Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістрСкачати 398.19 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації24.11.2016
Розмір398.19 Kb.
1   2

Суспільно-географічне прогнозування

Предмет, метод, об'єкти і наукові основи прогнозування. Поняття про економічне прогнозування та його суть. Наукові основи прогнозування і типологія прогнозів. Функції прогнозування і стадії наукового аналізу. Метод економічного і соціального прогнозування як наукової дисципліни. Загальні наукові методи дослідження. Специфічні підходи і метоли економічного прогнозу. Прогностичні функції законів Всесвіту, загальних і специфічних. Об'єктивна істинність прогнозування і її критерії. Функції і моделі суспільного прогнозування. Класифікація методів прогнозування. Методи колективної експертної оцінки. Методи прогнозної екстраполяції. Поняття про методи регулювання і моделі прогнозування. Організаційні форми і органи економічного прогнозування. Система суспільного прогнозування. Економічне прогнозування. Структура економічного прогнозу. Коротка характеристика основних концепцій криз. Класифікація соціальних криз та їхня характеристика. Сучасна криза українського суспільства.Географічне прогнозування

Моделювання та прогнозування соціально-екологічних процесів. Поняття моделювання і його основні види. Основні глобальні моделі розвитку соціоекосистеми. Принципи і завдання моделювання. Поняття прогнозування, його основні функції і напрямки. Суть системи економічного і соціального прогнозування. Прогнози природних ресурсів. Прогнози соціального розвитку та демографічні. Комплексне прогнозування в системі суспільство-оточуюче середовище ,,Основні принципи соціального та економічного прогнозування. Географічне прогнозування і його прогностичні принципи. Соціальне передбачений: види. типи, методи. Функції прогнозування. Моделі соціально-економічного прогнозування. Методи, підходи її закони соціально-економічного прогнозування: приклади сучасних катастроф, криз; моделі світової системи; криза міжнародної системи; модель стійкості системи. Досвід прогнозування розвитку природно - ресурсного потенціалу України.


Розселення населення

Розселення і його форми. Основні типи населених пунктів. Природно-ресурсні можливості території як чинник формування та розвитку розселення населення. Вплив соціально-економічних чинників на розміщення населення. Методи дослідження розселення. Міста як опорні центри розселення. Територіальні системи розселення. Проблеми урбанізації. Сільське розселення. Районування розселення. Регіональна політика та концепція розселення.Географія населення з основами демографії

Природно-географічні передумови походження первісної людини та її розселення. Проблеми антропогенезу. Прабатьківщина людини. Міграції пралюдини та первісної людини. Облік населення. Чисельність населення та його динаміка. Відтворення населення та його історичні типи. Концепція демографічного переходу. Демографічні революції. Покійники народжуваності. Загальна характеристика рівня народжуваності у світі, регіональний огляд народжуваності. Динаміка народжуваності в Україні. її територіальні відміни. Смертність і тривалість життя. Територіально-часова диференціація демографічної ситуації в світі, Україні. Статево-вікова структура населення. Регіональний огляд статево-вікової структури населення світу, України. Міграції населення: причини, види, функції. Історичні особливості міграцій населення. Сучасні міграції населення світу. Географія міграцій населення України (.масштаби, напрямки, проблеми). Поняття про трудовий потенціал суспільства. Структура зайнятості економічно активного населення. Трудові ресурси України і особливості їх зайнятості. Проблема безробіття. Політика народонаселення і демографічна політика.Географія сфери послуг

Сутність послуг. Класифікація послуг. Класифікація методів дослідження у сфері послуг. Сегментація ринку послуг. Аналіз конкурентного середовища. Методи аналізу і прогнозування попиту на послуги. Оцінка і прогнозування попиту у роздрібній торгівлі. Оцінка якості торгівельного обслуговування споживачів. Класифікація сервісу технічно складних товарів. Характеристика допродажного і післяпродажного сервісу. Визначення потреби у сервісі. Основні показники підприємств громадського харчування. Прогнозування попиту на пропозицію та послуги підприємства громадського харчування. Стратегія ціноутворення ресторану. Поняття і показники готельного господарства. Стратегія ціноутворення ринку гостинності. Терміни туристичної діяльності. Структура туристичного ринку. Сутність побутового обслуговування. Порядок надання побутових послуг в Україні. Аналіз і прогнозування попиту населення на побутові послуги. Поняття консалтингових послуг. Сегментація ринку консалтингових послуг в Україні. Вимоги споживачів до послуг консалтингових фірм. Цінова політика на ринку консалтингових послуг.Політична географія

Держава, як форма політичної організації суспільства. Функції держави. Державні закони. Конституція. Форми державного правління. Монархія. Конституційна монархія. Республіка. Президентська республіка. Парламентська республіка. Політичні режими. Тоталітаризм. Авторитаризм. Демократичний політичний режим. Ознаки демократичного режиму. Правова держава. Форми державного ладу. Форми державного устрою. Унітарна держава. Принцип федералізму. Федеративна держава. Конфедерація. Політичні партії. Типологія політичних партій. Функції політичної партії. Партія і парламент. Типологія політичних систем. Політична замученість. Політичні вибори. Референдум. Політичний протест. Етапи формування політичної карти світу.Конструктивна географія

Роль географії на сучасному етапі розвитку природи і суспільства та її основні завдання в інформаційному суспільстві у межах пострадянського простору. Розвиток географії в інформаційному просторі. Сучасна парадигма географії.

Теоретико-методологічні підходи у дослідженні природничих наук, в тому числі і в географії. Загальні теоретичні питання методології, методики і методів дослідження природи Землі, в тому числі й географічних досліджень. Еволюція методів географічних досліджень.

Конструктивна географія у системі географічних наук, її предмет і об'єкт вивчення, історія становлення та основні проблеми. Причини виникнення, історія становлення та еволюція визначень конструктивної географії. Структура конструктивної географії, предмет і об'єкт її досліджень та основні проблеми. Конструктивно-географічні дослідження в ландшафтознавстві і в екологічній безпеці.

Конструктивно-географічні напрями раціонального природокористування у зв'язку з розвитком мінерально-сировинної бази України. Сучасні мінерально-сировинні ресурси України та необхідність їх конструктивно-географічного вивчення. Конструктивно-географічні дослідження мінерально сировинних ресурсів регіону на базі природничих економіко -географічних, соціально-географічних та еколого-географічних досліджень.

Проблеми взаємодії суспільства і природи на різних етапах їх розвитку. Етапи взаємодії суспільства і природи та її сучасні напрямки. Природні умови і природні ресурси та географічний кадастр природних ресурсів. ПРП і ресурсні цикли у системі раціонального природокористування. Загальна характеристика мінеральних, водних, земельних, біологічних і кліматичних ресурсів

Конструктивно-географічні проблеми моніторингу природного середовища у системі раціонального природокористування. Поняття моніторингу, його види і рівні. Забруднення довкілля, його види і засоби протидії. Руйнівні стихійні природні явища; методи їх попередження і прогнозування.

Конструктивно-географічні проблеми територіальної організації виробництва і населення. Наукове обґрунтування та науково-методичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Географічні дослідження та обґрунтування схем раціонального планування сільських і міських територій. Природно-господарські територіальні агроландшафтні і водогосподарські системи, особливості їх організації, функціонування і моделювання. Поняття про меліоративну географію та меліоративні системи.Етнографія України

Предмет, теоретичні основи, методи дослідження. Структура і завдання курсу. Етноси і етнічні процеси в сучасному світі. Етнічний склад і розміщення населення України. Географія української діаспори. Чисельність населення і його динаміка. Загальна характеристика динаміки чисельності населення світу. Динаміка чисельності в окремих регіонах. Динаміка чисельності населення України. Народжуваність. Показники народжуваності і загальна характеристика рівня народжуваності у світі. Регіональний огляд народжуваності. Динаміка народжуваності в Україні. Територіальні відміни. Шлюбно-сімейний склад населення. Шлюби (регіональний огляд). Типи сімей (регіональний огляд). Шлюбно-сімейний склад населення України. Смертність і тривалість життя (регіональний огляд). Регіональні особливості природного приросту і відтворення населення. Поняття «природний приріст» населення, «демографічним вибух». Типи відтворення населення. Регіональні відміни природного приросту населення. Динаміка і територіальні відмінності природного приросту населення в Україні. Статево-вікова структура населення. Структура населення за статтю (регіональний огляд). Вікова структури населення (регіональний огляд). Статево-вікова структура населення України. Міграції населення. Види міграцій. Географія міграцій населення світу. Міграції населення України.


Соціально-економічне картографування

Картографування населення. Типи карт. Картографування розміщення населення і населеності території. Показники і способи зображення. Картографування типів поселень і розселення. Картографування складу і відтворення населення. Карти міграцій населення. Етнографічні карти. Карти трудових ресурсів і їх використання. Карти потенціалу поля розселення.Географічні інформаційні системи

Загальні принципи організації і функціонування ГІС. Визначення, структура і функції ГІС. Апаратні засоби ГІС. Організаційні аспекти ГІС. Основні етапи розвитку геоінформаційної технології.

Дані в геоінформаційних системах. Дані ГІС і реальна дійсність. Способи формалізації просторової інформації. Представлення атрибутної інформації в ГІС. Джерела, стандарти і формати даних. Введення даних. Висновок і представлення інформації,

Метоли аналізу в ГІС. Картометричні операції. Просторово-часова статистика. Основні напрями розширення аналітичних можливостей ГІС. Сучасні ГІС-пакети: приклали. Загальна характеристика, призначення і застосування ГІС-пакетів.

Прикладні аспекти ГІС – технології. Тематичне картографування. ГІС і цифрова картографія. Можливості тематичного картографування в ГІС. Електронні тематичні атласи. Кадастрові системи. Досвід розробки і впровадження автоматизованих кадастрових систем. Геоекологічний моніторинг на базі ГІС. Соціально-демографічний моніторинг на базі ГІС. Моделювання і ГІС-технологія. Експертні системи і системи підтримки рішень. Технології штучного інтелекту: короткий огляд. ГІС і просторові системи підтримки рішень.
Рекреаційна географія

Вступ. Теоретичні аспекти рекреаційної географії. Предмет, ціль і завдання курсу. Об'єкт і предмет рекреаційної географії. Методологічні основи рекреаційної географії. Еволюція освоєння територій, географічне пізнання і розвиток рекреаційної географії як наукової дисципліни. Основні терміни і поняття рекреаційної географії. Місце рекреаційної географії в системі географічних наук. Історія рекреаційної географії. Дослідження просторово-часової динаміки рекреаційної поведінки людей. Рекреаційне районоутворення і районування. Геополітичний фактор в рекреаційній географії. Екологічні проблеми рекреаційної діяльності і освоєння територій. Образи простору, стандарти і переваги рекреаційної діяльності. Рекреаційне країнознавство. Перспективи розвитку рекреаційної географії.


Основна Література

 1. Активные методы и формы обучения географии: Метод. рекомендации / Сост. Г. В. Володина и др.– М., 1988.

 2. Антонов В.С.Короткий курс загальної метеорології. Навчальний посібник. -Чернівці: Рута, 2004. - 336 с.

 3. Анучин В.А. Теоретические основы географии. – М.: Мысль, 1972.

 4. Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г. Землезнавство. - К.: Либідь, 2000. - 464 с.

 5. Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии.– М., 1990.

 6. Бейкер Д. История географических открытий и исследований. – М., 1950.

 7. Берлянт А.М. Картографическая грамотность и географическое образование: проблемы переориентации. // География в школе. – 1990. - № 2. – С. 28-31.

 8. Біленко Д.К. Основи геології та мінералогії. Вид. 3-тє. К.: Вища школа, 1973.

 9. Білокриницький С.М. Топографія і геодезія. Частина 1. Методичний посібник / С.М. Білокриницький. – Чернівці: Рута, 2001.

 10. Винокур І. С., Телєгін Д.Я.. Археологія України: Підручник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 480 с.

 11. Власова Т.В. Физическая география материков. – М., 1976. – Ч.1, 2.

 12. Воропай Л.І. Досвід проведення історико-географічних досліджень // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Вища школа, 1976. – Вип. 15. – С. 16-21.

 13. Второв П. П., Дроздов М. М. Біогеографія. - К.: Вища школа, 1982.

 14. Галай И.П., Жучкевич В.А., Рылюк Г.Я. Физическая география материков и океанов. – Мн.: Университетское. Ч.2., 1988. – 366 с.

 15. География в системе наук. – Л.: Наука, 1987.

 16. Географія Чернівецької області / Навчальний посібник за ред. проф. Я.І. Жупанського. Чернівці, УОЧДОА, 1993. – 192 с.

 17. Геоекологические подходы к проектированию природно-технических систем: Курс лекций. М.: ИГ АН УССР, 1985. –235 с.

 18. Геренчук К.И., Боков В.А., Черванев И.Г. Общее землеведение. - М.: Высшая школа, 1984. - 255 с.

 19. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов. Изд. МГУ, 1964.

 20. Гольденберг Л.А. Развитие отечественной исторической картографии // Вопросы истории. – 1974. – № 7. – С. 33-48.

 21. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. - К.; Либідь, 1993.-224 с.

 22. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: Місце і простір: Монографія у 2-ох т. - К.: «Київський університет», 2005. – Т.1. – 431 с., Т.2. – 503 с.

 23. Гудзеляк І. Географія населення. Навчальний посібник / Гудзеляк Ірина. – Львів, 2008. – 232 с.

 24. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 528 с.

 25. Гуржій І.О., Молодчиков О.В. Стан і завдання історико-географічних досліджень на Україні // Український історико-географічний збірник. – К.: Наук. думка, 1971. – Вип. 1. – С. 3-33.

 26. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник. - Київ: НКМ ВО, 1992. -60с.

 27. Гуцуляк В.,М. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с.

 28. Гуцуляк В.М. Геохімія ландшафту. Чернівці: Рута, 1994.

 29. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.

 30. Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 2005.-124с.

 31. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. – 292с.

 32. Дж. Ханвелл, М. Ньюсон. Методи географических исследований.

 33. Дністрянський М.С. Етногеографія України. – Львів: Видавнич. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

 34. Добровольский В.В., Урусевская И.С. География почв. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1984.

 35. Дутчак М. В. Геоморфолгія. Методичні вказівки. –Чернівці: ЧДУ, 1997.

 36. Ерамов Р.А. Физическая география Европы. – М., 1973. – 376 с.

 37. Ерамов Р.А. Физическая география Зарубежной Европы. – М: Мысль, 1973. – 320 с.

 38. Жупанський Я.І. Географічні відомості і географія в Україні в давні часи: конспект лекцій. – Чернівці: ЧДУ, 1992.

 39. Жупанський Я.І. Географія в Україні в нові часи: конспект лекцій. – Чернівці: ЧДУ, 1993.

 40. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1997.

 41. Жучкевич В.А., Лавринович М.В. Физическая география материков и океанов. – Мн.: Университеткое. Ч.1, 1986. – 222 с.

 42. Заставецька О. В. Географія населення України. Навчальний посібник / Заставецька О. В., Заставецький Б. І., Ткач Д. В. – Тернопіль, 2003. – 149 с.

 43. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

 44. Игнатьев Г.М. Северная Америка. – М., 1965. – 346 с.

 45. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.:Наука, 1980. - 222с.

 46. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование: Учеб. пособие.М.: Высш. шк., 1991.

 47. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – 1Изд-во Ленинградского у-та, 1976.-152с.

 48. І.М.Овчаренко, О.В.Заставецька, Б.І. Заставецький. Вивчення своєї області в курсах шкільної географії (Методичні рекомендації для учителів географії) – Тернопіль, 1988. – 69с. Джаман В.О, Костащук І.І. Національна структура населення етноконтактних зон: монографія / В.О.Джаман, І.І.Костащук – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 288с.

 49. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с.

 50. Клечек Й., Якеш П. Вселенная и Земля. Изд. На рус. Яз. Прага, Артия, 1986.

 51. Климатология / Дроздов. О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н., Смекалова Л.К., Школьный Е.П. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с.

 52. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: Высшая школа, 1991.

 53. Криволуцкий А.Е. Голубая планета: (Земля среди планет. Географ. аспект). – М.: Мысль, 1984. – 335 с.

 54. Круль В. Краєзнавство: матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання /За ред. Я. Жупанського. – Чернівці: Рута, 1998. – 158 с.

 55. Круль В.П. Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій /За ред. Я.І. Жупанського. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 107 с.

 56. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 1. – Чернівці: Рута, 2001. – 88 с.

 57. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 2. – Чернівці: Рута, 2002. – 88 с.

 58. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2003. – 88 с.

 59. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

 60. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

 61. Кукурудза С. І. Біогеографія: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.

 62. Леме Ж. Основы биогеографии. - М.: Прогресс, 1976.

 63. Леонтьев О. К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. –М.: Высш. шк.1979.

 64. Магидович И.П. История открытия и исследования Центральной и Южной Америки. – М., 1965.

 65. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. – М.: Просвещение,1967.

 66. Магидович И.П., Магидович В.И. История открытия и исследования Европы. – М.: Мысль, 1970.

 67. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: т. 1. Географические открытия народов Древнего мира и средневековья (до плаваний Колумба). – М.: Просвещение, 1982; т. 2. Великие географические открытия (конец ХV – середина ХVІІ вв.) – М.: Просвещение, 1983; т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина ХVІІ-ХVІІІ вв.). – М.: Просвещение, 1984; т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (ХІХ – начало ХХ вв.). – М.: Просвещение, 1985; т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917-1985 гг.). – М.: Просвещение, 1986.

 68. Макеев Н.И. и др. Экспериментальная геоморфология. –М.: Изд-во МГУ. Вып. 1, 1961, Вып. 2, 1969.

 69. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта: Учеб. пособие.: Изд.геогр.фак., 1988. Гл.1,3,4.

 70. Методика обучения географии в средней школе: Пособие для учителей /Под редакцией И.С. Матрусова. – М. : Просвещение, 1985.- 256с.

 71. Методика полевих физико-географических исследований / Под ред. А.М.Архангельського, - М.: ВШ, 1972, - 300с.

 72. Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Географические аспекты охраны природы. - М.: Мысль, 1979. – 293 с.

 73. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов: Вища шк, 1974.-202с.

 74. Міхелі С.В. Основи ландшафтознавства. – Київ-Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – 180 с.

 75. Мольчак Я.О., Ільїн Л.В. Загальне землезнавство. Луцьк: Вежа, 1997.

 76. Никшич И.И., Конини С.А., Микешин Г.В. Учебно-полевая практика по истории, геологи, географии почв и географии растений.

 77. Олійник В.О. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації / В.О. Олійник // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001.– № 4. – С.61 – 69.

 78. Олійник Я.З., Федорищак Р.Л., Шищенко П.Т. Загальне землезнавство. — К.: Знання-Прес, 2003. — 247 с.

 79. Откаленко М.П. Методика навчання початкового курсу фізичної географії. – К.: "Радянська школа", 1963.-168с.

 80. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів в Україні. – К.: Знання, 2001. – 113 с.

 81. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 415 с.

 82. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географи. – М.: Просвещение, 1994. – 180 с.

 83. Природа Чернівецької області / За ред. К.І. Геренчука. Львів. Вид-во Львівського у-ту, 1978. – 168 с.

 84. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник / Г.С. Ратушняк. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с.

 85. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – у 3-х част.: підручник / В.П. Руденко/ – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 552 с.

 86. Рябчиков А.М. и др. Природные ресурсы зарубежных территорий Европы и Азии. – М.: Мысль, 1976. – 380 с.

 87. Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы, её естественное развитие и изменение человеком. – М.: Мысль, 1972. – 250 с.

 88. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. – Львів: “Новий Світ - 2000”, 2004. – 248 с.

 89. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.

 90. Соціально-економічна географія України / За ред. проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2000. – 680 с.

 91. Соціально-економічна географія України: навчальний посібник / за ред. О. І. Шаблія // Львів: Світ, 2000. – 680 с.

 92. Топографія з основами геодезії / за ред.. А.П. Божок – К.: Вища школа, 1995

 93. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. посіб. – Одеса: Астропринт, 2001.

 94. Физическая география материков и океанов / Т.Ю. Притула, В.А. Еремина, А.Н. Спряли. – М.: Владос, 2004. – 685 с.

 95. Физическая география материков и океанов: учебное пособие для вузов / Т.В. Власова. – М., 2003. – 566 с.

 96. Филлипов Е.М. Геофизические поля в познании планеты. Киев, УМК ВО, 1991.

 97. Филлипов Е.М. Основы физики Земли. Киев, УМК ВО, 1991.

 98. Филлипов Е.М. Популярно о геофизике/ Отв. Ред. Г.И.Каляев. – Киев:Наук. думка, 1989. – 168 с.

 99. Фізика Землі: Підрчн. Для студ. Геолог. Спец. Вузів/ К.Ф.Тяпкін.- К. Вища школа, 1998.-291с.

 100. Хрестоматія по физической географи. Африка, Америка, Австралія, Антарктида. – М., 1955. – 235 с.

 101. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов.- Л., Гидрометеоиздат, 1983. – 455 с.

 102. Чернюк Г., Лихолат В. Метеорологія і кліматологія. Навчальний посібник для географічних факультетів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 112 с.

 103. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. - К.: Вища школа, 1995.

 104. Шаблій О.І Основи загальної суспільної географії. Підручник / Олег Іванович Шаблій // Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2003. – 444 с.

 105. Шаблій О.І Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / Олег Іванович Шаблій // Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. – 744 с.

 106. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. – К.: Вища школа, 1981. – 174с.

 107. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. - К.: Вища школа, 1988.- 192с.

 108. Шищенко П.Г. Приклдная физическая география. – Киев: Выща школа, 1988. – 191с.

 109. Якушко О.Ф. Основы геоморфологии. –Минск. Вышэйш. шк. 1986.

 110. Ярошенко П. Д. Общая биогеография. - М.: Изд. Мысль, 1976.

додаткова література


 1. Аверкиев М.С. Метеорология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1951. – 384 с.

 2. Агеев Ю.А., Безуглый В.В., Зеленская Л.И. Внедрение компьютерных обу­чающих программ в систему непрерывного географического образования // Тезисы III Межд.унар. науч.-метод. семинара “Непрерывное географическое образование: новое в содержании и ме­то­ди­ке” (Харьков, 1996) – Х.: ХДУ, 1996. – С. 78-79.

 3. Алисов Б.П., Дроздов О.А., Рубинштейн Е.С. Курс климатологии: В 2 ч. – Л.: Гидрометеоиздат, 1952. – 487 с.

 4. Античная география. – М., 1953

 5. Аристотель. Метеорологика: Пер. с древнегреч. Н.В. Брагинской / Под ред. И.Д. Рожанского и А.Х. Хргиана

 6. Аркас М. Історія України-Русі. - К.: Вища школа, 1990.

 7. Артамонов Б.Б. Топографія з основами картографії : Навчальний посібник / Б.Б. Артамонов, В.П. Штангрет. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с.

 8. Археология Украинской ССР. - К.: Наукова думка, 1985. - т.1. - 568с.; 1986. - т.2. - 592 с.; 1986. - т.3. - 576 с.

 9. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. - К.: Наукова думка, 1991. - 144 с.

 10. Баранский Н.Н. Научные принципы географии. – М.: Мысль, 1980.

 11. Бобринский Н. А., Гладков Н. А. География животных. - М.: Учпедгиз, 1961.

 12. Бондарчук В.Г. Геологія для всіх. – К.: Радянська школа, 1970. – 295 с.

 13. Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. - М.: Мысль, 1988. - 522 с.

 14. Будыко М.И. Изменения климата. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 280 с.

 15. Будыко М.И. Климат и жизнь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 472 с.

 16. Вальтер Г. Растительность земного шара. - Т. 1-3. - М.: Изд. Прогресс, 1969-1974.

 17. Волошин I.M. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. - Львів: Простір М, 1998:-356с.

 18. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. – М.: Высш. шк., 1985. – 272 с.

 19. Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология. Формирование склонов. –М.: Изд-во МГУ, 1971

 20. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография материков. - М.: Изд. 2-е, 1979.

 21. Гавеман А.В. Биогеография (краткий курс лекций). - Калинин, 1974.

 22. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление // polbu.ru

 23. Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ, 1989-1993. – тт.. 1, 2, 3.

 24. Герасимов И.П. Советская конструктивная география. – М.: Наука, 1976.

 25. Герасимов Н.П. Советская конструктивная география. М.: Наука, 1976. – 208с.

 26. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. – Київ, 1975. – 248с.

 27. Горнунг М.Б., Липец Ю.Г., Олейников И.Н. История открытия и исследования Африки. – М., 1973.

 28. Григорьев А. А. Антропогенное воздействие на природную среду по наблюдениям из космоса. – Л., 1985. – 239 с.

 29. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1995. – 317с.

 30. Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навч. Посібник /
  М.С. Дністрянський. -Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка,2008, - 232 с.

 31. Добровольский В.В., Гришина А.А. Охрана почв. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1985.

 32. Еколого-географічні та географо-краєзнавчі дослідження території Карпато-Подільського регіону: Навчально-методичний посібник для студентів географічних спеціальностей/Ред. кол.: Я. Жупанський (відпов. ред.) та ін. – Чернівці: Рута, 1998. – 134 с.

 33. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: посібник. / Я.І. Жупанський/ Київ. – 2006. – 276 с.

 34. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. – М.: Высшая школа, 1970

 35. Калесник С. В. Основы общего землеведения. – М.: Учпедгиз, 1955.

 36. Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. - М.: Мысль, 1985.

 37. Киналь О. , Крогулець Е. Гідрокліматичні особливості зволоження територій. - Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 105 с.

 38. Киналь О. Агрокліматичні властивості території Чернівецької області в аспекті регіональних змін клімату на початку ХХІ століття / Киналь О., Крогулець Е., Грущинський Т. Моделювання природних систем. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2011. – Том І. – С.4-92.

 39. Клімат України / За ред.. В.М.Ліпінського, В.А.Дячука, В.М.Бабіченко. – Київ: Видавництво Раєвського, 2003 – 343 с.

 40. Комплексная полевая практика по физической географии: Учеб. пособие / Под ред. К.В. Пашканга. – М.: Высш.шк., 1986. – 208с.

 41. Курнишкова Т.В., Петров В.В. География растений с основами ботаники. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.

 42. Кучинский П.А., Яневская Л.П. Почвы Черновицкой области и определение потребности их в удобрениях. - Львов: Каменяр, 1965.

 43. Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території. Київ: Либідь, - 1998.

 44. Марков К.К., Орлова А.И. и др. Общая физическая география. – М., 1967. – 470 с.

 45. Мельник Л., Міллер Г. Ландшафтний моніторинг-К., 1993. -152с.

 46. Метеорологія та кліматологія: Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 24 с.

 47. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов: Вища шк., 1974. - 202 с.

 48. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.

 49. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.

 50. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 59-106.

 51. Мінерали та гірські породи:навч.посібник/ П.І.Чернега. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 64с.

 52. Молодой учитель географии: особенности подготовки и деятельности / Отв. ред. Л. М. Панчешникова.– М.: Просвещение, 1989.

 53. Моргоч О.В. Метеорологія і кліматологія: історія розвитку. Конспект лекції. - Чернівці: Рута, 2003. - 48 с.

 54. Мосин В. Г. Подготовка учителя географии в условиях многоуровневой системы / В.Г. Мосин, Д.А. Гдалин. // География и экология в школе 21 века. – 2008. – № 8. – С. 28–34.

 55. Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області – ДУ «Львівська політехніка», 2000.

 56. Нагалевский Ю.Я., Нагалевсктй Э.Ю. Физическая география материков и океанов. Практикум. – Краснодар: КубГУ, 2003. – 80 с.

 57. Національний атлас України – К.; ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с., іл.

 58. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. М.: Просвещение, 1967. 390 с.

 59. Олійник Я.Б. Вступ до соціальної географії: навч. посібник / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 204 с.

 60. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / М.Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с.

 61. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К. Б.в., 1999. – 220 с.

 62. Перельман. Геохімія ландшафту. М.: Висшая школа, 1973.

 63. Петлін Валерій. Концепції сучасного ландшафтознавства. – Львів: ВЦЛНУ, 2006. – 351 с.

 64. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 232 с.

 65. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 156 с.

 66. Почвы Украины и повышение их плодородия / Под ред. Н.И. Полупана. – Киев: Урожай, 1988.

 67. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука,1988. С.7-52; 76-103; 141-149.

 68. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б.Вернандер и др. – Киев: Наук. думка, 1986.

 69. Природоохоронні території Української РСР / За ред. Д.І.Проценко. – К.: Урожай, 1983. – 175 с.

 70. Рельєф України. Навчальний посібник/[Б.О.Вахрушев, ІІ.П. Ковальчук, О.О.Комлєв, Я.С. Кравчук ,Е.Т.Палієнко, Г.І.Рудько, В.В.Стецюк] За редакцією В. Стецюка. Видавничий дім «Слово».2010. 688 с.

 71. Родин Л.Е., Базилевич Н.И. Динамика органического вещества и биологический круговорот в основных типах растительности. - М., 1965.

 72. Розов Н.Н., Строганова М.Н. Почвенный покров мира. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.

 73. Салищев К.А. – Картография / К.А. Салищев. – М., 1982. – 272 с.

 74. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи / Р.І. Сосса. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с.

 75. Судакова С.С. Общее землеведение. — М.: Недра, 1987. — 326 с.

 76. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

 77. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. — К.: Вища шк., 1995. — 224 с.

 78. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. акад. Шеляг-Сосонка Ю.Р. – К.: УЕ, 1996. – 608 с.

 79. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львів. націонал. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 744с.

 80. Шубаев Л.П. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1969. – 348 с.

Голова фахової комісії д.гео.н., проф. Джаман В.О.

Критерії


оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з ″Економічної та соціальної географії ″ для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки ″Географія″ та обраній спеціальності ″Економічна та соціальна географія″ ОКР ″магістр″.
Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-ти бальною шкалою.

Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні економіко-географічні закони та закономірності, вільно володіє географічними знаннями, користується методами наукового аналізу суспільно-географічних явищ і процесів, характеризує їх риси та форми виявлення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість поставлених питань. Аналізує суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення. Може запропонувати географічну ідею та змоделювати ситуацію, здатен передбачати, прогнозувати і розв’язувати проблемні завдання. Вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує. При цьому допускає незначні похибки при викладі причинно-наслідкових географічних зв’язків, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 150-175 бали оцінюється, коли абітурієнт на підставі наукових даних здійснює оцінку економіко-географічних процесів та явищ. Пояснює прикладне значення економіко-географічних знань, дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень і підбір необхідних прикладів. Користується науковою термінологією, аргументує свої твердження та висновки. Вільно володіє картографічним матеріалом. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє оволодіння методом порівняльно-географічного аналізу (мінус 3 бали); не застосовує ресурсооцінкового підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики типологічних особливостей, рис та ознак територіально-виробничих систем та міжгалузевих комплексів (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід та не розкриває авторське бачення економіко-географічних проблем (мінус 3 бали).

Відповідь у 124-149 бал оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення економічної та соціальної географії, має певне уявлення про компонентну та галузеву структуру господарства, його просторову організацію. Пояснює в загальних рисах зв’язки між компонентами господарського комплексу, галузями національного господарства, міжгалузеві особливості інтеграційних звя’зків світового господарства. Знає обов’язковий перелік географічної номенклатури. Одночасно проявляє необізнаність з основними економіко-географічними законами (мінус 6 балів) і закономірностями (мінус 6 балів) та не розуміє їх суті (мінус 7 балів).Відповідь за критерієм 100-123 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює географічний матеріал, але не встановлює причинно-наслідкових зв’язків, не розуміє основних економіко-географічних законів та зокономірностей, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, лише частково володіє географічною номенклатурою, набір знань хаотичний.
Голова фахової комісії д.гео.н., проф. Джаман В.О.
1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка