Програма фахових вступних випробувань для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностейСторінка1/3
Дата конвертації06.04.2017
Розмір295 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова приймальної комісії

____________К.В. Балабанов
ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань для здобувачів

освітнього ступеня «Магістр»

спеціальностей

035 ФІЛОЛОГІЯ «МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)»

035 ФІЛОЛОГІЯ ОСВІТА«МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА)»

-
Затверджено:

на засіданні Вченої ради МДУ

Протокол № 10 від 23.03.2016 р.

Маріуполь – 2016
УДК 81-23=111:378 (073)

ББК 81.2 73


Програма фахових вступних іспитів для здобувачів другого (магістерського) ступеню вищої освіти [для галузі знань 03 гуманітарні науки, спеціальності 035 філологія; спеціалізації «Мова та література (англійська), «Мова та література (німецька)] / укл. І.В.Соколова, Л.Л.Михайліченко, Ю.М.Кажан, Н.Б.Васильєва / За заг. ред. І.В. Соколовой – Маріуполь: МДУ, 2016 – 19 с.

ЗМІСТ
Загальні вимоги до фахових вступних випробувань………………………………3

Програма фахових вступних випробувань…………………………………………4

Структура фахових вступних випробувань і оцінювання успішності…………....4

Зразки завдань з теорії і практики основної іноземної мови і літератури………..7

Рекомендована література…………………………………………………………..11

Загальні вимоги до фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти укладена з урахуванням:


 • результатів навчання за першим (бакалаврським) рівнем, напрямом підготовки «філологія», спеціальністю «Мова та література (англійська)» / «Мова та література (німецька)», здобутої кваліфікації бакалавра філології, вчителя основної іноземної мови і літератури.

 • нового ПЕРЕЛІКУ галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова КМ України № 266 від 29.04. 2015 р.), а також відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 № 1151.

У 2016 році у Маріупольському державному університеті підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра здійснюється за галуззю знань 03 Гуманітарні науки, напрямом підготовки 035 Філологія, за освітніми програмами «Мова та література (англійська)», «Мова та література (німецька)».Основною метою вступних іспитів є встановлення рівня професійної компетентності випускника ОР «бакалавра» як готовності до навчання за ОР «Магістр» за освітніми програмами «Мова та література (англійська)», «Мова та література (німецька)».

Фахові вступні випробування для здобувачів ступеню магістра незалежно від обраного напряму підготовки, форми навчання (денної, заочної) проводяться у формі письмового тестування: • з теорії основної іноземної мови та літератури (англійської або німецької)

 • практики основної іноземної мови (англійської або німецької)

Час виконання завдань – 2 академічні години. Кожен іспит проводиться за двома варіантами.

Оцінювання успішності виконання здобувачем завдань проводиться за критеріальною шкалою (від 0 до 100 балів). Здобувачі мають набрати мінімальну кількість балів - 124.У даній Програмі визначено особливості організації вступних випробувань, подано зміст, орієнтовні завдання, критерії оцінювання досягнень здобувачів.

Програма фахових вступних випробувань
Основна іноземна мова.
Англійська

Практична граматика. The word order. Morphology: The noun. The pronoun. The adjective. The numeral. The adverb. The article. The verb. Finite forms of the verb. The tense-aspect system of the English verb in the active voice. The preposition. The tense-aspect system in the passive voice. The sequence of tenses. Direct and indirect speech. Modal verbs. Non-finite forms of the verb: The infinitive. The gerund. The participle. Syntax. Communicative types of sentences. Simple sentences. Composite sentences. The complex sentence. Different types of subordinate clauses.

Аналітичне читання. The functional style of the text, its logical division. Compositional arrangement of the text. Exposition. Complication. Climax. Denouement. Atmosphere. Characters, means of character drawing. Conflict. Movement. Form and viewpoint. Presentational sequencing: flashback, foreshadowing, suspense. Linguo-stylistic peculiarities. Idea. Stylistic semasiology. Stylistic syntax. Phonetic peculiarities of the text.

Історія основної іноземної мови. Ранньо-англійський період. Середньо-англійський період. Ново-англійський період.

Лексикологія. Етимологічний склад сучасної англійської мови. Словотворення. Семасіологія. Фразеологія.

Теоретична граматика основної іноземної мови. History of English Grammar (Prescriptive Grammar; Structural / Descriptive Grammar). The problems of parts of speech.

Теоретична фонетика основної іноземної мови. Phonic substance of language and ways of its analysis and description. Pronunciation varieties/accents of English. Articulatory and functional aspects of English sounds. Syllabic and intonation structure of English.

Стилістика основної іноземної мови. The subject and the object of Stylistics. Functional styles of the Modern English language. Stylistic Morphology. Stylistic Semasiology. Stylistic Syntax. Phonetic expressive means and stylistic devices.

Методика викладання основної іноземної мови. Базові категорії методики. Історія розвитку вчення про методи навчання іноземній мові. Технологія формування мовної компетенції учнів. Технологія навчання граматиці. Формування лексичної компетенції. Формування фонетичної компетенції. Навчання звуків і інтонації англійської мови. Технологія формування мовленнєвої компетенції учнів. Етапи роботи над формуванням умінь і навичок сприйняття іноземної мови на слух. Технологія формування вмінь говоріння. Технологія навчання комунікативних видів мовленнєвої діяльності. Технологія навчання діалогічного мовлення. Читання як вид мовленнєвої діяльності і як мовленнєве вміння. Письмо як вид мовленнєвої діяльності і як мовленнєве вміння. Технологія навчання письму в процесі вивчення іноземної мови.

Історія зарубіжної літератури. Література країни, мова якої вивчається. Давньогрецька література. Давньоримська література. Загальна характеристика літератури Середньовіччя. Література Відродження. Просвітництво – головна лінія розвитку європейської культури XVIIІ століття. Західноєвропейська література ХІХ ст. Розвиток романтизму. Література країн, мова яких вивчається.
Німецька

Практична граматика. Іменник; артикль; прикметник; дієслово (вживання дієслів haben, sein, werden; вживання модальних та рефлексивних дієслів, дієслів з відокремлюваними префіксами; вживання неособових форм дієслова; вживання часових форм дієслова: теперішній час (Präsens), минулий час (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, майбутній час (Futurum I,II); вживання дієслів у пасивному стані, узгодження часових форм; умовний спосіб дієслів; заміна прямої мови непрямою, прислівник, займенник, числівник; вживання простого речення з дієслівним іменним і складеним дієслівним присудком; вживання складного речення: порядок слів у складносурядних і складнопідрядних реченнях, види складнопідрядних речень; вживання речень зі зворотом zu+ Infinitiv; вживання поширеного означення.

Аналітичне читання. Родові, жанрові та стильотворчі чинники літературних творів, система літературознавчих понять, необхідних для аналізу художніх творів, принципи, прийоми й шляхи аналізу літературних творів; особливості аналізу байки, балади класичної і сучасної літератури; аналіз епічних творів; особливості аналізу казки класичної та сучасної літератури та оповідання класичної і сучасної літератури.

Лексикологія. Словотвір німецької мови; семантична деривація; запозичення як один із шляхів збагачення словникового складу мови; семантична класифікація словникового складу; територіальна диференціація словникового складу; професійно-соціальна стратифікація словникового складу; фразеологія; лексикографія.

Теоретична граматика основної іноземної мови. Граматичні форми та категорії; парадигматика та синтагматика; основні ознаки граматичної будови німецької мови; морфологічна структура слова; внутрішня флексія та аналітичні форми; слово та словосполука; суплетивні форми та варіанти морфем; проблема частин мови; основні синтаксичні поняття та синтаксичні одиниці; типи та класифікація словосполучень; теорія речення (речення та його моделювання, різні підходи до вивчення речення; аспекти вивчення простого речення, одно- та двоскладність німецького речення, теорія членів речення, порядок слів та рамкова конструкція); типологія складних речень (поняття складаного речення, структура і семантика складних речень); складне синтаксичне ціле (абзац та мікротекст).

Стилістика основної іноземної мови. Стилістична диференціація лексики сучасної німецької мови, групи лексики сучасної німецької мови за походженням, запозичення, власне іншомовні слова, екзотизми, варваризми та їх стилістичні можливості; термінологічна лексика в різних стилях мови; розмовна, просторічна, діалектна лексика в різних стилях; типи фразеологічних одиниць за способом з’єднання компонентів; стилістичне використання засобів словотвору; афіксація з лексичного та стилістичного погляду; виражальні та емоційно-експресивні властивості; просте речення в стилістичному плані; стилістичні можливості складного речення; стилістичні фігури з точки зору мікро- та макростилістики.

Методика викладання основної іноземної мови. Базові категорії методики. Комунікативний підхід до навчання німецької мови. Технологія формування мовної компетенції учнів. Формування лексичної, граматичної та фонетичної компетенції. Технологія формування мовленнєвої компетенції учнів. Технологія формування вмінь читання, аудіювання, говоріння та письма.

Історія зарубіжної літератури. Література країни, мова якої вивчається. Давньогрецька література. Давньоримська література. Загальна характеристика літератури Середньовіччя. Література Відродження. Просвітництво – головна лінія розвитку європейської культури XVIIІ століття. Західноєвропейська література ХІХ ст. Розвиток романтизму. Література країн, мова яких вивчається.

Структура фахових вступних випробувань
Фахове вступне випробування з теорії основної іноземної мови

1. Виконання 50 завдань комплексного тесту з теоретичних дисциплін, які вивчалися на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти: лексикології, історії мови, стилістики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики.

Англ. Do the following test choosing the correct variant.

Нім. Machen Sie den folgenden Test, indem Sie die richtige Variante aus den vorgeschlagenen wählen.

За результатами виконання письмового тесту множинного вибору з теорії мови встановлюється рівень сформованості філологічної компетенції вступників на ОР «Магістра».2. Виконання завдань з історії зарубіжної літератури.

За результатами виконання письмового тесту з історії зарубіжної літератури, який містить завдання із конструйованими та неконструйованими відповідями, встановлюється рівень сформованості літературознавчої компетенції вступників на ОР «Магістра».Завдання 1. Оберіть правильну відповідь.

Завдання 2. Завершити речення.

Завдання 3. Установіть відповідність між назвою літературного твору та його автором.

Завдання 4. Дайте стислу відповідь на запитання (коментування англійською або німецькою мовою).

3. Виконання комплексного тесту з методики навчання іноземних мов.

За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором встановлюється рівень сформованості методичної компетенції вступників на ОР «Магістра».


Фахове вступне випробування з практики основної іноземної мови

1. Комплексний лексико-граматичний тест.

Здобувачам пропонуються завдання: на словотворення, тест множинного вибору, на заповнення пропусків, на перевірку вмінь вибіркового читання.

За результатами виконання письмового тесту з практики основної іноземної мови встановлюється рівень сформованості мовної (лексичної та граматичної) компетенції здобувачів ОР «Магістра».

2. Завдання з текстом

Аналіз художнього (публіцистичного) тексту мовою спеціальності обсягом до 700 слів.Анг. Analyze the text.

Нім. Machen Sie die linguostilistische Analyse des Textes.
За результатами виконання завдання встановлюється рівень сформованості філологічної компетенції здобувачів ОР «магістра».
Оцінювання успішності виконання здобувачем завданьВид завдання

Макс. бали

Іспит з теорії основної іноземної мови

1.

Комплексний тест з філологічних дисциплін (50 завдань)

50 балів

2.

Завдання із історії зарубіжної літератури.

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3.

Завдання 4.


30 балів

5 балів


10 балів

5 балів


10 балів

3

Комплексний тест із методики навчання іноземних мов (20 завдань)

20 балів

Іспит з практики основної іноземної мови

4.

Комплексний лексико-граматичний тест

50 балів

5

Аналіз художнього (публіцистичного) тексту.


50 балівЗразки завдань з теорії англійської мови
Завдання 1.

1. Ready-made unit of speech with a specialized meaning of the whole that is not understood as a mere sum of total of the meanings of the elements is called… 1. the sentence. b) the word. c) the set-expression

2. Relationships based on the linear character of speech which are studied by means of contextual, valency, distributional, transformational analysis are called…

    1. syntagmo-paradigmatic relations. b) paradigmatic relations. c) syntagmatic relations

3. __________ is based on co-existence of direct and figurative meanings of the same word within the same synchronous system. E.g. mouth denotes part of human face or any opening or outlet (as in the mouth of the river). a) Phonetical motivation. b) Semantic motivation. c) Morphological motivation.

4. If treated ___________ , semasiology studies the change in the meaning which words undergo with the development of the language. a) paradigmatically. b)synchronically. c) diachronically.

5. Which type of linguistic relations is observed in the given words head, chief, director?

a) paradigmatic. b) syntagmo-paradigmatic. c) syntagmatic.

6. Denotative meaning of the word is…


 1. the attitude of the speaker to what he says.

 2. the realization of concept by means of a definite language system.

 3. the conceptual content of the word.

7.The Old English language is ____ language. a) analytical. b) mixed. c) inflectional.

8. What kind of changes is not typical for the OE vowels? 1. Breaking. b) Voicing. c) I-mutation.

9. In OE letters f, s, D, þ are pronounced as voiced sounds [v, z, D] …

 1. in the final position. b) in the intervocal position. c) before the final consonant.

10. What is gemination?

    1. Quantitative changes of Middle English vowels'.

    2. Doubling of the final root vowel.

    3. Doubling of the final root consonant.


Зразки завдань з теорії німецької мови

1. Welche Sprachen gehören zu der westgermanischen Sprachgruppe ? 1. Englisch b) Deutsch c) Dänisch d) Färöisch

2. Ab wann beginnt die ahd. Zeitperiode?

 1. 1050 b) 990 c) 770 d)564

3.Die älteste Stufe der germanischen Sprachen heißt …

 1. Altsächsisch b) Indogermanisch c) Altindisch d)Urgermanisch

4. Die Brechung ist …

 1. die Verschiebung Þ zu d

 2. eine Senkung oder Hebung der Stammsilbenvokale unter dem Einfluß der nachfolgenden Vokale

 3. der Konsonantenwechsel nach dem Vernerischen Gesetz

 4. das Grimmische Gesetz

5. Merken Sie die althochdeutschen Zeitformen:

 1. Präsens b) Präteritum c) Futur I d) Plusquamperfekt

6. Zu welcher Gruppe nichtphraseologischen Typs gehören folgende stehende Wortkomplexe?

 1. der Nahe Osten b) phraseologische Verbindungen c) modellierte Bildunge d) lexikalische Einheiten

7. Zu welcher Gruppe der Phraseologismen gehören in der lexikalisch-syntaktischen Klassifikation folgende Wortkomplexe: das schwarze Gold

 1. verbale Phraseologismen b) substantivischen Phraseologismen c) adverbiale Phraseologismen

8. Bestimmen Sie die Wortbildungsart:Alko/hol/test

 1. Zusammensetzung b) Zusammenbildung c)Abkürzung

9. Welche Gesetzmäßigkeiten bedingen die Wahl der unterstrichenen Suffixe in folgenden Wörtern?

Tännicht, Birkicht aber Studentenschaft, Arbeiterschaft, 1. phonetische b) genetische c) semantische

10. Wie heißen die unterstrichenen Morpheme in folgenden Wörtern? Freiheitskampf,

 1. Pseudewurzelmorphem b) unikales Morphem c) Leemorphem


Зразки завдань з історії зарубіжної літератури
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь.

1). Який з –поміж названих персонажів вважається « вічним образом»?

А Геракл Б Гектор В Прометей Г Менелай

2). Хто назвав Дон Кіхота Лицарем Сумного Образу?

А Дульсінея Тобоська; Б Санчо Панса; В пастушок Андрес; Г звільнені каторжани

3) Який літературний напрям першим набув європейського масштабу ?

А романтизм ; Б реалізм ; В символізм ; Г бароко.
Завдання 2. Завершити речення.

1) Данте були написані такі творі, як...

2) Відмінною рисою французького Відродження було...

3) Засновником англійської національної літератури є ...


Завдання 3. Установіть відповідність між назвою літературного твору та його автором.

 1. «Портрет Доріана Грея»

А. Рембо

 1. « О Капітан! Мій Капітан»

Б. Уайльд

 1. «Альбатрос»

В. Вітмен

 1. «Голосівки»

Г. БодлерД Маяковський


Завдання 4. Дайте стислу відповідь на запитання (коментування англійською або німецькою мовою). Comment on.. / Kommentieren Sie. Berichten Sie über die Besonderheiten der deutschen mittelalterlichen Literatur und ihre Vertreter.
Зразки тестових завдань з методики навчання іноземних мов

Прочитайте уважно подані нижче твердження/питання, до кожного з яких пропонуються три варіанти відповідей /А, Б, В/ Визначте, який варіант є правильним.1. Програма з іноземної мови визначає

А Мету та основний зміст навчання Б Методику навчання іноземної мови

В Засоби навчання (технічні й нетехнічні)

2. Специфіка предмета "іноземна мова" полягає

А У навчанні комунікативної діяльності іноземною мовою

Б У вихованні дітей засобами іноземної мови В У підвищенні загальноосвітнього рівня учнів

3. Практично володіти іноземною мовою в умовах школи означає

А Володіти іноземною мовою на рівні володіння рідною мовою

Б Спілкуватися усною іноземною мовою у звичайних життєвих ситуаціях

В Розуміти думки інших людей і виражати свої іноземною мовою в межах визначених програмою

4. До змісту навчання ІМ у школі належать

А Оволодіння лексичним та граматичним мінімумами

Б Навчання усного мовлення

В Оволодіння уміннями і навичками в усіх видах мовленнєвої діяльності на іноземній мові

5. Найбільш ефективним методом навчання техніки читання вважається

А. Звуковий аналітико-синтет. метод Б Метод цілих слів В Алфавітний метод

6. Який прийом перевірки розуміння прослуханого тексту є найекономнішим?

А Переказ прослуханого тексту

Б Відповіді на запитання до прослуханого тексту В Тести

7. Мета навчання монологічного мовлення за темою досягнута, якщо учні вміють висловлюватися?

А В опорі на текст-зразок Б В опорі на ключові слова В Без будь-якої опори

8. Яка із вправ характерна для першого етапу навчання монологічного мовлення?

А Назва даного предмета Б Опис даного предмета В Доказ правильності свого твердження

9. Які труднощі належать до специфічних труднощів діалогічного мовлення?

А Обгрунтування своєї точки зору Б Запитання різного типу В Критична оцінка прочитаного

10. Що означає "навчити діалогічного мовлення"

А Обмінюватись репліками різного характеру відповідно до ситуації

Б Запитання і відповіді на запитання В Обґрунтування своєї думки
Зразки завдань з практики англійської мови
I. Read the text below and decide which word best fits each space.

As time (1) …. , the power of newspapers seems to be on the (2) …. . This is odd because in the relatively (3) …. past people were predicting that the influence of the written word would diminish in (4) …. proportion to the rate of increase of the spoken word and moving image through TV and video. As people whole-heartedly (5) …. the internet and cable and satellite television, why don’t we see newspapers (6) …. out? How have these organs survived, let alone (7) …. , particularly on a Sunday? Why don’t people who have watched a football match live on the small screen (8) …. the wisdom of rushing out the next day to read a (9) …. version of it in four or five columns? Why would anyone who has seen a film and formed a (10) …. impression of it the following day read a review of the (11) …. film in a newspaper? To see if s/he is right? Isn’t that what friends are for? Don’t we have colleagues for just that purpose – to see if our ideas on any (12) …. song, film or programme tally with others’? What is this product that (13)…. of not much more than outrageous headlines, wayward comment, subjective editorials and hyperbolic sports pages still doing in our lives? It seems for the time (14) …. to be leading a charmed life. When it finally goes, though, many may come to mourn its (15) …. .


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка