Програма фахового комплексного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенемСкачати 445.83 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір445.83 Kb.
1   2   3   4   5
Додаткова

 1. Балтремус К.А. Актуальні аспекти формування педагогічного середовища /К.А.Балтремус //Шлях освіти. - 2002. - №3. - С.30-34.

 2. Битинас Б. Процесе воспитания. Приобщение к ценностям /Б.Битинас. - М, 1995.-С. 17-26,42-53,61-65.

 3. Малько А.О. Соціальне виховання інформаційного суспільства: текст /А.О.Малько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб, наук.праць – К., 2002.- Кн.1.

 4. Малько А.О. Тенденції розвитку соціального виховання в сучасному соціокультурному контексті: текст / А.О.Малько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. Пр.- Кн.1.- К., 2003.

 5. Рижанова А.О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства / А.О.Рижанова // Там же.- Вип.9.- К., 2006.- С.16-22.

 6. Рижанова А.О. Актуалізація вітчизняного соціального виховання в контексті Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.»: Текст // Освіта, культура та мистецтво в длобу цивілізаційної глобалізації: Матеріали міжнар. Конф., 22-23 листопада 2007 р.- Х., ХДАК, 2007.- С.1001-104.

 7. Рижанова А.О. Розвиток соціальності людини як умова формування громадянського суспільства: Текст / А.О.Рижанова // Наука і соціальні проблеми суспільства: Освіта, культура, духовність: Матер V Міжнародної наук.-практ. Конф., 20-21 травня 2008.- Х.: Харк.нац.пед.ун-т ім.Г.С.Сковороди, 2008.- С.91-100.

 8. Кравченко Л.В. Активна життєва позиція як показник соціально- духовної зрілості особистості / Л.В.Кравченко // Гуманістично- спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць.-К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1. –С. 51-77.

 9. Литовченко О.В. Єдність позашкільного закладу, сім'ї, школи і громадськості в соціальній адаптації дітей /О.В.Литогсченко //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) : 36. Наук, праць. — К.. ВІРа Інсайт, 2001. - Кн.1. - С.185-191.

 10. Смолінська О. До питання про методику соціально-педагогічної роботи з населенням /О.Смолінська //Шлях освіти. - 2002. - .Ч»1. -С. 14-18.

 11. Сухомлинська О.В. Що таке духовність сьогодні? /О.В.Сухомлинська //Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: Пед. думка, 2000. - КІІ.1.-С.7-10.

 12. Тодосійчук В.М. Виховання суспільної особистості в умовах особистісно-орієнтованої педагогіки /В.М.Тодосійчук // Теоретико- методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С.62-67.

 13. Уайт Д. Цілі соціального виховання особистості / Д.Уайт // Філософська і соціологічна думка. - 1995. -№9-10. -С. 180-193.

 14. Филонов Г.И. Феномен гражданственности в структуре личностного развития / Г.И.Филонов // Педагогика. - 2002. - №10. - С.24-29.

Тема Соціальний захист прав людини та соціально-педагогічна допомога особистості в її середовищній адаптації

Основна

 1. Конвенція ООН про права дитини . - К.: Право, 1995. - 32 с.

 2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. - С.294-321.

 3. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник/Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 184-200.

 4. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.Л.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С.85-101,192-211.

 5. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.42-46.

 6. Средовая адаптация и социальная поддержка в процессе воспитания // Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989. - С.63-100.

Додаткова

  1. Барсукова Т. Социально-педагогическое сопровождение детей "группы риска" и их семей /Т.Барсукова //Социальная педагогика. -2003.-№1.- С./0-73.

  2. Женько І. Притулок радості і горя /І.Женько //Рідна школа. - 1997. -№10.-С.73.

  3. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічний захист дитинства /І.Д.Звєрєва // Рідна школа. - 1994. - №3-4. - С. 18-20.

  4. Зісельс Й. Соціальний захист у національних громадах України / Й.Зісельс // Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - №3. -С.61-68

  5. Кобзар Б. Адаптація дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. До умов школи-інтернату /Б.Кобзар // Довіра і надія. - 1996. - №2. - С. 16-22.

  6. Олиференко Л. Профилактика социального сиротства: региональная модель / Л.Олиференко // Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.66-70.

  7. Права дитини: від витоків до сьогодення / Авт.-упоряд.: Г.М.Лактіонова та ін. - К.:Либідь, 2002. - 28 с.

  8. Прітченко Т.Ф. Бездоглядні діти: захист і турбота /Т.Ф.Прітченко // Соціалізація особистості: Зб. наук, праць /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - Т.ХУІІ. - Вин.2. Пед. науки. - К.: Логос. - 2002. - С.63-69.

  9. Шкляревський Ю. Соціальний захист: розвиток і перспективи /Ю.Шкляревський //Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. -№1-2.-С.23-30.


Тема Соціально-педагогічна корекція та реабілітація

Основна

  1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.62-69. 110-115.

  2. Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям /Б.Битинас. М., 1995.-С.57-60.

  3. Блынская Л. Социальная реабилитация детей и подростков труловой деятельностью / Л.Блынская // Социальная педагогика. - 2003.- №1.-С.66-70.

  4. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. - С.357-379.

  5. Иващенко Г.М. Социальная реабилитация детей и подростков в специальних учреждениях /Г.М.Иващенко. -+ М., 1996. - 97 с.

  6. Канішевська Л.В. Інтелектуалізація дозвілля дітей-сиріт – важлива умова їх соціально-педагогічної реабілітації /Л.В.Канішевська //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С.32-36.

  7. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция /В.П.Кащенко. - М.: Просвешение, 1994. -223 с.

  8. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. С. 163-175.

  9. Проблемы социальной реабилитации участников войны в Афганистане (1979-1989). - М., 1993. - 139 с.

  10. Социальная педагогика: Курс лекций / Под обшей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С.212-341.

  11. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі, у соціальних службах для молоді. - К.: А.Л.Д., 1995.-49с.

  12. Тищенко Е. Социально-педагогическая составляющая реабилитации осужденных /Е.Тищенко //Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.73-77.

Додаткова

   1. Беляева Л.И. Зарождение и развитие отечественной школы перевоспитания неблагополучных детей /Л.И.Беляева // Педагогика. - 2002. - №6. - С.78-84.

   2. Бовть О. Організація корекційної роботи з агресивними дітьми / О.Бовть // Поч. школа. - 1997. - №7. - С.25-32.

   3. Богуш А.М. Корекційно-педагогічна робота з дітьми, котрі мають відхилення у розвитку / А.М.Богуш // Педагогіка і психологія. - №1. -С.120-125.

   4. Кудрявцев В. Социальньїе отклонения /В.Кудрявцев. - М., 1989. - 363 с.

   5. Кузьменко Л.В. До питання про соціально-педагогічну реабілітацію вихованців шкіл-інтернатів /Л.В.Кузьменко //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1.-С.286-290.

   6. Мірошниченко С.А. Проблеми розуміння емоційних розладів у підлітків у корекційній соціально-педагогічній роботі / С.А.Мірошниченко // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - С.12-18.

   7. Оржеховська В.М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок: Метод. посібник /В.М.Оржеховська. - К.:ІСДО, 1995.-260с.

   8. Оржеховська В.М. Психолого-педагогічні основи діагностики правопорушень та прийоми виховної корекції. - К., 1994. - 128 с.

   9. Соціально-педагогічні та медико-психологічні заходи протидії вживанню наркогенних засобів неповнолітніми та молоддю. - Вип.2. - К.: Л.Л.Д.. 1995. - 100 с.

   10. Шарапова О. Загально-педагогічні та спеціальні методи вивчення і корекції відхилень поведінки молодших школярів / О.Шарапова // Проблеми педагогічних технологій: 36. наук, праць. - Луцьк: ВДУ, 2002.-Вип. А-С. 198-207.


Тема Поняття соціально-педагогічного дослідження, його різновиди і функції

Основна

   1. Докторов Б.З. Типология методических исследований / Б.З.Докторов // Социологические исследования 1989, №1, С. 93–98

   2. Ермаков В. В. Повторные исследования в прикладной социологии В.В.Ермаков и др.// Социол. Исследования. – 1982, №1.

   3. Капитонов Э. А. Социология 20 века. / Э.А.Капитонов – Ростов-на-Дону, Феникс, 1996. – С. 11-38.

   4. Логика социологического исследования. – М.: Наука. – С. 29-44.

   5. Махов А.С. Социальный факт и его роль в познании / А.С.Махов, Л.Е.Серебряков // Философия науки. –1973. № 6, С. 26–33

   6. Попова І.М. Соціологія, Пропедевтичний курс. / І.М.Попова – К.: Тандем,1996. – С. 7-37.

   7. Рабочая книга социолога. – М.: Наука. 1983, С.37–44.

   8. Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. / В.С.Швырев – М.: Наука, 1978. – С. 23-96.

   9. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.Описание, объяснение, понимание социальной реальности./ В.А.Ядов.- М.:”Добросвет”,1999.-С. 14-68.

Додаткова

   1. Васильев Г.Г. Роль конкретно–социологических исследований в научном управлении социальными процессами./Г.Г.Васильев –М.: МГУ, 1981. –128С.

   2. Иванов В.Н. Социология сегодня. Опыт и проблемы социологических исследований. /В.Н.Иванов – М.: Наука, 1989, гл. 1.

   3. Котлер Филип. Основы маркетинга. –М.: Прогресс. С 5–43.

   4. Лапаева В.В. Конкретно–социологические исследования в праве. –М.: Юридическая литература. 1987. –144 С.

   5. Мерзон Л.С. Проблема научного факта. –Л.: 1972

   6. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. – М.: Прогресс, 1975, С.5-32.

   7. Соціологія: Курс лекцій (В. М. Піча та ін.) – К.: Заповіт, 1996. – С. 306-312.

   8. Ядов В.А. Социологическое исследование. / В.А.Ядов – М: Наука, 1987, С. 11–18.

   9. Ядов В. А. Методологическое обоснование повторных и сравнительных исследований // Соц. исслед. 1985, №1. – С. 17-25.

   10. Ядов В.А. Об установлении фактов в конкретно в конкретно–социологическом исследовании // Философские науки. –1966.–№ 5, С. 28–38

   11. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. –М: Мысль. 1969. –205С.

   12. Экспертные оценки в социологических исследованиях. –К.: Наукова думка, 1990, С.11–32.


Тема Логіка соціального дослідження, його структура, особливості підготовки та проведення.

Основна

   1. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. –М.: Высшая школа, 1977. –328 С.

   2. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. –М. Наука, 1986, С.60 –132.

   3. Гурко Е.Н. Эмпирическое и теоретическое в социологическом исследовании. Минск, 1985, С. 11–42.

   4. Кабыща А. Б. Некоторые методологические вопросы операционализации понятий в социологии. / А.Б.Кабыща //Вопр. философии.1978, №2.

   5. Логика социологического исследования./ ИСИ АН СССР. –М.: Наука, 1987.–177 С.

   6. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження / Н.В.Паніна. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 149-163.

   7. Рабочая книга социолога. – М: Наука, 1983, С.34–43.

   8. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип.5. / Н.Черниш. - Львів.1996.С.5-26

   9. Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании / В.С.Швырев. – М.: Наука, 1978. – С. 23-96.

   10. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. М.: 1978.

   11. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А.Ядов.- М.: Добросвет, Кн.дом “Университет”,1998.-131-192. с.

Додаткова

   1. Бережнова Е.В. Фундаментальное и прикладное в педагогических исследованиях / Е.В.Бережнова // Педагогика.–2001.–№4.–С.3–7.

   2. Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс / І.М.Попова. – К.: Тандем, 1996. – С. 155-161.

   3. Процесс социального исследования.- М.:Прогресс,1975.–С.149-235.

   4. Рущенко И.П. Латентные социальные процессы: теоретические и практические аспекты исследований наркомании / И.П.Рущенко // Социол.исслед.-1999.-№10.-С.74-85.

   5. Смирнова Е.Э. и др. Социальная норма и возможность ее измерения / Е.Э.Смирнова // Социол. исслед.-1999.-№1.-С.97-102.

   6. Филонов Г.Н. Воспитательный процесс: методология и специфика исследований / Г.Н.Филонов // Педагогика.–2000.–№8.–С.11–17.

   7. Ядов В.А. Квантификация социальных явлений / В.А.Ядов // Социол. исслед.-1987.-№2.-С.92-102.


Тема Система методів в соціально-педагогічному дослідженні

Основна

 1. Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. /пер. с англ./. -М.: Прогресс, 1980.

 2. Куприян А.П. Проблемы эксперимента в системе общественной практики. -М.: Наука, 1981, с 168.

 3. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. -М.: Наука, 1990, с.190-222.

 4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. Организационно–методические проблемы опроса. Анализ документов, наблюдение, эксперимент /Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. –М.: Наука, 1990, Раздел IV.

 5. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. –М.: Прогресс, 1975, Гл. 3

 6. Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-педагогических исследованиях. -М.: 1986, С.83.

 7. Петров Э.П. Метод наблюдения в социологических исследованиях // Социол. исслед. 1974, № 2. С. 125–135.

 8. Процесс социального исследования. –М.: Прогресс, 1975. С. 323–347.

 9. Рабочая книга социолога. –М.: Наука, 1983, Гл.1–2.

 10. Хатуров А.Л. Социальный эксперимент: логико-методологические и социальные проблемы. - Ростов /Дон, 1989, С. 151.

 11. Чернов А.П. Мысленный эксперимент. -М., 1979.

 12. Ядов В.А. Социологическое исследование. –М.: Наука, 1987, С. 72–110.

Додаткова литература.

 1. Воронов Ю.П. методы сбора информации в социологическом исследовании. –М., 1974

 2. Кравков С.В. Самонаблюдение. Новые идеи в психологии. –М., 1922.

 3. Методы сбора данных: анализ документов, наблюдений, экспериментов /Сб. статей. –М.: ИСИ АН СССР, 1985. –187 С.

 4. Пэнто Р., Гравитс М. Методы социальных наук /пер. с фран./ М.: Прогресс, 1972.

 5. «47 пятниц». Вып 5 //Информ. бюлл. ИКСИ АН СССР и ССА. –М.. 1969 № 1


Тема Методи обробки та аналізу даниих соціального дослідження

Основна

 1. Анализ социологической информации с применением ЭВМ /Под. ред. В.И. Молчанова. Ч.1 -М., 1973. Ч.2. -М.,1976.

 2. Галант Г.Н. Паниотто В.И. Обработка социологической информации на программируемом микрокалькуляторе //Социолог. исслед. 1981. № 1. с. 166-177.

 3. Докторов Б.З. О надежности измерения в социологическом исследовании. -Л.: Наука, 1979. -127 с.

 4. Ильин В.П. Вычислительная техника. - Новосибирск, 1991, с. 3-18; 63-80.

 5. Как провести социологическое исследование. -М.: Политиздат, с. 142-150.

 6. Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации. -М., 1968. -327 с.

 7. Паниотто В.И. Качество социологической информации / Методы оценки и процедуры обеспечения. -К.: Наук. думка, 1986 -207 с.

 8. Применение математических методов и ЭВМ в социологическом исследовании /Сб. ст. -М.: ИСИ АН СССР, 1982 -197 с.

 9. Процесс социального исследования. -М.: Прогресс, 1975. С. 492-505.

 10. Рабочая книга социолога. -М.: Наука, 1983. С. 480-500.

 11. Репин С.В., Шеин С.А. Математические методы обработки статистической информации с помощью ЭВМ: Пособие для исследователей гуманит. спец. МН.: Университетское: 1990-128 с.

 12. Саганенко Г.И. Надежность результатов социологического исследования. -Л.: Наука , 1983. -187 с.

 13. Социологическая информация в ЭВМ. -Ленинград, 1983, с. 3-14; 75-112.

 14. Социологическое исследование: методы, методика, математика и статистика. Словарь-справочник. - М.: Науак, 1991. С. 20-22, 123-126.194-199, 210, 217-218.

Додаткова

  1. Волович В.И. Надежность информации в социологическом исследовании: проблемы методологии и методики. -К.: Наук. думка., 1974. -135 с.

  2. Жабокий М.И. Надежность социологических измерений //Социолог. исследов. 1982, № 2, С. 176-184.

  3. Ильин В.П. Вычислительная техника. - Новосибирск, 1991. С. 3-14, 63-80.

  4. Коган В.З. Обеспечение достоверности информации на стадии подготовки анкет к обработке ЭВМ //Социолог. исследов. 1978. № 2.

  5. Опыт сбора, обработки и анализа социальной информации и енкоторые вопросы координации социологического исследования -М.: ССА, 1975.

  6. Саганенко Г.И. Социологическая информация: статистическая оценка исходных данных социологического исследования. -Л: Наука, 1979. 142 с.

  7. Татарова Г.Г. Щепкин В.В. методика обработки данных в бюджете времени /подсистема "Бюджет" системы "Социолог"/ Версия1. М.: ИСИ АН СССР, 1989. -80 с.

  8. Толстова Ю.Н. Обеспечение однородных исходных данных в процессе применения математических методов // социолог. исслед. 1986. № 3 С. 149-154.

  9. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. 2-е издание перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1990. - 220 с.

  10. Цыба В.Т. Математико-статистические основы социологических исследований. -М.: Финансы и статистика, 1981. -255с.


Тема Сім'я як суб'єкт соціального виховання дітей і молоді

Основна

 1. Ашурко Ю. Педагогічна культура матері– запорука успішного виховання дітей. Факти, проблеми, роздуми // Рідна школа.–1998.–№6.–С.65–68.

 2. Ашурко Ю. Який батько– такий син. До проблеми родинного виховання // Рідна школа.–1999.–№7–8.–С.65–66.

 3. Болбас В.С. О понятиях и терминах этнопедагогики // Педагогика.–2001.–№1.–С.41–44.

 4. Ващенко Г. Виховний iдеал.-Полтава: Полтав. вiсник, 1994.-191 с.*

 5. Вишневський О. Віра і релігія в контексті завдань сучасного українського виховання // Рідна школа.–1999.–№3.–С.3–8., №4.– С.3–7.

 6. Вишневський О. Метод і чинники сучасного українського виховання.- Дрогобич: Рідна школа, 1996.- 21 с.

 7. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ.сред. и высш. пед. учеб. заведений.-2-е изд.,испр. и доп.- М.:Издательский центр “Академия”, 2000.-176 с.

 8. Горленко В.Ф.,Наулко В.І. Народні знання і світоглядні уявлення українців //Рад.школа.–1991.–С.29–38.

 9. Грива О. Цінності сім”ї та сімейного виховання у різних спільнотах // Рідна школа.–1998.–№9.–С.26–29.

 10. Духнович О. Народна педагогіка (Фрагменти) // Твори / Упоряд. О.М.Рудловчак.- Ужгород: Карпати, 1993.- 250 с.

 11. Іщенко Б.П. Українська етнопедагогіка: Тези лекцій /Б.П.Іщенко.-Харків, ХДАК, 1997.-С.3-16.

 12. Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історіографічний нарис.–К.,1966.

 13. Кукушин В.С. Этнопедагогика и этнопсихология / В.С. Кукушин, Л.Д. Столяренко.-Ростов н/Д.: Феникс, 2000.-448 с.-(Учеб., учеб. пособия).

 14. Макаренко А.С. О воспитании в семье.–М.:Учпедгиз,1955.–320 с.

 15. Підласий І. Реалії сучасного українського виховання // Рідна школа.–1999.–№12.–С.3–12; 2000.-№2.-С.3-17; №4.-С.6-13.

 16. Руденко І., Губко О., Ковальчук О. Козацька педагогіка // Гарт.- 1992.- 16 травня.

 17. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка.- К., 1997.- 232 с.

 18. Струманський В. Педагогіка народно–побутового життя української людності // Рідна школа.–1996.–№9.–С.31–50.

 19. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка .–К.,1978.

 20. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник.- Львів, 2002.- 159 с.

Додаткова

 1. Батурина Г.И. Нравственное воспитание школьников на народных традициях / Г.И.Батурина, К.Л.Листова, Г.Ф.Суворова.- М.: Нар.образование, 2002.-112 с.,ил.

 2. Концепція національного виховання //Освіта.–1994.–26 жовтня.

 3. Коротєєва В. Науково–педагогічні основи вивчення української народної педагогіки у ВУЗі (в 3–х. частинах).–Миколаїв, 1994.

 4. Струманський В.П. Структурний зміст виховного середовища української етнопедагогіки // Рідна школа.-2000.-№4.-С.13-15.

 5. Вишневський О. Сучасне українське виховання.–Львів,1996.

 6. Волков Г.Н. Народная педагогика. Программа спецкурса и методические материалы.- М.: Изд-во УРАО, 1999.

 7. Голобородько Є.П. Основні напрями і чинники сімейного виховання // Збірник наукових праць: Педагогічні науки (Вип.11) .–Херсон:МО України, ХДПІ,1998. С.18–21.

 8. Горболіс Л. Народнопедагогічні основи виховання джур (за повістю А.Кащенка “З Дніпра за Дунай” // Рідна школа.– 1998.–№6.–С.9–12.

 9. Григорук А. Традиції та ідеали народної педагогіки в Україні //Писанка.–1994. Ч.2.–С.26–28.

 10. Дитячий фольклор.-К.,1986.-407 с.

 11. Журба К. Духовні інтереси та ідеали сучасної української сім”ї // Рідна школа.–1998.–№4.–С.24–25.

 12. Завидівська Н. Формування потреби здорового способу життя // Рідна школа.- 2001.- №10.- С.54-55.

 13. Козовська І.М. Закони і закономірності дидактики // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Зб.наук.праць до 10-річчя АПН України.- Ч.2.-Харків: ОВС, 2002.- С.348-358.

 14. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб.-М.: Академия, 1999.-231 с.*-(Высш. образование).

 15. Мазур П. Родинне трудове виховання // Рідна школа.- 2000.- №6.- С.21-23.

 16. Народная педагогіка беларусау / Конан У.М., Болбас В.С., Ляута П.І. і інш.- Минск, 1996.

 17. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство.- К.: “Знання” України, 1991.- 48 с.

 18. Струманський В.П. На засадах ідеалів народу // Рідна школа.–1994.–№10.–С.26–27.

 19. Христова Е.Л. Об уточнении понятийного аппарата этнопедагогики // Сов.педагогика.- 1989.- №7.

 20. Якубов З.О. Педагогическая мысль народа // Народное образование, 1995, №2


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка