Програма фахового комплексного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенемСкачати 445.83 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір445.83 Kb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ПРОГРАМА
ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем «Магістр»Спеціальність : «Соціальна робота»
Фаховий комплексний іспит проводиться з метою виявлення вступників, які бажають продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем «Магістр» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки.

Метою додаткового вступного іспиту з педагогіки є визначення рівня професійної підготовки вступників до вступу на ОКР «спеціаліст» та ступінь «магістр» спеціальності «Соціальна педагогіка» з теоретичних основ історії і теорії загальної педагогіки та методик навчально-виховного процесу.

Основні завдання фахового комплексного іспиту майбутніх спеціалістів та магістрів з педагогіки: визначити рівень орієнтації вступників у структурі педагогіки як науковій дисципліні, встановити рівень педагогічного мислення майбутніх спеціалістів та магістрів, ступінь оволодіння цілями, змістом, формами та методами педагогічного процесу, усвідомлення ними перспективних тенденцій розвитку педагогічної науки що ґрунтуються на кращих національних та світових здобутках в галузі педагогіки; рівня умінь приймати найбільш ефективні рішення в майбутній практичній діяльності, творчо підходити до культури педагогічної праці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми з педагогіки вступники повинні:знати :

- Місце та значення загальної педагогіки в систем психолого-педагогічних наук; галузі педагогіки та її зв'язок з іншими науками;

- Принципи організації освіти в Україні, проблеми та позитивний досвід організації сучасної педагогічної освіти в розвинутих країнах світу;

- Методи науково-педагогічних досліджень;

- Гуманістичні ідеали вітчизняної виховної системи, мету виховної роботи у закладах соціального виховання;

- Соціальні вимоги до змісту та напрямків навчально-виховної діяльності у закладах соціального виховання;

- Методи виховання та самовиховання особистості;

- Закономірності та принципи виховання, їх характеристику;

- Предмет та об’єкт дидактики, актуальні проблеми дидактики;

- Методи навчання, їх класифікації та характеристики, критерії вибору засобів та форм навчання;

- Історію та шляхи формування сучасного педагогічного знання.

вміти :

- Організовувати навчально-виховний процес у різних соціальних інститутах;

- Аналізувати сучасні тенденції педагогічного процесу;

- Враховувати індивідуально-психологічні особливості дітей та підлітків у виховній роботі;

- Організовувати процес самовиховання особистості;

- Використовувати сучасні інноваційні технології у сфері освіти;

- Планувати освітньо-виховний процес та реалізовувати його результати.

Під час проведення фахового комплексного іспиту застосовується 12-бальна система оцінювання. Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.


ЛІТЕРАТУРА

Тема Соціальна педагогіка як галузь педагогіки

Основна

 1. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка /Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.2-27.

 2. Мудрик А.В. Социальная педагогика / А.В.Мудрик. М: Академия", 1999. - С. 176-181.

 3. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій /Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.26-32

Додаткова

 1. Бочарова В. Социальная педагогика - диалог науки й практики /В.Бочарова //Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.34-39.

 2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций /Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М: «Академия», 1999. - С.5-33.

 3. Клименко Н. Социальная педагогика ставит человека в центр обшественного внимання /Н.Клименко //Социальная педагогика. -2003.-№1.-С.93-97.

 4. Социальная педагогика: Уч. пособие /Под ред. В.А.Никитина. -М.: ВЛАДОС, 2000. -272 с.

 5. Рижанова А.О. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2007.- №4.- С.15-21.

 6. Рижанова А.О. Методологічні зв»язки соціальної педагогіки та соціальної роботи в інформаційному суспільстві // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2005.- №1.- С.17-22.


Тема Соціальне формування соціальних суб'єктів як соціокультурна проблема

Основна

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, .В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.24-32.

 2. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка/ Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН,І997. - С.57-74.

 3. Мищик Л.И. Професіональная подготовка социального педагога /Л.И.Мишик. - Запорожье: ИПК «Запоріжжя», 1996. - С.51-72.

 4. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/У кл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998.-С.36-42.

Додаткова

    1. Безпалько О.В. Підготовка студентів до соціально-профілактичної роботи з молоддю /О.В.Безпалько //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002.-Ч.1.-С.206-214.

    2. Битинас Б.П. Гражданскому обществу - институт социальньїх педагогов /Б.П.Битинас, И.Л.Катаева //Педагогика. - 1992. - №5-6. -С.38-44.

    3. Галагузова М. Институт социальных педагогов вчера и сегодня /М.Галагузова//Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.106-111.

    4. Коваль Л.Г. Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників в Україні /Л.Г.Коваль //Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - №1-2. - С.86-95.

    5. Мудрик А.В. Социальная педагогика /А.В.Мудрик. - М.: "Академия", 1999. - С. 17-26.

    6. Поліщук В.А. Концептуальні засади моделі підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні /В.А.Поліщук //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р.-К.,2002.-Ч.1.-С.59-68.

    7. Рижанова А.О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства / А.О.Рижанова // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. Пр. Вип (.- К., 2006.- С.16-22..

    8. Рижанова А.О. Розвиток соціальності людини як умова формування громадянського суспільства / А.О.Рижанова // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: Матеріали V Міжнар. Наук.-практ. Конф., 20-21 травня 2008 р.- Х., ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2008.- С.91-100.

    9. Шалаев И.К. Психологическая подготовка социальньїх педагогов / И.К.Шалаев, С.Г.Максимова //Педагогика. - 1998. - №1. - С.116-117.


Тема Соціально - педагогічна діяльність

Основна

    1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола.-К.,2002.-С.18-23, 80-115.

    2. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/Укл. А.О.Малько.-Х.:ХДАК, 1998.-С.32-36.

    3. Селевко Г. Технологии социально-педагогической работы / Г .Селевко // Социальная педагогика. - 2003. - № 1. - С.55-66; №2. -С.37-53.

Додаткова

     1. Гурьянова М.П. Опыт организации междисциплинарного социально-педагогического исследования / М.П.Гурьянова // Педагогика. - 2002. - №6. - С.3-8.

     2. Ковчина І.М. Сучасне значення правовиховної роботи у професійній діяльності соціального педагога / І.М.Ковчина // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - Ч. 1. - С.235-243.

     3. Короткова Р.І. Інтерактивний театр як форма соціально- педагогічної роботи з молоддю / Р.І.Короткова // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - СІ 76-182.

     4. Пономаренко О.В. Особливості соціально-педагогічної діяльності і модель особистості соціального педагога / О.В.Пономаренко // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.1. - С.221-228.

     5. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога /Р.В.Овчарова. - М.: ТЦ "Сфера", 2001. - С.259-476..

     6. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С. 131-166.


Тема Виникнення і становлення соціального виховання в первісній та архаїчній культурі людства

Основна

     1. Малько А.О. Становлення системи соціального виховання в архаїчній культурі /А.О.Малько //Вісник Харківської державної академії культури. - Вип.8. - X.: ХДАК, 2001. - С. 157-165.

     2. Монро П. История педагогики. - Ч.І.: Древность й Среднис века /П.Монро. - М.,Пг.: ГИЗ, 1923. - 286 с.

     3. Модзолевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших дней /Л.Н.Модзолевский. - СПб.: Н.Г.Мартынов, 1892.-С.13-32.

     4. У истоков воспитания /Педагогическая практика доклассового общества: Экспресс-информация; Сер. пед. и нар. образ за рубежом. - Вьш. 12(168).-М., 1991.- 17с.


Додаткова

     1. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие / А.Н.Джуринский.-М.: ВЛАДОС, 1999. - С.11-16.

     2. История педагогики: Уч. пособие Ч.1:От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины XVII в. / Под ред. А И.Пискунова.-М.: ТЦ«Сфера», 1998.- 191 с


Тема Антична ідея соціального виховання

Основна

     1. Аристотель Политика /Аристотель //История социальной педагоги- ки: Хрестоматия-учеб./ Под ред. М.А.Галагузовой.-М :ВЛАДОС, 2000. - С.30-37.

     2. Аристотель Никомахова этика. Большая этика /Аристотель //Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие. - М.: «Академия»,2000. - С.119-121.

     3. Платон Протагор. Законы. Государство /Платон //История социальной педагогики: Хрестоматия-учеб./ Под ред. М.А.Галагузовой. - М.:ВЛАДОС, 2000. - С.25-30.

     4. Платон Государство. Законы /Платон //Андреева И.Н. Антология но истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие. - М.: «Академия»,2000. - С.90-92, 116-117.

Додаткова

 1. Барт П. История социально-педагогической идеи: Пер. с нем. /П.Барт. - Одесса, 1923. - 32 с.

 2. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие /А.Н.Джуримский. - М.: ВЛАДОС, 1999. - С.41-57.

 3. Малько А. О. Рефлексія соціального виховання епохи античності /А.О.Малько //Рідна школа. -2001. -№10.

 4. Марценюк С.П. Педагогічні погляди Арістотеля /С.П. Марценюк //Рідна школа. - 1991. -№10. -С.77.

 5. Монро П. История педагогики. - Ч.1.: Древность и Средние века /П Монро. - М.,Пг.: ГИЗ, 1923. - 286 с.

 6. Модзолевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших дней /Л.Н.Модзолевский. - СПб.: Н.Г.Мартынов, 1892. -С.33-104.

 7. Третяков В. В. Погляди Платона на проблеми виховання В.В.Третяков //Рідна школа. - 1993. - №9. - С.74-75. Шиидт К. История педагогики, изложенная во всемирно- историческом развитии в органической связи с всемирно-культурной жизнью народов: В 4 т. Т. 1. /К.Шмидт М., 1890. - 748 с.


Тема Становления европейської системи соціального виховання

в культурі Середньовіччя

Основна

 1. Златоуст Иоанн О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать детей / Иоанн Златоуст // Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль (Исследования и материалы): сб. науч. тр. - Вып. І. -Ч. 2. - М., 1990.-С.115-142.

 2. Златоуст Иоанн Уроки о воспитании / Иоанн Златоуст // Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие / И.Н.Андреева. - М..: «Академия»,2000. - С. 92-94.

 3. Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы / М.Лютер // Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С. 193-221.

 4. Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы /М.Лютер //Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С. 193-221.

 5. Манетти Д. О достоинстве и превосходстве человека /Д.Манетти // Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги зпохи Возрождения о формировании личности (ХІУ-ХУП вв.). - М.: Изд-во УРАО, 1999.-С.63-74.

 6. Монтень М. Опыты /М.Монтень // Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (ХІУ-ХУП вв.). - М.: Изд-во УРАО. і 999. -С.329-349.

 7. Роттердамский Э. О необходимости раннего нзучного воспитания детей. Воспитание христианского государя. Эразма Роттердамского молодьім детям наука, как должно себя вести и обходиться с другими /Э. Роттердамский //Меньшиков В.М. Педагогика Эразма Роттердамского: открьітие мира детства.../В.М.Меньшиков - М.: Нар.образование, 1995. - С.33-95.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка