Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана ФранкаСторінка14/19
Дата конвертації29.12.2016
Розмір3.75 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема 8. Характеристика суб'єкта соціального управління

Поняття "суб'єкт соціального управління", його структура та особливості. Суб'єкт соціального управління як керуюча система суспільства, система державних і недержавних органів і організацій. Рівні суб'єкта соціального управління. Держава як головний суб'єкт соціального управління: суть і особливості. Типове і унікальне в державному управлінні. Функціональна структура державного управління. Організаційна структура державного управління. Принципи державного управління, види принципів. Форми і структура правового регулювання державного управління. Законність, раціональність і правопорядок у державному управлінні.


Тема 9. Особливості об'єкта соціального управління

Поняття "об'єкт соціального управління", його структура та особливості. Об'єкт соціального управління як керована підсистема суспільства. Суспільство, соціальні спільноти, інститут, організація, група як об'єкти соціального управління, його суть та основні властивості. Сфери життєдіяльності (економічна, політична, соціальна, духовна) та соціальні процеси як об'єкти соціального управління. Взаємозв'язок і взаємозалежність різних рівнів об'єкта соціального управління.


Тема 10. Суть і види управлінських відносин

Суть, зміст, структура та характер управлінських відносин. Види та рівні управлінських відносин. Управлінські відносини як взаємозв'язок і взаємодія між суб'єктом і об'єктом соціального управління. Діалектика об'єктивного і суб'єктивного в управлінських відносинах. Суб'єкт і об'єкт управлінських відносин. Місце і роль управлінських відносин у системі суспільних. Залежність управлінських відносин від рівня розвитку суспільних (політичних, економічних, соціальних, духовних). Формальні (офіційні) та неформальні управлінські відносини. Управлінські відносини централізму та самостійності, субординації та координації, керівництва та підпорядкування, влади та впливу. Управлінські відносини відповідальності, організації, дисципліни, ініціативи, інформації тощо.


Тема 11. Процес соціального управління

Суть процесу соціального управління. Спільні та відмінні риси процесів соціального управління та інших процесів. Зміст процесу управління: методологічний, функціональний, економічний, соціальний, організаційний та інформаційний. Якості процесу управління. Види процесів управління. Організаційна характеристика процесів управління. Проектування організації процесу управління. Технологія процесу управління. Основні компоненти технології управління. Техніка управління. Форми використання техніки в апараті управління. Ефективність соціального управління. Методи визначення ефективності управління.


Тема 12. Прийняття управлінських рішень

Сутність прийняття управлінського рішення, його види, їх характеристика та основний зміст. Рішення як продукт управлінської діяльності, як "центр" довкола якого відбувається функціонування організації. Процес прийняття рішень як свідомий вибір альтернатив чи варіантів спрямування дій. Зміст процесу прийняття управлінських рішень та характеристика його основних етапів чи стадій. Поняття про рівні прийняття рішень в організаціях. Характеристика процесу прийняття управлінських рішень на рівні індивіду і на рівні організації.

Вплив особистІсно-ділових якостей на прийняття рішень. Керівники з внутрішньою і зовнішньою стратегією при прийнятті рішень. Моделі прийняття управлінських рішень, їх типологія і характеристика. Природа і технологія рішення проблем в організаціях. Фактори, які впливають на процес прийняття рішень. Комунікації і прийняття рішень - найважливіші сполучні елементи здійснення процесу управління організацією. Основні принципи прийняття ефективних управлінських рішень.
Тема 13. Управління конфліктом

Поняття конфлікту в організаціях, його сутність, структура, зміст і типологія. Поняття функціональних і дисфункціональних конфліктів, їх сутність і зміст. Рівні конфлікту в організаціях. Характеристика внутрішньо-особистісного, міжособистісного, внутрішньо-колективного, колективного і внутрішньо-організаційного конфліктів. Основні причини виникнення і природа перебігу конфлікту в організації. Поняття про методи управління конфліктом. Метод управління як засіб запобігання та вирішення організаційних конфліктів. Зміст і характеристика структурних і міжособистісних методів управління конфліктом, їх взаємозв'язок, переваги та обмеження.


Тема 14. Управління організаційною культурою

Сутність організаційної культури, її структура і зміст. Організаційна культура як основа життєвого потенціалу організації, як стійка система цінностей, норм, принципів, стандартів, зразків поведінки, життя і діяльності людей в організації. Формування, підтримка та зміна організаційної культури - важливе завдання менеджменту організації. Вплив культури на організаційну ефективність. Рівні культури. Національне в організаційній культурі. Характеристика основних моделей організаційної культури. Відповідність культури організації прийнятій стратегії. Підходи до зміни впливу культури. Типологія організаційних обрядів. Основні засоби управління організаційною культурою та їх характеристика. Принципи управління організаційною культурою "зверху" і "знизу", їх сутність. Зміст основних вимог до менеджерів по управлінню організаційною культурою.


Тема 15. Влада, особистий вплив і авторитет менеджера

Поняття про управлінську працю, її сутність, зміст і основні відмінності від інших видів діяльності. Характерні особливості і специфіка управлінської праці. Розподіл праці у сфері управління, його види та їх основні властивості. Поняття влади, особистого впливу і авторитету керівника: сутність, зміст, подібність і відмінність даних категорій. Джерела і форми влади, впливу та авторитету менеджера, їх види та характерні особливості. Влада як форма підтримання структури і життєдіяльності організації. Поняття об'єму та балансу влади в організації. Особистісна та організаційна основи влади, характеристика основних видів і типів влади в організації. Необхідність влади в управлінні.


Тема 16. Керівництво і лідерство

Поняття керівництва і лідерства, їх сутність, основний зміст, схожі та відмінні риси. Керівництво як найскладніша функція управління, як дії, спрямовані на те, щоб спонукати людей працювати ефективно. Керівництво як єдність двох взаємопов'язаних процесів: мотивації і наставництва. Види керівництва. Сутність регулюючого, перетворюючого та адаптивного керівництва, їх властивості та особливості. Поняття стилю керівництва, його сутність та зміст. Стиль керівництва як стійка манера поведінки керівника щодо підлеглих; як стабільна система засобів, методів і форм практичної діяльності менеджера. Сучасна типологія стилів керівництва. Характеристика авторитарного, демократичного і ліберального стилів керівництва, їх відмінні особливості. Ситуативний підхід до формування стилів керівництва. Залежність стилів керівництва від управлінських ситуацій. Лідерство як здатність впливати на індивідів і колективи людей, як здатність ефективно використовувати наявні джерела влади. Формальне і неформальне лідерство. Основні концепції лідерства. Сучасні тенденції у розвитку теорії лідерства.


Тема 17. Управління людськими ресурсами

Визначення управління людськими ресурсами. Процес управління людськими ресурсами. Головні етапи процесу управління людськими ресурсами: планування людських ресурсів; набір кандидатів; відбір; призначення на посаду і орієнтація; навчання і розвиток; оцінка показників діяльності; кадрової дії. Управління людськими ресурсами у системах державної служби. Відмінності управління людськими ресурсами у державних і приватних організаціях. Засади системи заслуг. Істотні особливості системи державної служби, спертих на оцінку заслуг. Управління людськими ресурсами в межах системи державної служби.


Тема 18. Соціальний контроль і ефективність управління у сучасному суспільстві

Соціальний контроль і оцінка ефективності управління як необхідні стадії управлінської діяльності. Способи здійснення соціального контролю. Соціальний контроль як механізм підтримки цілісності соціальної системи. Функції соціального контролю. Суть і зміст соціальної ефективності управління в суспільстві. Ефективність соціального управління як співвідношення його загальнокорисних результатів до обсягу використаних або витрачених ресурсів. Комплексний характер результатів соціального управління. Поняття про критерії та показники соціальної ефективності управління. Три рівні соціальних критеріїв: загальна соціальна ефективність систем управління (пов'язана з потребами, інтересами, цілями суспільного розвитку); спеціальна соціальна ефективність управління (пов'язана з раціональністю побудови та функціонування керуючих підсистем, тобто суб'єктів управління); конкретна соціальна ефективність управлінських зусиль (пов'язана з діяльністю кожної структури управління та управлінського рішення, дії, відносин). Аналіз та оцінювання ефективності управління, їх суть і види. Нова структура правових відносин - важливий аспект підвищення ефективності і демократичності соціального управління. Регулярні звіти, масові обговорення, референдуми, суспільна думка тощо - головні засоби аналізу та оцінювання ефективності соціального управління в суспільстві.Література

  1. Аверин А.Н. Социальный эксперимент и его роль в управлений. -М., 1986.

  2. Атаманчук Г.В. Управление - социальная успешность и зффективность. - М,1995.

  3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення. -М., 1997.

  4. Афанасьев В.Т. Научное управление обществом: Опыт системного анализа. М., 1973.

  5. Бахрах Д.Н. Основные понятия теории социального управлення: Учебное пособие по спецкурсу. - Пермь, 1978.

  6. Белоусов Р.А. Основные этапы развития теории и практики управлення. - М., 1981.

  7. Бодышев Д.Н., Семенцов С.П. История управленческой мысли. - М., 1985.

  8. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. - К., 1996.

  9. Гвишиани Д.М. Органиция и управление. - М., 1972.

Ю.Граждан В.Д. Деятельность и управление (социологический анализ).- М., 1989.

11 .Гурне Б. Державне управління, - К., 1993.

12.Гурней Б. Введение в науку управлення- М., 1969.

ІЗ.Глущенко Е.В. и др. Теория управлення. - М., 1997.

14.Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. - М., 1997.

15.Друкер П Ф. Зффективный управляющий. - М., 1994.

16.Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. - М, 1984.

17.История менеджмента (Под ред. Д.В. Валового) - М, 1997.

18.3ворыкин А.А., Турьянов С.Т. Прикладные аспекти социального управлення. - М, 1983.

19.Колпаков В.М. Методы управлення. - К., 1997.

20.Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. - М, 1998.

21.Курочкин А.С. Организация управлення предприятием: Учебник. - К., 1996.

22Ланг Л., Зигерт В.Руководитель без конфликтов. - М, 1990.

23.Лебедев П.Н. Очерки теории социального управления. - Л. 1976.

24.Лукашевич Н.П. Социология воспитания. - К., 1996.

25.Марков М. Технология и эффективность социального управлення. - М., 1982.

26.Марков М. Теория социального управлення. - М., 1978.

27.Малков В.Д., Веселый В.З. Понятие социального управлення, - М., 1987.

28.Маркунас З.В. Методолия управления социальными процессами. – Вильнюс, 1987.

29. Мартынов С.Д. Профессионалы в управлении. - Л., 1991.

30. Менеджмент организации: Учеб. Пособие / Под ред. Г.П. Давидюка и др. - Минск, 1977.

31. Механизмы общественного развития и управлення обществом. — М., 1986.

32. Михайлов С. Оптимальное функционирование социального управлення: Пер. С болгар. - М., 1989.

33. Мартыненко Н.М. Технология менеджмента. - К., 1997.

34. Менеджеру о менеджменте /под ред. Л.Г. Лаптева. - М, 1997.

35. Омаров А.М. Управление и челоавек. - М, 1989.

36. Основы управлення: Учебник /В.П. Редукин, К.Ф. Ойнер, Ф.И. Семяшкин и др. - М, 1986.

37. Наука управляти: з історії менеджменту. Хрестоматія: Навч. Посібник /Упорядник І.О. Слєнов. - К., 1993.

38. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управлення. - М, 1986.

39.Поспелов Д.А. Ситуативное управление: теория и практика. — М., 1986.

40. Радигин А.А., Радугин К.А. Введение в менеджмент: социальная организация и управление. — Воронеж, 1995.

41 .Райт Г. Державне управління. - К., 1994.

42. Сайлон Г.А., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях: Учебник.-М., 1995.

43. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управлення.- Л., 1986.

44. Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления: Учеб. пособие для вузов. - М., 1990.

45. Социальное управление: Словарь/Под ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова, - М., 1994.

46. Социальные технологии: Толковый словарь /отв.ред. В.Н. Иванов. - М., 1995.

47. Суворов Л.Н., Аверин А.Н. Социальное управление. Опыт философского анализа. -М., 1984.

48. Социальные технологии государственного управлення. — М., Н-Новгород, 1995.

49. Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. - М., 1984.

50. Толковый словарь по управленню. — М., 1994.

51. Технология политической власти. - К., 1994.

52. Туленков Н.В. Введение в теорию и практику менеджмента. - К., 1998.

53. Удальцов М.В. Социлогия управлення. - М., 1998.

54. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. - М., 1998.

55. Хакимов Р.С. Сущность и социальная роль урправленческих отношений. - Казань, 1985.

56. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента. - М., 1996.

57. Чернявский А.Д. Организация управлення. - К., 1998.

58. Шабров О.Ф. Политическое управление - М., 1997.

59. Щекин Г.В. Теория и практика управлення персоналом. - К., 1998.

60. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. — К., 1993.

61. Щекин Г.В. Система социологического знания. - К, 1996.

62. Энциклопедический социологический словарь. / отв. Ред. Г.В. Осипов. - М.,1995.

63. Яцкевич С.А. Диалектика управлення: Роль научных знаний в управлений общественными процессами. - Минск,1989.


Питання для контролю


  1. Теорія соціального управління як наука, її предмет, завдання.

  2. Передумови виникнення та етапи розвитку науки соціального управління.

  3. Місце і роль соціального управління в системі суспільних і соціальних наук.

  4. Характеристика основних зарубіжних теорій і шкіл соціального управління.

  5. Характерні особливості адміністративної або класичної школи управління.

  1. Зміст теорії "ідеальної бюрократії" та її роль в удосконаленні практики управління.

  2. Сутність "школи людських відносин" та її значення для розвитку теорії менеджменту.

  3. Характеристика емпіричної школи науки управління та її роль в інституціалізації менеджменту.

  1. Основний зміст "школи соціальних систем" науки управління.

10. Зміст "нової школи науки управління" або "школи кількісних методів" та її внесок у розвиток сучасного менеджменту.

11. Ситуаційний підхід до менеджменту, його сутність і зміст.

12. Характеристика теорії "7 - С" та її значення для сучасної практики управління.

ІЗ. Основні положення теорії "Z" та її роль для розробки сучасних моделей управління.

14. Види соціального управління, їх специфіка і особливості.

15. Основні риси нової системи поглядів на соціальне управління в сучасних умовах.

16. Стихійні і свідомі фактори в управлінні суспільством.

17. Поняття про рівні соціального управління.

18. Суть, структура та особливості суб'єкта соціального управління.

19. Держава - головний суб'єкт соціального управління.

20. Організаційна структура державного управління.

21. Характеристика державного органу.

22. Види принципів державного управління.

23. Правове регулювання державного управління.

24. Демократія і бюрократія в державному управлінні.

25. Державний апарат як складова виконавчої влади.

26. Керівник як суб'єкт управління. Вимоги до особистості керівника.

27. Управлінські кадри, суть і класифікація.

28. Поняття норми управління.

29. Суть, структура та особливості об'єкта соціального управління.

З0. Поняття про суспільство як об'єкт соціального управління.

31. Соціальні процеси як об'єкт соціального управління, їх суть і типологія.

32. 0рганізаційна структура соціального управління.

33. Рівні і ланки соціального управління.

34. Механізм взаємозв'язку і взаємозалежності суб'єкта та об'єкта соціального управління.

35. Управлінські відносини, їх суть, зміст, структура та характер.

36. Види і рівні управлінських відносин, їх характеристика.

37. Місце та роль управлінських відносин у системі суспільних.

38. Специфіка та особливості суб'єкта та об'єкта управлінських відносин.

39.Суть і специфіка законів соціального управління.

40. Суть, зміст і структура принципів соціального управління.

41. Поняття про методи управління, їх сутність, зміст і види.

42. Характеристика і зміст одноосібних і колективних методів управління.

43.Визначення сутності адміністративних або організаційно-нормативних методів управління.

44. Сутність і характеристика економічних методів управління.

45. Зміст соціально-психологічних методів управління.

46. Функції соціального управління.

47. Процес і цикл соціального управління.

48. Властивості і види процесів соціального управління.

49. 0рганізація процесу управління.

50. Поняття соціальної технології, форми і види технологій.

51. Поняття техніки управління.

52. Соціальне прогнозування, його суть і зміст.

53. Соціальне цілепокладання, його суть і зміст,

54. Соціальна мотивація, її суть, види і роль у ефективності спільної діяльності.

55. Соціальне проектування, його поняття, види, етапи.

56. Соціальне планування. Суть і типологія.

57. Соціальний контроль, його поняття, рівні, види та етапи.

58. Поняття соціальної комунікації та її роль в управлінні суспільством.

59. Соціальне управлінське рішення, його суть та види, етапи вироблення та прийняття.

60. Поняття конфлікту в організації, його сутність і види.

61. Характеристика основних методів управління конфліктом.

62. Сутність організаційної культури і характеристика її основних компонентів.

63. Зміст механізму формування організаційної культури.

64. Основні засоби управління організаційною культурою.

65. Поняття управлінської діяльності: природа і зміст.

66. Поняття розподілу управлінської праці та її види.

67. Поняття "управлінський персонал" і його класифікація.

68. Основні професійні якості лідера управлінського типу.

69. "Сильні" та "слабкі" риси керівників.

70. Сутність поняття "керівництво" та його основні види.

71. Зміст терміну "лідерство" та його основні типи.

72. Поняття стилю керівництва, його види та їх характеристика.

73. Основні елементи формування адаптивного стилю керівництва.

74. 3міст основних концепцій лідерства.

75. Теорія лідерських якостей.

76. Модель ситуативного лідерства Фідлера.

77. Концепція харизматичного лідерства.

78. Концепція атрибутивного лідерства.

79. Керівництво і лідерство: сутність, подібність та відмінності.

80. Поняття мистецтва спілкування та його роль у діяльності менеджера.

81. Ефективність управлінської праці менеджера: сутність, зміст, критерії оцінки.

82. Управління людськими ресурсами: ціль і сутність.

83. Цикл менеджменту людських ресурсів.

84. 0сновний зміст процедур менеджменту людських ресурсів,

85. Основні підходи оцінки показників діяльності підлеглих.

86. Суть та види кадрових дій.

87. Методи управління кадрами.

88. Управління людськими ресурсами в системі державної служби.

89. Основні засади концепції системи заслуг.

90. Поняття про соціальну ефективність управління в суспільстві, її суть і зміст.

91. Характеристика результатів соціального управління.

92. Види і рівні критеріїв ефективності соціального управління.

93. Соціальний контроль і ефективність управління.

94. Взаємозв'язок і відмінність економічних, соціальних і політичних критеріїв ефективності соціального управління.

95. Поняття про соціальну ефективність систем управління.

96. 3міст спеціальної соціальної ефективності управління.

97. Суть конкретної соціальної ефективності управлінських зусиль суб'єктів управління.

98.3міст процедури аналізу і оцінювання ефективності соціального управління.

99.Основні форми і засоби управління у сучасному демократичному суспільстві.

100. Особливості системи державної служби.
Курс «ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ»
Тема 1: Поняття політичного процесу. Політичний процес як функціональна характеристика системи

План


1. Поняття політичний процес. Підходи до політичного процесу.

2. Політичний процес як характеристика системи. Витоки з історії політичної думки.

Динамічне та статичне розуміння політики. Визначення політики та її системність. З часів М.Вебера політична дійсність сприймається як ідеологізована модель соціального ладу, на яку покладається просте та складне питання концентрації публічної влади, панування та врядування. Тобто всі науковці мали перед собою питання: як повинно бути організовано політичне життя, виходячи з набутого історичного досвіду. В традиції Вебера все зводилося до інституалізації політичного життя, побудови «ідеальних типів» для пізнання феномену політики. Такий підхід приходить до висновку, що політичний процес – процес впорядкування відносин між певними явищами політики та встановлення взаємозв’язків між ними. В рамках Веберівської традиції можна виділити ряд таких підходів:

1) політичний процес як процес легітимації фізичного примусу в суспільстві;

2) як політична діяльність суб’єктів політики, що здійснюється в рамках спеціалізованих орагнізаційних політичних структур, які виконують приписані їм функції;

3) як процеси ієрархізації, що виходять з певних ціннісних систем суспільства.

Сучасне розуміння політичних процесів: процес як функціональна характеристика політичної системи, сукупність політичних дій та подій, процес ухвалення політичного рішення.

Розуміння політичного процесу як функціональної характеристики політичного процесу: від Платона та Аристотеля, Т. Аквінський, Макіавеллі. Особливості динамічного бачення політики у Новий час, укладання угод, пошук та підтримка легітимності, зміна політичного порядку. Політичні та соціальні процеси у політичних доктринах ХІХ - ХХ ст.: спрямованість політичних процесів, детермінованість, зміна типів суспільств, роль мас у політиці.


Тема 2: Класична і некласична парадигма розуміння політичного процесу

План

Класична парадигма.

Некласична парадигма:

Синергатика: політичний процес як постійне формування політичної системи.

Феноменологія: політика – спосіб домовленостей про засоби.

Розуміння політичного процесу у герменевтиці.

Політичний процес в класичних доктринах політики: політика в системі сфер людського буття, залежність політики від економіки. Логіка політичного процесу, його стадіальність. Лінійність політичного процесу. Суб’єкти політичного процесу: суспільства, держави, класи. Ф.Гегель про соціальні та політичні процеси як втілення абсолютного духу, спіральне розгортання політичного процесу. Роль держави у політичному процесі. Доктрина марксизму про особливості політичного процесу. Раціональність політичного процесу. Політика –як впорядкування соціальної дійсності.

Некласична парадигма: політичний процес як самодетермінований процес, визначення політики як конструювання політичної дійсності. Синергетика: творче начало хаосу, поліваріантність політичного процесу, точки біфуркації. Феноменологія: політичний процес як визначення засобів, розуміння цілей політики. Герменевтика – політичний процес як кодування та розкодування дійсності, політика як текст. Дискурс-аналіз для дослідження політичного процесу. Роль та значення випадковості в політичному процесі, воля людини її вплив на політику в некласичній парадигмі.


Розділ 2: Детермінанти й типологія політичних процесів

Тема 1:Детермінати політичного процесу

План


  1. Економічні детермінанти політичного процесу.

  2. Соціальні фактори політичного процесу.

  3. Аксіологічні чинники політичного процесу.

  4. Політичний процес як самодетермінований.

Політичний процес та фактори, які його визначають. Економічні детермінанти політичного процесу, теорії в яких ці фактори визначальні. Марксизм – спосіб виробництва та його вплив на політику, Капіталізм та соціалізм як економічні системи, політичний процес в умовах капіталізму та соціалізму. Роль приватної власності, вплив економіки на ідеологію. Сучасна ринкова економіка та демократія. Особливості економічного господарювання та політичних процесів в державах Сходу. Феномен Китаю. Економіка та міжнародний політичний процес.

Соціальні чинники: особливості соціальної структури та політичний процес. Соціально-демографічні визначники політичного процесу. Взаємозв’язок між міським і сільським населенням та вплив на політичну стабільність. Соціальні чинники як посередник економічних факторів.

Аксіологічні чинники: цінності, ідеології. Цінності та їх зв'язок з інтересами та потребами, політичний процес як формування та трансформація цінностей. Теорія безшумної революції. Ідеологія як тлумачення дійсності, як вид політичного дискурсу.

Самодетермінація політичного процесу, раціонально-критичні концепції політики. Особливості політичного процесу як само детермінованого. Логіка, закономірності політичного процесу.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка