Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр "Скачати 211.27 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір211.27 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Затверджую

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

__________________ Мельничук С.В.

«___»_____________________2014 р.
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістрспеціальність 8.04010101 – “Хімія

Схвалено

Вченою радою

Інституту біології, хімії та біоресурсів

протокол №__ від «___»__________2014 р

Голова Вченої ради

__________професор Марченко М.М.


Чернівці

2014

З А Г А Л Ь Н А Т А Н Е О Р Г А Н І Ч Н А Х І М І Я


 1. Проаналізуйте вплив середовища на перебіг окисно-відновних реакцій в різних типах окисно-відновних реакцій. Продемонструйте різні способи складання рівнянь окисно-відновних реакцій, в тому числі і складних ОВР.

 2. Покажіть етапи розвитку хімії спираючись на фундаментальні закони хімії: (Закон сталості складу. Закон еквівалентів. Закони газового стану. Закон об'ємних відношень. Закон Авогадро).

 3. Проаналізуйте наукові відкриття, котрі привели до становлення сучасних уявлень про будову атома. Моделі будови атома Томсона, Резерфорда. Теорія будови атома Бора. Корпускулярно-хвильовий дуалізм електрона.

 4. На прикладі сполуки амоній хлориду розкрити природу різних типів хімічного зв”язку та охарактеризувати основні критерії цих зв”язків.

 5. Порівняння методів валентних зв'язків і молекулярних орбіталей .

 6. Проаналізуйте структуру періодичної системи, закономірності зміни властивостей елементів, періодичність властивостей атомів, аналогію між елементами, періодичність властивостей простих і складних речовин, розташування металів та неметалів у періодичній системі.

 7. Загальна характеристика галогенів. Знаходження галогенів в природі. Фізичні властивості галогенів. Хімічні властивості галогенів. Добування і застосування галогенів. Сполуки галогенів з воднем. Галогеніди. Кисневі сполуки галогенів.

 8. Загальна характеристика підгрупи сульфуру, знаходження сульфуру в природі. Охарактеризуйте способи добування сульфуру, властивості і застосування сульфуру. Гідрид сульфуру. Сульфіди. Сульфітний ангідрид і сульфітна кислота. Тіосульфатна кислота. Сульфатний ангідрид. Сульфатна кислота. Дисульфатна кислота. Проаналізуйте технічне добування сульфатної кислоти.

 9. Загальна характеристика групи нітрогену, знаходження нітрогену у природі. Охарактеризуйте добування і властивості нітрогену. Амоніак. Солі амонію. Застосування амоніаку і солей амонію. Технічне добування амоніаку, термодинаміка цього процесу. Оксиди нітрогену. Нітритна кислота. Нітратна кислота.

 10. Загальна характеристика фосфору, знаходження фосфору у природі, способи добування і властивості фосфору. Сполуки фосфору з гідрогеном і галогенами. Оксиди і кислоти фосфору. Фосфатні добрива.

 11. Загальна характеристика групи карбону, знаходження карбону у природі, його алотропію, адсорбційні та хімічні властивості. Карбіди. Диоксид карбону та карбонатна кислота. Оксид карбону. Сполуки карбону з сульфуром та нітрогеном.

 12. Загальна характеристика лужних металів, знаходження лужних метали в природі, основні способи добування і властивості лужних металів та їх основних сполук

 13. Загальна характеристика головної підгрупи другої групи (Берилій, Магній, Кальцій, Стронцій, Барій) та їх основні сполуки.

 14. Проаналізуйте восьму групу періодичної системи та підгрупу феруму. Ферум в природі. Виплавка чавуну. Переробка чавуну в залізо і сталь. Сполуки феруму. Кобальт. Нікель. та їх основні сполуки

 15. Загальна характеристика підгрупи купруму. Купрум, Аргентум, Аурум та їх основні сполуки.

 16. Підгрупа марганцю. Марганець. Реній. Їх основні сполуки.

 17. Водневий зв'язок. Природа й енергія водневого зв'язку. Вплив водневого зв'язку на властивості речовин. Міжчастинкові взаємодії, доказ їх існування. Вандерваальсова взаємодія молекул. Іонно-молекулярна взаємодія.

 18. Металічний стан і його особливості. Кристалічна структура металів. Хімічний зв'язок у металах. Провідники, напівпровідники та діелектрики.

 19. Основні класи неорганічних сполук. Принципи класифікації неорганічних сполук. Правила номенклатури неорганічних сполук

 20. Підгрупа арсену. Арсен, Стибій, Вісмут та їх основні сполуки.

 21. Силіцій. Силіцій у природі. Добування і властивості силіцію. Сполуки силіцію з гідрогеном і галогенами. Силікатний ангідрид (кремнезем). Силікатні кислоти та їх солі. Скло. Цемент.

 22. Підгрупа цинку. Цинк, Кадмій, Меркурій, їх основні сполуки.

 23. Загальна характеристика головної підгрупи третьої групи. Бор. Сполуки бору. Алюміній. Їх основні сполуки.

 24. Підгрупа хрому. Хром. Молібден. Вольфрам. Їх основні сполуки.


Список рекомендованої літератури

(основна)


 1. Неорганическая химия: В 3 т. / Под редакцией Ю.Д. Третьякова. Т.1: Физико-химические основы неорганической химии.– М.: Изд. Центр «Академия», 2004.– 240 с.

 2. Угай Я.А. Общая химия / Издание 2-е, переработанное и дополненное. – М.: Высшая школа, 1984.– 440 с.

 3. Угай Я.А. Неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 1989.– 463 с.

 4. Степин Б.Д., Цветков А.А. Неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 2004. – 608 с.

 5. Крегер Ф. Химия несовершенных кристалов. – М.: Мир, 1968. – 654 с.

 6. Угай Я.А. Введение в химию полупроводников.– М.: Высшая школа, 1975. – 302 с.


Список рекомендованої літератури

(додаткова)


 1. Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность.– М.: Химия, 1987.– 696 с.

 2. Лидин Р.А., Аликберова Л.Ю., Логинова Г.П. Неорганическая химия в вопросах.– М.: Химия, 1991.– 256 с.

 3. Черняк А.С., Ясько Т.Н. Избранные главы неорганической химии.– Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1988.– 232 с.

 4. Панчук О. Конспект курсу „Хімія напівпровідників”, 2009 (електр. версія).Ф I З И Ч Н А Х I М I Я

 1. Обґрунтування закону Гесса та його використання. Наслідки закону Гесса і їх використання для визначення теплоти хімічних реакцій.

 2. Хімічний потенціал, його фізичний зміст та використання для характеристики фізико-хімічних процесів.

 3. Опишіть залежність хімічного потенціалу від концентрації (активності) компонентів розчину та її використання для опису напрямку перенесення складових частин гомогенних та гетерогенних систем.

 4. Перший закон Коновалова та його використання для обґрунтування фракційної перегонки.

 5. Застосування законів Коновалова для пояснення фракційної перегонки.

 6. Умови рівноваги в гетерогенних системах. Правило фаз Гіббса та його використання для характеристики конкретних гетерогенних систем.

 7. Опишіть фазові переходи першого роду (топлення і випаровування) та охарактеризуйте їх, застосувавши рівняння Клаузіуса-Клайперона.

 8. Зробіть аналіз та покажіть використання дiаграм стану систем з обмеженою розчинністю компонентів в конденсованому станi.

 9. Характеристика діаграм стану систем, компоненти, яких утворюють стійкі при температурі топлення сполуки та їх використання.

 10. Подайте характеристику твердих розчинів та діаграм стану систем, в яких вони утворюються, обґрунтуйте їх використання.

 11. Опишіть вплив температури на швидкість хімічних реакцій та енергетичні зміни під час їх протікання.

 12. Умова рівноваги в гетерогенних системах з хімічними перетвореннями і її використання для конкретних систем.

 13. Зробіть характеристику питомої та еквівалентної електропровідностей розчинів; опишіть способи їх визначення.

 14. Обґрунтуйте класифікацію електрохімічних елементів та хімічних джерел струму; опишіть їх основні характеристики.

 15. Електроліз водних розчинів кислот, лугів і солей. Основні типи катодних і анодних реакцій. Вихід за струмом.

 16. Активні центри гетерогенних каталізаторів. Адсорбційна неоднорідність поверхні. Методи визначення адсорбційної неоднорідності поверхні. Отруєння каталізаторів.

 17. Термодинамічні потенціали та їх зв’язок з параметрами системи.

 18. Обґрунтуйте можливість використання термодинамічних потенціалів для характеристики рівноваги i напрямку протікання процесу (без хімічного перетворення).

 19. Теплота хімічних реакцій. Умови, для яких теплота хімічних реакцій є функцією стану системи. Приклади незалежності теплових ефектів хімічних реакцій від шляху протікання процесу.

 20. Основні способи визначення теплоти хімічних реакцій та теплоти утворення хімічних сполук і покажіть їх використання.

 21. Характеристика закономірностей кипіння розчинів нелетких речовин.

 22. Закон діючих мас та його використання для характеристики конкретних гетерогенних хімічних перетворень.

 23. Опишіть характерні риси гетерогенних каталітичних процесів.

 24. Охарактеризуйте електроди першого і другого роду, а також окисно-вiдновні електроди та покажіть їх використання.

Список рекомендованої літератури

(основна)


 1. Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. – М.: Высшая школа. 1988. – 400 с.

 2. Еремин Е.Н. Основы химической кинетики. – М.: Высшая школа. – 1986. – 375 с.

 3. Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций. – М.: Высшая школа. 1988. – 391 с.

 4. Кафаров В.В. . Моделирование процессов в химической технологии. – М.: Химия, 1982. – 288 с.

 5. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологи. – К.: Вища школа. – 1973. – 280 с.

 6. Сакодынский К.И., Бражников В.В., Волков С. А., Зальвенский В.Ю. Аналитическая хроматография. – М.: Химия. – 1993. – 464 с.

 7. Кутепов A.M., Бондарева Т.П., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология. – М.: Высшая школа, 1990. – 520 с.

 8. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. – М.: Высшая школа. – 1983. – 400 с.

 9. Ньюмен Дж. Электрохимические системы. – М.: Мир. – 1997. – 464 с.

 10. Гейеровский Я., Кута Я. Основы полярографию.– М.: Мир. – 1965.– 560 с.

 11. Егер Э, Заякинд А. Методы измерения в электрохимии. – М.: Мир. – 1977. – 585 с.

 12. Галюс З. Теоретические основы электрохимического анализа.– М.: Мир. –1974.–552 с.


Список рекомендованої літератури

(додаткова)


 1. Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций. М.: Высшая школа. – 1988. – 391 с.

 2. Кафаров В.В. Моделирование процессов в химической технологии. – М.: Химия, 1982. – 288 с.

 3. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологи. К.: Вища школа. – 1973. – 280 с.

 4. Сакодынский К.И., Бражников В.В., Волков С. А., Зальвенский В.Ю. Аналитическая хроматография. – М.: Химия. – 1993. – 464 с.

 5. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология. – М.: Высшая школа, 1990. – 520 с.


О Р Г А Н I Ч Н А Х I М I Я

 1. Алкани. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи одержання. Властивості. Промислове використання алканів.

 2. Алкени. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи одержання. Властивості.

 3. Хімічні властивості алкенів. Використання у промисловому органічному синтезі.

 4. Алкiни. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Природа потрійного зв”язку. Методи синтезу.

 5. Хімічні властивості алкінів. Використання в промисловості. Синтези на основі ацетилену.

 6. Одноатомні спирти насиченого ряду. Будова. Номенклатура. Лабораторні i промислові методи синтезу, хімічні властивості.

 7. Оксосполуки. Будова, номенклатура альдегідів та кетонів. Методи синтезу i хiмiчнi властивості.

 8. Порівняльна характеристика хімічних властивостей альдегідів та кетонів. Якісні реакції для визначення альдегідів.

 9. Одноосновні карбонові кислоти. Будова. Номенклатура. Методи синтезу i властивості.

 10. Похідні одноосновних карбонових кислот: естери, аміди, галоген ангідриди, ангідриди, солі. Методи одержання, застосування в органічному синтезі.

 11. Бензол. Сучасне уявлення про будову бензолу. Енергія резонансу. Ароматичність. Синтез i властивості бензолу.

 12. Вплив орієнтантів I та II роду на реакції електрофільного заміщення. Узгоджена i неузгоджена орієнтація.

 13. Галоїдбензоли. Методи синтезу. Реакції електрофiльного і нуклеофільного заміщення. Механізм.

 14. Ароматичні аміни. Методи синтезу i хiмiчнi властивості. Солі диазонiю. Азосполучення. Азобарвники.

 15. Феноли. Будова, синтез, властивості. Феноло-формальдегідні смоли.

 16. Гідроксикислоти. Класифікація. Структурна та оптична ізомерія. Особливості хімічних властивостей порівняно з властивостями карбонових кислот та спиртів.

 17. Дiєновi вуглеводні. Будова, класифікація, номенклатура. Методи синтезу, властивості. Каучуки. Гума.

 18. Багатоатомні спирти. Етиленгліколь і гліцерин, їх промисловий синтез та застосування.

 19. Етери, Ізомерія, номенклатура. Методи одержання. Властивості: утворення оксонієвих солей, розщеплення, утворення гідропероксидів.

 20. Двоосновні карбонові кислоти, методи синтезу та основні представники: оксалатна, малонова , янтарна кислоти.

 21. Амiнокислоти. Будова. Синтез. Властивості. Бiлки.

 22. Ароматичні сульфокислоти та їхні похідні. Методи одержання. Хімічні властивості.

 23. Аліциклічні вуглеводні та їх похідні. Стабільність циклів, оцінка напруженості. Особливості поведінки циклічних сполук в реакціях приєднання, заміщення, окиснення.

 24. Небензоїднi ароматичнi сполуки фуран, пiрол, тiофен. Загальнi методи синтезу, властивостi.Список рекомендованої літератури

(основна)


 1. Ганущак М.І., Кириченко В.І., Клим М.І., Обушак М.Д., Венгржановський В.А. Будова і реакційна здатність органічних сполук. Київ: НМК ВО, 1992. – 216 с.

 2. Марч Дж. Органическая химия. В 4-х томах. М.: Мир. 1987. Т. 1.–381 с.

 3. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. – М.: Химия, 1991. – 446 с.

 4. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. Вводный курс. – М.: Химия, 2000. – 290 с.

 5. Днепровский А.С., Темникова Т.И. Теоретические основы органической химии. – Л.: Химия, 1991. – 560 с.

 6. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. – Львів: Центр Європи, 2006. – 867 с.


Список рекомендованої літератури

(додаткова)


 1. Агрономов А.Е. Избранные главы органической химии. – М.: Химия, 1990. – 559 с.

 2. Джексон Р.А. Введение в изучение механизмов органических реакций. – М.: Химия, 1978. – 192 с.

 3. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. – М.: Мир. 1977. – 658 с.

 4. Лозинський М.О., Ковтуненко В.О. Карбаніони. Синтез та алкілування. – К.: Трео-Плюс, 2008. – 626 с.


А Н А Л I Т И Ч Н А Х I М I Я


 1. Предмет аналітичної хімії. Сучасні тенденції розвитку аналітичної хімії.

 2. Метрологічні основи хімічного аналізу. Похибки хімічного аналізу. Аналітичні реакції, умови їх виконання та аналітичний сигнал.

 3. Теорія і практика пробовідбору. Відбір проб твердих, рідких та газоподібних речовин.

 4. Класифікація методів якісного аналізу. Поділ катіонів на аналітичні групи та групові реагенти згідно сірководневого методу аналізу.

 5. Подiл анiонiв на аналiтичнi групи. Груповi реактиви. Специфiка ходу аналiзу анiонiв.

 6. Розчини в хімічному аналізі. Способи вираження концентрацій розчинів та перехід від однієї концентрації до іншої.

 7. Іонний добуток води. Величина рН водних розчинів сильних і слабких кислот та основ.

 8. Властивості слабких електролітів. Константа дисоціації слабких кислот та основ. Закон розведення Оствальда.

 9. Хімічна рівновага в розчинах солей, які гідролізуються. Ступінь гідролізу і константа гідролізу. Величина рН в розчинах гідролізованих солей.

 10. Буферні системи в хімічному аналізі. Навести приклади і кiлькiснi характеристики буферних систем.

 11. Гетерогенна рівновага в аналізі. Добуток розчинності. Розрахунок рівноважної концентрації катіону i аніону, виходячи із добутку розчинності.

 12. Окисно-вiдновнi реакції в аналізі. Формула Нернста. Напрямок і глибина протікання окисно-вiдновних процесів в хімічному аналізі.

 13. Гравіметрія. Методи одержання кристалічних i аморфних осадів в гравіметричному аналізі. Вимоги до осаджувальної та вагової форм. Схема аналізу вапняку.

 14. Комплексонометрiя. Робочий і вихiдний розчини. Метал-iндикатори, принцип їх дiї. Схема визначення загальної твердостi води.

 15. Класифiкацiя титриметричних редокс-методiв аналiзу. Перманга­на­то­метрiя. Середовище, робочi i вихiднi розчини.

 16. Фотометрiя. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Вибiр свiтлофiльтрiв у фотометрiї. Фотометричнi визначення iонiв.

 17. Метод нейтралiзацiї у титриметричному аналiзi. Визначення кислот, основ і деяких солей методом нейтралiзацiї.

 18. Потенцiометрiя. Потенцiометричне титрування.

 19. Основнi напрямки використання потенцiометрiї в аналiзi. Індикаторнi електроди.

 20. Вольт-амперометрія. Полярографічна крива. Рівняння Ільковича.

 21. Аналітичні системи. Активність, коефіцієнт активності, іонна сила розчину. Загальна та рівноважна концентрації.

 22. Кондуктометрiя. Питома i еквiвалентна електропровiдності. Кондуктометричне титрування, яке базується на рiзних типах хiмiчних реакцiй. Навести приклади.

 23. Кулонометрія. Теоретичні основи. Пряма кулориметрія та кулонометричне титрування.

 24. Нефелометричний та турбодиметричний аналізи. Їх теоретичні основи та використання у кількісному аналізі.


Список рекомендованої літератури

(основна)


 1. Тюлюпа Ф.М., Панченко І.С. Аналітична хімія. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 657 с.

 2. Аналітична хімія / Гайдукевич О.М. та ін. – Харків: Золоті сторінки, 2000. – 340 с.

 3. Аналітична хімія / Луцевич Д.Д. та ін. – К: Здоров`я, 2003. – 296 с.

 4. Сегеда А.С. Аналітична хімія. Якісний аналіз. – К: ЦУЛ, Фітосоціоценр, 2002.– 524  с.

 5. Юрченко О.І, Бугаєвський О.А, Дрозд А.В.. Аналітична хімія. Загальні положення. Якісний  аналіз. – Харків: ХНУ, 2002. – 123  с.

 6. Сегеда А.С., Галаган Р.Л. Збірник задач і вправ з аналітичної хімії. Якісний аналіз. – К: ЦУЛ, Фітосоціоценр, 2003. – 312 с.

 7. Базель Я.Р., Воронич О.Г., Кормош Ж.О. Практичний курс аналітичної хімії: Навч. посіб. – Луцьк: Вежа, 2004. – Ч.1. – 260 с.

 8. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія.– К.: Вища шк. – 1982.– 505 с.

 9. Бабко А.К., П’ятницький І.В. Кількісний аналіз. – К.: Вища школа – 1974. – 460 с.

 10. Основы аналитической химии. В 2 Кн., Кн.1. Общие вопросы, Методы разделения: Учеб. для вузов / Ю.А. Золотов и др. – М.: Высш. Школа, 2000. – 351 с.

 11. Основы аналитической химии. В 2 Кн.1, Кн.2. Методы химического анализа: Учеб. для вузов / Ю.А. Золотов и др. – М.: Высш. школа, 2000. – 494 с.

 12. Алексеев В.Н. Курс количественного химического анализа. – М.: Химия, 1973.– 504 с.

 13. Дорохова Є.М., Прохоров Г.В. Задачі та запитання з аналітичної хімії. – К.: КНУ, 2002. – 355 с.

 14. Логінова Л.П., Клещевнікова В.М. та ін. Збірник задач з аналітичної хімії. – Харків, ХВУ, ХДУ, 1999. – 248 с.

 15. Федоров А.О. Хімічний якісний аналіз. – Чернівці: Рута, 2002. – 127 с.

 16. Мазуркевич Я.С., Кобаса І.М. Аналітична хіиія. Якісний аналіз. – Чернівці: Рута, 1999. – 106 с.

 17. Федоров А. О. Інформаційні системи в хімічному аналізі.–Чернівці: Рута, 1998.–169 с.

 18. Практикум з аналітичної хімії: Навч. посіб./ В.В. Болотов, Ю.В. Сич, О.М. Свєчнікова та ін. – Харків: Золоті сторінки, 2003. – 240 с.

 19. Аналитическая химия. Лабораторный практикум: Пособ. для вузов / В.П. Васильев и др. – М.: Дрофа 2004. – 416 с.

 20. Практикум з аналітичної хімії / Олексеюк С.Т., Сомов В.М., Зима С.В.– Луцьк: Вежа, 2005.– 192 с.

 21. Аналитическая химия / Ю.М.Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова и др.; Под ред. А.А. Ищенко. – М.: Акдемия, 2004. – 320 с.

 22. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. – Л.: Видавничнй центр ЛНУ, 2008. – 362 с.

 23. Мраморнов, Б.С. Електрохімічні методи аналізу: опорний конспект лекцій / Б. С. Мраморнов, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2010. – 76 с.

 24. Основы современного электрохимического анализа /Г.К.Будников, В.Н.Майстренко,М.Р.Вяселев.-М.:Мир,2003. – 592 с.

 25. Будников Г.К. Теоретические основы электрохимических методов анализа. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. – 245 с.

 26. Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. – М: Техносфера, 2005. – 336 с.

 27. Каттралл Р.В. Химические сенсоры.-М.: Научный мир, 2000. –144 с.

Список рекомендованої літератури

(додаткова)


 1. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Гравіметричний та титриметричний аналіз / Укл. Ю.Б. Кузьма, Я.Ф. Ломницька. – Львів: ЛНУ, 1998. – 55 с.

 2. Аналітична хімія: лаб. практикум / О.А.Гордієнко, М.В. Євсєєва, Н.С. Звуздецька. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – Частина 1: Якісний аналіз.–111 с.

 3. Скоробагатий Я. П. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів: Каменяр, 1993. – 205 с.

 4. Физико-химичекие методы анализа / Под. ред. В.Б. Алесковского. – Л.: Химия, 1988. – 372 с.

 5. Чмиленко Ф.О., Коробова І.В., Сидорова Л.П. Сучасна аналітична хімія. Збірник задач, тестів і запитань з інструментальних методів аналізу. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 360 с.

 6. Супрунович В. І., Плаксієнко І.Л., Шевченко Ю.І. Електрохімічні методи аналізу: Навч. посіб. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. – 413 с.

 7. Електрохімічні методи аналізу: Практикум / Уклад. С.Т. Олексеюк. – Луцьк: Вежа, 2005.– 72 с.

 8. Штокало М.Й., Костенко Є.Є., Бутенко О.Н. Молекулярно-абсорбційний спектральний аналіз: Навч. посіб. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 96 с.

 9. Буденкова Н.М., Яцков М.В., Мисіна О.І. Фізико-хімічні методи аналізу: Навч. посібник. – Рівне: УДВГП, 2002. – 131 с.

 10. Душейко В.А. Фізико-хімічні методи дослідження сировини і матеріалів: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2003. – 202 с.

 11. Ледовських В.М., Іванов С.В. Фізико-хімічні методи аналізу. Кондуктометрія: Навч.-метод. прсібник. – К.: НАУ, 2005. – 52 с.

 12. Бланк А.Б. Аналитическая химия в исследовании и производстве функциональных материалов. – Харьков: Ин-т монокристаллов, 2005. – 352 с.

 13. Якісний аналіз катіонів (Модуль 1): Метод. рекомендації до лаб. робіт / укл. Волощук А.Г., Воробець М.М., Сема О.В.– Чернівці: Рута, 2006.–62 с.

 14. Якісний аналіз аніонів (Модуль 2): Метод. рекомендації до лаб. робіт / укл. Волощук А.Г., Нагірна О.В.– Чернівці: Рута, 2005.– 43 с.

 15. Кількісний аналіз: гравіметрія (Модуль 3): Метод. рекомендації до лаб. робіт / укл. Волощук А.Г., Берладин І.В., Дійчук В.В. – Чернівці: Рута, 2006. – 36 с.

 16. Никольский Б. П., Матерова Е. А. Ионоселективные электроды. — Л.: Химия, 1980. – 240 с.

 17. Перес-Бендито Д, Сильва М. Кинетические методы в аналитической химии. М.: Мир, 1991. – 325 с.

 18. Яцимирский К. Б. Кинетические методы анализа. М.: Химия, 1967. – 236 с.

 19. Г. Марк., Г. Рехниц Кинетика в аналитической химии. М.: Мир, 1972. – 342 с.

 20. Г. Мюллер, М. Отто, Г. Вернер Каталитические методы в анализе следов элементов. М.: Мир, 1983. – 275 с.

СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ
Фізико-хімічний аналіз


 1. Методи фізико-хімічного аналізу. Термічний аналіз. Мікроструктурний аналіз. Вимірювання твердості і мікротвердості.

 2. Охарактеризуйте будову діаграми стану з неперервними рядами рідких і твердих розчинів. Кристалізація типових сплавів.
 1. Опишіть будову діаграми стану з евтектикою та змінною розчинністю компонентів в твердому стані.
 1. Кристалізація типових сплавів в системі з перитектичним перетворенням і змінною розчинністю компонентів в твердому стані.
 1. Охарактеризуйте будову діаграми стану з обмеженою розчинністю компонентів в рідкому стані (монотекичного типу).


Список рекомендованої літератури

(основна)

 1. Переш Є.Ю., Різак В.М., Семрад О.О. Хімія твердого тіла: Навч.посібник. – Частина П. –Ужгород: ВАТ "Видавництво Закарпаття", 2002. – 244 с.

 2. Аносов В.Я., Озерова И.Н., Фиалков Ю.Я. Основы физико-химического анализа. – М.: Наука,1976. – 503 с.

 3. Петров Д.А. Двойные и тройные системы. – М.: Металлургия, 1986. – 301 с.

 4. Горелик С.С, Дашевский Я.А. Материаловедение полупроводников и металловедение. – М.: Металлургия, 1988. – 496 с.

 5. Щербак Л.П., Фейчук П.І., Фочук П.М., Копач О.В., Годованюк В.М.. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Фізико-хімічний аналіз ” для студентів хімічних факультетів університетів. Чернівці: Рута, 2004. – 35 с.


Список рекомендованої літератури

(додаткова)

 1. Зломанов В.П. Р-Т-Х диаграмма двухкомпонентных систем. – М.: Изд. МГУ. –1980. – 186 с.

 2. Мозберг Р.К. Материаловедение. – М.: Высшая школа, 1991. – 448 с.

 3. Воздвиженский В.М. Прогноз двойных диаграмм состояния по статистическим критериям. – М.: Металлургия. – 1975. – 224 с.

 4. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпо­нентных систем. – М.: Наука. – 379 с.

Оптичні методи аналізу

 1. Загальна схема взаємодії речовини з електромагнітним випромінюванням (ЕМВ). Які процеси можна пояснити, виходячи з хвильової природи ЕМВ, а які – виходячи з корпускулярної? Рівняння Планка.

 2. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптична густина розчину, світлопропускання розчину (рівняння зв’язку між ними). Молярний коефіцієнт поглинання речовини. Відхилення від основного закону світлопоглинання: істинні, інструментальні, хімічні, внаслідок процесів асоціації-дисоціації та полімеризації. Наведіть приклади.

 3. Чутливість фотометричної реакції та чутливість фотометричного методу визначення елемента. Межа виявлення та мінімальна визначувана концентрація (Сmin) аналіта.

 4. Хромофорні властивості металів та лігандів Основні положення теорії Фаянса.

 5. Інструментальні методи вимірювання інтенсивності поглинання. Фотометрія та спектрофотометрія. Загальна характеристика методів.


Список рекомендованої літератури

(основна)


 1. Тюлюпа Ф.М., Панченко І.С. Аналітична хімія. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 657 с.

 2. Аналітична хімія / Гайдукевич О.М. та ін. – Харків: Золоті сторінки, 2000. – 340 с.

 3. Аналітична хімія / Луцевич Д.Д. та ін. – К: Здоров`я, 2003. – 296 с.

 4. Сегеда А.С. Аналітична хімія. Якісний аналіз. – К: ЦУЛ, Фітосоціоценр, 2002.– 524  с.

 5. Базель Я.Р., Воронич О.Г., Кормош Ж.О. Практичний курс аналітичної хімії: Навч. посіб. – Луцьк: Вежа, 2004. – Ч.1. – 260 с.

 6. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія.– К.: Вища шк. – 1982.– 505 с.

 7. Основы аналитической химии. В 2 Кн.1, Кн.2. Методы химического анализа: Учеб. для вузов / Ю.А. Золотов и др. – М.: Высш. школа, 2000. – 494 с.

 8. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. – Л.: Видавничнй центр ЛНУ, 2008. – 362 с.

 9. Основы современного электрохимического анализа / Г.К.Будников, В.Н. Майстренко, М.Р. Вяселев.-М.: Мир, 2003. – 592 с.

 10. Будников Г.К. Теоретические основы электрохимических методов анализа. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. – 245 с.


Список рекомендованої літератури

(додаткова)


 1. Скоробагатий Я. П. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів: Каменяр, 1993. – 205 с.

 2. Физико-химичекие методы анализа / Под. ред. В.Б. Алесковского. – Л.: Химия, 1988. – 372 с.

 3. Чмиленко Ф.О., Коробова І.В., Сидорова Л.П. Сучасна аналітична хімія. Збірник задач, тестів і запитань з інструментальних методів аналізу. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 360 с.

 4. Супрунович В. І., Плаксієнко І.Л., Шевченко Ю.І. Електрохімічні методи аналізу: Навч. посіб. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. – 413 с.

 5. Електрохімічні методи аналізу: Практикум / Уклад. С.Т. Олексеюк. – Луцьк: Вежа, 2005.– 72 с.

 6. Штокало М.Й., Костенко Є.Є., Бутенко О.Н. Молекулярно-абсорбційний спектральний аналіз: Навч. посіб. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 96 с.

 7. Буденкова Н.М., Яцков М.В., Мисіна О.І. Фізико-хімічні методи аналізу: Навч. посібник. – Рівне: УДВГП, 2002. – 131 с.

 8. Душейко В.А. Фізико-хімічні методи дослідження сировини і матеріалів: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2003. – 202 с.

 9. Ледовських В.М., Іванов С.В. Фізико-хімічні методи аналізу. Кондуктометрія: Навч.-метод. прсібник. – К.: НАУ, 2005. – 52 с.

 10. Яцимирский К. Б. Кинетические методы анализа. М.: Химия, 1967. – 236 с.


Прикладна електрохімія


 1. Вплив регульованих параметрів (природа і концентрація іонів, температура, рН розчинів, перемішування, густини струму, наявність поверхнево-активних речовин) на властивості гальванічних осадів.

 2. Методи дослідження властивостей гальванічних осадів (міцність зчеплення з основою, пористість, блиск, шершавість, корозійна і механічна стійкості, мікротвердість).

 3. Методи металізації матеріалів - діелектриків, металів і сплавів (фізичні, хімічні, електрохімічні) і властивості металевих покрить.

 4. Екологічні проблеми гальванотехніки - попередження забруднення об'єктів довкілля рідкими, твердими і газуватими викидами гальванічних виробництв.

 5. Екологічні аспекти виготовлення, експлуатації і утилізації хімічних джерел струму.


Список рекомендованої літератури

(основна)


 1. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. – М.: Высшая школа. – 1983. – 400 с.

 2. Ньюмен Дж. Электрохимические системы. – М.: Мир. – 1997. – 464 с.

 3. Егер Э, Заякинд А. Методы измерения в электрохимии. – М.: Мир. – 1977. – 585 с.

 4. Галюс З. Теоретические основы электрохимического анализа.– М.: Мир. –1974.–552 с.


Список рекомендованої літератури

(додаткова)


 1. Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций. М.: Высшая школа. – 1988. – 391 с.

 2. Кафаров В.В. Моделирование процессов в химической технологии. – М.: Химия, 1982. – 288 с.

 3. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологи. К.: Вища школа. – 1973. – 280 с.

 4. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология. – М.: Высшая школа, 1990. – 520 с.ПРОГРАМУ СКЛАЛИ:

Проф. Панчук О.Е., проф. Щербак Л.П., проф. Фочук П.М.,

проф. Кобаса І.М., проф. Ягодинець П.І., проф. Тевтуль Я.Ю.,

доц. Скіп Б.В.


Програма розглянута і затверджена методичною комісією Інституту біології, хімії та біоресурсів протокол № від 2014 р.
Програма затверджена на раді Інституту біології, хімії та біоресурсів,

протокол № від 2014 р.Голова ради проф. Марченко М.М,
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка