Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана ФранкаСторінка2/19
Дата конвертації29.12.2016
Розмір3.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ТЕМА 1. Політичні і правові вчення доби Відродження та Реформації.

Ідейні витоки культури Відродження. Ренесанс, та його світосприйняття. Гуманізм, реформаційні теорії – загальні риси політико-правових концепцій цього часу.

Християнські гуманістичні концепції політики, права та соціального управління Л.Альберті, М.Фійно, Е.Ротердамський. Мораль та її категорії, суспільна злагода, зачатки поглядів на громадянське суспільство.

Політичні і правові погляди Н.Макіавеллі. “Державець”, “Розмірковування про першу декаду Тіта Лівія”./Суспільство і особа. Інтерес. Необхідність, свобода, воля та активність людини в політичному процесі. Роль фактору долі. Концепція походження держави. Функції і сутність держави. Засоби і ціль. Ідеал політичного діяча. Феномен макіавелізму в політичній свідомості та практиці /. Реформаційні політико-правові концепції.


ТЕМА 2. Політико-правові концепції доби буржуазних революцій в європейських країнах ХУІІІ століття. Ранньобуржуазний лібералізм
Загальна характеристика політичних і правових вчень Європи за часів раніх буржуазних революцій.

Ф.Бекон та його “Нова Атлантида”.

Політико-правова концепція Т.Гоббса в працях “Левіафан” та “Про громадянина”/Природа людини, її протиріччя. Природні закони розвитку суспільства, суспільний договір. Додержавний (первісний) стан людини. Громадянський стан суспільного організму. Права та свободи особистості/.

Джон Локк – “Два трактата про врядування”/Уявлення про природній стан суспільства. Необхідність виникнення держави. Мета і засоби, питання власності. Ліберальні погляди, питання суверенітету людини і народу /. Політична теорія Г.Гроція. “Про право війни та миру”.

“Закон свободи” Д.Уінстенлі. Політичні ідеї Дені Вераса. Егалітариська теорія П.Корнеліуса. Республіканство Мілтона і Сіднея. Державна влада в розумінні Д. Гарінгтона.
ТЕМА 3. Політико-правові вчення утопічного характеру.
Томас Мор та його “Утопія” / Християнський гуманізм та реформування досконалої людини. Ідеали справедливості та рівності. Питання осуспільнення власності. Примусова праця. Релігія та мораль в політиці, проблеми війни і миру /.

Політична доктрина Т.Кампанелли / Ідеальний державний устрій в “Місті Сонця”. Власність, містичний характер політичного процесу. Свобода індивіда та питання державного інтересу/ Загальні основи “закритого суспільства”, підвалини для подальшої тоталітаризації. Утопія та традиція в політичній теорії та політичному процесі.

Держава , рівність та справедливість в політико-правових поглядах Т.Мюнцера та М.Лютера.
ТЕМА 4. Політичні вчення та правові концепції європейського Просвітництва.
Загальна характеристика просвітницьких політико-правових концепцій їх співвідношення з природніми правами людини та культурою Просвітництва як соціального явища. Національна культура та просвітницькі теорії.

Класичний варіант італійського просвітництва. Джамбатисто Віко та його просвітницька теорія / Циклічність епох в історії людства, трансформація понять “природне право” та “суспільний договір” в нових умовах. Форми правління та їх загальна обумовленість. Ідея консенкусу та “соціального миру”/.

Особливості протікання та політико-теоретичні особливості французького просвітництва. Класифікація французької просвітницької думки. Матеріалісти французького просвітництва: концепція природи людини, походження та сутності держави і влади, кореляція понять “деспот” і “монарх” в творчій спадщині Ф.М.Вольтера. Дені Дідро та його теорії вдосконалення суспільства і особи, розуміння суверенітету народу як основної мети існування держави. Політичні і правові погляди Поля Анрі Гольбаха /Філософське підгрунтя політичної концепції, невідчуджене право на власність, розуміння рівності, суспільний договір і влада. Співвідношення політики і моралі. Добродійство як форма політичної участі. Уявлення Гольбаха про майбутнє суспільство /.

Клод Адріан Гельвецій та його політико-правові погляди / Мораль і форми правління, побудова гармонійного співіснування державного і приватного інтересів, соціальний ідеал К.А.Гельвеція /. Інші матеріалістичні концепції.

Д.Прістлі / Поняття “політична свобода”, “громадянська свобода”. Причини походження та основні функції держави. Принципи подальшого вдосконалення суспільства /.

Політичні і правові погляди Д.Юма / Філософське підгрунтя політико-правової теоріїї, етичне вчення, насильство і влада як невід”ємні компоненти політичного процесу. Власність та завдання держави до її збереження. “Природна релігія” – як основний консенсуальний компонент політичного суспільства /.

Майнова спільність, нерівність та теорія адекватного народонаселення в творах Р.Уоллеса. Концепція природного стану і власності в науковій спадщині У.Огілві. Теорія власності та політико-правові ідеали Адама Сміта. Нерівність, соціальні реформи, інтерпретація просвітництва в політичних і правових поглядах Тамаса Мальтуса.

Політичні і правові погляди Х.Томазія /Концепція людської особи, удосконалення людини через науку, теорія майнової спільності та відродження загальнолюдських ідеалів /. Концепції суспільного прогресу та гуманізму в творчості І.Г.Гердера.


ТЕМА 5. Прагматично-раціоналістичні політичні і правові концепції у США доби просвітництва та боротьби за незалежність. Американський Конституціоналізм.
Особливості розвитку американського суспільства. Прагматичний, утілітарний характер американської політичної думки. Особливості соціально-стратифікаційних концепцій американського суспільства. Переосмислення цінностей свободи та рівності, вибудова американської мрії.

Політико-правова концепція Томаса Пейна /”Природній стан” і “природні права”, рівність, свобода, теорія справедливості державна влада – права індивіда. Суспільний договір та еволюційні процеси в історії людства. Встановлення основних принципів американського лібералізму, особливості його протікання в американському суспільстві /. Томас Джеферсон та його теоретична і практична спадщина / Вчення про природний та громадський стан індивіда. Основні моменти в його оригінальній системі суспільного договору. Народовладдя як політичний і правовий принцип. Народний суверенітет та Декларація про незалежність /.

Влада , демократія і суспільний договір в науковій концепції Олександра Гамільтона.

Конституція США / Юридична система. Принципи Конституції. Політичні і правові характеристики /.ТЕМА 6 Радикалізація політичних і правових ідей за часів Великої Французької революції.
Загальна характеристика політичної і правової думки у Європі і Франції за часів Великої Французької революції. Радикалізація політичних відносин та форм їх усвідомлення. Характеристика правових і політичних теорій які виникали в ці часи. Вихід політико-правових вчень на рівень сучасної державної моделі. Примат приватної власності. Боротьба традицій та іновацій. Культура, духовність та їх вплив на політичні цінності того часу.

Характеристика політологічних таборів та шкіл за часів революції /О.Робесп”єр, Н.Брешон, Г.Бабеф та інш./.

Закінчення етапу європейського Просвітництва. Політична теорія Ш.Л.Монтеск”є “Про дух законів”/Геополітика Монтеск”є, вплив релігії на розвиток індивіда та людства, народовладдя; класична теорія розподілу влад. Принципи можливого вдосконалення індивіда/.

Теорія “народного суверенітету” Ж.Ж.Руссо її порівняльний аналіз з теорією державного суверенітету Ж.Бодена / Витоки нерівності за Ж.Ж.Руссо, шляхи можливих соціальних перетворень та принципи ідеального політичного устрою за творами Ж.Ж.Руссо /.

Утопічні вчення за часів Великої Французької революції /Ж.Мельє, Г.Б. де Маблі, Мореллі /. Загальні характеристики їх утопії.
ТЕМА 7. Консервативний напрям в політико-правових вченях.
Характерологічні особливості консерватизму, та його первісні спрямування. Е.Берк /Філософія класичного консерватизму, права індивіда, свобода і загальні права індивіда. Природній прогрес і революція, принципи та мета будь якої влади в суспільстві /. Д.Мокінтош та його політико-правові погляди /Нерівність і демократія, загальні принципи лібералізму та їх своєрідне сприйняття /. Політична влада, поняття “свободи” та “рівності” в творчості І.Г.Фостера. Бюм: розум, факт і цінність / Зруйнування природного закону /.
ТЕМА 8. Політико-правові та етичні ідеї в Німеччині в кінці ХУІІІ – на початку ХІХ сторіч.
Загальна характеристика політичної і правової думки в Німеччині в кінці ХУІІІ ст. Особливості розвитку Німеччини в кінці ХУІІІ ст. Політико-правові доктрини І.Канта / Філософські основи соціально-політичної концепції. Суспільство і свобода. Мораль суспільства і моральність політики. Ціль і засоби. Критерії справедливості. Причини походження, логіка становлення та основні функції держави. Суверенітет народу, індивіда та суверенітет державної влади. Розподіл влад, та основні гарантії від політичного деспотизму. Реформа і революційний процес. Принципи побудови вічного миру в праці “До вічного миру” /.

Політичні і правові погляди І.Г.Фіхте / Теорія походження держави. Взаємовідповідальність влади і суспільства. Народ – як вище джерело будь якої влади. Утопічне ідеальне суспільство. Теоретичні основи владного режиму розумного суспільства. Політичний ідеал І.Г.Фіхте /. Політико-правове вчення В.Шеллінга.

Г.В.Ф.Гегель та його політико-правова доктрина у праці “Філософія права” / Суб”єктивний ідеалізм Г.В.Ф.Гегеля. Походження влади та її основні завдання. Народ – як джерело влади. Питання необхідності примусу для додержання прав особи в політичному процесі. Приватна власність та основа її гарантування в суспільстві. Рівність як гарантія права на власність. “Громадянське суспільство” : його струтура протиріччя розвитку та соціальні функції. Питання про розумну та досконалу форму державного правління /.

Політичні теорії Німеччини кінця ХУІІІ ст. та їх значення для формування політичної свідомості нового типу.


ТЕМА 9. Плюралізм політико-правових ідей в Європі в ХІХ ст.

/модернізований лібералізм, позитивізм, солідаризм, анархізм та ін./.
Загальна характеристика політичної і правової думки Європи ХІХ ст. Вплив ідей Великої Французької революції. Намагання суспільства зняти тенети феодально-кастового ладу. Теоретичні основи лібералізму, позитивізму та інших політичних теорій Нового часу. Вплив німецької класики

Порівняльний аналіз класичної ліберальної теорії в творах Констана та І.Бентама / їх політичні ідеали, свободи особистості, принципи розподілу влад, політичний утилітаризм /.

Проблема політичної влади, держави, суспільних відносин концепції солідаризму.

Політико-правово теорія О.Конта / Започаткування позитивізму. Класифікація наукового знання. Соціократія та інші стадії розвитку людства /.

Політико-правові погляди Л.Ф.Штейна / Доктрина “справедливої суспільної влади” /. Теорії солідаризму, анархізму. М.Штірнер “Єдиний та його власність”. Значення лібералізму для доктринальної свідомості.
ТЕМА 10. Марксизм як політичне вчення.
Історичні особливості формування теорії марксизму. Аналіз теоретичних основ та джерел марксистського вчення. Вплив младогегельянців. “До критики гегелівської філософії права”. Соціальний ідеал марксизму. Гегелевська діалектика. Матеріалістичний погляд Маркса на історичний і політичний процес у праці “Німецька ідеологія”.

Суперечність суспільних устроїв. Буржуазний парламентаризм. Історичні форми виробництва та власність.

Економічна теорія надлишкової вартості у праці “Капітал”.

Критика марксизмом основних політологічних шкіл та концепцій того часу. Теорія колективного масового суспільства. Марксистська стадіальна теорія соціальної революції “Маніфест комуністичної партії”. Марксистська партія, її особливий характер. Періодизація марксистського вчення. Марксизм як соціал-демократія. Порівняльний аналіз класичного марксизму та лівоекстреміського ленінізму. Дуалізм мети та засобів. Диктатура пролетаріату в класичному марксизмі та в ленінізмі. В.Ленін про суть та основні задачі держави нового типу. Протиріччя у політичних поглядах раннього Леніна.


ТЕМА 11. Політичні вчення представників критичної і революційної утопічної традиції.
Загальна характеристика утопічної традиції, відокремлення її іноваційної сутності. Різноманітність нових утопій, їх дихотомічний протест проти приватної власності. Утопія ХУІІ-ХУІІІ та ХІХ ст. – порівняльний аналіз

К.А.Сен-Сімон та його вчення. Закономірності історичного прогресу. Критика індивідуалізму. Планове господарство та “нове християнство”. Історичний розвиток та можливості побудови ідеального суспільного ладу.

Вчення Р.Оуена / Принципи кооперації індивідів, новий режим власності та функціонування грошей. Суспільна форма господарювання. Шляхи досягнення справедливого суспільного ладу /. Політичне вчення Ш.Фурьє та його оригінальна теорія державної влади та надкласової держави.

Робітничий комунізм, В.Вейтлінг / теорія страстей, проекти “Великого родинного союзу” – як найсправедливішої форми організації суспільства /.


ТЕМА 12. Політико-правові концепції в Росії ХУІІІ – ХІХ ст.
Політико-правові ідеї у феодальній Росії Політична доктрина Філофея. Ніл Сорський та його політичний ідеал. Проблема влади, свободи, відповідальності у вченнях Йосипа Волоцького, Івана Пересветова та ін.

Політичні концепції Ф.Крижанича, Ф.Прокоповича, В.Татіщева та І.Посошкова / Проблема державної влади і свободи особлистості. Церковна і світська влада. Ідеї спільного блага, прав та обов”язків станів /.

Російське просвітництво: політичні теорії О.Радіщева, Я.Козельського, Д.Фонвізіна. Декабристський рух в Росії, його феномен, та конституційні проекти П.Пестеля та М.Муравйова.

Революційний російський демократичний рух : В.Белінський, М.Чернишевський, теорія общинного соціалізму О.Герцена.


ТЕМА 13. Особливості розвитку соціально-політичної думки

Західної Європи в др. половині ХІХ ст.
Російський анархізм та його відмінності від анархізму класичного типу /М.Бакунін, П.Лавров, ПТкачов /. Анархо-комунізм Кропоткіна.

Ф.Ласаль та його оригінальна інтерпретація соціально-стратифікованого суспільства.

Соціально-політична доктрина Е.Бернштейна / Моральна свідомість, інтерес, основні моменти кооперативного соціалізму /.

Політичні і правові погляди К.Каутського.

Доктрина цивілізаційної кризи О.Шпенглера та Ф.Ніцше.

Формування політичних теорій націоналістичного спрямування. Соціальний, національний рухи, їх місце в історії становлення держави.Питання з курсу «Історія зарубіжних політичних вчень (Новий Час)»


 1. Проблеми раціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 2. Проблеми ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 3. Сипкретизм раціоналізму та ірраціоналізму в політичній доктрині Н.макіавеллі.

 4. Раціональні основи політики та влади у Ф.Бекона.

 5. Метод критичного сумніву Р.Декарта як інструментарій раціонального пізнання та відтворення політичної дійсності в умовах новоєвропейської історії.

 6. Раціонально-ірраціональна сутність абсолютистської держави у політичній доктрині ліберального спрямування Т.Гоббса.

 7. Раціоналізм морально-політичної доктрини влади Дж.Локка.

 8. Просвітницька концепція сутності свободи громадянського суспільства у Ш.Л.Монтеск”є.

 9. Ірраціонально-раціоналістичні основи у політико-договірній концепції влади Ж.Ж.руссо.

 10. Категоричний імператив як раціональна підстава права влади та держави у політичній доктрині І.Канта.

 11. Раціональна сутність держави буржуазного типу у філософсько-політичній теорії Г.В.Гегеля.

 12. Ірраціональні основи теорії соціально-політичного утопізму.

 13. Сутність трансформативного ірраціоналізму в політичній теорії марксизму.

 14. Логіка формування держави, права, влади у І.Канта.

 15. Логіка формування держави, права, влади у Г.В.Гегеля.

 16. Логіка формування держави, права, влади у Т.Гоббса.

 17. Логіка формування держави, права, влади у Дж.Локка.

 18. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях Т.Гоббса та Дж.Локка.

 19. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях Т.Гоббса та Ш.Л.Монтеск”є

 20. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях Ш.Л.Монтеск”є та Ж.Ж.Руссо.

 21. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях Ж.Руссо та І.Канта.

 22. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях І.Канта та Г.В.Гегеля.

 23. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у утопічних теоріях та марксизмі.

 24. Об”єкт політики у Н.Макіавеллі.

 25. Психологія влади у Н.макіавеллі.

 26. Проблема суб”єкта та об”єкта політичної влади у Н.макіавеллі.

 27. Проблема політичної діяльності як професійної сфери діяльності у новоєвропейській політичній діяльності.

 28. Теорія суспільного договору у просвітників.

 29. Суть політичної теорії природних прав у новоєвропейській історії.

 30. Критерії правової держави у І.Канта та Г.В.Гегеля.

 31. Критерії громадянського суспільства у політичних теоріях Нового часу.

 32. Співвідношення держави та громадянського суспільства у Г.В.Гегеля.

 33. Проблеми права та етики у просвітників.

 34. Проблеми етики та влади у просвітників.

 35. Проблеми розподілу влад у просвітників.

 36. Проблема форм державного устрою в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 37. Проблема демократії в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 38. Проблема суверена політичної влади в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 39. Проблема конституціалізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 40. Проблеми контролю за владними діями в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 41. Проблеми політики та влади у ранньобуржуазних теоріях лібералізму.

 42. Цінність основи держави в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 43. Ціннісні основи в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 44. Принципи формування держави та влади в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 45. Принцип формування громадянського суспільства в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 46. Проблеми людини в політичних теоріях Нового часу.

 47. Проблеми рівності та справедливості в політичних теоріях Нового часу.

 48. Проблеми свободи в політичних теоріях Нового часу.

 49. Інституційні основи політичної влади в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 50. Проблеми етики політичної влади у І.Канта.


Рекомендована література


 1. Біблія. Видання Київської патріархії. – К., 1994.

 2. Коран. – М., 1993.

 3. Роттердамський Е. Философские произведения. – М., 1986.

 4. Макіавеллі Н. Державець. – К.,1998.

 5. Мор Т. Утопия. – М., 1976.

 6. Нил Сорский. Предание и устав. – М., 1995.

 7. Курбский А.М. История о великом князе Московском. – М., 1994.

 8. Пересветов К.С. Сочинения. – М., 1956.

 9. Аквинский Ф. Трактатьі о правлении. – М., 1993.

 10. Гроций Г.О. О праве войньі и мира. – М., 1956.

 11. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. – М., 1985.

 12. Гоббс Т. О гражданине. Сочинения в 2-х т. – М., 1989. – т.1.

 13. Гоббс Т. Левиафан. Сочинения в 2-х т. – М., 1989. – т.2.

 14. Локк Дж. Два трактата о правлении. Сочинения т.3. – М., 1988.

 15. Монтескье Ш.Л. О духе законов. – Избранньіе произведения. – М., 1956.

 16. Руссо Ж.Ж. Общественньій договор или принципьі политического права. Трактатьі. – М., 1988.

 17. Гельвецій. Про розум., - К., 1984.

 18. Гольбах П.А. Естественная политика или беседьі об истинньіх принципах правления. // Избр.произв. в 2-х т. – М., 1963. т.2.

 19. Джеферсон Т. О демократии. – СПб., 1990.

 20. Американские федералистьі : Гамильтон, Медисон, Джей. Избранньіе статьи. – Бенсон. 1990.

 21. Кант И. Метафизика нравов. Ч.2. Метафизические начала учения о праве. Сочинения. – т.4. – М., 1965.

 22. Кант И. К вечному миру: идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. – М., 1966. Т.6.

 23. Гегель Г.Ф. Философия права. – М., 1990.

 24. Берк. Размьішления о революции во Франции и заседании некоторьіх обществ в Лондоне, относящихся к етому собьітию. Сокр. Пер. – М., 1990.

 25. Пухта Ф. Инциклопедия права. – М., 1993.

 26. Токвиль А. О демократии в Америке. – М., 1994.

 27. Бентам И. Введение в начала нравственности и законодательства. – Основньіе начала гражданского кодекса. – Основньіе начала уголовного кодекса. Избранньіе сочинения. – С-Пб., 1990. – т.1.

 28. Милль Дж. Ст. Представительное правление. – М., 1989.

 29. Конт О. Общий обзор позитивизма. Сочинения. – М., 1970. – тт. 1-2.

 30. Спенсер Г. Основания социологии. – СПб., 1996.

 31. Штирнер М. Единственньій и его собственность. – Харков, 1994.

 32. Прудон П.Ж. Что такое собственность ? Или исследования о принципе права и власти. – М., 1990.

 33. Маркс К. До критики гегелівської філософії права .Вступ. – Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – т.1.

 34. Маркс К. нгельс Ф. Манифест комуністичної партії. – К., 1984.

 35. Енгельс Ф. Походження сім”ї, приватної власності, держави. – Твори. – т. 21.

 36. Прокопович Ф. Трактатьі и письма. – М., 1987.

 37. Крижанич Ф. Политика. – М., 1962.

 38. Пестель П.П. Русская правда. Восстание декабристов. Документьі. – М., 1956.

 39. Декабриський рух в Україні. – К., 1988.

 40. Чаадаев П.Я. Сочинения. – М., 1989.

 41. Герцен О.І. До старого товариша. – К., 1985.

 42. Черньішевский Н.Г. Труд и капитал. – К., 1986.

 43. Бакунин М.А. Государственность и анархия. Кнуто-германская империя. – М., 1989.

 44. Лавров П.Л. Государственньій лемент в будущем обществе. – М., 1988.

 45. Бердяев Н.А. Истоки и смьісл русского коммунизма. – М., 1990.

 46. Джордж Г.Себайн, Томас Л.Торсон. Історія політичної думки. – К., Основи, 1997.

 47. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірріціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії. – Л., Паіс, 1997.

 48. Денисенко В.М. Раціоналістичні концепції політики //Політологія: підручник для студентів університетів /За ред. О.І.Семківа. –Львів: Світ, 1993.

 49. Денисенко В.М. Політичне життя, громадянське суспільство і демократія // Соціально-політичні проблеми сучасного суспільства: Курс лекцій. – К.:НМФ ВО, 1991.

 50. Денисенко В.М. Раціоналістичні концепції політики //Політологія: підручник для студентів університетів, 2-е видання зі змінами /За ред. О.І.Семківа. –Львів: Світ, 1994.

 51. Денисенко В.М. Умови формування громадянського суспільства в Україні. Вісн. Львів. Ун-ту ім.І. Франка.Сер.сусп. наук. – Львів: Світ, 1995. –Вип.32.

 52. Денисенко В.М. Проблеми європейських традицій раціоналізму та ірраціоналізму в політиці та особливості їх прояву в історії українського державотворення. // Студіїї політологічного центру “Генеза”. – Львів, 1995. - № 6.

 53. Денисенко В.М. Історичний традиціоналізм формування духовності в Україні //Духовний світ людини та розвиток національної свідомості в Україні. Вісн. Львів. Ун-ту ім.І.Франка. Сер.сусп.наук. –Львів: Світ, 1996. – Вип. 33.

 54. Денисенко В.М. Європейський гуманізм як раціональна система пізнання та практичного освоєння політичної дійсності // Студії політологічного центру “Генеза”. – Львів: “Ставропігіон”, 1997. -№ 1.

 55. Денисенко В.М. Соціальна утопія: сутнісні основи // Студії політологічного центру “Генеза”. – Львів: “Ставропігіон”, 1997. -№ 2.

 56. Шацкий Е. Утопия и традиция. – М., 1990.

 57. Февр Л. Бои за историю. – М., 1991.

 58. Гар Н . Проблемьі итальянского Возрождения. – М., 1996.

 59. Тойнби Дж.А. Постижение истории. – М., 1991.

 60. Ясперс К. Смьісл и назначение истории. – М., 1991

 61. Гобозов И.А. Философия права. – М., 1998.

 62. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

Теми лекцій
РОЗДІЛ І. Політична думка в Україні від давніх часів до кінця ХVІІІ століття
Тема 1. Родоплемінний лад та зородження уявлень про політику на українських землях докиївської доби

Тема 2. Суспільно-політичний устрій та політична думка Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – ХІV ст.)

Тема 3. Ідеї держави та суспільних відносин у період занепаду України і боротьби за відновлення її державності (ХV – ХVІІ ст.)

Тема 4. Державно-політичний устрій в українській політичній думці ХVІІІ ст.


РОЗДІЛ ІІ. Українська політична думка ХІХ століття
Тема 5. Політичні ідеї першої половини ХІХ ст.

Тема 6. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій

Тема 7. Поширення передової політичної думки в Західній Україні
РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрямки української політології ХХ століття
Тема 8. Суспільно-політична ситуація в Україні на рубежі століть

Тема 9. Ідеї монархізму і національного радикалізму

Тема 10. Націонал-комунізм в українській політичній думці

Тема 11. Політична ідеологія українського дисидентського руху 60-80-х років


Питання з курсу

 1. Політична думка Київської Русі.

 2. Ідея єдності Руської землі в «Слово о полку Ігоревім».

 3. Суспільно-політичні погляди Ю.Дрогобича.

 4. Суспільно-політичні погляди С.Оріховського.

 5. «Апокрисис» Х.Філалета – важлива пам’ятка української політичної думки кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

 6. Суспільно-політичні погляди І.Вишенського.

 7. Суспільно-політичні погляди прихильників і противників Берестейської унії 1596р.

 8. Українська політична думка часів Хмельниччини та Руїни.

 9. Питання державно-правового устрою України в «Бендерській конституції» П.Орлика.

 10. Суспільно-політичні погляди Ф.Прокоповича.

 11. Суспільно-політичні погляди С.Яворського.

 12. Суспільно-політичні погляди С.Климовського.

 13. Суспільно-політичні погляди Я.Козельського.

 14. Суспільно-політичні погляди Г.Сковороди.

 15. «Історія Русів» – пам’ятка української політичної думки кінця ХVІІІ – ХІХ ст.

 16. Соціально-історичні умови розвитку політичної думки на українських землях в першій половині ХІХст.

 17. Кирило-Мефодіївське товариство про державний устрій.

 18. Суспільно-політичні погляди М.Костомарова.

 19. Суспільно-політичні погляди П.Куліша.

 20. Суспільно-політичні погляди Т.Шевченка.

 21. Суспільно-політичні погляди членів «Старої Київської Громади».

 22. Суспільно-політичні погляди Володимира Антоновича.

 23. Суспільно-політичні погляди громадсько-культурного об’єднання «Руська трійця».

 24. Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова.

 25. М.Драгоманов «Переднє слово до «Громади»».

 26. Суспільно-політичні погляди І.Франка та їх еволюція.

 27. І.Франко «Поза межами можливого».

 28. І.Франко «Що таке поступ?».

 29. Внесок Сергія Подолинського в поширення української політичної думки.

 30. Революційно-демократичні переконання Остапа Терлецького.

 31. Суспільно-політичні погляди М.Грушевського.

 32. М.Грушевський «Вільна Україна».

 33. М.Грушевський «На порозі Нової України».

 34. Суспільно-політичні погляди С.Шелухіна.

 35. Суспільно-політичні погляди С.Томашівського

 36. Суспільно-політичні погляди В.Липинського.

 37. Проблема класів і станів в «Листах до братів хліборобів» В.Липинського.

 38. Проблема української державності в «Листах до братів хліборобів» В.Липинського.

 39. Проблема нації і міжнаціональних відносин в «Листах до братів хліборобів» В.Липинського.

 40. Суспільно-політичні погляди М.Міхновського.

 41. М.Міхновський «Самостійна Україна».

 42. М.Міхновський «Справа української інтелігенції в програмі УНП».

 43. Політичні ідеали «Братства тарасівців» (Іван Липа, Борис Грінченко, Микола Міхновський).

 44. Д.Донцов «Націоналізм».

 45. Д.Донцов «Дух нашої давнини».

 46. М.Сціборський «Націократія».

 47. В.Старосольський «Теорія нації».

 48. Ю.Бачинський «Україна irredenta».

 49. О.І.Бочковський «Вступ до націології».

 50. Ю.Липа «Призначення України».

 51. Т.Зіньківський «Молода Україна, її становище і шлях».

 52. С.Дністрянський «Загальна наука права і політики».

 53. Суспільно-політичні погляди П.Полтави.

 54. Суспільно-політичні погляди Л.Цегельського.

 55. Роль і значення «Слово перестороги» В.Подолинського – для української політичної думки середини ХІХ ст.

 56. М.Шаповал «Велика революція і українська визвольна програма».

 57. Ідеологічні засади політичної боротьби ОУН-УПА (Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник).

 58. Націонал-комунізм М.Хвильового.

 59. В.Винниченко «Відродження нації».

 60. В.Винниченко «Заповіт борцям за визволення».

 61. Націонал-комунізм М.Скрипника.

 62. Політичні погляди представників дисидентського руху в Україні.

ЛітератураСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ „ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ”
1. Абрамов А.И. "Слово о законе и благодати" киевского митрополита Илариона как русская историософская реакция на христианско-идеологическую экспансию Византии // Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. — М., 1986. — 4.2. — 42-54.

2. Автобіографія Івана Франка // Культура. — 1926. — 4.4-9. — С.42-54.

3. Актуальні проблеми суспільно-політичного розвитку України. — Львів, 1992.-118 с.

4. Андрусяк М. Генеза й характер галицького русофільства XIX-XX ст. — Прага, 1941.-19 с.

5. Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). — Львів, 1998.-189 с.

6. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність.—К., 1994.—96 с.

7. Барка В. Правда Кобзаря. — Нью-Йорк, 1961. — 289 с.

8. Бачинський Ю. Большевицька революція і Українці. Критичні замітки. — Берлін, 1925.—48с.

9. Бачинський Ю. Україна irredenta. — Берлін, 1924. — 237 с.

10. Бегей І. Юліан Бачинський: соціал-демократ і державник. — К., 2001. — 256 с.

11. Бегей І.І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині Юліана Бачинського. — Львів, 1999. — 67 с.

12. Бегей І.І. Юліан Бачинський: з життєпису, політичної та наукової діяльності. —Львів, 1998. —51с.

13. Білецький Л. Руська Правда й історія її тексту / за.ред. Юрія Книша. — Вінніпег, 1993.- 166 с.

14. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик, генерал-поручник Людовика XV-го. — К., 1991. — 100 с.

15. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський: Історичні есе. -Львів, 1991. -225 с.

16. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого Гетьмана. -К., 1991.-136 с.

17. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. — К., 1998. — 45 с.

18. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988. -262 с.

19. Брик М. Юрій Немирич, 1612-1659: На тлі історії України. — Льоссер, 1974.-152с.

20. Будовиц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси (IX-XVI вв.)-М., 1960.-486с.

21.Бушин М.І., Коваль В.І., Дмитренко М.Г., Горенко Л.М., Горкун А.І. Становлення української державності в XVII ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці / Микола Іванович Бушин (ред.). — К., 1998. — 271 с.

22. Бычко А.К. Эпические мотивы духовной культуры Киевской Руси и Украины // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. К., 1988.-C.161-169.

23. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / Ред. Ю.Луцького. — Нью-Йорк — Торонто, 1984. — 326 с.

24. Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський. — Б.м., 1986.-120с.

25. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.І. — 348 с.

26. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.II. — 328 с.

27. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.III. — 542 с.

28. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991. — 128 с.

29. Винниченко В. Лист В.Винниченка до клясово-несвідомої української інтелігенції. — Відень, 1920. — 8с.

30. Винниченко В. Оповідання. Роман "Слово за тобою Сталіне!", п’єса "Чорна Пантера і Білий Ведмідь". — К., 1999. — 440 с.

31. Винниченко В. Щоденник. 1911-1920. — Т. 1. — Едмонтон-Нью-Йорк, 1980.—500с.

32. Вишенський І. Книжка // Вишенський І. Твори. — К., 1959. — С.41-158.

33. Вишенський І. Краткословна відповідь Петру Скарзі // Вишенський І. Твори. — К., 1959. — С.159-187.

34. Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. — Варшава, 1938. — С.107-133.

35. Возняк М. Кирило-Мефодіївське товариство. — Львів, 1921. — 238 с.

36. Гадяцький трактат // Україна. Наука і культура. — Вип. 25. — К., 1991. — С.147-152.

37. Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України XIX ст. -Львів, 1996. — 122 с.

38. Гермайзе О. Нарис з історії революційного руху на Україні. — Б.м., Б.р. -Т.І.-389 с.

39. Гнатенко П.И. Общественно-политическая мысль на Украине во второй половине XVII — начале XVIII века. — Днепропетровск, 1982. — 169 с.

40. Голенищев-Кутузов И.Н. Гуманизм у восточных славян (Украйна й Белоруссия). — М., 1963. — 94 с.

41. Голобуцький Олексій, Кулик Віталій. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX — початку XX століття: Дослідження. — К., 1996. - 124 с.

42. Горєлов М.Є. Передвісники незалежної України: Історичні розвідки. — К., 1996.-156с.

43. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. — К., 1996. — 286 с.

44. Господин А. Микола Костомарів. — Вінніпег, 1986. — 36 с.

45. Гошовська В.А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця XIX-початку XX століття: Проблема світогляду, національних особливостей, теоретичного осмислення на сторінках преси. — X., 1997. — 422 с.

46. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. — К., 1998. — 206 с.

47. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. — К., 1995. — 607 с.

48. Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII века. — М., 1984. — 253 с.

49. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст. — К., 2000. — 360 с.

50. Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу / НАН України; Інститут української археографії / А.Жуковський (сост.). -К., 1994.-286 с.

51. Грушевский М. Движение политической и общественной мысли в XIX столетии. — СПб., 1907. -15с.

52. Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки. — СПб., 1907. — 294 с.

53. Грушевський М. На порозі нової У країни: Гадки і мрії. — К., 1991.- 128 с.

54. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991. — 240 с.

55. Грушевський М. Якої автономії і федерації хоче Україна. — Відень, 1917.-22 с.

56. Грушевський М.С. З політичного життя Старої України. Розвідки, статті, промови. — К., 1918.- 127 с.

57. Грушевський М.С. З починів українського соціалістичного руху. Михайло Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. — Відень, 1922. -212 с.

58. Дмитриченко В.С. Соціалістична думка на Україні в 70-х — на початку 80-х років XIX ст. — К., 1977. — 224 с.

59. Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського. — К., 1957.-68 с.

60. Доба Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць. — К., 1995. — 286 с.

61. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини XIX-початку XX ст. — Чернівці, 1999. — 574 с.

62. Довбищенко Я. Михайло Драгоманів. Його життя, наукова, політична та громадська діяльність // Пам’яте Михайла Драгоманова. — Харків, 1920. — С.5-44.

63. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова. — К., 1991.-155 с.

64. Документи Богдана Хмельницького / Упор. І.Крип’якевич, І.Бутич. — К., 1961.-740 с.

65. Доманицький В. Націотворча роля гетьмана Мазепи: Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти Гетьмана Мазепи. — Чікаго, Іллінойс, 1960. — 50 с.

66. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. — Торонто, 1958. — 296 с.

67. Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. — Відень, 1917. — 115 с.

68. Дорошенко Д. Мазепа в історичній літературі і в житті // Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. — Варшава, 1938. — С.3-34.

69. Дорошенко Д. Нарис історії України. — Львів, 1991. — 576 с.

70. Дорошенко Д. Микола Іванович Костомаров. — Ляйпціг, Б.р. — 96 с.

71. Дорошенко Д. Нарис історії України. -K., 1991.-T.I. -238 с.

72. Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1991. — ТЛІ. — 350 с.

73. Дорошенко Д. П.О.Куліш. Його життя й літературно-громадська діяльність. — K., 1918. — 70 с.

74. Дорошенко Д. Пантелеймон Куліш. — Ляйпціг, Б.р. — 207 с.

75. Драгоманівський збірник; "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм / Тарас Андрусяк (ред.). -Львів, 1996. — 255 с.

76. Драгоманов М. Віра а громадські справи. — Коломия, 1892. — 14 с.

77. Драгоманов М. Рай і поступ. — Вінніпег, 1916. — 80 с.

78. Драгоманов М.П. "Програма" // Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.148-151.

79. Драгоманов М.П. "Сонячний промінь". Повість Василя Чайченка // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.2. — С.386-392.

80. Драгоманов М.П. Австро-руські спомини (1867-1877) // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.151-228.

81. Драгоманов М.П. Автобиографическая заметка // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.39-68.

82. Драгоманов М.П. Листи на Наддніпрянську Україну // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.428-482.

83. Драгоманов М.П. Література російська, великоруська, українська і галицька // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т. 1. — С.80-220.

84. Драгоманов М.П. Малороссия в ее словесности // Драгоманов М.П. Вибране.-К., 1991.-С.5-45.

85. Драгоманов М.П. Неправда — не просвіта // Літературно-публіцистичні тичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.2. — С.393-400.

86. Драгоманов М.П. Переднє слово до "Громади" // Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.93-147.

87. Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під московським царством (1654-1876). // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991. — С.559-574.

88. Драгоманов М.П. Три листи до редакції "Друга" // Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.397-427.

89. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991. — С.461-558.

90. Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли і соціалізм // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991.-С.327-429.

91. Єршов А. До питання про час написання "Истории Русов", а почасти й про автора її // Ювілейний збірник на пошану акад. М.С.Грушевського. Т.1. — К., 1928.-С. 286-291.

92. Єрьоміна І.П. Іван Вишенський і його громадсько-літературна діяльність // Вишенський І. Твори. — К.,1959. — С.3-39.

93. Єфремов С.О. Історія українського письменства / Худож. оформл. В.М.Штогрина. — К, 1995. — 688 с.

94. Жулинський М.Г. Вірю в силу духа: Іван Франко, Леся Українка і Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політичної і національної свідомості української людини. — Луцьк, 1999.— 103 с.

95. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К., 1992.-118 с.

96. Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI — початку XVII в.в. у боротьбі проти Ватікану і унії. — К., 1957. — 88 с.

97. Зайончковский П.А. Кирило-Мефодиевское общество (1846-1847). — М., 1959.-172 с.

98. Заклинський Р. Громадсько-політичний розвиток Галичини і Іван Франко // Іван Франко. Збірник за загальною редакцією П.Филиповича, П.Кияниці. — К., б.р. — С.43-122.

99. Заславский Д. М.П.Драгоманов. Критико-биографический очерк. — К., 1924.-170 с.

100. Збірник на пошану Олександра Шульгіна (1889-1960). Записки НТШ. — T.CLXXXVI. Праці історико-філософічної секції. — Париж-Мюнхен, 1969. — 359 с.

101. Злупко С.М. Сергій Подолинський — вчений, мислитель, революціонер. -Лівів, 1990. — 192 с.

102. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского — М., 1986. - Ч.1.-172 с.

103. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского — М., 1986. - Ч.2.-112 с.

104. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Громадівський рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: проблеми, ідеологія. — К., 1999. — 126 с.

105. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології. — К., 2000. — 349 с.

106. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності.-К., 1996.-336 с.

107. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки української держави. — К., 1995. — 96 с.

108. Іванченко Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (II половина XIX в.). — К., 1971. — 221 с.

109. Історія держави і права України / за ред. В.Г.Гончаренка. — К., 1996. — 288 с.

110. Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ, ст. В.Шевчука. — К., 1991. — 318 с.

111. Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX-початок XX століття). — К., 1998. — 351 с.

112. Карпенко М. Гетьман Іван Мазепа як будівничий Української держави.-Суми, 1999.-24 с.

113. Катренко А.М., Беззуб Ю.В. Український національний рух XIX століття (По сторінках праць Михайла Драгоманова): Навч. посібник. — К., 1997.-51с.

114. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т.1. — 544 с.

115. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т.2. — 694 с.

116. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т.З. — 435 с.

117. Книш З. Історія української політичної думки до кінця XVIII ст.: Популярний нарис. — Париж-Вінніпег, 1952. — 205 с.

118. Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадянсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIII ст. — К., 1973. — 167 с.

119. Коган ЮЛ. Просветитель XVIII века Я.П.Козельский.-М., 1958.-188с.

120. Козельський Я.П. Передмова до перекладу "Історії датської" Л.Голберга // Пам’ятки суспільної думки України (XVIII — перша половина XIX ст.): Хрестоматія. — Дніпропетровськ, 1995. — С. 181-185.

121. Козельський Я.П. Философические предложения, сочиненные надворным советником и правительствующего сената секретарем Яковом Козельским в Санкт-Петербурге 1768 года // Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века; в 2-х т. — Т.2. — М., 1952. — С. 411-551.

122. Колесник В.Ф., Рафальський О.О. Український рух в Австро-Угорщині (кінець XIX-початок XX ст.). — К., 1998. — 36 с.

123. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. — К., 1998. — 226 с.

124. Корнійчук Л.Я. Життя і діяльність С.А.Подолинського // Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд.: Л.Я.Корнійчук. — К., 2000. — С.3-42.

125. Костомаров Н.И. Две русских народности / Обраб. Текста и ред. А.П.Ковалевой; Авт. предислов. В.А.Дорошенко. — К.,-Х., 1991. — 72 с.

126. Костомаров Н.И. Руина; Мазепа; Мазепинцы: Исторические монографии и исследования. — М., 1995. — 800 с.

127. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність. — Чернівці, 2000. — 352 с.

128. Кравців Б. Суспільно-політичні погляди Івана Франка й радянське франкознавство // Іван Франко: про соціялізм і марксизм. — Нью-Йорк, 1966. — С.3-28.

129. Кравченко В.В. "Історія Русів": час збирати каміння / Культура України. Зб. ст. Вип. 3. — X., 1996. — С. 21-43.

130. Кравченко В.В. Поема вольного народу. "Історія Русів" та її місце в українській історіографії. — X., 1996. -117 с.

131. Кралюк М.П. Место социнианства в культурно-просветительских процессах на Украине в первой половине XVII ст. // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. — К., 1988. — С. 269-274.

132. Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). — К., 1996. — 793 с.

133. Кресіна І., Кресін О. Гетьман П.Орлик і його Конституція. — К., 1993. — 80 с.

134. Крипякевич І. Історія України. — Львів 1990. — 511 с.

135. Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. — Чернівці, 2000. — 487 с.

136. Крупницький В. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): Огляд його політичної діяльности. — Варшава, 1938. — 268 с.

137. Кузик П. Слов’янофільство: двобій націоналістичної та шовіністичної ідеологій (український, російський і польський досвід) // Визвольний шлях. - 2000, кн. 6 (627). — С. 19-29.

138. Кузьміна З.М. Шевченко і Андрузький // Збірник праць п’ятої наукової шевченківської конференції. — К., 1957. — С.144-160.

139. Кулиш П. Записки о Южной Руси. — К., 1994. — 719 с.

140. Куліш П. Хутірська філософія і віддалена від світу поезія // Хроніка-2000. — 1993. — №5(7). — С.70-80.

141. Куліш П.О. Байда, князь Вишневецький. Драма // Куліш П.О. Твори в двох томах. — Т.2. — К., 1994. — С.265-372.

142. Куліш П.О. Епілог // Куліш П.О. Твори в двох томах. — Т.1. — К., 1994.

- С.399-400.

143. Куліш П.О. Зазивний лист до української інтелігенції // Куліш П.О. Твори в двох томах. — Т.1. — К., 1994. — С.400-412.

144. Куліш П.О. Кумейки (1637 рік) / Куліш П. Твори в двох томах. — К., 1989. -Т.1. -С.37-40.

145. Куліш П.О. Листи з хутора // Куліш П.О. Твори в двох томах. — К., 1989.-Т.2.-С.224-280.

146. Куліш П.О. Піонер // Куліш П.О. Твори в двох томах. — Т.1. — К., 1994.-С.448.

147. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки: Курс лекцій. — К., 1994. — 368 с.

148. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина XIX — початок XX століття). — К., 2001. — 585 с.

149. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців: 1848-1918: В 2 ч. -Львів, 1926-1927. — Ч.1. — С.1-432.

150. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців: 1848-1918: В 2 ч.-Львів, 1926-1927. — 4.2.-С.433-746.

151. Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. — Т.1. / Пер. з англ. У.Гавришків, Я.Грицака. — К, 1994. — С.299-347.

152. Лисяк-Рудницький І. Каразин і печатки українського національного відродження // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. — Т.1. — К., 1994. — С.203-220.

153. Литвинов В.Д. Проблема государства в трудах Ст.Ориховского // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. — К., 1988. — С. 237-245.

154. Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Філософська і соціологічна думка. -1991.-№9. -С.83-102.

155. Лозинський М. Іван Франко. — Відень, 1917. — 52 с.

156. Лотман Ю.М. "Слово о полку Игореве" и литературная традиция XVIII -начала XIX века // Слово о полку Игореве -памятник XII века. — М.— Л., 1962.-С.330-405.

157. Лотоцький О. Державницький світогляд Т.Шевченка // Повне зібрання творів Тараса Шевченка. — Т.III. — Чикаго, 1959. — С.347-369.

158. Лотоцький О. Сторінки минулого. — Варшава, 1932. — Кн.2. — 288 с.

159. Лукашевич О.А., Манжул К.В. "Конституція" Пилипа Орлика — історико-правова пам’ятка XVIII ст. — X., 1996. — 52 с.

160. Луців Л. Іван Франко — борець за національну і соціальну справедливість. — Нью-Йорк. 1968. — 653 с.

161. Мазепа І. "Ми стоїмо тепер братіє між двома проваллями..." // Вивід прав України: Документи і матеріяли до історії української політичної думки / Б.Кравців (ред). — Нью-Йорк, 1964. — С.83-84.

162. Мазепа І. Писання / Є.Пеленський (ред.). — К., 1992. — 52 с.

163. Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. — Варшава, 1938. -161 с.

164. Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996. — 942 с.

165. Маланюк Є. Книга спостережень. — К., 1995. — 236 с.

166. Маланюк Є. Книга спостережень. — Торонто, 1962. — 528 с.

167. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1995.-264 с.

168. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори. 2-е вид. — Т.4. — С.405-441.

169. Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Листування І.Франка і М.Драгоманова. — К., 1928. — 508 с.

170. Мильков В.В. Иларион ий древнерусская мысль. // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. — М., 1986. — Ч.2. — С.8-40.

171. Мироненко О. М. Світоч української державності: Політико-правовий аналіз діяльності Центральної ради. — К., 1995. — 328 с.

172. Мицик Ю. Іван Виговський // Володарі гетьманської булави. — К., 1994.-С.191-236.

173. Мицик Ю. Політичні концепції Богдана Хмельницького: деякі аспекти реалізації // Доба Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць.-К., 1995.-С.25-39.

174. Мірчук П. Від другого до четвертого Універсалу. — Торонто, 1955. — 70 с.

175. Мірчук П. Микола Міхновський: Апостол української державности. — Філадельфія, 1960. — 136 с.

176. Мірчук П. Українська державність 1917-1920.-Філадельфія, 1967.-400с.

177. Міхновський М. Самостійна Україна. Програма Революційної Української партії із 1900 року / Вступ В.Шаяна. — Лондон, 1967. — 32 с.

178. Міяковський В. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя, новітня українська література / Ред. М. Антонович // Джерела до новітньої історії України / Заг. ред. Я.Білинський, В.Омельченко і О.Федишин. — Т.1. — Нью-Йорк, 1984. — 509 с.

179. Млиновецький Р. Гетьман Мазепа в світлі фактів і в дзеркалі "історій". — Торонто, 1976. -376 с.

180. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття — К., 1993.-413 с.

181. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. — К., 1998. — 278 с.

182. Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи: їх роль у визвольній боротьбі України 1917-1956. — Мюнхен 1956. — 104 с.

183. Наливайко Д. Козацька християнська республіка — К., 1992. — 495 с.

184. Наливайко Д.С. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження // Українська література XVI — початку XVI ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.161-185.

185. Напередодні Полтави: Листи Івана Мазепи до Адама Синявського1704-1708 / Ред. і вступ. стаття Ореста Субтельного. Передм. О. Оглоблина. — Нью-Йорк, 1975. — 159 с.

186. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш і "Руська трійця". До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції XIX століття. — Львів, 1994. — 28 с.

187. Нахлік Є. Проблеми української державності і засобів боротьби за національне самоутвердження українського народу в політико-історичній спадщині Пантелеймона Куліша // Пулюй — Куліш. Подвижники Нації / За заг. Ред. проф. Василя Шендеровського.. — К., 1997. — С.66-87.

188. Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца XVII — начала XVIII в.в. — К., 1978. — 298 с.

189. Ничик В.М. Феофан Прокопович. М., 1977. — 192 с.

190. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. — К., 1997. — 328 с.

191. Нічик В.М. Суспільно-політичні погляди Феофана Прокоповича // Прокопович Ф. Філософські твори в трьох томах. — К., 1979. — Т.1. — С.48-97.

192. Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. — Вінніпег, 1968.-96 с.

193. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. — Нью-Йорк, 1960. — 408 с.

194. Оглоблин О. Люди старої України. — Мюнхен, 1959. — 328 с.

195. Оглоблин О. Студії з історії України: Статті і джерельні матеріали / Л.Винар (ред.). — Нью-Йорк-Київ-Торонто, 1995. — 419 с.

196. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник / За ред. М.Ф.Тарасенка. — К., 1997. — 328 с.

197. Олександрів Б. "Слово о полку Ігоревім" — пам’ятка староукраїнського письменства. — Торонто, 1980. — 32 с.

198. Ольхівський Б. Вільний нарід. — Варшава, 1937. — 132 с.

199. Онішкевич Л. Вступ до науки про право і державу. — Мюнхен, 1987. — 223 с.

200. Онішкевич Л. Лекції з історії українського права: Право державне. Доба станового суспільства. — Мюнхен, 1947. — 169 с.

201. Онуфрієнко О.В. Українська державність доби козацької: від воєнної демократії до парламентської республіки. — Запоріжжя, 1998. — 72 с.

202. Оріховський-Роксолан Ст. Напучення королеві польському Сигізмунду-Августу// Українська література XIV-XVI ст. — К. 1988. — C. 113-152.

203. Оріховський-Роксолан Ст. Про турецьку загрозу слово друге // Українська література XIV-XVI ст. — К.1988. — С.88-113.

204. Орлик П. Вивід прав України // Вивід прав України / М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. — Львів, 1991. — С.45-49.

205. Оршан Я. Розвиток української політичної думки за сто літ. — Лондон, 1938.-55 с.

206. Основи етнодержавознавства. Підручник / За ред. Ю.І.Римаренка. — К., 1997.-656 с.

207. Отечественная философская мысль XI-XVIII в.в. и греческая культура: Сб. научн. трудов / Редкол.: Ничик В.М и др. — Киев, 1991. — 340 с.

208. Охрімович Ю. Розвиток української національно-політичної думки. — Нью-Йорк, 1965. — 120 с.

209. Павелко О.П. З історії суспільно-політичної і філософської думки на Україні.-К., 1972.-124 с.

210. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 — 1919 рр. (історико-генетичний аналіз). — К., 1995. — 261 с.

211. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1711 р.). // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. — К., 1993. — С.25-37.

212. Пам’ятки суспільної думки України (XVIII — перша половина XIX ст.): Хрестоматія / А.Г.Болербух та ін. — Дніпропетровськ, 1995. — 488 с.

213. Панчук М. Микола Міхновський — передвісник українського організованого націоналізму // Визвольний шлях. — 2000, кн.5 (626). — С.3-14.

214. Пашук А.І. Іван Вишенський — мислитель і борець. — Львів, 1990. — 176 с.

215. Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.Подолинського. — Львів, 1965. — 219 с.

216. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика / Передмов. та заг. наук. ред. О. Прицака. — К., 1994. — 77 с.

217. Петлюра С. Драгоманов про українське питання // Петлюра С. Статті, листи, документи. — Т.II. — Нью-Йорк, 1979. — С.397-427.

218. Петлюра С. Статті. К., 1993. — 341 с.

219. Петров Л.А. Общественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. — Иркутск, 1059. — 59 с.

220. Пінчук Ю.А. Микола Іванович Костомаров. — К., 1992. — 232 с.

221. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В.В. Яременка — К., 1990. — 558 с.

222. Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд. матеріалів та бібліограф. Р.Сербина. — Монреаль, 1990. — 208 с.

223. Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд.: Л.Я.Корнійчук. — К., 2000.

-328 с.


224. Подолянин К. З минулих літ. — Лондон, 1954. — 101 с.

225. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. — Т.1- К., 1992. — 640 с.

226. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. — Т.2. — К., 1992. — 608 с.

227. Поляков Л.В. Метод символической экзегезы в "исторической теологии" Илариона // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. — М., 1986.-4.2.-С.58-81.

228. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навч. посібник. — К., 1994. — 320 с.

229. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. — К., 1993.-192с.

230. Правда про унію: Документи і матеріали / Ред.кол.: Д.А.Яремчук (голова) таін.; Упоряд.: Ю.Ю.Сливка (керівник колективу). — Львів, 1981. -448 с.

231. Прокопович Ф. Сочинения. / Под. ред. И.П.Еремина. — М.—Л., 1961. — 502 с.

232. Радько П.Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі XIX-XX століть: концепції, ідеї, реалії.

-К., 1999.-387 с.

233. Ріпецький С. Михайло Драгоманов в опінії визначних українських громадян. — Нью-Йорк-Детройт, 1967. — 43 с.

234. Річицький Анд. Іван Франко. — Харків, 1929. — 48 с.

235. Рогов В.А. К вопросу о развитии княжеской власти на Руси // Древняя Русь: проблемы права и правовой идеологии. — М., 1984. — С.51-75.

236. Руденко М. Енергія прогресу. — К., 1998. — 527 с.

237. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI-перша половина XVII ст.). — К., 1998. — 296 с.

238. Світенко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років XIX століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. — Дніпропетровськ, 1999. — 240 с.

239. Сергієнко Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1983.-206 с.

240. Сергієнко Г.Я. Декабристи і Шевченко. — К., 1983. — 188 с.

241. Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів. 1826-1850. — К., 1971. — 300 с.

242. Ситник О.І. Консерватизм: Генеза ідей. — Луцьк, 2000. — 64 с.

243. Сімович В. Іван Франко. Його життя і діяльність. — Мюнхен, 1966. — 111с.

244. Скакун О.Ф. Иван Франко. — М, 1987. — 126 с.

245. Скакун О.Ф. Политическая й правовая мысль на Украине (1861-1917). — Харьков, 1987. — 159 с.

246. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. - 1917 р.).-К., 1990.-101 с.

247. Славутич Я. Іван Франко і Росія — Вінніпег, 1959. — 28 с.

248. Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та приміт. О.Мишанича. — К., 1989.

-310с.

249. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. — К., 1993.-191 с.250. Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. — М., 1994. — 222 с.

251. Смолій В.А. З думою по Україну (Іван Мазепа) // Українська ідея. Перші речники. — К., 1994. — С.47-62.

252. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII-XVIII столітть: проблеми формування, еволюції, реалізації. — К., 1997. — 367 с.

253. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1679). — К., 1999. — 351 с.

254. Сокуренко В.Г. Демократические учення о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. — Львов, 1966. — 265 с.

255. Солдатенко В.Ф., Сиволоб Ю.В. Витоки української ідеї // Українська ідея. Історичний нарис / Солдатенко В.Ф., Крижанівський В.П., Левенець Ю.А. та ін. — К., 1995. — С. 17-32.

256. Сохань С. Б.Д.Грінченко — М.П.Драгоманов: Діалоги про українську національну справу // Б.Грінченко, М.Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. — К., 1994. — С.5-17.

257. Старосольський В.Й. Теорія нації / Ірина Кресіна (авт.передм.). — Нью-Йорк, 1998.-153 с.

258. Стебельська А. Шевченкова концепція української держави // Збірник наукових праць канадського НТШ. — Т.XXXIII. — Торонто, 1993. — С.177-186.

259. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Пер. з англ. В.Кулика. — К., 1994. — 240 с.

260. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.І.Шевчука; Вст. ст. С.В.Кульчицького. — 2-е вид. — К., 1992. — 512 с.

261. Суспільно-політичні погляди Івана Франка в світлі його творів та листування. — Харків, 1932. — 200 с.

262. Сухий О.М. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних партій Галичини (кінець XIX- початок XX ст.). — Львів, 1998. -131 с.

263. Татищев В.Н. История российская. — М.-Л., 1963. — Т.2. — 352 с.

264. Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці XIX- на початку XX століття. — К., 1996. — 130 с.

265. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология.-К., 1992.-244 с.

266. Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории.-К., 1987.-246 с.

267. Толочко П.П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні // Толочко П.П. Від Русі до України. — К., 1997. — С. 33-45.

268. Томенко М.В. "Щирий малоросіянин" — видатний вчений (Михайло Максимович). // Українська ідея. Перші речники.- К., 1994. — С.80-97.

269. Трохимчук О., Трохимчук М. Перша українська Конституція (Післяслово) // Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік. — К., 1994. — С. 50-67.

270. Українська державність у XX столітті. Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (керівник авт. колективу). — К., 1996. — 448 с.

271. Українська ідея. Історичний нарис / Солдатенко В.Ф., Крижанівський В.П., Левенець Ю.А. та ін. — К., 1995. — 131 с.

272. Українська політологія: витоки, еволюція / За ред. Кирилюка Ф.М. — К., 1995. — 328 с.

273. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. — К., 2000. — 464 с.

274. Феденко П. Соціялізм давній і новочасний. — Лондон-Париж-Мюнхен, 1968.—231 с.

275. Феденко П. Український рух у XX столітті. — Лондон, 1959. — 267 с.

276. Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 — серпень 1649 рр.) — Львів, 1993. — 70 с.

277. Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657. — Львів, 1996. — Ч. 1. 1654 рік. — 263 с.

278. Федченко П.М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. — К., 1991. — 362 с.

279. Філалет Хр. Апокрисис // Українська література XIV-XVI ст. — К., 1988. — С.289-305.

280. Франко І. "Громада" і "задруга" серед українського народу в Галичині і на Буковині // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т.44, кн. 1. — С.487-495.

281. Франко І. Ukraina irredenta // Вивід прав України. Нью-Йорк, 1964. — С.115-138.

282. Франко І. А.Фаресов. Народники и марксисты. С.Пб., 1899 // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45. — С.272-275.

283. Франко І. Галицьке українофільство // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — Т.46.-К., 1985.—Кн. 1.—С.442-447.

284. Франко І. Декадент // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К, 1986. — Т.2. — С.185-186.

285. Франко І. До Е.Енгеля. Між 13-16 листопада 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.48. — С. 333-335.

286. Франко І. До історії соціалістичного руху // Іван Франко: про соціалізм і марксизм. — Нью-Йорк, 1966. -С. 121-151.

287. Франко І. До М.Драгоманова. 16 січня 1883 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К, 1986. — Т.48. С.346-350.

288. Франко І. До М.Драгоманова. Перед 20 березня 1885 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.527-529.

289. Франко І. До М.Драгоманова. 22 лютого 1886 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.49. — С.30-34.

290. Франко І. До О.Патрицького. 17 листопада 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.335.

291. Франко І. До О.Патрицького. 29 грудня 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.344-345.

292. Франко І. До О.Рошкевич. 20 вересня 1878 р. // Франко І. Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К, 1986. — Т.48. — С.108-119.

293. Франко І. Іван Вишенський і його твори// Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1976. —Т.30. — С.7-211.

294. Франко І. Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові видавництва // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К, 1986. — Т. 45. — С.187-203.

295. Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Франко І Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45. — С. 76-139.

296. Франко І. На склоні віку // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 45. — С.286-299.

297. Франко І. Народна програма // Франко І Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1985. — Т.44. кн.2. — С.521-549.

298. Франко І. Наука і її взаємини з працюючими класами // Там само. Т.45. -С. 24-40.

299. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.- Т.45. — С.276-285.

300. Франко І. Програма галицьких соціалістів // Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45 — С. 448-464.

301. Франко І. Свобода і автономія // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.-Т. 45.-С.439^Н7.

302. Франко І. Соціялізм і соціял-демократія // Іван Франко: про соціялізм і марксизм. — Нью-Йорк, 1964. — С.29-71.

303. Франко І. Тарас Шевченко // Франко І.Я. Літературно-критичні статті.—К., 1950.—С. 431-437.

304. Франко І. Україна Молода // Франко І. Вибір із творів. — Нью-Йорк 1956.-С.338-389.

305. Франко І. Чого ми вимагаємо // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1.—С. 34-42.

306. Франко І. Чого ми хочемо // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1.-С.25-27.

307. Франко І. Чого хоче галицька робітницька громада // Зібр. тв.: У 50 т. —К., 1986.—Т.44, кн.1.—С. 151-164.

308. Франко І. Що нас єднає і що розділяє // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1. — С.15-18.

309. Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.—Т. 45. — С.300-348.

310. Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. — Архангельск, 1979. — 224 с.

311. Хвильовий М. Думки проти течії. — Харків, 1926. — 125 с.

312. Хорунжий Ю. Михайло Драгоманов — речник української демократії //Зона, 1995.—№10.—С.72-81.

313. Шаповал М. Михайло Драгоманов, як ідеолог Нової України // Драгоманов М.П. Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.31-55.

314. Шевченко Т. Журнал (щоденні записи) // Повне зібрання творів Тараса Шевченка. — Т. IX. — Чикаго, 1960. — С.7-246.

315. Шевченко Т.Г. Кобзар / Приміт. Є.К.Нахліка. — К., 1993. — 512 с.

316. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. — К., 1995. — 392 с.

317. Шевчук В. Нерозгадані таємниці "Історії Русів" // Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ, ст. В.Шевчука. — К., 1991. — С.5-28.

318. Шевчук В.О., Яременко В.В. "Трагедія руська" — нововідкритий твір української драматургії XVII ст. // Українська література XVI — початку XVI ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.286-310.

319. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій.-К., 1999.-480 с.

320. Шульгин О. Мої дитячі та юнацькі спогади про місто // Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889-1960). Записки НТШ. — Т.CLXXXVI. Праці історико-філософічної секції. — Париж-Мюнхен, 1969. — С.232.

321. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. — Дніпропетровськ, 1991.-70 с.

322. Яременко П.К. До питання про еволюцію світогляду Мелетія Смотрицького // Українська література XVI — початку XVIII ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.96-116.

323. Яременко П.К. Іван Вишенський. — К., 1982. — 141 с.

324. Яременко П.К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет та його "Апокрисис". — Львів, 1964 -110 с.

325. Armstrong J. Ukrainian nationalism. — Littleton, Colorado. — 1980. — 361 p.

326. Fras Z. Galisja. — Wrocław, 1999. — 299 s.

327. Himka J.-P. Socialism in Galisia. The Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian Radicalism (1860-1890). — Cambridge, Massachusetts, 1986. — 244 p.

328. Kozak S. Ukraińscy spiskowcy i mesijanisti Bratstva Cyryla i Metodogo. — Warszawa, 1990. — 283 s.

329. Kozik J. Miedzy reakcija a rewolucija. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-1849. — Warszawa-Krakow, 1975. — 237 s.

330. Kozik J. Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848. — Kraków, 1973. — 198 s.

331. Mokry W. Literatura i mysl filosoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu: Szewczenko, Kostomarov, Szaszkiewicz. — Kraków, 1996. — 211 s.

332. Sydoruk, John P. Ideology of Cyrillo-Methodians and its origin. — Winnipeg. 1954. — 64 p.

КУРС "ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ"

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка