Програма фахових вступних випробувань для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста (магістра)Сторінка1/4
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4


IIМіністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університетПРОГРАМА

фахових вступних випробувань для навчання

за освітньо-професійною програмою спеціаліста (магістра)

спеціальності 7.04010601, 8.04010601  «Екологія та охорона навколишнього

середовища»

Затверджено на засіданні кафедри екології

Протокол № 6 13 лютого 2014 р.

Зав.кафедри екології

_______ д.т.н., професор Крайнов І.П.

Затверджено

Декан гуманітарно-педагогічного факультету

________ к.філол.н., доцент Л.Л. Станіславова

Схвалено методичною Радою

гуманітарно-педагогічного факультету

Протокол 5 від «26» 02 2014 р.

Голова методичної ради

_________ к.філол.н., доцент Л.Л.Станіславова

2014

Пояснювальна записка

Комплексний кваліфікаційний іспит є підсумком професійної підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Він є комплексним іспитом, який перевіряє набуті знання і практичні навички з таких дисциплін:


Шифр навчальної

Дисципліна, що виноситься на державну атестацію


дисципліни


ПП.02

Біологія

ПП.ОЗ

Загальна екологія (та неоекологія)

ПП.06

Моніторинг довкілля

ПП.07

Моделювання та прогнозування стану довкілля

ПП.08

Техноекологія

ГІП.09

Урбоекологія

ПП.10

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

ПП.11

Екологічна безпека

ПП.12

Екологічна експертиза

ПП.14

Організація та управління в природоохоронній діяльності

ПП.15

Економіка природокористування

ПП.16

Заповідна справа

СВ.05

Радіоекологія

СВ.08

Основи біотехнології

ВВ.01

Ботаніка з основами дендрології

ВВ.03

Промислова екологія

ВВ.05

Організація контролю якості води, грунту та повітряМетою комплексного кваліфікаційного іспиту є всебічна перевірка готовності майбутнього фахівця до виконання своїх професійних функцій.

Основою для визначення змісту комплексного кваліфікаційного іспиту є освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Під час державного комплексного кваліфікаційного іспиту студенти повинні показати рівень теоретичних знань з: циклу фундаментальних дисциплін; основних розділів спеціальних дисциплін.

Державний іспит проводиться в терміни, передбачені робочим навчальним планом напрямку 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

ПИТАННЯ НА КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ

Біологія

(Загальний обсяг - 252 год.; кількість кредитів ЕСТБ - 7,0)
В результаті вивчення дисципліни «Біологія» студент повинен:

знати: різноманіття рослинного та тваринного світу; біологічні та екологічні особливості організмів; екологічні групи рослин і тварин, їх життєві форми; реакції живих організмів на вплив факторів навколишнього середовища; основні положення еволюційного вчення;

вміти: досліджувати організми на мікроскопічному та макроскопічному рівнях; визначати їх видову належність за зовнішніми ознаками, життєвими проявами за допомогою визначників; аналізувати та оцінювати вплив екологічних факторів на живі організми; здійснювати моніторинг за станом організмів на різних рівнях їхньої організації; оцінювати динаміку видового різноманіття організмів в біоценозах; аналізувати причини та наслідки еволюційних змін,

 1. Вступ до курсу біології. Біологічні системи

 2. Хімія життя. Неорганічні речовини біологічних систем.

 3. Органічні речовини біологічних систем. Ліпіди. Вуглеводи.

 4. Організація клітини.

 5. Біологічне перетворення енергії.

 6. Біосинтез білків.

 7. Зчеплене успадкування. Генетика статі. Мінливість як властивість життя і генетичне

явище.

 1. Неклітинні форми життя.

 2. Загальна характеристика царства Рослини. Водорості.

 3. Царство Тварини.

 4. Вищі безхребетні. Членистоногі.

 5. Хребетні. Круглороті. Хрящові та кісткові риби.

 6. Амфібії. Рептилії. Птахи.

 7. Ссавці.

 8. Тканини, органи та системи органів людини. Регуляція функцій.

Література

 1. Грин Н. Биология т.т. 1-3. / [Н. Грин, У Стаут, Д. Тейлор / М. : Мир, 1996. - 376 с.

 2. Мамонтов С. Г. Биология / С. Г. Мамонтов / М. : Высшая школа, 1994. - 350 с.

 3. Соболь В. І. Біологія [Довідник + тести]. Кам.-Подільський : Абетка, 2013. - 796 с.

 4. Медична біологія [Підручник] [За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори]. Вінниця : Нова книга, 2009. - 608 с.

 5. Слюсарєв А.О. Біологія [Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів]. / А. О. Слюсарєв, С. В. Жукова / - К. : Вища школа, Головне видавництво, 1992.-422 с.


Загальна екологія (та неоекологія)

(Загальний обсяг - 288 год.; кількість кредитів ЕСТБ - 9,0)


В результаті вивчення дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» студент повинен:

знати: основний понятійно-термінологічний апарат; типи взаємодій організмів між собою та з навколишнім середовищем; екосистеми різних типів; основні джерела та наслідки забруднення природного середовища; екологічні основи охорони довкілля та оптимального природокористування;

вміти: застосовувати екологічні знання при оцінці стану різних природних середовищ; використовувати набуті знання при вирішенні питань охорони навколишнього середовища; робити екологічні узагальнення та розрахунки, що пов'язані з оцінкою екологічної ситуації.

 1. Екологія як наука. Неоекологія.

 2. Екологічні фактори середовища, їх вплив на організм.

 3. Основні закони аутекології.

 4. Основи демекології.

 5. Біоценоз як природна система.

 6. Екосистеми та їх структура. Динаміка екосистем.

 7. Основні природні екосистеми України.

 8. Біосфера - глобальна екосистема.

 9. Еволюція біосфери. Ноосфера.

 10. Забруднення та їх класифікація.

11. Основні екологічні проблеми регіонів України.

 1. Оптимальне природокористування.

 2. Екологія і сценарії майбутнього.

Література

 1. Білявський Т.А. Основи загальної екології / Т. А. Білявський, М. М. Падун, Р. С. Фурдуй. - К. : Либідь 1995. - 320 с.

 2. Білявський Г. О. Основи екології / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков - К. : Либідь, 2004. - 408 с.

 3. Голубець М. А. Екосистемологія / М. А. Голубець. - Львів : ПОЛЛІ, 2000. - 316с.

 4. Довкілля Хмельниччини (звіт про стан навколишнього природного середовища в Хмельницькій області у 2012 році (національна доповідь). - Хмельницький, 2013. - 88 с.

 5. Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища [Навчальний посібник] / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай - Суми : ВТД "Університетська книга", 2002. - 284 с.

 6. Злобін Ю. А. Загальна екологія [Навчальний посібник] / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. -416 с.

 7. Корсак К.В. Основи екології / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік - К. : МАУП, 2000. - 238 с.

 8. Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий - Львів : Світ, 2000. - 368 с.

 9. Некос В. Е. Загальна екологія та неоекологія: підручник / В. Е. Некос, А. Н. Некос,

Т. А. Сафранов. - X. : ХНУ ім.. В. Н. Карабіна, 2011. - 596 с.

Урбоекологія(Загальний обсяг - 216 год.; кількість кредитів ЕСТ8 - 6,0)

В результаті вивчення дисципліни «Урбоекологія» студент повинен: знати: основні чинники, тенденції, наслідки і перспективи урбанізації та принципи функціонування урбосистем, в т. ч.: особливості урбогенних змін компонентів ландшафту; структуру міста як природно-техногенно-соціальної системи; закономірності формування біогеоценотичного покриву урбаністичних систем;

вміти: одержувати та візуалізувати інформацію щодо поточного стану різних компонентів урбанізованого довкілля; використовувати знання загальної екології для дослідження стану об'єктів урбанізованого довкілля, оцінки впливу забруднень на живі організми; використовувати знання урбоекології для забезпечення збалансованого функціонування урбаністичних систем; на підставі отриманих результатів аналізу стану

природних та техногенних компонентів урбанізованого довкілля надавати рекомендації щодо його оптимізації.


 1. Місто і міське середовище. Урбоекологія як наука.

 2. Урбаністичні процеси в Україні.

 3. Екологічні проблеми міст світу та України.

 4. Людина і місто.

 5. Адаптації до умов урбанізованого довкілля на рівнях організму і популяції.

 6. Структура міського господарства та його вплив на довкілля.

 7. Архітектура і містобудування.

 8. Системи водовідведення та очищення вод міста.

 9. Сталий розвиток міста. Міське екологічне планування.

 10. Управління екологічною безпекою міста.

Література

 1. Кучерявий В.П. Урбоекологія [Підручник] / В. П. Кучерявий. - Львів : Світ, 2001. - 440 с.

 2. Экология города [Учебник] [Под общ. ред. Стольберга Ф. В.] - К: Либра, 2000. - 464с.

 3. Кучерявий В. П. Фітомеліорація: навч.посібник. - Львів: Світ, 2003. - 540 с.

 4. Голубець М.А. Екосистемологія / М. А. Голубець. - Львів : ПОЛЛІ, 2000. -316 с.

 5. Злобин Ю.А. Загальна екологія [Навч. Посібник] / Ю. А. Злобин, Н. В. Кочубей - Суми:ВТД «Університетська книга», 2003. - 416с.


Екологічна експертиза

(Загальний обсяг - 144 год.; кількість кредитів ЕСТБ - 4,0)
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: зняшм.-природоохоронне законодавство та нормативно-правову України та сфери їх застосування; методи та методики оцінювання впливів на навколишнє середовище;

вміти: обґрунтовувати необхідність здійснення екологічної експерти певної форми; аналізувати передумови здійснення екологічної експертизи; складати алгоритм здійснення громадської та державної експертизи; аналізувати та доповнювати перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку; здійснювати порівняльний аналіз компетенції органів держави влади у галузі екологічної експертизи; визначати, які установи організують та здійснюють екологічну експертизу; надавати консультацію щодо організації та здійснення громадської екологічної експертизи:

 1. Головні аспекти, нормативна база, державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.

 2. Порядок проведення га економічний механізм здійснення екологічної експертизи. Методологія екологічної експертизи.

 3. Методи проведення екологічної експертизи різних типів об’єктів.


Література

 1. Закон України «Про екологічну експертизу» (зі змінами 2000, 2003, 2007, 2009,

2011, 2012 рр.) - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №8-54 с.

 1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-УІ - Офіційна веб-сторінка: [електронний ресурс]. - Режим доступу http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3038-17/.

 2. ДБН А.2.2-1-03. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. - К.: Держкомбу- дарх, 2004. - 20 с.

 1. Артамонов Б.Б., Міронова Н.Г. Екологічна експертиза: навчальний посібник. - Львів: «Науковий світ-2000», 2012. - 142 с.

 2. Екологічна експертиза: Право і практика / За ред. Андрейцева В.І., Пустовойта М.А. - К.: Урожай, 1992. - 208 с.

 3. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Ред. Ю.С. Шемшученко. - К.: Юридична думка, 2005. - 848 с.

 4. Екологічна експертиза: Навчальний посібник / Баглей О.В., Сорохан В.В. - Чернівці: Рута, 2007. - 128 с.

 5. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. ООН. Экономический и Социальный Совет. Европейская экономическая комиссия. Орхус, - М.: НУМЦ, 1998. - 184 с.

 6. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Европейская экономическая комиссия. Финляндия. - М.: НУМЦ, 1998. - 184 с.

 7. Нехорошков В.П., Попова Н.Д. Екологічна експертиза матеріалів ОВНС (оцінки впливів на навколишнє середовище). Посібник до практичних занять - ОДАХ, Одесса, 2011 р. - 46 с.

 8. Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2-1-2003) /1.Б. Абрамов, В.Г. Левчій, Я.О. Адаменко та ін. - Харків: Харківське державне відділення комплексних досліджень і оцінки впливу на навколишнє середовище інституту «УкрНДІІН'ГВ» Держбуду України, 2002. - Ч. 1. - 156 с.; Ч. 2. - 220 с.

 9. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця. - Одеса: 2011. - 265 с.


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

(Загальний обсяг - 108 год.; кількість кредитів ЕСТ8 - 3,0)


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: законодавчо-нормативні акти України, які регламентують засади

екологічної сертифікації та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища; систему нормативів в галузі охорони навколишнього природного середовища; основні терміни і поняття, що використовуються в межах означеного курсу; загальні засади розробки нормативів ГДС; методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та гранично допустимих скидів (ГДС); порядок проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; порядок розробки документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

вміти: оперувати основним термінологічним апаратом у галузі нормування антропогенного навантаження на атмосферного повітря; розраховувати основні характеристики забруднення атмосферного повітря, використовуючи алгоритм нормативної методики ОНД-86; аналізувати отриману при розрахунках інформацію для опису впливу на атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин; проводити порівняльний аналіз фактичних викидів з встановленими законодавством нормативами; встановлювати радіус впливу джерел викидів забруднюючих речовин.


 1. При яких метеорологічних умовах буде відмічатися найбільш інтенсивне забруднення повітря?

 2. Чим відрізняється визначення максимальної приземної концентрації у випадку холодного викиду газоповітряної суміші від випадку гарячого викиду?

 3. Які документи необхідно розробити для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря?

 4. Які відомості мають бути у документах, які обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин?

 5. Як встановлюється санітарно-захисна зона підприємства?

 6. Для чого і як визначається фонова концентрація шкідливих речовин?

 7. Який документ дає право на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря?

 8. Хто надає дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами?

 9. На який термін видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря?

 10. Що підлягає державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря?Література

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» зі змінами //Відомості Верховної ради України. - 1991. - № 41

 2. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» зі змінами //Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 50

 3. Водний кодекс України зі змінами //Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т.1. - Чернівці: «Зелена Буковина», 1996.-283-304.

 4. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды /Ю.А. Израэль. - М.: Гидрометеоиздат, 1984. - 56 с.

 5. Клименко М.О. Метрологія і стандартизація в екології: Навч. посібник/ М.О. Клименко, П.М. Скрипчук. - Рівне: РДТУ, 1999. - 150 с.

 6. Некое В.Ю. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Підручник для екологічних спеціальностей ВНЗ з грифом МОНУ /В.10. Некое, Н.В. Максименко, О.Г. Владимирова, А.Ю. Шевченко. - Вид. 2-ге доп. перероб. - X.: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2007. - 288 с.

 7. Сонькин Л.Р. Синоптико-статистический аналіз и краткосрочный прогноз загрязнения атмосферы /Л.Р. Сонькин. - Л.: Гидрометеоиздат, 1991.

 8. Лапшев H.H. Расчёты выпусков сточных вод /Н.Н. Лапшев. - М.: Стройиздат, 1977.-88 с.

 9. Караушев A.B. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод / A.B. Караушев. - Л.: гидрометеоиздат, 1987.

 10. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця. - Одеса, 2006. - 265 с.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка