду будівництва у країнах зарубіжжя, в Україні, Кривому Розі. Загальні властивості переваги й недоліки. Зусилля, які діють в елементах оболонок, особливості відомих методів розрахунку. Конструктивні особливості, вимоги до монолітних конструкцій, розрізка на збірні елементи, вимоги до них, з`єднання елементів, конструкції стиків, вимоги до армування оболонок, використання попереднього напруження).16Циліндричні оболонки: типи циліндричних оболонок. Довгі циліндричні оболонки (склад, основні параметри, розрізка на збірні елементи, типи бортових елементів та діаграм, розрахунок на міцність та на втрату стійкості, розміщення отриманої розрахунком арматури, конструктивне армування). Короткі циліндричні оболонки (конструктивні відзнаки, основні параметри, склад збірного покриття у вигляді короткої циліндричної оболонки, розрахунок міцності, армування за розрахунком та конструктиве).

17


Оболонкидвоякої кривизни: оболонки додатної гауссової кривизни. Конструктивне рішення монолітного покриття, збірні оболонки, розрахунок міцності, армування). Оболонки від`ємної гаусової кривизни (різновиди оболонок, напрямок дії і визначення головних зусиль, варіанти армування).

18


Складки. Хвилясті склепіння. Куполи: конструктивні відзнаки складчастих покриттів, призначення основних розмірів. Розрахунок міцності, армування складок. Конструктивні рішення хвилястих склепінь, принципи розрахунку і армування. Конструктивні рішення куполів, основні параметри. Розрізка купольного покриття на збірні елементи. Зусилля, що діють в оболонці купольного покриття та опорному кільці, розрахунок міцності за безмоментною теорією. Перевірка стійкості оболонки купола. Армування купольних покриттів, застосування попереднього напруження.

19


Висячі покриття: конструктивні елементи висячих покриттів різних типів. Радіальна, ортогональна та полігональна системи розміщення вант. Попереднє напруження - засіб стабілізації геометричної форми покриття. Розрахунок висячих покриттів з ортогональним розміщенням вант. Переваги й недоліки висячих покриттів

20


Залізобетонні конструкції будівель та споруд в сейсмічних районах,

на просадочних грунтах, в умовах роботи при підвищених і високих температурах,при тривалій дії агресивного середовища: поняття про сейсмічні впливи. Конструктивні рішення будівель для сейсмічних районів. Розрахунок на дію сейсмічних сил. Конструктивні рішення будівель на просадочних грунтах. Вплив підвищених і високих температур на залізобетон, застосування жаростійкого бетону, врахування зміни фізико-механічних властивостей бетону й арматури при нагріванні, особливості розрахунку залізобетонних конструкцій. Агресивні середовища, характер руйнування бетону і арматури в умовах агресії, міри захисту та особливості конструювання.

21


Заключна лекція: перспективи подальшого розвитку залізобетонних конструкцій на базі наукових вишукувань в напрямку зниження собівартості, матеріало- і енергоємкості, маси та удосконалення форм елементів, врахування їх сумісної роботи в системах, оцінки реальної надійності і стійкості конструкцій, у тому числі таких, що заводяться і експлуатуються в особливих умовах.3.2. Дисципліна «Металеві конструкції»
з/п

Найменування тем та питання

1

Вступна лекція: розвиток металевих конструкцій. Номенклатура і галузь застосування металевих конструкцій. Основні особливості металевих конструкцій та вимоги до них. Організація проектування.

2

Матеріали металевих конструкцій та їх робота: будівельні сталі та їх характеристика. Сплави з алюмінію. Робота сталі під навантаженням.

3

Основи розрахунку металевих конструкцій: основні положення розрахунку металевих конструкцій. Метод розрахунку по граничному стану. Навантаження та впливи. Нормативні та розрахункові опори. Граничний стан і розрахунок центрово–розтягнутих, центрово–стиснутих та елементів що згинаються в пружній та пружно–пластичній стадії роботи. Загальна стійкість елементів, що згинаються. Граничний стан і розрахунок позацентрово–стиснутих та позацентрово–розтягнутих елементів. Перевірка місцевої стійкості елементів. Перевірка утоми.

4

Сортамент: характеристика основних профілів сортаменту: сталь листова, кутники рівнополичкові і нерівнопаличкові, двотаврові балки, швелери, таври, гнуті профілі. Профілі з алюмінієвих сплавів.

5

З`єднання металевих конструкцій: види зварних з`єднань. Класифікація зварних швів та їх характеристика. Робота та розрахунок з`єднань, виконаних стиковими швами. Робота та розрахунок з`єднань виконаних кутовими швами. Особливості роботи та розрахунок комбінованих з`єднань. Конструктивні вимоги до зварних з`єднань. Види болтів і заклепок. Робота та розрахунок на дію зсувних зусиль та на розтяг з`єднань, виконаних на болтах точності А,В,С. Особливості роботи та розрахунок з`єднань на болтах та заклепках високої міцності. Конструктивні вимоги до з`єднань.

6

Балки та балочні конструкції: загальна характеристика балочних конструкцій. Типи балок. Типи балочних кліток та їх компоновка. Будівельна висота. З`єднання балок. Настили балочних кліток та особливості їх розрахунку. Підбір перерізу, перевірка несучої здатності та жорсткості прокатних балок. Компоновка та підбір перерізу балки складеного перерізу: вибір висоти, визначення товщини стінки та розмірів поясних листів. Зміна перерізу балки по довжині. Перевірка міцності, жорсткості, загальної та місцевої стійкості елементів. Конструкція, особливості роботи та розрахунок вузлів балок складеного перерізу. З`єднання полички зі стінкою, опорні ребра, Заводські та монтажні стики балок.

7

Центрально–стиснуті колони: загальна характеристика. Типи колон та перерізів. Підбір перерізів та конструктивне оформлення стержня суцільної колони. Підбір перерізу та конструктивне оформлення стержня наскрізної колони. Типи, конструктивні рішення баз колон, та їх розрахунок. Конструювання і розрахунок оголовків колон.

8

Основи проектування і компоновки каркасів промислових будівель:

загальна характеристика і галузь використання сталевих каркасів промислових будівель. Основні елементи каркасу і їх функції. Конструктивна схема каркасу: розміщення колон в плані, компоновка поперечних однопрольотних рам. Зв`язки шатра (покрівлі)та між колонами.9

Особливості роботи та розрахунку поперечних рам каркасів

одноповерхових промислових будівель: особливості роботи каркасу промислової будівлі. Перехід від конструктивної схеми поперечної рами до розрахункової. Навантаження, діючи на раму. Постійне навантаження, від снігу, мостових кранів, від вітру. Вибір розрахункової схеми рами. Практичні прийоми і використання ЕОМ для розрахунку, розрахунок на навантаження, прикладені до ригеля, розрахунок на навантаження прокладені до колон при безкінчено жорсткому рігелі. Розрахунок багатопрольотних рам. Складання таблиці розрахункових зусиль.

10

Колони: типи колон. Визначення розрахункових довжин в площині і із площини рами. Типи перерізів суцільних колон. Конструкція, методика визначення і перевірки перерізу позацентрово стиснутих суцільних колон. Типи перерізів наскрізних колон, Методика визначення і перевірки перерізу наскрізної позацентрово стиснутої колони. Робота і розрахунок решітки. Розрахунок та конструювання вузлів колон. Бази колон.

11

Елементи покрівлі промислової будівлі. Ферми: система ферм, галузь застосування та класифікація. Компоновка конструкцій ферм. Облік вимог уніфікації. Будівельний підйом ферм. Особливості розрахунку ферм: визначення навантаження та розрахункових внутрішніх зусиль в елементах ферм, розрахункова довжина та гранична гнучкість стержнів. Вибор типу перерізів стержнів легких та важких ферм. Підбір та перевірка перерізів стиснутих та розтягнутих стержнів ферм. Конструкції легких ферм: з поодиноких і парних кутників, з поясами з таврів, зі зварних труб і з гнутих зварних коробчастих профілів. Покрівля на прогонах. Безпрогонна покрівля. Розрахунок суцільних і наскрізних прогонів. Особливості роботи і розрахунку ригеля ферми, що входить до складу поперечної рами. Ліхтарі. Конструювання та особливості розрахунку вузлів легких та важких ферм. Оформлення робочих креслень стадії КМ і КМД.

12

Підкранові конструкції. Фахверк: характеристика підкранових конструкцій. Суцільні підкранові балки, їх розрахунок і конструювання. Визначення розрахункових зусиль. Компановка перерізу, перевірка міцності, місцевої стійкості і прогину балки. Наскрізні підкранові балки, їх розрахунок і конструювання. Підкраново–підкрокв`яні ферми. Вузли і деталі підкранових конструкцій. Конструювання та особливості розрахунку стиків підкранових балок. Фахверк поздовжніх і торцевих стін. Особливості розрахунку металевих конструкцій при підсиленні та методи збільшення несучої здатності.3.3. Дисципліна «Зведення і монтаж будівель і споруд»
з/п

Найменування тем та питання

1

Методи зведення будівель. Склад ПВР, ПОБ

Класифікація будівельних об’єктів за функціональним призначенням та будівельно-конструктивними характеристиками. Поточні методи зведення будівель та споруд. Класифікація та параметри потоків. ПОБ, ПВР, види, зміст. Вихідні дані для розробки ПВР, правила розробки ПВР на окремі будівлі та споруди. Варіантне проектування технології зведення будівель. Техніко-економічний аналіз варіантів виконання робіт. Використання ЕОМ для варіантного проектування.2

Інженерна підготовка будівництва

Створення геодезичної розбивки для планового і висотного прив’язування на місцевості проекту будинків і споруд. Звільнення території майданчика. Відведення поверхневих та грунтових вод. Улаштування тимчасових інженерних мереж. Розміщення тимчасових будівель.3

Календарне планування

Установлення послідовності і термінів виконання будівельно-монтажних робіт та процесів. Визначення витрат праці і машинного часу. Визначення потреби у засобах механізації. Відокремлення технологічних стадій і комплексів робіт, які доручено виконувати бригадам будівельних робітників.4

Проектування будгенпланів

Розробка будгенплану на монтаж будівель і споруд. Установка та прив’язка будівельних кранів, проектування тимчасових шляхів, майданчиків укрупнювальної збірки. Визначення монтажних та небезпечних зон.5

Технологія зведення виїмок і насипів земляних споруд

Види земляних споруд. Технологія зведення виїмок та насипу при вертикальному плануванні, розробці котлованів і підземних виробок. Вибір комплектів машин та механізмів. Взаємозв’язки у просторі та часі виконання підготовчих, основних і допоміжних процесів. Розробка ПВР на зведення земляних споруд.6

Відкриті і закриті способи земляних робіт

Відкритий спосіб зведення підземних споруд. Спосіб «стіна в грунті», стіни з паль. Вибір машин, обладнання та матеріалів для виконання робіт. Опускний спосіб, його технологічні особливості. Залежність виконання робіт від гідрогеологічних умов. Машини та обладнання для виконання робіт.7

Технологія зведення монолітних споруд

Будівельно-конструктивні рішення монолітних та монолітно-збірних будівель. Методи зведення будівель у залежності від типу опалубки. Розбивка будівель на захватки та яруси. Темпи зведення будівель й інтенсивність бетонування.8

Зведення великопанельних будівель

Зведення великопанельних, великоблочних та панельно-блочних будівель. Зведення каркасно-панельних будівель та будівель з об’ємних елементів. Вибір монтажних механізмів та їх прив’язка на об’єктах будівництва9

Монтаж багатоповерхових промислових будівель

Зведення будівель багатоповерхових з металевих та збірних залізобетонних конструкцій. Матеріально-технічні ресурси, розстановка та прив’язка на об’єктах кранів. Розробка будгенплану об’єкта.10

Зведення одноповерхових промислових споруд

Методи монтажу окремих залізобетонних конструкцій. Вибір монтажних кранів за технічними характеристиками. Проектування поточного будівництва одноповерхових промислових споруд. Проблемні задачі в технології монтажу промислових споруд.11

Спорудження будинків методом підйому поверхів та перекриттів

Вибір підйомних механізмів. Бетонування перекриття. Вибір оптимальної схеми приготування, доставки, подавання та укладання бетонних сумішей. Тимчасове кріплення перекриттів на проміжних відмітках.

Постійне кріплення поверхів та перекриттів.


12

Зведення споруд з покриттям у вигляді оболонки

Будівельно-конструктивні рішення споруд з покриттям у вигляді оболонки. Розробка будгенплану, вибір монтажних кранів, методи зведення будівель з покриттям у вигляді оболонок. Проектування поточного будівництва.13

Монтаж будівель комплексу доменної печі

Склад об’єктів центрального району та зовнішнього комплексу. Улаштування фундаментів; зведення надземної частини доменної печі. Монтаж повітронагрівачів. Проектування поточного будівництва об’єктів комплексу доменної печі.
3.4. Дисципліна «Організація будівництва»
з/п

Найменування тем та питання

1


Втуп до організації будівництва.

Учасники будівництва. Основа організації капітального будівництва та реконструкції будівель та споруд.2

Інженерні вишукування і проектування у будівництві.

Проектні організації та організації , які займаються інженерними вишукуваннями.

Передпроектна стадія будівництва і проектування. Проектування, експертиза і затвердження проекту.


3

Проектування організації будівельного виробництва

Проектування організації будівництва (ПОБ). Проектування виконання робіт. (ПВР). Проектування організації робі (ПОР).Техніко-економічна оцінка рішень які прийняті у ПОБ і ПВР.4

Основи поточної організації робіт

Методи організації будівельного виробництва. Характеристики поточного, послідовного та паралельного методів організації будівельного виробництва. Основні принципи проектування поточного методу організації будівництва. Розрахункові параметри потоків. Класифікація потоків. Економічна ефективність поточних методів будівництва.5

Підготовка будівельного виробництва.

Загальні положення. Загальна організаційно- технічна підготовка. Роботи підготовчого періоду. Планово-економічні заходи.6

Організація і календарне планування будівництва окремих будівель і споруд та комплексів.

Загальні положення календарного планування. Організація і календарне планування будівництва промислових будівель. Організація і календарне планування будівництва житлових будинків. Графіки розподілу ресурсів. Нормування тривалості будівництва. Техніко- економічна оцінка календарних планів.7

Моделювання в організаційно-технологічному проектуванні.

Поняття про моделювання Моделі, які використовуються у будівництві.8

Сітьові графіки будівництва окремих об’єктів і комплексів.

Елементи сітьового графіку. Побудування сітьового графіку. Розрахунок сітьового графіку безпосередньо на графіку. Побудування сітьового графіку у масштабі часу.. Коригування сітьового графіку по ресурсам. Порядок розробки і етапи виконання сітьового графіка.9

Проектування будівельних генеральних планів

Види та призначення БГП. БГП в складі ПОБ та ПВР, об"ектний і комплексний БГП і основний період будівництва. БГП по періодам будівництва, ситуаційний план. Склад БГП та основні принципи проектування. Погодження і затвердження будівельних генеральних плані при будівництві у містах, при реконструкції будівель та споруд на території діючих підприємств. Вихідні дані для проектування БГП в складі ПОБ і ПВР. Порядок проектування БГП. Розташування та прив’язка на будівельному майданчику монтажних кранів. Забезпечення безпечної сумісної роботи декількох монтажних кранів. Проектування та розташування тимчасових складів. Проектування тимчасових доріг. Проектування тимчасових будівель адміністративного та виробничого призначення. Проектування тимчасового водопроводу та мереж енергопостачання. Дотримування правил охорони праці та техніки безпеки при проектуванні БГП. Заходи охорони навколишнього середовища при проектуванні будівельних генеральних планів. Оціночні показники БГП.

 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА

Білет для фахового випробування складається з 45 тестів трьох рівнів складності: • 1 рівень складності – простий (15 тестових завдань);

 • 2 рівень складності – середній (15 тестових завдань);

 • 3 рівень складності – складний (15 тестових завдань).

Оцінюються письмові відповіді вступників за такими критеріями:

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 1 рівня складності вступник отримує 0,8 бала. За неправильну відповідь – 0 балів;

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 2 рівня складності вступник отримує 1,0 бал. За неправильну відповідь – 0 балів;

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 3 рівня складності вступник отримує 1,2 балів. За неправильну відповідь – 0 балів. 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Нормативна та інструктивна література

  1. ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів –К.: 2007.

  2. ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування –К.: 2006.

  3. ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки –К.: 2008.

  4. ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища. –К.: 2008.

  5. ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

  6. ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення –К.: 2009.

  7. ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення –К.: 2009.

  8. ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення –К.: 2010.

  9. ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення –К.: 2010.

  10. ДБН В.2.6-163:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу –К.: 2010.

  11. ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення –К.: 2010.

  12. Пособие по проектированию железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения (к СНиП 2.03.01-84) – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.– 196с.

  13. Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01–84).ЧI.– М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.– 192с.

  14. ГОСТ 21.503–80. Конструкции бетонные и железобетонные. Рабочие чертежи. - М.: Издательство стандартов. 1981.– 2с.

  15. Правила виконання архiтурно–будiвельних рабочих креслень ДСТУ БА.2.4.–7–95 (ГОСТ 21.501–93). –К.: Укрархбудiнформ, 1998. –54с.

  16. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва ") К.1997.

  17. ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації і нормування в будівництві. Основні положення . -К.: 1993.

  18. ДБН Г.1-4.95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування в будівництві. - К.; 1997.

Навчальна та довідкова література (основна)

  1. Залізобетонні конструкції: Підручник /А.Я. Барашиков, Л.М. Буднікова, Л.В. Кузнєцов та ін.; За ред. А.Я. Барашикова.– К.: Вища шк., 1995.– 591с.: іл.

  2. Железобетонные конструкции: Курсовое и дипломное проектирование/ Под.ред. А.Я. Барашикова – К.: Высш.шк. Головное изд–во,1987– 416с.

  3. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. Учебн.для вузов – 5–е изд. перераб.и доп.– М.: Стройиздат, 1991.– 767с.: ил.

  4. Бондаренко В.М., Суворкин Ф.Г. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для студ. вузов по специальности “Промышленное и гражданское строительство” – М.: Высш.шк., 1987– 384с.: ил.

  5. Бондаренко В.М., Судницин А.И., Назаренко В.Г. Расчет железобетонных и каменных конструкций: Учеб.пособие для строит. вузов /Под. ред. В.М. Бондаренко – М.: Высш.шк., 1988– 304с.: ил.

  6. Бондаренко В.М., Судницин А.И. Расчет строительных конструкций. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. пособ. для строит. вузов – М.: Высш. шк., 1984– 176с.: ил.

  7. Проектирование элементов железобетонных конструкций /А.Э. Лопатто, В.Ф. Майборода – К.: Выща шк. Головное изд–во, 1987– 238с.

  8. Доркин В.В., Добромыслов А.Н. Сборник задач по строительным конструкциям: Учеб. для техникумов – М.: Стройиздат, 1986.– 272с.: ил.

 1. Каменные и армокаменные конструкции: СНиП II–22–81 – М., 1983.– 40с.

 2. Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий: Справочник проектировщика /П.Ф. Вахненко, В.Г. Хилобок и др. Под.ред. П.Ф. Вахненко – К.: Будивельник 1987– 424с.

 3. Проектирование железобетонных конструкций: Справоч.пособие /А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский, В.П. Полищук и др.; Под.ред. А.Б. Голышева – К.: Будивельник, 1985.– 196с.

 4. Байков В.Н., Хампе Э., Рауэ Э. Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкций: Учеб.пособ. для вузов – М.: Стройиздат, 1990.– 232с.: ил.

 5. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций: Учеб.пособие для техникумов.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Строиздат, 1989.– 506с.

 6. Металлические конструкции. Общий курс; Учебник для вузов / Е.И. Беленя и др.; Под общ.ред. Е.И. Беленя.– 6-е изд., перераб. и доп. –М.; Стройиздат, 1986, –560с.

 7. Металлические конструкции: Спец.курс.Учеб. пособие для вузов / Е.И. Беленя и др.; Под общ. ред. Е.И.Беленя.– 2-е изд., перераб. и доп.–М.; Стройиздат, 1982.–427с.

 8. Мельников Н.П., Металлические конструкции: Современное состояние и перспективы развития.–М.; Стройиздат, 1983. – 543с., ил.

 9. Клименко Ф.Е. Барабаш В.М. Металевi конструкцiї. Пiдручник для вузiв. – Львiв.: Свiт, 1994.– 277с., iл.

 10. Расчет стальных конструкций: Справ. пособие/ Лихтарников Я.М. и др. – 2-е изд., перераб. и доп. –К.: Будiвельник, 1984.–с. 368

 11. Проектирование металлических конструкций: Спец.курс. Учеб.пособие для вузов/ Бирюлев В.В. и др. – Л.: Стройиздат, 1990 – 432с.: ил.

 12. Васильченко В.Т. и др. Справочник конструктора металлических конструкций. – 2-е изд.,перераб. и доп. –К.: Будiвельник, 1990.– 312с.; ил.

 13. Легкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений /М.М. Сахновский.–К.; Будiвельник, 1984.– 160с.

 14. Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций.–2-е изд., перераб. и доп. –М.: Стройиздат, 1991.– 431с.; ил.

 15. В.А. Баженов, Е.З. Криксунов, А.В. Перельмутер, О.В. Шишов. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування.: Підручник для студ. вищих навч. зал. – К.: Каравела, 2004. – 360 с.

 16. Ушацький С.А., Лубенець В.Г. , Майданов В.М., Тригер Г.М., Шейко Ю.П., Шебек М.О. Організація зведення і реконструкції будівель та споруд. -К.: "Вища школа", 1992.

 17. Ушацький С.А. Організація будівництва. К.- «Кондор», 2007 р.

 18. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства. -М.;"Высшая школа", 1988.

 19. Кирнос В.М., Залунин В.Ф., Дадиверина Л.Н.Организация строительства. Днепропетровск "Пороги" 2005.

 20. Комока И.С. и др. Проектирование и организация строительства. -К.: "Будівельник"1981.

 21. Ушацкий С.А. Организация, планирование и управление городским строительством. -К.: "Вища школа"1983.

 22. Организация и планирование строительного производства. Под. ред.Шрейбера А.К. -М.: Стройиздат1987.

 23. Спектор В.А., Шор С.М., Кулешова Л.С. Материально – техническое обеспечение строительства. В 2-х Т. - М.; Стройиздат 1990.

 24. Ю.В.Слицкоухов и др. Конструкции из дерева и пластмасс / Под ред. Г.Г.Карсена.– М.: Стройиздат, 1986.

 25. Г.Н.Зубарев. Конструкции из дерева и пластмасс.– М: Высшая школа, 1990

 26. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры проектирования и расчета / Под ред. В.А.Иванова. – К.: Выща шк., 1981.

 27. И.М.Гринь и др. Строительные конструкции из дерева и плстмасс. Проектирование и расчет. / Под ред. И.М.Гриня и др. – К.: Выща шк., 1979.

 28. И.М. Гринь и др. Строительные конструкции из дерева и пластмасс. Проектирование и расчет. – К.: Выща шк., 1990

 29. Литвинов О.О., Беляков Ю.И. Технология строительного производства. – К.: Высшая школа, 1985.

 30. Черненко В.К. Технологія будівельного виробництва. – К.: Вища школа, 2002.
 31. Проектування, технологія та організація будівництва. Зведення і ремонт будівель та споруд. Том 1 «Проектування у будівництві»”.Валовой О.І., Кривий Ріг, Мінерал, 2007 р.


 32. Проектування, технологія та організація будівництва. Зведення і ремонт будівель та споруд. Том 2 «Інженерні вишукування у будівництві»”. Валовой О.І., Кривий Ріг, Мінерал, 2007 р.

 33. Проектування, технологія та організація будівництва. Зведення і ремонт будівель та споруд. Том 3 «Технологія і організація будівництва»”. Валовой О.І., Кривий Ріг, Мінерал, 2007 р.

 34. С.А. Ушацький Організація зведення і реконструкції будівель та споруд -К.: Вища школа, 1992 р.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка