Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністюСкачати 380.67 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір380.67 Kb.
1   2

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Авдотьин Л.Н. Градостроительное проектирование./ Л.Н.Авдотьин, И.Г. Лежава, И.М. Смоляр – М.: Стройиздат, 1989. – 351 с.

 2. Асаул А.М., Брижань І.А., Чевганова В.Я. Економіка нерухомості: Підручник. – К.: Лібра, 2004. – 304 с.

 3. Бакутис А.И. Инженерная подготовка городских территорий. М.: Стройиздат, 1994.

 4. Банников А.Г. и др. Основы экологии и охрана окружающей среды. М.: Колос, 1999. – 304 с.

 5. Білокриницький С.М. Геодезія. Навчальний посібник. Частина 1. Чернівці. : Рута. – 2008. – 88 с.

 6. Білявський Г. О. та інш. Основи загальної екології: Підручник. К.: Либідь, 1995. – 368 с.

 7. Блинков В.П. Очерки по теории градостроительным комплексом. - Новосибирск, 2005.

 8. Бобух А.О., Малєєв О.І., Гейко О.В. Автоматизація систем водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник. – Харків: ХДАКХ, 2007.

 9. Боговая И.О. «Озеленение населённых мест» М.: Агропромиздат,1990г.

 10. Бойко М.Д. Технічне обслуговування і ремонт будівель та споруд. – Стройиздат: Ленинградское отделение, 1986.

 11. Большаков В. А., Попов В. Н. Гидравлика: Общий курс. — К.: Вища шк., 2004.

 12. Будасов Б.В., Каминский В.П. Строительное черчение. – М.: Стройзат,1990.

 13. Булыгин Н.Е.. Ярмишко В.Т. Дендрология. М., МГУЛ, 2001.

 14. В.П. Кучерявий Урбоекологія. – Львів. Світ. – 1999 – 360с.

 15. В.Ф. Гостев. Н.Н. Юскевич. Проектирование садов и парков. – М.: Стройиздат, 1991

 16. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 249 с.

 17. Верешко О.В. Оцінка вартості землі та нерухомості. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство» навчально-наукового центру післядипломної освіти. – Луцьк: Ред.-вид. відд. ЛНТУ, 2011. - 78 с

 18. Верешко О.В. Оцінка вартості землі та нерухомості. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.092103 – «Міське будівництво та господарство» денної та заочної форм навчання. – Луьцк: Ред.-вид. від. ЛНТУ, 2009. – 40 с.

 19. Владимиров В.В. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий / [Владимиров В.В., Давидянц Г.Н., Расторгуев О.С., Шафран В.Л.]. - М.: Архитектура-С, 2004. – 240 с.

 20. Владимиров В.В. и др. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий. – М.: «Архитектура», 2004.

 21. Войтенко С.П. Інженерна геодезія: підручник. – К.: Знання, 2009. – 574 с.

 22. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 704 с.

 23. Вулично-дорожня мережа міст: Методичні вказівки до виконання вертикального планування територій міських магістралей в курсовому та дип-ломному проектуванні / Уклад. П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2001. – 68 с.

 24. Вулично-дорожня мережа міст: Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту /Уклад.: М.М. Осєтрін, Г.Б. Фукс, П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2001. – 36 с.

 25. Глазычев В.Л. Урбанистика. – М.: Европа, 2008.

 26. Голушонков С.Н. «Ландшафтный дизайн» М.: Мир книги, 2004г.

 27. Горев Л.Н., Пелешенко В.И., Кирпичный В.В. Методика оптимизации природной среды обитания. – К.: Либідь, 1992.

 28. Горохов В.А. Инженерное благоустройство городских территорий и населенных мест / В.А. Горохов, О.С. Расторгуев - М.: Стройиздат, 1994. – 457 с.

 29. Горохов В.А. Инженерное благоустройство городских территорий. / Горохов В.А. Лунц Л.Б., О.С. Расторгуев.; Москва: Стройиздат, 1985.–389с.

 30. Гранова И.В. Оценка недвижимости. – СПб.: Питер, 2001.

 31. ґрунтознавство та механіка ґрунтів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів, що навчаються за напрямком 6.060101 "Будівництво "спеціальності "Автомобільні дороги і аеродроми” усіх форм навчання / І.О.Парфентьєва - Луцьк: ЛНТУ, 2011.- 72 с.

 32. Губіна М.В. Формування житлової забудови в містах / М.В. Губіна. – К., 1994. – 136 с.

 33. ДБН 360-92* Мiстобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень -К.:Укрархбудінформ, 1993. – 107 с.

 34. ДБН А. 2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва.

 35. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

 36. ДБН В. 2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів.

 37. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи – К.Мінбуд України, 2006-60с.

 38. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. -К.: Мінрегіонбуд України, 2009.

 39. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки / Мінбуд України. – К.: Мінбуд України., 2006. – 28 с.

 40. ДБН В.2.2-9-99. Громадські будинки та споруди / Держбуд України. – К.: Укрархбуд-інформ, 1999. – 47 с.

 41. ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів -К.:Мінбуд України, 2007. - 41 с.

 42. ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання / Держбуд України. – К.: Держбуд України, 2001. – 286 с.

 43. ДБН В.2.5-39:2008. Теплові мережі. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 69 с.

 44. ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель /Мінбуд України. – К.: Мінбуд України, 2006. – 65 с.

 45. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. – К.: Будивельнык, 1991. − 184 с.

 46. Державні будівельні норми України: Планування і забудова сільських поселень. ДБН Б.2.4-1-94. - К.: Мінбудархітектури України, 1994. - 100 с.

 47. Державні будівельні норми України: Системи містобудівної документації. Порядок створення і ведення містобудівельних кадастрів населених пунктів. ДБН Б.1-1-93: Вид. офіц. - К.: Мінбудархітектури України, 1994. - 164 с.

 48. Джигирей В. С. та інш. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. – Львів: Афіша. 2004– 272 с.

 49. Дідик В. В., Павлів А. П. Планування міст. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 407 с.

 50. Дідик В.В.,Павлів В.В. Планування міст: Навч. посібник – Львів : Львівська політехніка, 2003.– 407с.

 51. ДНАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України. – К.: Основа, 1998. – 179 с.

 52. Добрянський І.М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд : навч. посіб. / І.М. Добрянський, Г.М. Дмитрів. – Львів: Афіша, 2008. – 120 с.

 53. Довідник працівника житлово-експлуатаційної організації. К.: Будівельник, 1985.

 54. Довідник проектувальника. Містобудування. /За заг. ред Т.Ф.Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 188 с.

 55. ДСаНПіН №136/1940-97. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. – К.: МОЗ, 1997. – 16 с.

 56. Дупляк О.В. Гідротехнічні споруди: Навч. посібник для студ. спец. 7.8.092601; 7.092109 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2008. – 153 с.

 57. Екологія та охорона навколишнього середовища: словник-довідник/ [уклад. А. Я. Сохнич та ін.]. – Львів : Українські технології, 2006. – 252 с.

 58. Експлуатація житлових масивів. – К.: Будівельник, 1980.

 59. Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 244 с.

 60. Єнін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом: Навч. посібник. – К.: Логос, 2002. – 198 с.

 61. Жуковський В.П., Кінаш Ю.В. Техніка і технологія заготівельних робіт і монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції. Львів. Львівська політехніка, 1999. 328 с.

 62. Залуцкий Э.В. Насосные станции: Курсовое проектирование: Учеб. пособие для Прокопчук І.Т. Експлуатація споруд і обладнання водопостачання та водовідведення: навч. посібник для студ. / І.Т.Прокопчук [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2009. – 204 с.

 63. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

 64. Земельний кодекс України. – К.: Атіка, 2001. – 96 с.

 65. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи.// Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – 800 с.

 66. Зінич П.Л. Вентиляція громадських будівель: Навч. посібник. – К.: КНУБА, 2002. – 256 с.

 67. Инженерная геодезия в строительном производстве: Учеб. пособие для вузов / И.П. Интулов; Воронеж. гос. арх.-строит. ун.-т. – Воронеж, 2004. – 329 с.

 68. Инженерная геодезия: Учебник/Г.А. Федотов. – 2-е изд., исправл. – М : Высш. шк., 2004. – 463 с : ил.

 69. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий / Владимиров В.В., Давидянц Г.Н., Расторгуев О.С., Шафран В.Л. – М.: Архитектура-С, 2004. – 240 с. – ISBN 5-274-01886-6.

 70. Інженерна геодезія (спецкурс). Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.092103 “Автомобільні дороги та аеродроми” денної форми навчання /Малишко О.І. - Луцьк: ЛДТУ, 2008.

 71. Інженерна геодезія. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.092101 «Промислове і цивільне будівництво», 6.092103 «Міське будівництво і господарство», 6.092105 «Автомобільні дороги і аеродроми» денної і заочної форм навчання /Малишко О.І. - Луцьк: ЛДТУ, 2007.

 72. Інженерна геодезія. Конспект лекцій для студентів факультету перепідготовки фахівців спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”/Малишко О.І. - Луцьк: ЛДТУ, 2007

 73. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: Підруч-ник / М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков, В. Б. Швець, О. В. Школа, С. В. Біда, Ю. Л. Винников. – Полтава: ПНТУ, 2003. – 446 с.

 74. Інженерний захист та освоєння території. Довідник. / За ред. В. С. Нищука. – К.: Основа, 2000. – 344 с.

 75. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2003. – 199 с.: іл.

 76. Кизима Р. А. та інш. Екологія в будівництві: посібник / За ред. Р. А. Кизими. – Рівне НУВГП, 2005. – 220 с.

 77. Коваленко М.А., Радванська Л.М. Ринок нерухомості: фінансові аспекти. Навчальний посібник – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2002.

 78. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2003. – 622 с.

 79. Ковальчук Ю.Г., Крамаренко Є.Р., Омельчук В.П. Енергозберігаючий будинок: Енергозбереження в Україні’97. – К., 1997. – С.29…30.

 80. Коломієць А.В., Арієвич Є.М. Експлуатація житлових будівель. – М. Стройиздат, 1985.

 81. Константинов Ю. М., Гіжа О. О. Технічна механіка рідини і газу. —К.:Вища школа, 2003.

 82. Корнієнко М.В. Механіка грунтів. Навчальний посібник. – К.: КНУБА. 2007. – 40 с.

 83. Корнієнко М.В. Основи і фундаменти. Навчальний посібник. – К.: КНУБА. 2009. – 150 с.

 84. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 576 с.

 85. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. – К.:Кондор, 2003. – 288 с.

 86. Кравченко В.С., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків: Підручник. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 442 с.

 87. Краткий справочник архитектора «Ландшафтная архитектура» под ред. И.Д. Родичкина, Киев, Будивельник, 1990.

 88. Крижановская Н.Я. Архитектурно-ландшафтные принципы проектирования жилых территорий / Н.Я. Крижановская.- К.: УМК ВО, 1990 – 123 с.

 89. Крівенко П.В. та ін. Будівельне матеріалознавство. – К.: ТОВ УАВП «Екс Об», 2004. – 707с.

 90. Кузьмін В.І., Білятинський О.А. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2006.

 91. Курганов А.М. Водозаборные сооружения систем коммунального водоснабжения. – М.-С.Пб.: Изд-во «АСВ», СПбГАСУ, 1998. – 246 с.

 92. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: Підручник для вузів. – Львів.: Світ, 2005.-455с.

 93. Кучерявий В.П. Урбоекологія / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 1999, – 360с. – ISBN 5-7773-0907-0.

 94. Левицький Б. Ф., Лещій Н. П. Гідравліка. Загальний курс. — Л.: Світ, 2004.

 95. Лівінський О.М., Ушацький С.А., Друкований М.Ф., Терновий В.І., Друкований О.М. Вступ до будівельної справи. – К.: Мислене древо, 2010.

 96. Мазур И.И., Молдованов О.И. Курс инженерной экологии.–М.: Высшая школа, 1999.

 97. Мандрус В. І, Лещій Н. П., Звягін В. М. Машинобудівна гідравліка.Задачі та приклади розрахунків. — Л.: Світ, 1995.

 98. Машинский В.Л. Благоустройство и озеленение жилых районов. Рекомендации по проектированию и созданию зеленых насаждений / В.Л. Машинский, В.С. Теодоронский.- М.: МГУЛ, 1999. – 127 с.

 99. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наукове видання / Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. – К.: Профі, – 2002. – 256 с.

 100. Механіка ґрунтів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 0921 за напрямком “Будівництво” усіх форм навчання / Луцьк: ЛДТУ, 2003.- 204 с.

 101. Містобудування. Довідник проектувальника / За ред. Панченко Т. Ф. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 192 с.

 102. Міський транспорт: навч. посіб. / Н.І. Ільчук. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 130 с.

 103. Мхитарен Н.М. Энергосберегающие технологии в жилищном и гражданском строительстве. – К.: Наукова думка, 2000. – 420 с.

 104. Н.А. Николаевская. Благоустройство территорий. М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.

 105. Найманов А.Я., Никиша С.Б. и др. Водоснабжение. – Донецк: Норд-Пресс, 2004. – 649 с.

 106. Науменко І. І. Технічна механіка рідини і газу.—Рівне: Вид-во Рівнен. держ. ун-ту, 2003.

 107. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир, тт.1–2. М.: Мир, 1993.

 108. Нечаєва Т.С., Мінаков В.Д. Земельне право: Конспект лекцій. – К.:КНУБА, – 2002. – 156 с.

 109. Николаевская Н.А. Благоустройство территорий / Николаевская Н.А. – М.: Академия, 2002. – 272 с. – ISBN 5-7695-0989-9.

 110. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: учебное пособие для Вузов. М.: Агентство "ФАИР", 1998. – 328 с.

 111. Основи та фундаменти. Конспект лекцій для студентів що навчаються за напрямком 6.060101 "Будівництво" спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” денної та заочної форм навчання/ І.О.Парфентьєва - Луцьк: ЛНТУ, 2010.- 108с.

 112. Основи та фундаменти: методичні вказівки до практичних занять для студентів, напрямку підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство” денної форми навчання / І.О. Парфентьєва - Луцьк: Луцький НТУ, 2012. - 96 с.

 113. Оцінка нерухомості: навч. посібник / Л.М. Перович, Ю.П. Губар.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 296 с.

 114. Панченко Т. Ф. Містобудування. К.: Укрархбудінформ, 2001. – 192 с.

 115. Перович Л.М., Перович Л.Л., Губар Ю.П. Кадастр нерухомості. Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 120 с.

 116. Пирков В.В. Особливості проектування сучасних систем водяного опалення. – К.: Такі справи, 2003. – 176 с.

 117. Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко, О.В. Завальний. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 156 с.

 118. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Ч. ІІ. Розпланування та забудова міст / Б.С. Посацький. – Львів, 2001.

 119. Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій від 17.05.2005р.

 120. Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії / В.Д. Шипулін, Л.Г. Запара – Харків: ХНАМГ, 2003.

 121. Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії. Частина 2 / В.Д. Шипулін, В.В. Новицький, Л.Г. Запара – Харків: ХНАМГ, 2004.

 122. Прикладна геодезія. Геодезичні роботи при вишукуваннях і будівництві інженерних споруд. Під ред. Г. П. Левчука.,підручник для вузів. – М.: Надра, 1983.- С.400.

 123. Ратушняк Г. С., Попова Г. С. Експлуатація систем теплопостачання та вентиляції. Навчальний посібник. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2001. – 122 с.

 124. Ратушняк Г. С., Попова Г. С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання. Навчальний посібник. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2004. – 136 с.

 125. Ратушняк Г.С. Інженерна геодезія. Практикум (навч. посібник) – К.:Вища школа, 1992.

 126. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі (Посібник до СНиП ІІ-35-76); 2-е вид., перероб. та доп. – К.: УкрНДІінжпроект, 1998. – 34 с.

 127. Російсько-український словник: Будівництво / укл. Ярмоленко М.Г. та ін. – К.: Будівельник, 1994.

 128. Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник / Под ред. Мирного А.К.- М.: Стройиздат, 1990.

 129. Сборник задач по гидравлике / В. А. Большаков, Ю. М. Константи-нов, В. Н. Попов и др. — 4-е изд. — К.: Вища шк. Головное изд-во, 2003.

 130. Сваи и свайные фундаменты. П.С, Метелюк, Г.Ф. Шишко, А.Б. Соловьева, В.В. Грузицнцев. Киев, “Будівельник”, 2005, 256 с.”

 131. Сергейчук О.В. Архітектурно-будівельна фізика. Теплотехніка огороджувальних конструкцій будинків. Навч. посібник. – К.: Такі справи, 1999. – 156 с.

 132. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 186 с.

 133. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты. -М.: Стройиздат, 2005.

 134. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: ЦИТП Гос-строя СССР, 1986. – 56 с.

 135. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 131 с.

 136. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 72 с.

 137. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой СССР. – М.: АПП ЦИТП, 1992. – 64 с.

 138. Содержание городских улиц и дорог: Справочник / З.И. Александровская, Б.М. Долганин и др.- М.: Стройиздат, 1989.

 139. Сохнич А. Я., Столярчук Д. І., Тарасюк І. Г., Столярчук Ю. Д. Планування використання земель населених пунктів: формування прибудинкових територій. – Львів: Українські технології, 2009. – 96 с.

 140. Справочник по гидравлике / В. А. Большаков, Ю. М. Константинов, В. Н. Попов и др. — 2-е изд. — К.: Вища шк. Головное изд-во, 2004.

 141. Справочник по санитарной очистке городов и поселков. / Ю.Л. Шевченко, Т.Д. Дмитренко.- К.- Будівельник, 1978.

 142. Степанов В.К., Великовский Л.Б., Тарутин А.С. Основы планировки населённых мест: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1985.-201с.

 143. Степанов М.В., Росковшенко Ю.К., Зінич П.Л. та інш. Теплогазопостачання і вентиляція: Навч. посібник. – К.: КНУБА, 2004. – 204 с.

 144. Строительная экология: Учебное пособие /А. Н. Тетиор. – К. : УМК ВО, 1991. – 276 с.

 145. Сытник К.М. и др. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наукова думка, 1994.

 146. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура / А.В. Сычева. – Мн: ООО «Парадокс», 2002. – 88 с.

 147. Теодоронский В.С. «Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры» М.: Академия, 2007г.

 148. Терновцев В.О., Тугай Я.А., Терновцев О.В. Споруди охолодження води. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2011.

 149. Технічна експлуатація будівель і міських територій: Підручник/ А.Я. Барашиков, В.О. Гомілко, О.М. Малишев. – К.: Вища школа., 2000. – 112с.

 150. Технічна механіка рідини і газу. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальностей: (6.092103) ”Міське будівництво та господарство”, (6.092101) ”Промислове та цивільне будівництво”, (6.092105) “Автомобільні дороги та аеродроми” денної та заочної форм навчання / Дзюбинська О. В, Смаль М.В.- Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2006.

 151. Технічна механіка рідини і газу. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей: (6.092103) ”Міське будівництво та господарство”, (6.092101) ”Промислове та цивільне будівництво”, (6.092105) “Автомобільні дороги та аеродроми” денної та заочної форм навчання / О.В.Дзюбинська, С.В. Синій.- Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2007.

 152. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляція. – М.: Стройиздат, 2003.

 153. Тихонов В.І., Петренко В.Ф., Садова В.А. Озеленення міст і селищ. – К.: Будівельник, 1990.-208с.

 154. Тугай А.М. Бурова справа в водопостачанні: Підручник. – Рівне : , 2004. – 267 с.

 155. Тугай А.М. Водопостачання: Підручник для вузів / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Рівне : РДТУ, 2001. – 429 с.

 156. Тугай А.М., Девтерова Т.В., Девтеров І.В. Київський центр вищих навчальних закладів. К.:НТУУ “КПІ”, 2012. – 312с.

 157. Тугай А.М., Орлов В.О, Шадура В.О., Мартинов С.Ю. Міські інженерні мережі. – К.: Укргеліотех, 2010. – 256 с.

 158. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання. – К.: Знання, 2009. – 736 с.

 159. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання. – Рівне: РДТУ, 2001. – 429 с.

 160. Тугай А.М., Прокопчук И.Т. Эксплуатация и ремонт систем артезианского водоснабжения. – К.: Будивельник, 1988, – 176 с.

 161. Тугай А.М., Терновцев В.О., Тугай Я.А. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання. – К.: КНУБА, 2001. – 256 с.

 162. Тугай А.М., Тугай Я.А. Водопостачання. Джерела та водозабірні споруди: навч. посібник для студ. вузів. – Київ, 1998. – 193 с.

 163. Урбаністика: Навч. посібник/ О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний. -Харків: ХДАМГ, 2003.- 254 с.

 164. Ф.В. Стольберг. Екология города. Учебник. – К. Либра, 2000-464с.

 165. Фомін І.О. Основи теорії містобудування. –К.: Наукова думка 1994.- 190с.

 166. Хазін В.Й. Сільські житлові і громадські будівлі. – К.,1995.

 167. Хоружий П.Д. Водопровідні системи і споруди : навч. посіб. / П.Д. Хоружий, О.А. Ткачук. – К.: Вища шк., 1993. – 230 с.

 168. Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. Ресурсозберігаючі технології водопостачання. – К.: Аграрна наука, 2008. – 534 с.

 169. Чередніченко П.П. Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі міст: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - К.: КНУБА, 2002. - 180 с.

 170. Яхно О. М., Желяк В. І. Гідравліка неньютонівських рідин. —К.:Вища шк., 2005.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до Луцького НТУ.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів відповідей.

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за наступними критеріями.

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.
1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка