Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»Скачати 171.14 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір171.14 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор

__________________С.В. Мельничук


«____» __________ 2014 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ
для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«Спеціаліст»

(повна форма навчання)
Напрям підготовки 0305 - Філологія

спеціальність – 7.02030302 «Англійська мова та література»


Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов

Протокол № _1__ від 30 січня___ 2014 р.

Голова ради

Кушнерик В.І.
Чернівці - 2014

Вимоги до знань і вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Вступний іспит зі спеціальності має на меті перевірити та оцінити мовну, комунікативну, країнознавчу компетенції абітурієнтів, наявності у них глибоких знань з таких фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, як «Аналіз художнього тексту», «Історія мови», «Лексикологія», «Методика викладання англійської мови», «Практика перекладу», «Стилістика», «Лінгвокраїнознавство», «Основи теорії мовної комунікації» та «Теоретична граматика».

Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання та двох практичних питань (аналіз художнього тексту та резюме (частково переклад) газетної статті).

Абітурієнти повинні: • володіти поглибленими знаннями основної іноземної мови, вільно, впевнено і правильно користуватися англійською мовою на іспиті;

 • адекватно використовувати англійську мову в ситуаціях усного спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності;

 • розуміти при читанні інтегрований зміст і деталі автентичних текстів різних типів (художнього і публіцистичного) і різних рівнів змістової та мовної складності, уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію;

 • здійснювати комплексний філологічний аналіз тексту художньої літератури;

 • правильно перекладати і реферувати англійською мовою газетну статтю, опубліковану в українських засобах масової інформації.

Відповідаючи на питання з теоретичних дисциплін, абітурієнт повинен повністю розкрити його зміст, показати своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати відповідні мовні явища, навести відповідні приклади.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Аналіз художнього тексту

Абітурієнт повинен знати: рівні актуалізації мовних одиниць у художньому тексті, основні категорії художнього тексту, макро- та мікрокомпоненти композиційної структури художнього твору, особливості аналізу віршованих творів; розуміти: художній текст в єдності змісту та форми, жанровій своєрідності, багатстві образів та авторських ідей; вміти: здійснювати комплексний аналіз художнього тексту на фонографічному, морфемному, лексичному, синтаксичному рівнях актуалізації тексту. 1. Історія мови

Вступник повинен знати фундаментальні основи діахронічних досліджень мови, класифікацію германських мов, хронологію заселення Британських островів, походження писемності, розуміти фонетичні зміни, аналізувати граматичні особливості кожного періоду розвитку мови, розуміти класифікацію запозичень. 1. Лексикологія

Вступник повинен знати: фундаментальні основи лексикології, методи лексикологічних досліджень, варіанти і діалекти англійської мови, основні питання семасіології, системний характер лексики, тісний зв’язок лексики з іншими рівнями мови, проблеми фразеології, словотвору англійської мови в порівнянні з іншими мовами, етимологію англійської лексики та основи лексикографії, а також вміти: проаналізувати словниковий склад англомовного тексту, порівняти структуру слів, їх значення, особливості вживання. 1. Методика викладання англійської мови

Абітурієнт повинен знати: традиційні та сучасні методи викладання англійської мови, а також методи провідних педагогів та науковців (Г.Палмера, Г. Лозанова, І.Коменіуса), принципи навчання сприймання на слух англійською мовою, принципи навчання читання, принципи навчання письму, принципи навчання граматики, принципи навчання вимови, принципи навчання вокабуляру. 1. Практика перекладу

Абітурієнт повинен знати: загальні закономірності перекладу та закономірності конкретних видів перекладацької діяльності; основні категорії сучасної теорії перекладу; основні етапи історії перекладознавства; причини адаптації перекладу та її основні види; принципи побудови моделей перекладу; основні типи лексичних, граматичних та лексико-граматичних трансформацій; основи теорії перекладацьких відповідників та типи класифікації цих відповідників; прийоми перекладу одиниць мови джерела, які не мають регулярних відповідників в мові перекладу. 1. Стилістика

Абітурієнт повинен орієнтуватися в основних напрямках розвитку сучасної стилістики; вміти розкрити поняття фонетичної та графічної стилістики, функціональної стилістики, стилістичної лексикології (стилістичного розшарування словника зокрема), стилістичної граматики, стилістичної семасіології, літературного дискурсу.

Практичні навички передбачають вміння здійснювати стилістичний аналіз творів художньої літератури, орієнтуватися у відмінностях різних функціональних стилів англійської мови: науково-технічного, офіційно-ділового, газетного, публіцистичного, художнього.

 1. Основи теорії мовної комунікації

Вступник повинен знати і розуміти: основні типи, види, форми, моделі, структурні компоненти комунікації; структуру комунікативного та мовленнєвого акту, типи мовленнєвих актів; прагматичні компоненти комунікації; культурні особливості для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах; методи й прийоми досягнення позитивного результату комунікації; класифікувати комунікативні інтеракції та мовленнєві акти за типами, здійснювати їх порівняльну характеристику; розпізнавати прагматичні елементи комунікації. 1. Теоретична граматика англійської мови

Вступник повинен знати: структурні, функціональні та семантичні характеристики частин мови та їх граматичні категорії: іменника та його категорій числа і відмінка, роду; прикметника та категорій ступенів порівняння (синтетичні й аналітичні способи утворення цих категорій); категорії числа, роду та відмінка займенника; дієслова та його категорії особи, числа, часу, аспекту, стану і способу; прислівника з проблемою розмежування останнього й прикметника; сполучника, прийменника та інших лексико-граматичних груп слів. Вступник повинен також знати основи синтаксису сучасної англійської мови, що включає в себе питання фрази, речення з постановкою проблем їх визначення та таксономії.
9. Лінгвокраїнознавство

Вступник повинен знати: короткі відомості з фізичної географії та демографії, інформацію про столицю країни та її найбільші міста, короткий нарис з історії країни та опис мовної ситуації, характеристику системи державного управління, короткі відомості про видатних письменників, поетів та інших представників культури та мистецтва.Теоретичні питання до вступного іспиту

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

зі спеціальності «Англійська мова та література»

 1. Functional Styles of the English Language: definition, classification and peculiarities

 2. Stylistic Lexicology: classification and distinctive features of the main layers of the English vocabulary

 3. Stylistic Morphology: transposition of notional parts of speech

 4. Stylistic Phonetics

 5. Stylistic Semasiology: stylistic devices based on the interaction of different types of lexical meaning

 6. Stylistic Syntax: classification and characteristic features

 7. Translator’s Competence: basic principles and types

 8. Classification of Equivalents

 9. Types of Translation

 10. Literary Text Point of View

 11. Literary Text Plot: structure and types

 12. Define the Main Principles of Language Classification

 13. Speak on the Germanic Invasion of Britain and its role in the Formation of the Nation and the Language.

 14. Dwell on the Development of the English Graphemics

 15. Illustrate the Old English Noun Paradigm

 16. Characterize the Old English Verb Paradigm

 17. H. Palmer’s Method.

 18. Methodology and related sciences.

 19. Ian Comenius and his method.

 20. Methodology of TEFL: basic categories and aims.

 21. Grammar-translation method.

 22. Methodology of TEFL: principles and content.

 23. Grammatical categories and grammatical forms.

 24. Parts of speech in English.

 25. Noun and its grammatical properties.

 26. Verb and its grammatical properties.

 27. Classification of sentences.

 28. Classification of phrases.

 29. The definition of “communication”.

 30. Components of the communication process.

 31. Modern communication theories.

 32. Barriers of communication.

 33. Verbal communication.

 34. Non-verbal communication.

 35. Word Meaning: problems and approaches

 36. Polysemy and Homonymy in the English Language

 37. Word Formation: basic problem, definition, types

 38. Borrowings in the English Language

 39. Phraseological Units: definition and classifications

 40. Semantic Classification of Words

 41. Basic Concepts of Linguo-Country Studies: background knowledge, communicative competence.

 42. Realia as Linguo-Cultural Elements of Linguo-Country Studies. Classification of realia.

 43.  Prehistoric Britain. Celtic Words in Modern English.

 44. English Language Chronology and Highlights of the British History.

 45. English as Lingua Franca for the Modern World. Standard English and Received Pronunciation.


ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

  1. Схема комплексного філологічного аналізу художнього тексту

1. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть краще зрозуміти специфіку твору).

2. Жанр (повість, оповідання, новела, нарис, комедія, драма-казка, власне драма тощо), функціональний стиль, тип оповіді.

3 Тема, ідея, проблематика твору; головні персонажі, художній час, художній простір.

4 Композиція твору, особливості сюжету, їхня роль у розкритті проблем.

5. Мовностильова своєрідність твору:

5.1. Фонографічний рівень: ономатопея; алітерація; асонанс, графон.

5.2. Граматичний рівень: морфологічна структура слова (афіксація, складання, конверсія, субстантивація та ін); транспозиції; структурні типи речень (прості, складні (складносурядні та складнопідрядні).

5.3. Лексичний рівень: літературна (терміни, поетизми, варваризми, іноземні слова, архаїзми), розмовна (сленг, жаргонізми, вульгаризми, професіоналізми, діалектизми) та нейтральна лексика; семантичні класи слів (синоніми, антоніми, полісемантичні слова, фразеологізми), лексико-семантичні поля; стилістичні прийоми: порівняння; перифраз; евфемізм; дисфемізм; гіпербола; мейозис; метафора, персоніфікація; метонімія, синекдоха, іронія; антономазія, епітет, оксюморон, зевгма; гра слів, Стилістичні потенції фразеологізмів: прислів’я та приказки, цитати, алюзії, декомпозиція фразеологізмів.

5.4. Стилістичний синтаксис: еліпсис, одночленні речення, асиндетон, апозіопезис, апокоіну, паралелізм та його види, хіазм, антитеза, риторичні питання, інверсія, відокремлення, повтор та його різновиди, перелік, тавтологія, плеоназм, полісиндетон, кульмінація, антикульмінація.

6. Підсумок.

  1. Реферування

Реферування – виклад основного змісту документа (статті, книги) у короткій формі чи складання його резюме

Основні вимоги до резюме: 1. Резюме повинно мати лаконічну, конкретну форму, але при цьому давати містку характеристику статті без побічної інформації.

 2. Обсяг не має перевищувати 500–600 знаків.

 3. У резюме використовується загальноприйнята, загальновживана лексика. Якщо у назві є малозрозумілі слова, їх потрібно пояснити. Не рекомендується наводити цитати з тексту.

 4. Текст резюме не повинен викривляти об’єктивну характеристику видання.

Отже, реферування газетної статті – це скорочений виклад змісту первинного документа з основними фактичними відомостями і висновками. Воно повинно мати повну змістову й частково формальну залежність від первинного документа. У результаті реферування семантичні особливості тексту оригіналу подаються в максимально ущільненому вигляді без інтерпретації чи критичних зауважень.

ЗРАЗОК

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Затверджую

Голова приймальної комісії

«_____» травня 2014 р.

________________ С.В. Мельничук

МП

ФАХОВИЙ ІСПИТз англійської мови


Напрям підготовки (спеціальність)

0305 – Філологія (спеціальність – 7.02030302 «Англійська мова та літературa»)


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___


 1. Філологічний аналіз тексту The Search for Tommy Flynn (Stan Barstow).

 2. Dwell on the essence of linguistic methods of analysis (structural analysis, distributional analysis, comparative analysis, quantitative methods, corpus analysis).

 3. Реферування українського тексту англійською мовою Фінансові проблеми у сім’ї .

Голова фахової атестаційної комісії ___________________
КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей абітурієнтів на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності «Англійська мова та література»

Відповідь оцінюється предметною комісією за 200- бальною шкалою.

Відповідь оцінюється у 176-200 бали, коли абітурієнт продемонстрував високий рівень володіння лексико-граматичним матеріалом; повністю розкрив зміст теоретичного питання; логічно структурував свою відповідь і навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; правильно і швидко реагував на запитання викладача; вірно інтерпретував зміст і деталі автентичних текстів; здійснив комплексний філологічний аналіз тексту художньої літератури; правильно переклав і реферував англійською мовою газетну статтю; допустив не більше 1-3 мовних помилок та виправив їх самостійно.

Відповідь оцінюється у 150-175 балів, коли абітурієнт показав добре володіння лексико-граматичним матеріалом; розкрив зміст теоретичного питання, виклавши його логічно і послідовно, навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; правильно реагував на запитання викладача; вірно інтерпретував зміст і деталі автентичних текстів; здійснив комплексний філологічний аналіз тексту художньої літератури; правильно переклав і реферував англійською мовою газетну статтю; допустив не більше 1-5 мовних помилок, які самостійно виправив та 1-3 помилки, які виправив викладач.

Відповідь оцінюється у 124-149 балів, коли абітурієнт показав задовільне володіння лексико-граматичним матеріалом; не повністю розкрив зміст теоретичного питання; не зовсім логічно структурував свою відповідь і не навів прикладів; правильно реагував на запитання викладача; здійснив частковий філологічний аналіз тексту художньої літератури; помилявся у перекладі й неточно реферував газетну статтю; допустив близько 10-12 мовних помилок.

Відповідь оцінюється у 0-124 балів, коли абітурієнт показав незадовільне володіння лексико-граматичним матеріалом; не розкрив зміст теоретичного питання; не структурував логічно свою відповідь і не навів прикладів; неправильно реагував на запитання викладача; неправильно здійснив філологічний аналіз тексту художньої літератури; не переклав і не зробив резюме газетної статті; допустив велику кількість мовних помилок.

Програму затверджено на засіданні предметної комісії кафедри англійської мови факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 1 від 27 січня 2014 р.)

Голова предметної комісії Єсипенко Н. Г.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ
Стилістика

 1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. – Л.: Просвещение, 1981. – 303 с.

 2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1958. – 459 с.

 3. Долинин К.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1985. – 288 с.

 4. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 224 с.

 5. Кузнец М.Д., Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. – Л.: Учпедгиз, 1960. – 173 с.

 6. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1979. – 327 с.

 7. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – К.: Вища шк., 1991. – 272 с.

 8. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: Просвещение, 1980. – 272 с.

 9. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1992. – 248 с.

 10. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.

 11. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow: Higher school, 1971. – 343 p.

 12. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. – 160 p.Лексикологія

 1. Adams V. Introduction into English Word formation. Lnd., 1983 .

 2. Akhmanova O.S. Lexicology: Theory and Method. M. 1972

 3. Arnold I.V. The English Word. M. 1986.

 4. Aмосова Н. Н. Основы английской фразеологии Л. 1963.

 5. Aпресян Ю.Д.Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.1974.

 6. Burchfield R.W. The English Language. Lnd. ,1985

 7. Canon G. Historical Changes and English Wordformation: New Vocabulary items. N.Y., 1986.

 8. Cилис Я.Я. Лингвистическое и социальное в неологии британского варианта современного английского обращения. Неологизмы в лексике, грамматике и фонетике. Рига , 1985.

 9. Ginzburg R.S. et al. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979.

 10. Halliday M.A.K. Language as Social Semiotics. Social Interpretation of Language and Meaning. Lnd., 1979.

 11. Howard Ph. New words for Old. Lnd., 1980.

 12. Jespersen ,Otto. Growth and Structure of the English Language. Oxford, 1982.

 13. Labov W. The Social Stratification of English in New York City. Washington, 1966.


Історія мови

 1. Иванова И.П., Беляева Т.М. Хрестоматия по истории английского языка. – Л.: просвещение, 1980. – 191 с.

 2. Михайленко В.В. Парадигма імператива. – Ч.: Рута, 2001. – 303 с.

 3. Михайленко В.В. Історія англійської мови. – Ч.: 2000. – 215 с.

 4. Rastorguyeva Т.A. A History of English. М.: Высш.шк., 1983.— 380 с.

 5. Верба Л. Г. Історія англійської мови: посібник для студентів та викладачів вищих навч. закладів. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 304 p.


Методика викладання англійської мови

 1. Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы: Учеб.-метод. пособие. – М.: Мысль, 1999. – 79 с.

 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков. – Минск: Висшая школа, 1979. – 352 с.

 4. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для учителей. – М.: Аркти, 2002. – 175 с.

 5. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – Київ.: Ленвіт, 2003. – 319 с.

 6. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2003. – 320с.

 7. Современная методика обучения иностранным языкам. Н.Д. Гальскова. М.: Аркти-Глосса, 2010. – 165с.

 8. Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”. – Київ. – 2005. – 290 c.

 9. Blyzniuk M. Lecture-Notes on Methodology of TEFL. – Chernivtsi: Ruta, 1999. – 163 p.

 10. Common European Framework of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 260 p.

 11. Developing Communicative Competence in a Second Language. Ed. by R.C. Scarcella, E.S. Andersen, S.D. Krashen. – Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers, 2000. – 356 p.

 12. Ponny W. A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP, 2006. – 375 p.

 13. Principles of Language Learning and Teaching. D. Brown.-3rd Ed. Prentice Hall Regents, Englwood Cliffs, NJ, 2004. – 347 P.


Теоретична граматика

 1. Велівченко В.Ф. Лекції з теоретичної граматики англійської мови (англійською мовою) / Навчальний посібник для студентів старших курсів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Англійська мова та література». – Черкаси, 2003. – 152 с.

 2. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М.: Изд. лит. на иностр. яз., 1957. – 286 с.

 3. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 688 с.

 4. Alexeyeva I. Theoretical English Grammar Course. – Vinnitsya: NOVA KNYHA, 2007. – 328 p.

 5. A Communicative Grammar of English /G.Leech, J.Svartik. – London: Longman, 1975. – pdf.: www.alleng.ru/english

 6. A Comprehensive Grammar of the English Language / R.Quirk, S.Greenbaum, G.Leech, J.Svartik. – 16-th impr. – London: Longman, 2000. – 1779 p.

 7. Bauer, Laurie. A glossary of morphology. – Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2004.

 8. Blokh M.Y. A course in theoretical English Grammar. - M.: Vysshaya Shkola, 1983. - 382 p.

 9. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: CUP, 2001. – 489 p.

 10. Haspelmath M. Understanding morphology. – London: Arnold, 2002.

 11. Matthews P. Morphology. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

 12. Rayevska N.M. Modern English Grammar. – K.: Vyshcha Shkola, 1976. – 304 p.

 13. Valeika L., Buitkine J. An Introductory Course in Theoretical Grammar. – Vilnus Pedagogical University, 2003. – 135 p.


Лінгвокраїнознавство

 1. Аракин В. Д. История английского языка / В. Д. Аракин. – М. : Высшая школа, 1985. – 254 с.

 2. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / А. Б. Гапонів, М. О. Возна. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.

 3. Лінгвокраїнознавство: Великобританія = British Studies : навчальний посібник / Укл.: Л.М. Грижак. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2011. – 80 с.

 4. Орехова И.А. Формирование лингвокультурологической компетенции в процесе обучения иностранным языкам / И. А. Орехова // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 5. – С. 28–30.

 5. Томахин Г.Д. Лингвострановедческий словарь. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии / Г.Д. Томахин. – М.: АТС ПрессКнига, 2003. – 720 с.

 6. Томахин Г.Д. Лексика с культурным компонентом значения / Г.Д. Томахин // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 6. – С. 47–50.

 7. Томахин Г.Д. Реалии в культуре и языке / Г.Д. Томахин // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 1. – С. 64–69.

 8. Рум А. Р. Великобритания: Лингвострановедческий словарь / А. Р. Рум. – М. : Рус.яз., 2000. – 560 с.

 9. Томахин Г. Д. Лингвострановедческий словарь. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии / Г. Д. Томахин. – М. : АТС ПрессКнига, 2003. – 720 с.

 10. Сoncise Oxford Companion to the English Language / [ed. T. McArthur]. –Oxford : Oxford university press, 2005. – 592 p.

 11. Garwood Ch. Aspects of Britain and the USA / Ch. Garwood, G. Gardani, E. Perris. – Oxford : Oxford University Press, 1996. – 95 p.

 12. Ginzburg R.S. A course in Modern English Lexicology / Ginzburg R.S. – M. : Vyshaya Shkola, 1979. – 274 p.

 13. Kuznetsova V. Notes on English Lexicology / V. Kuznetsova . – К. : Радянська школа, 1966. – 214 р.

 14. McDowall D. Britain in close-up / D. McDowell. – Edingburg : Pearson Education Limited, 2008. – 208 p.

 15. Microsoft Encarta Premium [Electronic Source] : digital multimedia encyclopedia. – 2009. – Operating system : Microsoft Windows. – Назва з титул. Екрану.

 16. O’Driscoll J. Britain : For learners of English / J. O’Driscoll. – Oxford : Oxford University Press, 2009. – 224 р.

 17. O’Meara T. A Miscellany of Britain / T. O’Meara. – London : Arcturus Publishing Limited, 2007. – 192 p.


Основи теорії мовної комунікації

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – Л.:Академія, 2004. – 342 с..

 2. Почепцов Г.Г. Кoммуникативние технологии ХХ века. – М.: Релфбук, 199. – 348 с.

 3. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М.: Наука, 1973.

 4. Селіванова O. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля, 2006. – 716 с.

 5. Єсипенко Н.Г. Principles of Communication Theory . - Чернівці, 2010. - 120 с.

 6. Основы публичной речи: Learning to speak in Public: Учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 – 96с.


Аналіз художнього тексту


 1. Introduction to Literary Discourse = Вступ до літературного дискурсу: Навч. посібник / Укл. В.В. Михайленко, І.М. Микитюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 120с.

 2. Sosnovskaya V. Analytical reading. – M.: Higher School, 1974. – P. 10-34.

 3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – 2-е изд. – М. : УРСС, 2004. – 139 с.

 4. Долинина К.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1985. – 288 с.

 5. Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной комуникации. – Одесса, 1991. – 121 с.

 6. Кухаренко В.А. Інтерпетація тексту. Навч.посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 272 с.

 7. Основи аналізу художнього тексту: Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, І.В. Сапожник. – Чернівці, 2010. – 180 с.

 8. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: Просвещение, 1980. – 272 с.


Теорія перекладу


 1. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544с.

 2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця: Нова Книга, 2004. – 576с.

 3. Карабан В.І. Попередження інтерференцій мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української на англійську)/Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2003. – 208с.

 4. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. -  Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608с.

 5. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: Нова Книга, 2001. – 448с.

 6. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. Навчальний посібник. - Вінниця: Фоліант, 2004. – 112с.

 7. Эко Умберто. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе/Перевод с итальянского А.Н. Коваля. – Спб: Симпозиум, 2006. – 574с.

 8. Mona Baker. In other words. A course book on Translation . – NY: Routledge, 2006. – 304p.

 9. Mona Baker. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. – NY: Routledge, 2001. – 654p

 10. Борисова О.В. Практика перекладу з другої іноземної мови. – К.: Освіта України, 2010. – 226 с. (9, друк.арк) З грифом МОН. (1/11-2898 від 8.04.2010)

 11. Колодій Б.М. Практика перекладу з другої іноземної мови (англійської) для студентів 3 курсу. – К.: ІНКАНАБУЛА, 2009. – 189 с. (7,9 друк.арк) З грифом МОН. (№ 1/11-5197 від 09.07.09 р.)

 12. Копильна О.М. Техніка перекладу. – К.: Освіта України, 2010. – 120 с. (7,5 друк.арк) З грифом МОН( №1/11 -701 від 10.02.2010).

 13. Кузьміна К.А. Усний та письмовий переклад англомовних та україномовних суспільно-політичних та військово-політичних текстів. – К.: Освіта України, 2010. – 229 с. (9,5 друк.арк) З грифом МОН (№ 1/11–161 від 20.01.2010 р.)

 14. Трищенко І.В. Стилістичні аспекти перекладу. Київ: Логос, 2010. – 84 с. (3,5 друк.арк).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка