Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач пк»Скачати 438.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2017
Розмір438.53 Kb.
  1   2   3

Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач ПК» 7,8 клас. Чорнобут О.С. спеціаліст, Малокатеринівська гімназія «Мрія» Запорізький р-н


Розділ 3. Програми допрофільних, профільних, спеціалізованих курсів, курсів за вибором з інформатики

Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач ПК» 7,8 кл.
Чорнобут О.С. спеціаліст, Малокатеринівська гімназія «Мрія» Запорізький р-н

Пояснювальна записка

Програма розрахована на вивчення інформатики в 7 або 8 класі загальноосвітніх навчальних закладах, які забезпечені комп’ютерною технікою. Програма авторського допрофільного курсу «КОРИСТУВАЧ ПК» спланована для основної школи. Курс розрахований на 34 години (1 година на тиждень). Передбачається, що учні які будуть вивчати даний курс вивчали інформатику факультативно з п’ятого класу.

Актуальністю даної програми є те, що при вивченні курсу «Користувач ПК» учні приходячи до 9 класу, мають добре сформовану базу знань та практичних навичок з використання інформаційної системи комп’ютера, основних системних програм .

У ході вивчення допрофільного курсу учні знайомляться з особливостями інформаційної системи та її складовими, операційною системою, апаратними складовими сучасного комп’ютера.

В даному курсі практичній роботі відведено третину курсу. В процесі практичних занять учні удосконалюють свої знання при роботі з системними програмами, вивчають правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером, правила роботи з дисками, загальні правила експлуатації сучасних комп’ютерів

Мета й завдання програми

Метою курсу є формування в учнів практичної та теоретичної бази знань з основ інформатики , умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити підготовку учнів до 9 класу, формування у них інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності.Завдання курсу:

 • сформувати знання, вміння та навички необхідні для використання засобів сучасних інформаційних технологій при рішенні задач, пов’язаних з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, збереженням, представленням, передачею;

 • сформувати практичні навички роботи на ПК для ефективного рішення різноманітних задач;

 • розвивати в учнів вміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • прививати учням основи інформаційної культури.

 • ознайомити з провідними поняттями інформатики, з важливими галузями використання обчислювальної техніки.


Науково-методичні умови реалізації програми:

  • Програмою допрофільного курсу інформатики передбачено в першу чергу розширення розділів «Інформаційні системи та їх складові», «Операційні системи». Саме це дасть можливість вчасно здійснювати ґрунтовну та якісну підготовку учнів до 9 класу.

  • У програмі передбачено резерв навчального часу, який на розсуд вчителя використовується для вивчення окремих тем, розв’язування задач, повторення, узагальнення, систематизації знань учнів.

  • Основною формою навчальних занять у класах є уроки різних типів: вивчення нового навчального матеріалу, удосконалення знань та формування умінь при розв’язуванні задач , узагальнення та систематизація знань , контроль та їх корекція. Рекомендується використовувати таки форми організації навчання: уроки-лекції, заліки, практичні заняття різного типу (індивідуальні, робота в групах, робота в парах). Під час вивчення допрофільного курсу «Користувач ПК» передбачаються такі практичні форми занять: уроки розв’язування задач, практичні роботи за комп’ютерами.


Психолого-педагогічні умови реалізації програми:

Програма розрахована на учнів 7 або 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, вивчали факультативно курс шкільної інформатики починаючи з 5 класу. Учні повинні мати базові знання з предмету, які дозволять без забруднень оволодівати новим матеріалом курсу.

Матеріально-технічні умови реалізації програми:

Залежно від типу комп’ютерної техніки, вкладу навчального-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язання освітніх завдань курсу , змінювати кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми.

Пропонована програма орієнтована на використання наступних програмних засобів:


 • Операційна система Windows ;

 • Операційна система MS DOS;

 • Текстовий редактор «Блокнот»;

 • Клавіатурний тренажер;

 • Антивірусні програми;

 • Програми - архіватори.

Вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення з переліку літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.
Зміст навчального матеріалу

та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Кількість годин 34 год.,

кількість годин на тиждень – 1 год.,

резервний час – 3 год.Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Вступ. Техніка безпеки.(1год.)

Ознайомлення з історією виникнення ЕОМ. Ознайомлення з програмою курсу. Визначення завдань та кінцевого результату. Ознайомлення з безпечними методами роботи на комп’ютері. Ознайомлення з критеріями оцінювання.
Називає основні етапи виникнення ЕОМ.

Дотримується правил техніки безпеки життєдіяльності при роботі за комп’ютером.

Пояснює правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

Використовує правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером.

Характеризує: основні етапи розвитку ЕОМ.

2. Інформація та інформаційні процеси. (3 год.)

Інформатика. Інформація. Інформаційне суспільство. Види інформації. Властивості інформації. Одиниці виміру інформації. Інформаційні процеси.Практична робота №1. Перетворення одиниць виміру інформації.

Називає: одиниці виміру інформації.

Розпізнає: види інформації

Дотримується правил: перетворення одиниць виміру інформації

Наводить приклади: інформації

Вміє: перетворювати з однієї одиниці виміру інформації в іншу.

Характеризує появу інформаційного суспільства.

Формулює поняття інформатики, інформації.

Класифікує основні властивості інформації.

3. Подання інформації в ЕОМ (3 год.)

Кодування інформації в ЕОМ. Системи числення. Позиційні та непозиційні системи числення. Двійкова система числення.Практична робота № 2 Перетворення двійкових чисел у десяткові та десяткових у двійкові.

Називає принципи подання інформації в ЕОМ.

Розпізнає різні системи числення

Розрізнює одиниці виміру інформації.

Дотримується правил перетворення з однієї системи числення в іншу;

Наводить приклади використання ЕОМ для опрацювання інформації;

Вміє виконувати перетворення двійкових чисел у десяткові та десяткові у двійкові;

Характеризує, що таке система числення,

Аналізує особливості двійкової системи числення;

Класифікує систему числення на позиційну і непозиційну;

Порівнює позиційну та непозиційну системи числення.

4. Інформаційна система та її складові. (5 год.)

Апаратне забезпечення інформаційної системи. Пристрої введення-виведення даних: клавіатура, маніпулятори, дисплей, сканер, принтер, модем, їх призначення та характеристики. Процесор. Пам'ять комп’ютера. Внутрішня пам'ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої.Практична робота № 3

Апаратна частина комп’ютера.Практична робота № 4

Робота з пристроями введення інформації (клавіатура, маніпулятор «миша», сканер)Називає призначення основних складових комп’ютера

Розрізнює основні складові апаратної частини комп’ютера

Описує основні характеристики процесора.

Дотримується правил роботи з основними пристроями введення інформації

Пояснює призначення процесора, пам’яті комп’ютера.

Наводить приклади сучасних процесорів.

Використовує знання про пристрої введення в роботі за комп’ютером.

Вміє працювати з клавіатурою, сканером маніпулятор типу «миша».

Характеризує поняття «процесор» в роботі інформаційної системи

Класифікує диски та їх основні характеристики.

Оцінює роботу комп’ютера згідно її апаратних складових.

Порівнює характеристики та призначення зовнішньої та внутрішньої пам’яті.

5. Початкові дані про операційну систему MS DOS (3 год.)

Функції та склад ОС. Класифікація операційних систем ПК. Завантаження MS DOS. Файли і каталоги на дисках. Основні вказівки MS DOS.Практична робота № 5

Робота з каталогами та файлами в операційній системі MS DOSНазиває призначення операційної системи;

Розпізнає основні особливості операційної системи MS DOS

Класифікує операційні системи.

Дотримується правил роботи з файлами та каталогами в ОС MS DOS

Пояснює необхідність існування ОС MS DOS

Наводить приклади команд для роботи в ОС MS DOS

Вміє завантажувати ОС MS DOS.

Характеризує основні функції операційної системи MS DOS.

Формулює основні вказівки ОС для роботи з файлами, каталогами.

Оцінює значення та переваги MS DOS.

6. Операційна система Windows (7 год.)

Функції та склад операційної системи. Об’єкти ОС Windows . Принципи роботи користувача з операційною системою. Робочий стіл. Структура вікон, основні елементи та принципи роботи з вікнами програм. Головне меню ОС Windows .Довідкова система ОС Windows. Програма провідник. Текстовий редактор «Блокнот». Практична робота № 6

Основні поняття ОС Windows.

Практична робота № 7

Робота з довідковою системою Windows.Практична робота № 8

Текстовий редактор «Блокнот».
Називає об’єкти операційної системи Windows, робочого столу.

Відтворює основні принципи користувача з операційною системою.

Розрізнює типи вікон операційної системи .

Описує структуру вікна та його елементи.

Дотримується правил пошуку інформації в довідковій системі.

Пояснює функції операційної системи.

Вміє корегувати вид головного меню, працювати з програмою «Провідник», «Блокнот».

Характеризує особливості операційної системи Windows

Розв’язує задачі по пошуку різноманітної інформації за допомогою довідкової системи.

Формулює особливості головного меню.

Аналізує розташування програм в головному меню.

7. Робота з файлами і папками (5 год.)

Папки та файли. Типи файлів. Шлях до файлу. Швидкий перегляд файлів. Виконання операцій з файлами та папками. Зміна зв’язку між програмами і типами файлів. Піктограми. Контекстне меню об’єкта. Пошукова система WindowsПрактична робота № 9

Робота з файлами та папками.Практична робота № 10

Робота в пошуковій системі. Розширення файлів.Називає типи файлів, їх розширення.

Розпізнає відмінності контекстного меню від головного меню.

Відтворює створення, перейменування, переміщення та вилучення папок і файлів різними способами.

Описує шлях до файлів.

Дотримується правил пошуку інформації .

Пояснює необхідність вікно додаток (Відкрити за допомогою …)

Наводить приклади зміни зв’язку між програмами і типами файлів.

Вміє працювати з контекстним меню, файлами та папками.

Характеризує властивості папок та файлів.

Формулює поняття файлу і папки.

Класифікує основні види файлів.

Обґрунтовує необхідність швидкого перегляду файлів.

8. Архівація даних (3 год.)

Архівація файлів. Принципи стиснення інформації. Створення архівних файлів. Програми для роботи з архівами. Робота по створенню архіву, додаванню інформації до архіву, перегляду вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архівних файлів.Практична робота № 11

Архівування файлів.
Називає програми для роботи з архівами.

Розпізнає архівні файли .

Відтворює дописування файлів в архіви.

Дотримується правил створення архівних файлів, за допомогою різних програм-архіваторів.

Пояснює що таке архів.

Наводить приклади розширень архівних файлів та їх відмінності.

Використовує архівування файлів і папок при роботі з комп’ютером.

Вміє самостійно створювати архів та вилучати файли з нього.

Характеризує принцип стиснення інформації.

Аналізує відмінності між програмами-архіваторами .

9.Робота з дисками (3 год.)

Диски та дискові накопичувачі, види дисків, ємність дисків. Властивості дисків. Значки дисків. Форматування та перейменування дисків. Дефрагментація дисків.Практична робота № 12

Запис інформації на різні типи дисків.
Називає що таке диски та їх властивості.

Розпізнає основні типи дисків.

Відтворює самостійно зміну вигляду вікна диску.

Описує властивості дисків.

дотримується правил:Пояснює відмінності між ємностями дисків.

Наводить приклади дисків та дискових накопичувачів.

Використовує різні дискові накопичувачі при роботі за комп’ютером.

Вміє записувати та зчитувати інформацію з дисків.

Оцінює необхідність дефрагментації дисків.

Порівнює форматування та дефрагментацію дисків.

10. Антивірусні програми (2 год)

Поняття про комп`ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми. Профілактика та дії при зараженні вірусом.Практична робота № 13

Тестування комп’ютера на наявність вірусів.Називає основні антивірусні програми.

Описує роботу антивірусної програми.

дотримується правил:Пояснює поняття комп’ютерного вірусу.

Наводить приклади комп’ютерних вірусів.

Використовує антивірусні програми.

Вміє здійснювати профілактику при зараженні вірусом комп’ютера.

Формулює основні дії при зараженні комп’ютера вірусами.

Класифікує комп’ютерні віруси.


Критерії досягнення навчальних досягнень учнів

Тема 1: Вступ. Техніка безпеки.

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних осягнень учнів

І Початковий

1

Учень:

- знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою.2

Учень:

- розпізнає окремі етапи розвитку комп’ютерної техніки та може фрагментарно відтворити знання про них.3

Учень:

- має фрагментарні знання незначного загального обсягу про виникнення комп’ютерної техніки та безпечною роботою з нею.ІІ Середній

4

Учень:

 • має початковий рівень знань, значну частину етапів виникнення ЕОМ може відтворити;

 • виконує елементарне завдання із допомогою вчителя.

5

Учень:

 • має рівень знань, вищий ніж початковий;

 • може за допомогою вчителя відтворити значну частину етапів виникнення ЕОМ;

 • дотримується правил техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою.

6

Учень:

 • пояснює основні етапи розвитку ЕОМ;

 • знає і дотримується правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

ІІІ Достатній

7

Учень:

- може пояснити основні етапи розвитку ЕОМ, наводить приклади представників кожного етапу розвитку; • знає і дотримується правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

8

Учень :

 • вміє аналізувати основні етапи розвитку ЕОМ;

 • самостійно виправляє вказані вчителем помилки;

 • знає і дотримується правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

9

Учень:

 • вільно володіє вивченим матеріалом;

 • вміє систематизувати й узагальнювати відомості отримані про безпечні методи роботи з комп’ютером, етапи розвитку ЕОМ;

 • самостійно виправляє вказані вчителем помилки;

 • знає і дотримується правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

IV Високий

10

Учень:

 • володіє міцними знаннями, самостійно аналізує етапи розвитку ЕОМ;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості з етапів розвитку ЕОМ;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • має сформовані навички дотримання правил техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

11

Учень:

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей з історії виникнення ЕОМ;

 • має стійкі навички дотримання правил техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

12

Учень:

 • має стійкі системні знання з теми та творчо використовує їх у процесі відповіді;

 • вільно опановує нову інформацію та використовує їх для поповнення власних знань;

 • має стійкі навички дотримання правил техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.


Тема 2. Інформація та інформаційні процеси

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних осягнень учнів

1 Початковий

1

Учень:

- розпізнає одиниці виміру інформації;- знає і виконує правила техніки безпеки.

2

Учень:

 • розпізнає одиниці виміру інформації;

 • може фрагментарно навести приклади інформації, назвати визначення «інформація».

3

Учень:

 • має фрагментарні знання про інформацію, одиниці виміру інформації;

 • наводить приклади інформації.

ІІ Середній

4

Учень:

 • має початковий рівень знань про інформацію та інформаційні процеси;

 • може за допомогою вчителя перетворювати одиниці виміру інформації.

5

Учень:

 • має рівень знань вищий, ніж початковий ;

 • може за допомогою вчителя виконати перетворення одиниць виміру інформації;

 • називає поняття інформації, основні види інформації.

6

Учень:

 • пояснює поняття інформації;

 • розпізнає види інформації;

 • має стійкі навички перетворення одиниць виміру.

ІІІ Достатній

7

Учень:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях ;

 • характеризує появу інформаційного суспільства;

 • розпізнає види інформації.

8

Учень:

 • аналізує вивчений матеріал, може самостійно його застосовувати;

 • самостійно перетворює одиниці вимірювання;

 • самостійно наводить приклади інформації та її видів.

9

Учень:

 • вільно володіє навчальним матеріалом;

 • вміє систематизувати і узагальнити отримані відомості з даної теми;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки.

IV Високий

10

Учень:

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності;

 • класифікує основні властивості інформації, види інформації;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та приклади;

 • висловлює логічні й достатньо обґрунтовані судження з теми.

11

Учень:

 • володіє узагальненими знаннями з теми;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей з теми й використовувати їх відповідно до мети й завдань своєї пізнавальної діяльності;

 • вміє виконувати завдання , не передбачені даною темою;

 • вільно перетворює одиниці виміру інформації.

12

Учень:

 • має стійкі системні знання з теми та творчо їх використовує під час уроку;

 • вільно опановує новий матеріал з теми та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та виконання перетворень одиниць вимірювання.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка