Програма фахового іспиту з галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"Скачати 99.81 Kb.
Дата конвертації23.05.2017
Розмір99.81 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет


«Затверджую»

Проректор з НПР

__________Шинкарук О.М.

«___»__________2014р.


ПРОГРАМА

фахового іспиту

з галузі знань — 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

напряму підготовки — 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів

спеціальностей “Обслуговування комп’ютерних систем та мереж”

та “Розробка програмного забезпечення”

(освітньо-професійної програми “молодший спеціаліст”)


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних систем та мереж

Протокол №__ від __ січня 2014р.
Завідувач кафедри КСМ

_______________ д.т.н., проф. Мясіщев О.А.
Затверджено на засіданні кафедри системного програмування

Протокол №__ від __ січня 2014р.
В.о. завідувача кафедри СПр

_______________ к.т.н., доц. Савенко О.С.

Затверджено на засіданні кафедри програмної інженерії

Протокол №__ від __ січня 2014р.
Завідувач кафедри програмної інженерії

_______________ д.ф.-м.н., проф. Бедратюк Л.П.
Затверджую

Декан ФПКТС

_______________к.т.н., проф.Косенков В.Д.
Схвалено Вченою радою ФПКТС

Протокол №__ від __ _______ 2014р.
Голова Вченої ради ФПКТС

_______________к.т.н., проф.Косенков В.Д.

Зміст навчального матеріалу

1 Мова програмування Паскаль

Алгоритми і алгоритмізація. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Поопераційне правило. Масовість. Визначенність. Дискретність. Результативність. Формальність. Форми надання алгоритмів. Словесні. Словесно-формульні, графічні. Послідовність кодів.

Базові алгоритмічні стуктури. Слідування. Розгалуження. Повторення. Лінійні алгоритми. Алгоритми з розгалуженням. Циклічні алгоритми .

Особливості мови Turbo Pascal. Програмне оточення. Етапи роботи компілятора. Бібліотека TPL. Модулі TPU. Директиви компілятора. Алфавіт мови. Ідентифікатори. Операційні символи. Невикористовувані символи. Знаки операцій. Зарезервовані слова. Структура програми на мові Паскаль. Заголовок. Блок. Типи даних. Класифікація типів. Прості, структуровані, вказівник, процедурні, об'єкти. Розділ опису типів. Прості типи даних. Порядкові типи даних. Цілі типи даних. Дійсні типи даних. Діапазон представлення. Машинне представлення. Символьний тип даних. Способи запису символьних даних. Булевський тип даних. Функції роботи з порядковими типами даних. Визначення розміру пам'яті для даних відповідного типу. Опис констант. Типізовані константи. Різновидність типизованих констант. Опис змінних. Розподіл опису змінних. Характеристики змінних: ім'я, значення, тип, адрес.

Елементарне введення, виведення. Форматний вивід. Read, Readln, Write, Writeln. Процедури роботи з екраном. Операції і вирази. Виконання операцій в виразах. Тип виразу. Рівні операцій. Правило виконання операцій. Арифметичні операції. Бітові операції. Логічні операції. Операції відношення. Математичні функції. Функції перетворення типів. Приклади виконання операцій над бітами. Оператори типи операторів. Оператор присвоєння, процедури переходу, пустий, вбудований. Структуровані оператори. Складовий оператор. Умовний оператор. Оператор if-then-else, оператор case. Оператори циклу for, while, repeat-until. Відмінність операторів циклу. Наведення прикладів.

Перерахований тип. Опис перерахованого типу, опис змінних перерахованого типу. Операції над змінними інтервального типу. Операції над змінними інтервального типу. Процедури і функції. Загальні поняття. Переваги використання процедур і функцій. Способи використання і розміщення підпрограмм. Структура підпрограмм.

Процедури і функції. Опис процедур. Заголовок процедури. Блок. Формальні параметри. Передача параметрів по значенню. Передача параметрів по адресу. Принципова відмінність між передачею параметрів по значенню і по адресу. Формальні параметри без ідентифікатора типу. Приклад. Локальні і глобальні величини. Область дії імен. Формальні та фактичні параметри.

Процедури і функції. Параметр-функції і параметр-процедури. Особливості задання. Компіляція підпрограм з ключем {$F+}, з директивою far. Обмеження при використанні параметр-функцій, параметр-процедур. Приклад. Директиви підпрограм Forward, інформація для транслятора.

Структуровані типи даних. Визначення. Тип arrаy. Задання типу. Тип індексу. Тип компонент. Визначення змінних типу array. Типізовані константи даного типу. Правило присвоєння значення одного масиву в іншому. Доступ до компонентів масиву, одно- і n-мірні масиви. Пошук лінійний, двійковий.

Тип string. Опис типу, змінних. Способи визначення довжини рядка. Максимальна довжина рядка. Процедури і функції роботи з рядками. Операції над змінними рядкового типу. Типізована константа.

Тип record. Визначення. Постійна, змінна частина. Поле запису. Тип полів. Оператор with. Призначення. Приклад. Структура змінної частини. Типізована константа типу record. Операції над змінними типу record. Доступ до полів. Вложенні записи.

Тип set. Визначення. Способи створення типів, змінних. Операції над множиною. Максимальна кількість елементів множини. Способи задання елементів множини. Базисні множини. Об`єднання множин. Переріз множин. Приклад використання множин. Файли. Визначення. Типи файлів. Загальні правила для всіх типів файлів. Стандартні процедури роботи з файлами – assign, reset, read, write, eof, close, ioresult. Типізовані файли. Створення типізованого файла. Читання з файла, запис в файл. Доступ до запису файла. Процедури Seek, Filepos, Filesize для роботи з типізованими файлами. Текстові файли. Алгоритм створення текстового файлу, читання, запис, дозапис в текстовий файл. Нетипізовані файли. Визначення. Особливості застосування стандартних функцій і процедур при роботі з нетипізованими файлами.

Модулі. Використання стандартних модулів. Переваги використання. Головні частини модуля – заголовок, інтерфейс модуля, виконавча частина, секція ініціалізації. Приклад. Використання модуля в головній програмі. Використання ідентифікаторів елементів модуля. Оверлейні структури.

Динамічні структури даних. Відмінність динамічних даних від статичних. Переваги. Значення динамічної змінної. Тип вказівник, ссилочна змінна. Опис змінних динамічного типу. Елементарні операції присвоєння для змінних типу вказівник. Пам`ять, яку займає динамічна змінна. Виділення динамічної пам`яті. Звільнення пам`яті. Чотири способи звільнення динамічної пам`яті. Різниця між ними.

Динамічні структури даних. Стандартні функції обробки динамічної області. Процедура New – призначення, виділення пам`яті. Процедура Dispose. Робота з структурами даних. Лінійні структури, структури дерева. Інформаційна частина. Посилання на наступний елемент.

Об’єктно-орієнтоване програмування. Загальні відомості про об’єктно-орієнтоване програмування. Об’єкти. Правила. Спадкування. Принципи ООП. Методи. Визначення методів. Ініціалізація полів. Поля даних і формальні параметри. Приховування даних в об’єктах. Директиви Private, Public.

Інкапсуляція. Перевизначення функцій. Спадкування статичних методів. Проблеми зв’язані з статичними методами. Віртуальні методи. Поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування. Сумісність типів між екземплярами об’єктів. Сумісність типів між вказівниками на екземплярами об’єктів. Сумісність типів між формальними і фактичними параметрами. Створення віртуальних методів. Таблиця віртуальних методів. Динамічні об’єкти.

Способи розміщення об’єктів в динамічній пам’яті. Особливості видалення об’єктів з динамічної пам’яті. Конструктори і деструктори.

Динамічні методи. Опис, переваги, недоліки динамічних методів. Внутрішнє представлення об’єктів. Поля об’єктів. Поле ТВМ. Схема таблиць віртуальних методів. Таблиця динамічних методів. Схема таблиць віртуальних методів і динамічних методів. Структура, розмір, поля таблиць віртуальних і динамічних методів.

2 Мова програмування С

Основи мови С. Етапи створення програм на мові С. Файли об’єктного коду. Виконувані файли, бібліотеки. Компілятори і компонувальники. Структура програми мови С. Заголовок файла. Головна функція, коментарі. Елементи синтаксису. Вибір імені змінної. Оператор повернення.

Формат програми. Документування. Прототипи. Ключові слова і зарезервовані ідентифікатори. Представлення даних в мові С. Ключові слова для опису типів даних. Цілочисельні дані і дані з плаваючою крапкою.

Фундаментальні операції. Операції присвоювання. Піднесення до степеня. Операції інкременту та декременту. Функції і аргументи. Цикл while. Цикл з лічильником. Операція декременту та інкременту в циклі for. Операції присвоювання. Цикл з післяумовою: do while. Оператор розгалуження if. Символьні функції. Логічні дії. Умовна операція: ? Оператор continue. Оператор break.

Поняття функції в мові С. Визначення функції з аргументами. Повернення значення функції за допомогою оператора return. Функції із змінним числом параметрів. Функція main(). Типи функцій. Рекурсія в мові С.

Поняття масиву. Ініціалізація. Присвоєння величин масивів. Багатовимірні масиви. Задання двохвимірного масиву. Додаткові розмірності. Функції, масиви і вказівники. Оголошення параметрів масиву. Застосування аргументів вказівника. Операції з вказівниками. Захист вмісту масивів. Модифікатор const. Вказівники і багатовимірні масиви. Сумісність вказівників. Масиви змінної довжини. Складні літери.

Символьні рядки і рядкові функції. Визначення рядків в середині програми. Масиви символьних рядків та ініціалізація. Символьні і рядкові масиви. Вказівники і рядки. Введення рядків. Створення області зберігання. Виведення рядків. Створення власних функцій. Рядкові функції. Перетворення рядків в числа.

Класи зберігання. Область видимості. Автоматичні змінні. Регістерні змінні. Статичні змінні із внутрішнім зв’язуванням.

Програми, створені на базі декількох файлів. Специфікатори класу зберігання. Класи зберігання і функції. Вибір класу зберігання. Розподілена пам’ять. Динамічний розподіл пам’яті.Файлове введення / виведення. Стандартні файли. Довільний доступ до файлів функції стандартного доступу. Бінарне введення / виведення.

Структури та інші форми даних. Оголошення структури. Опис змінних структур. Ініціалізація структури. Доступ до елементів структури. Масиви структур. Оголошення масиву структур.Вкладені структури. Вказівники на структури. Передача функціям інформації про структури.

Література 1. Алексеев Е.Р. Free Pascal и Lazarus: Учебник по программированию / Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В.   ALT Linux: ДМК-пресс, 2010. – 440 с.

 2. Мансуров К.Т. Название: Основы программирования в среде Lazarus / Мансуров К.Т.   Интернет-издание, 2010. – 772 с.

 3. Огнева М.В. Turbo Pascal: Первые шаги / Огнева М.В., Кудрина Е.В.   Научная книга, 2008. – 100 с.

 4. Павловская Т. Программирование на языке высокого уровня: Теория и практика / Павловская Т. – Питер, 2010. – 464 с.

 5. Меженный О.А. Самоучитель TURBO PASCAL / Меженный О.А. – Вильямс, 2008. – 330 с.

 6. Зубок Д.А. Основы программирования в среде TURBO PASCAL / Зубок Д.А., Маятин А.В., Краснов С.В.; [учбовий посібник].   СПбГУ ИТМО, 2009.   69 с.

 7. Зеленяк О.П. Современный задачник по Турбо Паскалю / Зеленяк О.П.   ДМК Пресс, 2012. – 320 с.

 8. Андреева Т.А. Программирование на языке Pascal / Андреева Т.А.   Интернет-университет информационных технологий Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 234 с.

 9. Культин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi / Культин Н.Б.   БХВ-Петербург, 2012. – 400 с. – (От алгоритма до работающей программы; Язык программирования Turbo Pascal; Работа с файлами и графикой и др.) (Изд. 3-е, перераб).

 10. Лукин С.Н. Turbo Pascal 7.0: самоучитель для начинающих / Лукин С.Н.   Диалог-МИФИ, 2011. – 384 с.

 11. Абрамов В. Г. Введение в язык Паскаль / Абрамов В. Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. – КноРус, 2011. – 384 с.

 12. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Практика программирования / Фаронов В.В. – КноРус, 2011. – 415 с.

 13. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Учебный курс / Фаронов В.В. – КноРус, 2011. – 368 с.

 14. Тарануха Н.А. Обучение программированию. Язык Pascal / Тарануха Н.А., Бурменский А.Д., Гринкруг Л.С.   Солон-Пресс, 2009. – 384 с.

 15. Чиртик А. Программирование на C++ [Трюки и эффекты] / Чиртик А. – Питер, 2010. – 352 с.

 16. Флёнов М.Е. Библия Delphi / Библия Delphi.   БХВ-Петербург, 2011. – 674 с. [3-е издание].

 17. Парижский С.М. Delphi. Только практика / Парижский С.М.   МК-Прес, 2005. – 208 с.

 18. Магда Ю.С. Программирование последовательных интерфейсов / Магда Ю.С.   БХВ-Петербург, 2009. – 304 с.

 19. Осипов Д. Графика в проектах Delphi / Осипов Д.   Символ-Плюс, 2008. – 648 с.

 20. Фаронов В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: підруч [для студ. вищ. навч. закл.] / Фаронов В. – Питер, 2011. – 640 с.

 21. Алексеев Е.Р. Самоучитель по программированию на Free Pascal и Lazarus / Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В.   ДонНТУ УНИТЕХ, 2011. – 503 с.

 22. Смирнов С.И. Уроки программирования: Pascal – Delphi / Смирнов С.И.   Красноярск, 2011. – 100 с.

 23. Кудрявцев А.С. Программирование в Delphi. Учебное пособие / Кудрявцев А.С.   ГОУВПО СПбГТУРП, 2011. – 102 с.

 24. Рубанцев В. Delphi в примерах, играх и программах / Рубанцев В.   Я + R, 2011. – 418 с.

 25. Шейкер Т.Д. Разработка приложений баз данных в системе Delphi / Шейкер Т.Д. – ДВГТУ, 2009. – 138 с.

 26. Григорьев А.Б. О чем не пишут в книгах по Delphi / Григорьев А.Б.   БХВ-Петербург, 2008. – 576 с.

 27. Cantu M. Delphi 2009 Handbook [2-е видання]/ Marco Cantu. – CreateSpace, 2008. – 400 с.

 28. Брайан У. Керниган, Деннис М. Ритчи Язык программирования C. – М.: Диалектика-Вильямс. – 2012. – 304 с.

 29. Стивен Прата Язык программирования C (Си). Лекции и упражнения. 5-е издание. – М.: Диалектика-Вильямс. – 2012. – 960 с.

 30. Глибовець А.М., Глибовець М.М., Проценко В.С. Практикум з мови програмування Ci: навч. посіб.-К.:ВД "Києво-Могилянська академія". - 2010. - 209с.

 31. Програмування мовою С[Текст]:навч. посіб.-Львів:Оріяна-Нова.-2006.-432с.

 32. Полубенцева М. C/C++. Процедурное программирование. СПб.: BHV. – 2008. – 448 с.

 33. Костюкова Н.И., Калинина Н.А. Язык Си и особенности работы с ним. Учебное пособие. М.: Интуит. – 2008. – 207 с.

 34. Подбельский Вадим, Фомин Сергей Курс программирования на языке Си. М.: ДМК. – 2012. – 384 с.

 35. Культин Н. C/C++ в задачах и примерах. СПб.: BHV.- 2012. – 368 с.

 36. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. СПб.: Питер. – 2013. – 464 с.

 37. Стефан Кочан Программирование на языке С, 3-е издание. М.: Вильямс. – 2007. – 564 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка