Програма фахового іспиту для вступу на окр «Спеціаліст», спеціальності «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»Скачати 97.07 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір97.07 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________ С.А. Матюх

«____» ___________ 2016 р.

ПРОГРАМА


фахового іспиту для вступу на ОКР «Спеціаліст»,

спеціальності «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

на базі ОКР «Бакалавр»

Схвалено на засіданні кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання, протокол № 7 від « 22 » лютого 2016 р.


Зав. кафедри теорії та методики ТПН ______________ І.Є. Каньковський
Програма розглянута та схвалена на засіданні Вченої (методичної ради) гуманітарно-педагогічного факультету, протокол № ___ від ________ 2016 р.
Голова Вченої (методичної) ради __________________ Л.Л. Станіславова

Хмельницький – 2016Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва
Конструкторська підготовка виробництва. Загальна структура художньо-конструкторських бюро підприємства. Етапи конструкторської підготовки до запуску нових моделей одягу в виробництво. Зміст проектно-конструкторської документації. Побудова креслень лекал деталей швейних виробів. Класифікація лекал. Розрахунок сумарних технологічних припусків. Побудова креслень лекал основних деталей конструкції швейного виробу. Оформлення контурів лекал. Побудова креслень похідних лекал. Побудова креслень похідних лекал прокладок та допоміжних лекал. Технічні вимоги до оформлення лекал. Правила та зміст пакету конструкторсько-технологічної документації на виготовлення швейного виробу.

Градація лекал деталей одягу. Основні принципи та способи градації. Типові схеми градації лекал. Принципи градації лекал деталей одягу нетипових конструкцій.

Класифікація дефектів швейних виробів та способи їх усунення. Класифікація дефектів одягу. Конструктивні дефекти одягу. Балансові порушення в одязі. Динамічна невідповідність. Технологічні дефекти одягу.
Література:

1. А.Л. Славінська. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Хм: ТУП, 2002. – 142 с.

2. А.Л. Славінська. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: Навчальний посібник. – 3-е вид. – Хм: ТУП, 2002. – 142 с.

3. Н.Г. Савчук, С.М. Березенко, М.П. Березенко. Квалітологія швейного виробництва: Підручник. – К: Арістей, 2006. – 464 с.

4. Е.Б. Коблякова. Конструирование одежды с элементами САПР. – М: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

5. Е.Б. Коблякова. Лаборатрный практикум по конструированию одежды с элементами САПР. – М: Легпромбытиздат, 1992. – 320 с.


Художнє проектування костюма
Основи художнього проектування одягу. Основні поняття і термінологія в проектуванні одягу. Одяг, костюм та їх функції. Структура та закономірності розвитку моди.

Композиція. Основні закони та правила композиції в проектуванні одягу. Фігура людини як об’єкт проектування.

Основні положення формотворення виробів. Форма костюму. Силует – площинна проекція форми. Формоутворюючі лінії в костюмі. Пластичні якості швейних матеріалів і форма костюма.

Засоби гармонізації форми художніх виробів. Симетрія і асиметрія. Види пропорцій. «Гармонія» та «гармонізація костюму».

Принципи художнього оформлення одягу. Фактура та декоративні властивості поверхні форми. Декоративні якості тканин та інших матеріалів. Види декоративного оздоблення в одязі.

Системи проектування одягу. Характеристика етапів проектування одягу.
Література:

1. Бердник Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 325с.

2. Т. О. Бердник. Моделирование и художественное оформление одежды: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 352 с.

3. Пармон Ф. М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.

4. Е.Б. Коблякова. Конструирование одежды с элементами САПР. – М: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

5. Радкевич В. О. Моделювання одягу: Підручник. – К.: «Вікторія». – 2000. – 352 с.

6. Шевнюк О. Л. Історія костюма: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 375 с.

7. Культура і побут населення України: Навч. Посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 232 с.

8. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма.- К.: Либiдь, 1996. - 176с.

9. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. – 2-ге вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 160с.


Конструювання швейних виробів
Вихідні дані для проектування одягу. Загальні відомості про одяг. Показники якості і вимоги до одягу. Розмірна типологія населення. Характеристика розмірів, форми і конструкції одягу. Характеристика розмірів, форм і конструкції одягу. Конструктивні прибавки. Технологічні припуски. Елементи формоутворення в одязі. Конструктивно-декоративні лінії в одязі.

Методи конструювання первинних креслень розгорток деталей одягу. Основні положення методик конструювання деталей одягу різноманітних конструктивних рішень для споживачів різних статевовікових груп. Етапи побудови первинних креслень поясних та плечових виробів. Конструктивні схеми креслень конструкцій плечових і поясних виробів. Методи розробки конструкцій нових моделей одягу з використанням базових основ. Етапи розробки конструкції нової моделі одягу. Аналіз моделі. Критерії підбору відповідної базової конструкції, її уточнення та внесення до неї модельних особливостей. Види та прийоми конструктивного моделювання.

Типове проектування одягу. Послідовність розробки конструкцій нових моделей при типовому проектуванні. Уніфікація конструкцій типових моделей; методи оцінювання рівня уніфікації конструкцій. Принципи модульного проектування конструкцій одягу. Проектування нових моделей раціональними асортиментними серіями (РАС). Технологічність конструкції. Економічність проектованих моделей.
Література:

 1. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов/ Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др.; Под ред.Е.Б. Кобляковой. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

 2. Сушан А.Т. Інженерне проектування швейних виробів: Навчальний посібник.-К.: Арістей, 2005. - 172с.

 3. Патлашенко О.А. Конструювання одягу: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2007. – 208 с.

 4. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 480 с.

 5. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды (2-е изд.)/Серия «Высшее профессиональное образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 480 с.

 6. Конструирование одежды: Учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т.Труханова. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2001. – 496 с.

 7. Конструктивное моделирование одежды: /А.И.Мартынова, Е.Г.Андреева – М.: МГАЛП, 2002. – 216с.

 8. Дунаевская Г.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. – М.: Легкая индустрия, 1980.


Виробництво швейних виробів
Основи технології одягу. Класифікація стібків, строчок та швів згідно нормативно-технічної документації, умовне позначення їх та графічне зображення. Характеристика та технологічні параметри строчок. Загальні принципи утворення машинних стібків. Основні етапи процесу утворення машинних стібків. Робочі органи швейних машин човникових і ланцюгових стібків, їх роль в процесі утворення стібків. Процеси утворення машинних стібків. Процеси утворення машинних двониткових човникових стібків. Процеси утворення однониткових ланцюгових стібків (краєобметувального, зшивного та потайного). Процес утворення ланцюгових двониткових стібків зшивної строчки. Процеси утворення двониткових і трьохниткових краєобметувальних стібків. Загальна характеристика і застосування швейних машин. Призначення, мета та фізична суть волого-теплового оброблення (ВТО) швейних виробів. Параметри ВТО та їх роль. Види та операції ВТО. Клейове з’єднання деталей швейних виробів. Суть клейового процесу з’єднання. Види клеїв та способи їх використання для виготовлення швейних виробів. Обладнання, що використовується для отримання клейових з’єднань. Зварювання термопластичних матеріалів. Суть і способи зварювання матеріалів. Термінологія ниткових з’єднань та волого-теплового оброблення швейних виробів згідно ДСТУ 2162-93.

Процеси виготовлення швейних виробів. Загальна характеристика технологічного процесу виготовлення легкого і верхнього плечового одягу. Технологічний процес обробки кишень у легкому і верхньому одязі. Технологічний процес обробки бортів у легкому і верхньому одязі. Технологічний процес обробки рукавів різної конструкції у легкому і верхньому одязі. Технологічний процес обробки комірів і з’єднання їх з горловиною у жіночому і чоловічому легкому і верхньому одязі. Технологічний процес виготовлення жіночого і чоловічого поясного одягу. Технологічний процес обробки підкладки і з'єднання її з виробом.

Процеси виготовлення швейних виробів з різних матеріалів. Особливості технологічного процесу виготовлення верхнього одягу із натурального і штучного хутра. Особливості технологічного процесу виготовлення виробів із штучної і натуральної шкіри. Особливості технологічного процесу виготовлення верхнього одягу із матеріалів, які містять синтетичні волокна. Особливості технологічного процесу виготовлення верхнього одягу із трикотажних полотен. Методи обробки основних деталей та вузлів виробу. Особливості технології виготовлення корсетних виробів. Характеристика обладнання, що застосовується.

Підготовчо-розкрійне виробництво. Основні стадії підготовчо-розкрійного виробництва. Нормування витрат матеріалів. Характеристика способів вимірювання площі лекал. Види розкладок лекал, вимоги до їх виконання. Способи зберігання матеріалів та засоби транспортування їх в цеху. Зміст технологічних операцій цехів підготовчо-розкрійного виробництва.
Література:

 1. Савостицкий А.В. и др. Технология швейных изделий.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

 2. Першина Л.Ф. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1991.

 3. Мельник П.В. та ін. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та організації технологічних процесів виготовлення швейних виробів: Навч. посібник.- К.: ВТФ «Перун», 1997.

 4. Амирова Э.К. и др. Технология швейного производства. – М.: издательский центр «Академия», 2006.

 5. Сафронова И.В., Галынкер И.И. механическая технология производства одежды.- М.: Легкая индустрия, 1977.

 6. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий.- М: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

 7. Галынкер И.И. и др. Справочник по подготовке и раскрою материалов при производстве одежды. – М.: Легкая индустрия, 1980.

 8. Голичков С.В. Технология одежды из меха. – М.: Легкая индустрия, 1974.

 9. Антипова А.И. Конструирование и технология корсетных изделий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

 10. ДСТУ 2162-93. Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1993.

 11. ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і термінологія (ISO 4916-1991, IDT).

Матеріалознавство
Текстильні волокна та їх властивості. Загальні відомості про волокна. Класифікація волокон. Основні властивості волокон: механічні, фізичні, хімічні. Будова, різновиди та властивості натуральних волокна. Процес виробництва хімічних волокон. Будова, різновиди та властивості хімічних волокон.

Прядильне та ткацьке виробництво. Пряжа та текстильні нитки. Поняття про пряжу та прядіння. Основні види пряжі. Основні види текстильних ниток. Основні властивості пряжі та ниток. Дефекти пряжі та ниток. Процес ткацтва. Ткацькі дефекти. Оздоблення тканин різного волокнистого складу. Спеціальні види оздоблення тканин. Дефекти фарбування та друкування. Склад тканин. Методи визначення волокнистого складу тканин. Будова тканин. Класифікація ткацьких переплетень. Структура лицьової та зворотної сторін тканин.

Властивості та асортимент тканин. Властивості тканин. Геометричні, механічні, фізичні. Сортність тканин. Загальний порядок визначення сорту тканин. Особливості визначення сорту тканин різного волокнистого складу. Асортимент тканин. Білизняні тканини, тканини для суконь та сорочок, костюмні тканини, пальтові тканини, плащові та курткові тканини.

Асортимент матеріалів для виготовлення одягу. Види, будова та властивості натуральної і штучної шкіри. Загальні відомості про будову, отримання та властивості трикотажних полотен. Полотна для білизни та виробів верхнього трикотажу. Загальні відомості про будову та способи отримання нетканих полотен. Асортимент та властивості підкладкових тканин. Асортимент, будова та властивості прокладкових матеріалів. Утеплювальні матеріали. Асортимент, будова та властивості швейних ниток. Виробництво і асортимент ниток різного волокнистого складу. Асортимент оздоблювальних матеріалів. Асортимент та призначення фурнітури. Вибір матеріалів для пакету швейного виробу та його обґрунтування.
Література:

1. Бузов Б.А. и др. Материаловедение швейного производства. – М.: «Легкая индустрия». – 1986.

2. Бузов Б.А. и др. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1991 – 432с.

3. Радкевич В.О. Матеріалознавство швейного виробництва. – К.: «Вища школа», 1995 – 95с.


Проектування швейного виробництва
Проектування технологічних процесів основних виробничих цехів. Типи швейних підприємств. Індивідуальне та масове виготовлення одягу. Схема вантажопотоку фабрики.

Розрахунки вихідних даних для проектування швейного, підготовчого, розкрійного та експериментального цехів. Технологічні розрахунки швейного, підготовчого, розкрійного та експериментального цехів. Вимоги до планування робочих місць швейного, підготовчого, розкрійного та експериментального цехів.Типова методика складання схем розподілу праці. Класифікація потоків. Етапи проектування потоків. Вибір моделей, методів обробки. Попередній розрахунок потоків. Умови комплектування організаційних операцій. Основні і додаткові вимоги. Розробка організаційно-технологічної схеми потоку. Аналіз схеми розподілу праці. ТЕП потоку. Планування робочих місць в швейному потоці.
Література:

 1. Воронкова Т.Ю. Проектирования швейных предприятий. Технологические процессы пошива одежды на предприятиях сервиса. - М.: Форум: Инфра-М, 2011. – 128 с.

 2. Афанасьева А.И., Делль Р.А., Илларионова Т.И., Серова Т.М. Современные формы и методы проектирования швейного производства. – М.: Московский государственный университет дизайна и технологии, 2004. – 288 с.

 3. Голубкова В.Т., Филимоненкова Р.Н., Шайдоров М.А. и др. Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий. – Мн.: Вышэйшая школа, 2002. – 206 с.

 4. Муригин В.Е., Чаленко Е.А. Основы функционирования технологических процессов швейного производства. М.: Компания Спутник, 2001. – 300 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка