Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчанняСкачати 116.45 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір116.45 Kb.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

"Затверджую"

Голова приймальної комісії

Луцького національного технічного

університету

проф. В.В. Божидарнік

" " 2013 р.
Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності 8.070801

"Екологія та охорона навколишнього середовища"

Голова атестаційної комісіїпроф. Я.О. Мольчак

" " 2012 р.


Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії ЛНТУ

(протокол № від " " 2013 р.)Луцьк-2013

Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності 8.070801

"Екологія та охорона навколишнього середовища"
Дисципліна: Заповідна справа

 1. Природно-заповідний фонд України: принципи організації, категорії, їх специфіка.

 2. Державні заповідники. Біосферні заповідники.

 3. Природні національні парки.

 4. Заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища.

 5. Ботанічні та зоологічні сади, дендропарки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, регіональні ландшафтні парки та інші категорії ПЗФ України.

 6. Типи і категорії заповідних територій за рубежем: принципи організації та функціонування.

 7. Природно-заповідний фонд Волині: перспективи оптимізації.

 8. Перспективи розвитку заповідної справи в Україні та у світі. Розбудова екологічної мережі як завдання загальнодержавного значення.


Дисципліна: Топографія з основами картографії

 1. Сучасні уявлення про форму та розміри Землі і методи їх дослідження.

 2. Карта – образно-знакова модель. Поняття про карту та її елементи. Картографічні проекції.

 3. Масштаби і їх види.

 4. Системи умовних знаків і способи картографічного зображення, способи зображення рельєфу.

 5. Системи координат на картах.

 6. Номенклатура і розграфка топографічних карт.

 7. Надписи на картах. Картографічні шрифти.

 8. Поняття про топографо-геодезичні зйомки: завдання, методи, практика.

 9. Теодолітні зйомки. Будова, принципи роботи і методика застосування теодолітів у геодезії.


Дисципліна: Основи екологічної токсикології

 1. Визначення екологічної токсикології, її зміст та завдання.

 2. Основні поняття екологічної токсикології.

 3. Визначення зон екотоксикохімічного забруднення та джерела хімічного ураження.

 4. Основні механізми дії токсичних речовин.

 5. Екотоксикокінетика та екотоксикодинаміка шкідливих речовин.

 6. Отрути рослинного та тваринного походження.

 7. Спеціальні питання екологічної токсикології.


Дисципліна: Основи ведення сільського господарства і охорона земель

 1. Сучасний стан технічного оснащення сільського господарства та перспективні форми використання техніки у великих і малих підприємствах.

 2. Наукові основи землеробства.

 3. Вимоги рослин до умов вирощування.

 4. Наукові і практичні основи обробітку ґрунту.

 5. Бур'яни та боротьби з ними.

 6. Шкідники та хвороби сільськогосподарських культур.

 7. Науково-обгрунтована система удобрення сільськогосподарських культур.

 8. Сівозміни та їх значення для виробництва сільськогосподарської продукції.


Дисципліна: Біологія

 1. Клітина.

 2. Бактерії, водорості: загальна характеристика, систематика, поширення, практичне значення.

 3. Мохи та папоротеподібні: загальна характеристика, систематика, поширення, практичне значення.

 4. Гриби та лишайники: особливості організації, загальна характеристика, систематика, поширення.

 5. Голонасінні: загальна характеристика, систематика, поширення, голонасінні занесені в Червону книгу.

 6. Покритонасінні: (квіткові) загальна характеристика, систематика, поширення, покритонасінні занесені в Червону книгу.

 7. Загальний огляд тварин. Характеристика типів.

 8. Віруси. Загальні властивості вірусів. Особливості організації, поширення, різноманітність.

 9. Типи обміну речовин.

 10. Спадковість і мінливість. Короткі зведення з історії генетики. Хромосомна теорія спадковості.

 11. Біосфера і людина. Основні етапи взаємодії біосфери і людини.


Дисципліна: Соціальна екологія

 1. Взаємодія людського суспільства і природи на різних історичних етапах.

 2. Геологічні аспекти взаємодії суспільства та природи.

 3. Гідрологічні і гідрогеологічні аспекти взаємодії суспільства і природи.

 4. Метеорологічні аспекти взаємодії суспільства і природи.

 5. Медичні аспекти взаємодії суспільства та природи.

 6. Технологічні аспекти взаємодії суспільства і природи.

 7. Оптимізація та гармонізація системи “суспільство – природа”.

 8. Проблема майбутнього системи “суспільство – природа” в теоріях суспільного розвитку


Дисципліна: Екологія людини

 1. Фактори ризику здоров’я людини.

 2. Мутагенність і її вплив на людський організм.

 3. Пестициди і їх дія на організм людини.

 4. Електричне і магнітне випромінювання як негативні фактори впливу на людину.

 5. Шум і вібрації в навколишньому середовищі.


Дисципліна: Екологія міських систем

 1. Місто і міське середовище.

 2. Геологічне середовище міста.

 3. Водне середовище міста.

 4. Повітряне середовище міста.

 5. Міська фауна флора.

 6. Людина і міське середовище.

 7. Управління екологічною безпекою міста.


Дисципліна: Метеорологія і кліматологія

 1. Атмосфера – повітряна оболонка Землі. Значення. Будова. Хімічний склад.

 2. Основні фактори формування клімату і погоди.

 3. Тепловий режим атмосфери, його зміни та значення для біосфери Землі.

 4. Вода у атмосфері.

 5. Баричний режим атмосфери.

 6. Атмосферна циркуляція та її значення у кліматичних процесах.

 7. Фронтальні системи у атмосфері.

 8. Методи виміру основних параметрів атмосфери.

 9. Основи кліматології. Класифікація кліматів Землі.


Дисципліна: Охорона і раціональне використання атмосферного повітря

 1. Антропогенні забруднення атмосфери та їх екологічний вплив.

 2. Джерела і наслідки антропогенних порушень фізико-хімічних параметрів атмосфери.

 3. Правові основи охорони і раціонального використання атмосферного повітря в Україні.

 4. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: промисловість, важка індустрія.

 5. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: легка, харчова, переробна промисловість, будівельна індустрія, енергетика.

 6. Сільськогосподарське виробництво та агропромисловий комплекс: екологічні проблеми впливу на атмосферу.

 7. Проблеми охорони атмосфери в транспортній галузі: автотранспорт, залізничний, повітряний транспорт.

 8. Екологічні проблеми охорони атмосферного повітря у містах та урбанізованих зонах.

 9. Глобальні наслідки впливу людини на атмосферу і кліматичні процеси: огляд проблем.


Дисципліна: Екологія мікроорганізмів

 1. Основи екології мікроорганізмів.

 2. Розповсюдження мікроорганізмів у природі.

 3. Мікробіологія харчових продуктів.

 4. Мікробіологія непродовольчих товарів.


Дисципліна: Основи загальної екології

 1. Еволюція взаємовідносин людини і природи. Основні етапи.

 2. Основні екологічні поняття і терміни. Найголовніші екологічні закони.

 3. Середовище існування та екологічні взаємодії організмів.

 4. Екологія популяції та динаміка її чисельності.

 5. Організація та функціонування екосистем. Біоценози та екосистеми.

 6. Вчення Вернадського про біосферу та ноосферу.

 7. Еколого-економічні основи природокористування.

 8. Екологічні проблеми України та регіонів.

 9. Принципи раціонального природокористування та охорони природи.


Дисципліна: Основи загального землезнавства

 1. Поняття про Космос. Галактики, типи небесних тіл. Сонячна система, її склад, особливості, походження.

 2. Унікальність планети Земля. Добове і річне обертання Землі та його наслідки. Форма і розміри Землі. Внутрішня будова.

 3. Поняття про літосферу. Мінерали та гірські породи, їх утворення, класифікація та властивості. Проблема часу в історії Землі.

 4. Рельєф. Ендогенні та екзогенні процеси походження рельєфу: історія і сучасність. Поняття про морфоструктуру і морфоскульптуру рельєфу.

 5. Поняття про атмосферу. Склад, будова, утворення атмосфери. Роль і місце її у географічній оболонці Землі. Сонячна радіація. Вода в атмосфері, кругообіг води і водний баланс.

 6. Екологічні проблеми атмосфери. Вплив атмосферних явищ на природні та антропогенно змінені геосистеми.

 7. Поняття про гідросферу. Унікальність природних властивостей води. Склад гідросфери. Характеристика Світового океану.

 8. Біологічний кругообіг. Угрупування живих організмів. Поняття про біогеоценоз. Жива речовина в геосферах. Поняття про грунт.

 9. Загальні закономірності географічної оболонки. Кругообіг речовини і енергії, цілісність, ритмічність, динаміка, зональність.


Дисципліна: Радіоекологія

 1. Загальні відомості про радіоактивне випромінювання.

 2. Вплив радіації на живі організми, ядерна зброя.

 3. Ландшафтно-геохімічні аспекти міграції радіонуклідів.

 4. Нормування радіаційного навантаження на організм людини.

 5. Методи господарювання на забрудненій радіонуклідами території.

 6. Захист біологічних об’єктів від впливу радіації від можливого впливу радіації.

 7. Безпека ядерної енергетики.

 8. Робота з джерелами іонізаційного випромінювання.


Дисципліна: Техноекологія

 1. Нафтова, газова та вугільна промисловість та її вплив на екологію.

 2. Добувна промисловість та її вплив на стан довкілля.

 3. Електроенергетика та її екологічний вплив.

 4. Вплив металургійного та машинобудівного комплексу на навколишнє середовище.

 5. Хімічна промисловість та засоби боротьби з її шкідливим впливом на довкілля.

 6. Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість та її вплив на довкілля.

 7. Промисловість будівельних матеріалів та її екологічні проблеми.

 8. Транспорт та його екологічний вплив.

 9. Житлово-комунальне господарство та заходи боротьби з його шкідливим впливом.


Дисципліна: Геологія з основами геоморфології

 1. Речовинний склад земної кори.

 2. Основи мінералогії.

 3. Основи петрографії.

 4. Геологічні процеси та їх роль у рельєфоутворенні. Ендогенні процеси

 5. Екзогенні процеси рельєфоутворення.

 6. Геологічна робота вітру, еолові форми рельєфу. Флювіальні процеси та сформований ними рельєф.

 7. Геологічна діяльність боліт, льодовиків, підземних вод, мерзлотних процесів та відповідні їм форми рельєфу.

 8. Геологія та геоморфологія України.

 9. Екологічна геологія.


Дисципліна: Еколого-економічні основи водокористування

 1. Водні ресурси України.

 2. Техніко-економічні основи водокористування.

 3. Екологічні проблеми функціонування водогосподарських комплексів.

 4. Еколого-економічна ефективність використання водних ресурсів.

 5. Основні шляхи та заходи вирішення еколого-економічних проблем водокористування.


Дисципліна: Моделювання і прогнозування стану довкілля

 1. Теоретичні засади моделювання і прогнозування стану довкілля.

 2. Особливості екологічних систем та їх моделей. Складні еколого-техногенні системи та їх властивості. Особливості динаміки складних систем та їх формалізації. Моделі глобального розвитку.

 3. Основні методи моделювання і прогнозування стану довкілля.

 4. Застосування комп'ютерних (інформаційних) технологій у моделюванні і прогнозування стану довкілля.

 5. Прикладні аспекти моделювання і прогнозування стану довкілля.

 6. Критерії оцінки ефективності продукційних процесів.


Дисципліна: Екологічна експертиза

 1. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

 2. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд.

 3. Нормативна еколого-економічна оцінка ґрунтів.

 4. ЕЕ водних об’єктів.

 5. Державні нормативи негативних впливів в житлово-комунальних об’єктах.

 6. Проекти нормативних ГДВ, ГДК забруднюючих речовин та умови видачі дозволів на їх викиди.

 7. Санітарні норми і правила застосування харчових добавок.

 8. Оцінка екологічної ситуації території та заходи по її стабілізації.Дисципліна: Вступ до фаху

 1. Екологія, її предмет, об’єкт і завдання.

 2. Екологічні дослідження в Україні.

 3. Система екологічнеої освіти в Україні.

 4. Роль екологічних знань у практиці інженера.

 5. Сучасна екологічна ситуація в Україні.

 6. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою.

 7. Прикладні напрямки екології, як засіб вирішення проблем навколишнього природного середовища.


Дисципліна: Ландшафтна екологія

 1. Предмет, об'єкт та методи дослідження ландшафтної екології.

 2. Ландшафтні територіальні структури.

 3. Геосистема та їх середовища.

 4. Ландшафтно-екологічне прогнозування.

 5. Ландшафтно-екологічне картографування.

 6. Оптимізація геосистем.


Дисципліна: Ґрунтознавство

 1. Генетичні горизонти і їх символіка.

 2. Морфологічні ознаки грунту.

 3. Склад і структура грунту.

 4. Фізика і хімія грунтів. Грунтові колоїди.

 5. Повітряний, тепловий і водний режим грунтів.

 6. Класифікація грунтів. Принципи і методи.

 7. Географія грунтів. Загальні закономірності.

 8. Екологія грунтів.


Дисципліна: Загальна гідрологія

 1. Теоретичні основи гідрології.

 2. Гідрологія поверхневих вод суші.

 3. Гідрологія підземних вод.

 4. Гідрологія океанів і морів.

 5. Водні ресурси.


Дисципліна: Моніторинг довкілля

 1. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря.

 2. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень.

 3. Програми спостережень за гідрологічними і гідрохімічними показниками, терміни проведення гідрохімічних робіт на пунктах спостереження.

 4. Основні принципи спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунту.

 5. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами.

 6. Моніторинг меліорованих земель.

 7. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища. Радіоекологічний моніторинг, основні складові і завдання.

 8. Біоіндикація. Біомоніторинг забруднення атмосфери за допомогою рослин. Біомоніторинг ґрунтів і водних ресурсів.

 9. Основи організації громадського екологічного моніторингу.


Дисципліна: Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

 1. Форми і методи оцінки якості природного середовища і ступеня забруднення довкілля.

 2. Види антропогенних забруднень: класифікація та методи оцінки.

 3. Природоохоронні стандарти в галузі екологічного нормування: правова база, класифікація, методики визначення і практичне застосування.

 4. Екологічне нормування антропогенних забруднень атмосферного повітря.

 5. Екологічне нормування антропогенних забруднень водного середовища та об’єктів гідросфери.

 6. Нормування антропогенних забруднень ґрунтів.

 7. Екологічне нормування антропогенних забруднень об’єктів біосфери. Проблеми стандартизації в галузі.

 8. Економіко-правове регулювання антропогенного навантаження на природне середовище: поняття, значення, методи застосування.

 9. Правова база регулювання екологічних навантажень на природне середовище в Україні та у світі: принципи, критерії, підходи.


Дисципліна: Основи екологічної безпеки територій і акваторій

 1. Вплив сильних фізичних факторів на стан екосистем і здоров’я людини.

 2. Природні та антропогенні фактори і явища, що можуть негативно впливати на живі організми.

 3. Загальні положення дотримання екологічної безпеки на території України. Географічна локалізація окремих явищ і процесів.

 4. Регіональні особливості екологічної безпеки: Донецько–Придніпровського регіону та акваторії Чорного і Азовського моря.

 5. Регіональні особливості екологічної безпеки: гірських районів Криму і Карпат та Полісся і Чорнобильської зони.

 6. Державні органи контролю за додержанням нормативних вимог безпечної життєдіяльності. Прогнозування розвитку і локалізації окремих явищ і процесів.

 7. Екологічні катастрофи і надзвичайні природні і антропогенні ситуації.

 8. Невідкладна долі карська допомога потерпілим у деяких поширених екстремальних ситуаціях.

Завідувач кафедри екології Картава О.Ф.
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІНБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка