Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана ФранкаСторінка7/19
Дата конвертації29.12.2016
Розмір3.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Питання для підсумкового контролю:


 1. Політична наука та теорія міжнародних відносин: проблеми розмежування предметного поля.

 2. Місце теорії міжнародних відносин в системі наук про міжнародні відносини.

 3. Предмет теорії міжнародних відносин.

 4. Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук.

 5. Структура теорії міжнародних відносин.

 6. Парадигмальність та плюралізм теорії міжнародних відносин.

 7. Значення прикладних емпіричних досліджень у становленні теорії міжнародних відносин як самостійної дисципліни.

 8. Методи та техніки дослідження в теорії міжнародних відносин.

 9. Х.Булл про два підходи до теорії міжнародних відносин.

 10. Етико-нормативного підхід в розвитку теорії міжнародних відносин.

 11. Проблема рівнів аналізу в теорії міжнародних відносин ( К. Волтц, Дж. Розенау, Д. Зінгер).

 12. Системний підхід в теорії міжнародних відносин.

 13. Поняття та особливості міжнародних відносин.

 14. Системність та глобальність міжнародних відносин.

 15. Поняття суб’єктності в міжнародних відносинах. Типологія суб’єктів міжнародних відносин.

 16. Збільшення кількості та різноманітності учасників міжнародних відносин як закономірність розвитку міжнародних відносин, принципи їх взаємодії.

 17. Інтерес в міжнародних відносинах: сутність, типологія, ієрархія.

 18. Сила та вплив як сутнісна характеристика міжнародних відносин. Елементи сили

 19. Г. Моргентау, Р. Арон про силу та могутність.

 20. Теорія «м’якої» сили Дж. Ная.

 21. Теоретичні інтерпретації сили в міжнародних відносинах.

 22. Сила та могутність в епоху глобалізації.

 23. Функції сили в міжнародних відносинах. Баланс сили.

 24. Глобалізація як закономірність розвитку міжнародних відносин

 25. Суть, джерела, передумови глобалізації.

 26. Вплив геополітики на формування теорії міжнародних відносин.

 27. Філософсько-теоретичні джерела політичного реалізму в міжнародних відносинах.

 28. Філософсько-теоретичні джерела ідеалізму в теорії міжнародних відносин.

 29. Теоретичні джерела ідеалізму в працях Г. Гроція та І. Канта.

 30. Принципи ідеалізму в теорії міжнародних відносин. Ідеалізм в політичній практиці.

 31. Неолібералізм та його відмінність від класичного ідеалізму.

 32. Принципи реалізму в теорії міжнародних відносин.

 33. Шість принципів політичного реалізму Г. Моргентау.

 34. Розвиток реалістського підходу в міжнародних відносинах в праці Р.Арона «Війна та мир між націями».

 35. Основні принципи та течії неореалізму.

 36. Розвиток теорії неореалізму в працях К.Волтца.

 37. Принципи неолібералізму та їхній розвиток в теоріях транснаціоналізму та взаємозалежності.

 38. Порівняльний аналіз реалізму та ідеалізму в міжнародних відносинах.

 39. Порівняльний аналіз неолібералізму та неомарксизму в міжнародних відносинах.

 40. Порівняльна характеристика реалізму та неореалізму в міжнародних відносинах.

 41. Порівняльний аналіз неолібералізму та неореалізму.

 42. Марксизм про міжнародні відносини.

 43. Неомарксизм в міжнародних відносинах: течії та принципи.

 44. Теорія світо-систем Ф.Броделя та І. Валлерстайна.

 45. Конструктивізм в теорії міжнародних відносин (А.Вендт).

 46. Постпозитивістський поворот в теорії міжнародних відносин

 47. Постмодерністські течії в теорії міжнародних відносин.

 48. «Великі дебати», їх зміст та вплив на розвиток теорії міжнародних відносин.

 49. Державоцентристський підхід в теорії міжнародних відносин, його історичні підстави та обмеженість в кінці ХХ ст.

 50. Класифікація теорій міжнародних відносин.

 51. Особливості та ознаки міжнародних систем.

 52. Структурний аспект міжнародних систем.

 53. Формування та еволюція міжнародних систем.

 54. Типологія міжнародних систем

 55. Типологія міжнародних систем М.Каплана.

 56. Історичні типи міжнародних систем. Вестфальська модель міжнародної системи.

 57. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин.

 58. Міжнародна система «європейського концерту».

 59. Вестфальська та поствестфальська моделі міжнародних систем.

 60. Баланс сил як вияв динамічної рівноваги в міжнародній системі.

 61. Основні принципи міжнародного права та їх взаємозв’язок з структурою міжнародної системи.

 62. Місце міжнародного права та моралі в міжнародних системах.

 63. Поняття та структура національного інтересу. Національний інтерес - спрямування зовнішньої політики

 64. Ознаки міжнародно-політичної суб’єктності держави.

 65. Сутність зовнішньої політики.

 66. Зовнішня політика як процес прийняття зовнішньополітичного рішення. Основні теоретичні підходи до вироблення зовнішньополітичного рішення.

 67. Зовнішня політика: особливості, засоби та форми.

 68. Засоби зовнішньої політики держав. Дипломатія і війна як основні засоби реалізації зовнішньої політики.

 69. Внутрішня та зовнішня політика держави. Теорії співвідношення внутрішньої та зовнішньої політик.

 70. Системний підхід до проблеми взаємозв’язку внутрішньої, зовнішньої та міжнародної політики.

 71. Пенетративність міжнародних систем.

 72. Вплив глобалізації на державу та її суверенітет.

 73. Вплив міжнародного середовища на внутрішню політику..

 74. Типологія недержавних суб’єктів міжнародної політики, їх вплив на міжнародну систему.

 75. Міжнародні організації: сутність, ознаки, типологія.

 76. Неурядові міжнародні організації та особливості їх впливу на міжнародну політику.

 77. Функції міжнародних організацій.

 78. Наднаціональність в діяльності міжнародних організацій.

 79. Транснаціональні корпорації та їх вплив на міжнародні відносини.

 80. Індивід в міжнародних відносинах. Відображення впливу індивіда в теоріях міжнародних відносин.

 81. Поняття та види міжнародних процесів.

 82. Переговори в міжнародних процесах.

 83. Сутність та причини міжнародних конфліктів.

 84. Стадії протікання та способи врегулювання конфліктів.

 85. Типологія міжнародних конфліктів.

 86. Особливості міжнародних конфліктів в умовах трансформації біполярної міжнародної системи.

 87. Поняття та форми міжнародного співробітництва.

 88. Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах.

 89. Особливості та типи міжнародної інтеграції.

 90. Теорії міжнародної інтеграції.КУРС «ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ»

Розділ І. Демократія: зміст і її становлення

Тема 1. Демократія: поняття і людський вимір
Етимологічні визначення демократії. Предметна сфера та історичний вимір демократії. Нормативний та емпіричний підходи до демократії.

Критерії та принципи демократії, їх взаємозв'язок. Пряма, плебісцитарна і представницька демократії.

Закономірності розвитку демократії. Особливості демократії різних історичних епох. Форми і моделі демократії.
Розділ II. З історії демократії. Древня демократія і демократія середньовіччя

Тема 2. Історичні типи демократії, їх періодизація. Афінська демократія як класична форма демократії

Первісна (родова), "потестарна" демократія як перша історична форма прямої демократії, її риси. Демократичні начала організації управління. Функції суспільної влади. Процес емансипації індивідуальної свідомості та її конфлікт з родовою організацією.

Військова демократія. Ієрархізація системи військової демократії.

Вплив традицій потестарної і військової демократії на появу демократичних держав у Стародавній Греції і Стародавньому Римі.

Афінська демократія. Особливості афінської демократії як класичної форми демократії. Становлення афінської демократії, основні етапи її розвитку.

Політичні реформи Солона. Розвиток афінської демократії, її інституалізація при правлінні Клісфена. Раціоналізація інститутів демократії в реформах Перікла.

Причини кризи афінської демократії. Уроки афінської демократії. Оцінка та критика афінської демократії (Сократ, Платон, Г.Гегель, Й.Шумпетер).

Зародження та еволюція демократії в Стародавньому Римі. Масові політичні рухи за свої права. Гракханський рух у захист римської демократії.

Особа римлянина та можливості її участі в політичному житті. Причини появи так званих "нових людей" (homines novi), соціальна база цієї групи.

Історичне значення римської демократії. Виродження римської демократії.

Теоретики римської демократії: Марк Туллій Ціцерон, Сенека, Еиіктет.
Тема 3. Східна деспотія і "східна демократія". Економічні, соціальні і духовні основи "східної демократії""

Східна деспотія: основні ознаки. Китайський варіант азіатської деспотії: даосисти і конфуціанці, моїсти і легісти. Джерела і зміст демократичних традицій на Сході.

Елементи демократії в Стародавньому Китаї. Розвиток демократичних принципів управління в Стародавній Індії.

Основні історико-правові джерела Стародавньої Індії: трактат про політику "Артхашастра" і "Закони Ману".

Індійські гани і сангхі - самобутні історичні форми "східної демократії-". Економічна, соціальна і духовна основи "східної демократії".

Тема 4. Розвиток демократії в епоху середньовіччя

"Вічева демократія". Народні збори (віче) як основний політико-владний елемент. Спрощеність процедури прийняття рішень. Нобілітет (Німеччина). Комунальний рух у Франції. Розвиток місцевого самоврядування. Велика Хартія вольностей 1215 р. в Англії. Міські комуни в Італії. Інститут запрошення на посаду подеста. Християнство і народовладдя. Моральні заповіді християнства.

Розвиток демократії в прадавні часи і добу феодалізму на території сучасної України. Місце і роль основних соціальних груп у суспільстві. Громади як осередок демократичного вирішення важливих суспільних питань. Елементи обмеження панування феодалів і створення певних гарантій для нижчих верств населення давнім звичаєвим правом (закон Руський). Правове закріплення суспільних відносин в "Руській правді".
Тема 5. Класична форма демократії Нового часу

Питання вироблення механізму захисту особи, її майна, фізичної недоторканості і свободи від аристократично-монархічного свавілля (Н.Макіавеллі, Дж.Локк, Т.Гоббс). Рівність, справедливість, свобода, суверенітет народу, пряма участь у реалізації "верховної влади" Ж.Ж.Руссо. Демократичний ідеал Т.Джефферсона.
Тема 6. Політичні цінності і демократія

Суб'єктивні компоненти політики. Цінності-цілі: гідність людської особистості, добробут, безпека, порядок, справедливість, рівність, свобода, відповідальність, легітимність, толерантність, злагода, здатність до компромісів. Ісая Берлін "Дві концепції свободи".

Цінності-засоби: влада як "здатність досягнення інших цінностей" (К.Дойч); "розподіл соціальних цінностей" (Д.Істон); "можливість реалізації власної волі" (М.Вебер).

Мир як цінність, як умова реалізації всіх цінностей демократичного суспільства, збереження основної цінності - людини.

Реформа як поступовість перетворень.
Тема 7. Громадянське суспільство і демократія

Громадянське суспільство як теоретична концепція і соціальна реальність. Суть, структура, ознаки громадянського суспільства. Основні віхи історичної еволюції ідеї громадянського суспільства. Українські мислителі про розвиток громади та громадянського суспільства як основи суспільного прогресу і національної консолідації.

Становлення і розвиток громадянського суспільства в Україні. Проблеми формування середнього класу. Громадянське суспільство і правова держава. Ернест Гелнер про актуальність пари "держава - громадянське суспільство" в праці "Умови свободи".
Розділ III. Сучасні теорії демократії

Тема 8. Ліберальна теорія демократії

Традиційно-ліберальна теорія демократії. Демократія як відповідальне правління. Основи для прийняття відповідальних рішень. Конституційність і обмеженість політичного панування. Основні елементи концепції представницької демократії. Едмонд Берк та його звернення до виборців (1776 p.). А. де Токвіль - основоположник ліберальної теорії демократії. Праця "Про демократію в Америці". Проблеми демократії і людської свободи в праці Ф.А. фон Гаєка "Дорога до рабства". Проблеми ліберальної теорії демократії в політичній філософії Норберто Боббіо.
Тема 9. Колективістська (ідентитарна) демократія: теорія і практика

Теоретики ідентитарної демократії - Ж.Ж.Руссо, К.Маркс, В.Ленін, К.Шмітт. Критика ліберальних ідей. Суть органістичної теорії Ж.Руссо: народ може бути представлений сам собою, а не вибраними представниками. Тоталітарна спрямованість концепції демократії Ж.Ж.Руссо, її втілення в моделях "соціалістичної демократії".

"Соціалістична демократія". Гомогенність і цілісність спочатку робітничого класу, а згодом і всього народу; наявність у даних суверенів влади класового, загальнонародного інтересу, який усвідомлюється марксистсько-ленінською партією. Ради як механізм реалізації принципів колективістської демократії.

Риси колективістської демократії. Уроки колективістських експериментів.
Тема 10. Плюралістична теорія демократії (Девід Трумен, Роберт Даль, Гарольд Ласкі, Моріс Дюверже)

Елементи плюралізму в поглядах Ш.Монтеск'є. Дж. Медісон про поєднання принципу розподілу влади з американськими умовами: великими просторами і багатолюдністю. Ідея захисту інтересів меншості. Політичний процес як взаємодія груп і групових інтересів.

Основні положення теорії демократії Йозефа Шумпетера: суть демократичного методу; індивідуалізація політичного процесу; умови для нормального функціонування демократії.

Групи тиску і процес прийняття політичних рішень, його відкритість. Проблема дифузії влади. Слабкі сторони плюралістичної теорії демократії.

Культура плюралізму.

Теорія поліархії як варіант концепції плюралістичної демократії. Праця Р.Даля "Демократія та її критики". Інститути поліархії.
Тема 11. Елітарна теорія демократії.

Інші сучасні теорії демократіїЕлітарна теорія демократії. Демократія - правління еліт.

Й.Шумпетер про демократію як конкуренцію потенційних лідерів за довіру виборців. Г.Моска про те, що влада може бути від народу, для народу, але не може бути влади самого народу. Сильні сторони елітарної демократії: чіткий розподіл праці, компетентність і відповідальність осіб, які приймають політичні рішення.

Недоліки елітарної демократії: бюрократизація і олігархізація влади; пріоритетний вплив на політику найбільш сильних груп інтересів; порівняно ширші можливості підкупу посадових осіб та інше.

Партиципаторна теорія демократії (К.Макферсон, Дж.Вольф, Б.Барбер): поєднання прямої демократії з демократією делегатів; контроль громадськості за діяльністю політичних лідерів; участь громадян не тільки у виборах своїх представників, а й у прийнятті рішень на референдумах, зборах, а й безпосередньо у прийнятті і реалізації політичних рішень, контролі за їх реалізацією.

Недоліки партиципаторної теорії демократії: низька ефективність прийнятих політичних рішень, зниження інстптутіійної відповідальності посадових осіб.

Плебісцитарна партійна демократія (М. Вебер).

Вертикальна модель демократії Дж. Сарторі.

Соціал-демократична теорія демократії.

Економічна теорія демократії.

Концепція «інтегральної технократії» М. Бунге.


Тема 12. Права людини в демократичному суспільстві

Понятя та історія прав людини.

Права людини у взаємовідносинах держави, суспільства, особи. Ідеї прав людини в Античності і Середньовіччі. Ліберальне трактування прав людини.

Права людини і проблема їх реалізації в сучасному світі. Типологія прав людини. Права людини, її обовязки та соціальна відповідальність. Громадянські і політичні права. Права людини як критерій гуманізму політики. Український варіант інституту омбудсмена.Права людини у міжнародній політиці.
Тема 13. Права людини в історії українського народу

Права людини в прадавні часи і добу феодалізму. "Козацька демократія" і права людини. Демократизація державного і суспільного життя у період буржуазних революцій. Права людини в українських державах XX ст. Конституція України про права, свободи та обов'язки людини і громадянина.
Тема 14. Інститути демократії

Суть політичного інституту та форми його прояву. Політична демократія як система політичних і суспільних інститутів, в яких опредмечуються і реалізуються принципи, цінності демократичної культури. Інститути представницької і прямої демократії; органи законодавчої, виконавчої і судової влади; інститут права; політичні партії та інші громадсько-політичні організації, засоби масової інформації; система місцевого самоврядування.

Технології демократії: вибори: суть, принципи, функції. Голосування, плебісцити, референдуми, делегування повноважень, переговори, компроміси і т.д. Виборчі системи. Закон про вибори в Україні.Виборчий процес, його основні стадії. Виборча риторика. Проблеми громадського контролю на виборах.
Тема 15. Інститут парламентаризму, його функції

Змагальність політичних сил - передумова існування (функцінування) парламентаризму як політичного інституту. Суб'єкти політичної змагальності. Парламент як політичний інститут, його структура та функції. Парламентська опозиція, її типологія в залежності від критеріїв. Групи інтересів. Лоббі. Лоббізм як форма вираження і репрезентації вагомих інтересів у владних структурах.

Парламентаризм як інститут демократії - не ідеальна форма. Критика парламентаризму в західній та українській політичній думці. Становлення і розвиток парламентаризму в Україні.


Тема 16. Порівняльний аналіз сучасних моделей демократії

Суть методу порівняльного аналізу демократії. Конкурентні демократії: американська і західноєвропейська моделі, основні принципи і ознаки.

Англоєвропейська модель демократії, її характерні риси. Політична культура і демократія.

Швейцарська демократія співучасті. Специфічні риси французької моделі демократії. Український варіант моделі демократичного правління.

Ідентитарні моделі демократії. Спів-групова (сообщественная) модель демократії А.Лейпхарта. Циклічна модель демократії. Т.з. діалектична модель переходу до демократії С.Хантінгтона.


Тема 17. Засоби масової інформації і демократія

ЗМІ - як складова частина механізму функціонування демократії. Раціональний та емоційний вплив ЗМІ на інформаційний процес. Правила відбору матеріалів в ЗМІ. Способи поширення інформації: послідовний і фрагментарний. Мас-медіа і громадська думка.

Політичне маніпулювання і шляхи його обмеження. Соціальні міфи як основа маніпулювання. Способи маніпулювання та його межі. Свобода інформації і цензура. Вільна преса та її роль у демократичних країнах. Плюралізм джерел інформації. Журналістська етика.


Тема 18. Демократія в глобальному контексті

Демократія як загальний напрям глобального розвитку. Демократія XXI ст. Умови демократичного розвитку: економічні та соціальні передумови демократії. Політична і громадянська культура як основа демократії. Релігія і демократія.

Здатність демократії пристосовуватися до різних національно- культурних умов. Сумісність демократії з східними культурами (Японія, Китай). Про виживання і керованість демократії у незахідному світі. Китайська модель реформування тоталітарної політичної системи.

Тема 19. Перехід до демократії в посткомуністичних

країнах

Суть процесу демократизації як процесу конституювання елементів демократії. Суперечності в процесі демократизації суспільства. Основні групи посткомунітичних систем. Риси політичних систем посткомуністичних країн.


Тема 20. Український шлях до демократії

Радикальні зміни у розвитку політичної системи України. Розвиток України як демократичної, правової, соціальної держави. Труднощі демократизації українського суспільства: псевдопарламентаризація; парадокси надмірної партизації; нерозвинутість громадянського суспільства.

Українське суспільство як плюралістичне суспільство за національними, мовними та ідеологічними, релігійними критеріями.

Орієнтація України на консенсусну модель демократії.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аристотель. Политика. Сочинения: в 4-х т. - Т. 4. - М.: Мьісль, 1983.

 2. Бердяев Н. Философия неравенства. - М., 1990.

 3. Гегель Г.В. Философия права. - М.: Мьісль, 1990.

 4. Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. - К.: Основи, 1998.

 5. Грушевський М. Початки громадянства (Генетична соціологія). - Відень, 1921.

 6. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Знання, 1991.

 7. Дорошенко Д. Православна церква в минулому і сучасному житті українського народу. - Берлін, 1940.

 8. Драгоманов М.В. Вибране. -К.: Либідь, 1991.

 9. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1991.

 10. Кін Джон. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. -К.: I І.С., 2000.

 11. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні. На тлі світового досвіду. - К.: Абрис, 2000.

 12. Коваленко Г. Людина і громада. Думки про добро і правду. - К.: Вік, 1992.

 13. Конституція України. - К.: Україна, 1996.

 14. Липинський В. Твори. Архів. Студії / За заг. ред. Романа Залуцького і Євгена Зиблікевича. Твори, Т.2. - Філадельфія, Пеннсильванія, 1980.

 15. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. - К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

 16. Липинський В. Україна на переломі (1657-1659 pp.) Твори. Архів. Студії / За ред. Ярослава Пеленського. - Філадельфія, 1991.

 17. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1,2,- К.: Основи, 1994.

 18. Лейпхарт А. Демократия в многосоставньїх обществах: сравнительное исследование / Пер. с англ. - М.: Аспект-Пресс, 1997.

 19. Медведчук В. Социал-демократическая модель общественного развития и предпосьілки ее становлення в Украине // Полис. - 1999. -№ 6.

 20. Новак Майкл. Дух демократического капитализма. - Минск: Лучи Софии, 1997.

 21. Острогорский М.Я. Демократия и политичкские партии. - М„ 1927.

 22. Паренти Майкл. Демократия для немногих. Пер. с англ. - М.: Прогресе, 1990.

 23. Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 1, 2. - К.: Основи, 194.

 24. Сорос Дж. Утвердження демократії. - К.: Основи, 1994.

 25. Сучасна політична філософія. Антологія. - К.: Основи, 1998.

 26. Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. Пер. з франц. - К.: видавничий дім "Всесвіт", 1999.

 27. Фромм Е. Бегство от свободьі / Пер. с англ. - М.: Прогрес, 1989.

 28. Хайек Ф.А. Дорога к рабству. - М.: Зкономика, 1992.

 29. Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія. Пер. з англ. -К.: Основи, 1995.

 30. Актон Д. История свободы в античности // Полис, - 1993. - № 3.

 31. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. - 1992. - № 4.

 32. Арато Е., Коен Дж. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства // Політична думка. - 1996. - № 1.

 33. Арон Р. Зссе о свободах. Универсальной и единственной свободи не существует // Полис. - 1996. - № 1.

 34. Ашин Г.К. Элитизм и демократия // Обгцественньїе науки и современность. - 1996. - № 5.

 35. Бергер А.К. Политическая мьісль древнегреческой демократии. - М„ 1996.

 36. Богачевський Д. Проблеми демократії і еліти. - К., 1998.

 37. Головаха Е.И., Бекешкина И.З., Небоженко B.C. Демократизація общес-тва и развитие личности. - К.: Наукова думка, 1992.

 38. Граб В., Білик Ю. Місцеве самоврядування: закони і реальність // Віче. - 1998. - № 5.

 39. Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально- східноєвропейський досвід / За ред. А.Карася. - Львів: ЛНУ, 1999.

 40. Гуттембергер Б. Теория демократии // Полис. - 1991. - № 4.

 41. Грозіцька Т. Консенсусна теорія демократії. Оптимальна модель для України // Нова політика. - 1998. - № 5.

 42. Дай Т., Зинглер Л. Демократия для злитьі. - М.: Юрид. лит-ра, 1984.

 43. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-і роки. - К.: Либідь, 1991.

 44. Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблеми в Восточной Европе // Вопросьі философии. - 1990. - № 9.

 45. Демократия: государство и обгцество: Учеб. Пособие для средн. общеобраз. шк., лицеев и гимназий. - М.: Ин-т пед. систем, 1995.

 46. Дейко Ж. Особа і держава. Обмеження заради взаємовигоди // Віче, - 1994.-№ 4.

 47. 18-Зйдлин Ф. Карл Поппер и теория демократии // Философские науки. - 1990. -№ 5.

 48. Камалов М.М. Демократическая политическая культура: американский опьіт // Весник Московского ун-та. Серия 12. Социально-политические исследования. - 1991. -№ 5.

 49. Каменская Г.В. Генезис идей демократии// Социс. - 1994. - № 4.

 50. Кіш Є. Виклик демократії// Віче. - 1998. -№ 5.

 51. Кривенко Л. Суверенітет парламенту. Теорія і практика // Віче. - 1997. - № 4.

 52. Ковлер А.И. Исторические формьі демократи: проблеми политико-правовой теории. - М.: Наука, 1990.

 53. Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике. Критические очерки теории та истории. - М.: Наука, 1986.

 54. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современньїх людей // Полис. - 1993. - № 2.

 55. Кравченко І. Культура як національна мета// Віче,- 1995. - № 2.

 56. Кульчицький С. Еволюція державного устрою в Україні: від тоталітаризму до демократії // Віче. - 1997. - № 1.

 57. Лабутина Т.Л. У истоков современной демократии. Политическая мьісль английского просвещения (1689-1714 гг.). - М.: Ирис- Пресс, 1995.

 58. Макарьічев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходьі и оценки// По лис. - 1958. - № 1.

 59. Мирский Г.И. Авторитаризм и демократия: две модели?// Полис.

 60. 1996. -№ 6.

 61. Мировое политическое развитие: век XX. - М.: Аспект-Пресс, 1995.

 62. Ноттурно Марк Амадей. Відкрите суспільство та його вороги: суспільство, влада і бюрократія // Політична думка. - 1996. - 3-4.

 63. 33.Остром В. Демократия и самоуправление // Государство и право.

 64. 1994. -№ 4.

 65. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. - Львів, 1999.

 66. Політологія / За ред. О.І.Семківа. - Львів: Світ, 1994.

 67. Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О.І.Семківа. - Львів: Світ, 1996.

 68. Плюралізм: Вопросьі теории и практики. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1989.

 69. Перегудов С.П. Новейшие тенденции в изучении отношений гражданского обгцества и государства // Полис.- 1998. - № 1.

 70. Права людини. Підручник для 10-11 кл., ліцеїв та гімназій. - К.: Право, 1997.

 71. Салмин A.M. Современная демократия: генезис, структура, культурньїе конфликтьі. - М.: Наука, 1992.

 72. Сартари Джованни. Вертикальная демократия (Меньшинства и злитьі. Полиархия в ее нормативном определении // Полис. - 1992.

 73. Соловйов Ерік. Толерантність як новоєвропейська універсалія // Політична думка. - 1996. - № 3-4.

 74. Скиба В. та ін. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо- політичної думки / Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. - К.: Основи, 1998.

 75. Трипольський В. Демократія і влада // Віче. - 1997. - № 1.

 76. Українська державність у XX ст. Історико-політологічний аналіз. -К.: Політична думка, 1996.

 77. Федоренко Г. Український парламентаризм і історичні паралелі // Віче, - 1997.-№4.

 78. Фридман М. Четьіре шага к свободе // Общественньїе науки и современность. - 1991. -№ 3.

 79. Хальота А. Щодо захисту конституційних прав шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. - 2000. - № 3.

 80. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. - К.: Основи, 1993.

 81. Шапиро И. Демократия и гражданское обшество // Полис. - 1992.

 82. 4.

 83. Шапиро В. Введение в типологию либерализма // Полис. - 1994.

 84. 3.

 85. Шведа Ю. Моделі демократії Аренда Лейпхарта // Студії політологічного центру "Генеза". - 1995. - № 4.

 86. Шемчушенко Ю.С. Теоретичні засади розвитку українського парламентаризму// Віче. - 1997. -№ 12.

 87. Шефер J1. Социальная философия и философия истории К.Р.Поппера // Вестник Москов. ун-та. Серия 7. Философия. - 1994.-№ 3.

 88. Шмиттер Ф., Карл Т. Что єсть демократия... и чем она не является // Диалог. - 1993,-№2.

 89. Ян 3. Демократия и национализм - единство или противоречие ? //Полис. - 1996. -№ 1.


Перелік питань

 1. Багатозначність поняття "демократія".

 2. Нормативний та емпіричний підходи до з'ясування суті демократії. Поліархія Р.Даля.

 3. Критерії та принципи демократії, їх взаємозв'язок.

 4. Закономірності розвитку форм демократії. Проблема періодизації історії демократії.

 5. Первісна (потестарна) демократія як перша історична форма прямої демократії, її риси.

 6. Військова демократія. Л.Г.Морган про своєрідність військової демократії.

 7. Становлення та основні етапи розвитку афінської демократії.

 8. Політичні реформи Солона, їх суть.

 9. Розвиток афінської демократії, її інституалізація при правлінні Клісфена.

 10. "Золотий вік" афінської демократії при Періклі. Суть реформ Перікла.

 11. Причини кризи афінської демократії та форми її прояву.

 12. Арістотель як теоретик полісного народовладдя.

 13. Оцінка афінської демократії (Сократ, Платон, Г.Гегель).

 14. Зародження та еволюція демократичних інститутів у Стародавньому Римі.

 15. Особа римлянина та можливості її участі в політичному житті.

 16. Історичне значення римської демократії, її криза.

 17. Критика Йозефом А.Шумпетером класичної доктрини демократії в праці "Капіталізм, соціалізм, демократія".

 18. Східна деспотія і "східна демократія". Витоки демократичних традицій на Сході.

 19. Економічні, соціальні, духовні основи "східної демократії"" і "східної деспотії"".

 20. "Вічева демократія". Розвиток вічевої демократії в Україні.

 21. Розвиток станово-представницької демократії в епоху середньовіччя. Зародження парламентаризму.

 22. Міські комуни середньовіччя як осередок розвитку демократії.

 23. Політична культура українців та її роль у державотворенні. В.Липинський про основні чинники її формування.

 24. Народоправний, демократичний характер державного життя у Київській Русі: основні засади.

 25. Традиції українського державотворення на території сучасної України.

 26. Базові цінності західної цивілізації як основи демократичного правління. М.Вебер про основні фактори, які сформували "дух капіталізму".

 27. Концепція "економічної людини" (А.Сміт, М.Вебер, В.Зомбарт).

 28. Принцип суверенітету народу як ядро демократії. Погляди К.Поппера на принципи суверенітету народу.

 29. Принцип більшості та форми його реалізації.

 30. Право меншості на опозицію, її різновиди. Принцип більшості і меншості у розумінні Карла Поппера.

 31. Політичний плюралізм як універсальний спосіб забезпечення демократії, його ознаки. Культура плюралізму.

 32. Принцип свободи і права людини. Права й свободи людини і громадянина в Конституції України.

 33. А. де Токвіль про свободу і рівність у праці "Про демократію в Америці".

 34. Три види загроз, яких мусить остерігатися демократичне суспільство (за А. де Токвілем)

 35. Смисл поняття "звичаї" як опори демократії за А. де Токвілем.

 36. Принцип розподілу влади як важливий атрибут демократії. Ідея розподілу влади в творах Дж.Локка і Ш.Монтеск'є.

 37. Парламентаризм як політичний інститут, його елементи. Структура парламентів.

 38. Місце парламенту в системі функціонального розподілу влади в Україні.

 39. Групи інтересів: поняття, типологія і функції. Лобі.

 40. Моральні цінності демократії.

 41. Закони функціонування ідеології (за П.Флоєром).

 42. Демократія класичного лібералізму в працях Джона Стюарта Міля.

 43. Поширення ліберальних ідей в Україні (М.Драгоманов, Б.Кістяківський).

 44. Ліберальна модель демократії, її риси та слабкі сторони.

 45. Р. Даль про основні ознаки ліберальної демократії.

 46. Й. Шумпетер - основоположник сучасних теорій демократії. Суть демократичного методу.

 47. Умови успіху демократії за Й.Шумпетером.

 48. Й.Шумпетер про придатність капіталізму для забезпечення функціонування демократичного методу.

 49. Проблема демократії і людської свободи в праці Фрідріха Августа фон Гаєка "Дорога до рабства".

 50. Колективістська, ідентитарна теорія демократії, її ознаки.

 51. "Соціалістична теорія демократії". Й. Шумпетер про причини обмеження демократії в соціалістичному суспільстві в праці "Капіталізм, соціалізм і демократія". Уроки комуністичних експериментів.

 52. Соціал-демократична теорія демократії.

 53. Плюралістична теорія демократії, її особливості та ознаки.

 54. Слабкі сторони плюралістичної теорії демократії.

 55. Елітарна теорія демократії.

 56. Партиципаторна або учасницька теорія демократії.

 57. Концепція "інтегральної технодемократії" М.Бунге.

 58. Економічна теорія демократії.

 59. Суть і принципи порівняльного аналізу моделей демократії.

 60. Моделі демократії за А. Лейпхартом: їх суть.

 61. Мажоритарна модель демократії. Модель демократії Великобританії.

 62. Американська модель демократії.

 63. Консенсусна модель демократії (Швейцарія, Бельгія).

 64. Характеристика держав стійкої демократії за А. Лейпхартом.

 65. Французька модель демократії.

 66. 67.Оптимальна модель демократії для України.

 67. Китайська модель реформування тоталітарної політичної системи.

 68. Умови і суперечливі фактори розвитку демократії в країнах "третього світу" за А.Лейпхартом.

 69. Циклічна модель демократизації.

 70. Три хвилі демократизації за С.Хантінгтоном.

 71. "Перехід" до демократії як тип суспільної трансформації та його основні стадії.

 72. Фази посткомуністичної трансформації за З.Бжезінським.

 73. Класифікація країн за темпами демократичних перетворень. Основні риси посткомуністичних країн.

 74. Особливості і труднощі посткомуністичної трансформації в Україні.

 75. Основні суперечності в процесі демократизації суспільства.

 76. Різноманітність і суперечливість посткомуністичної реальності.

 77. Умови і можливості демократичного розвитку.

 78. Політична культура як передумова демократії.

 79. Свобода: суть, структура. І. Берлін про дві концепції свободи.

 80. Три типові парламентські ситуації в процесі посткомуністичної трансформації.

 81. Напрямки демократизації політичної влади в Україні.

 82. Суть і функції виборів у демократичному суспільстві.

 83. Основні принципи вільних демократичних виборів.

 84. Виборчі системи. Виборча система в Україні.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка