Програма додаткового фахового випробування для вступу на ІІ курс освітнього ступеняСкачати 129.07 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір129.07 Kb.
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Програма додаткового фахового випробування

для вступу на ІІ курс освітнього ступеня «Бакалавр»

напрям підготовки 6.030204 «Міжнародна інформація»

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

«Молодший спеціаліст» за іншою спеціальністю

Обговорено і схвалено

на засіданні кафедри міжнародних відносин

Протокол № 8 від «19» лютого 2016 р.Київ 2016
Програма з додаткового вступного випробування за напрямом підготовки 6.030204 „Міжнародна інформація ” для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю .– 10 с.Розробники:

Костиря І.О., кандидат політичних наук, доцент;

Степко О.М., кандидат політичних наук, доцент.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Київський національний університет культури і мистецтв приймає на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю на визначену кількість місць для здобуття освітнього ступеня бакалавра міжнародної інформації.

Перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення додаткових вступних випробувань визначаються правилами прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2016 році.

Додаткове вступне випробування складають особи, які виявили бажання вступити до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. В подальшому, фінансування навчання таких студентів здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Додаткове вступне випробування при прийомі на навчання за напрямом підготовки «міжнародна інформація» на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» проходить в усній формі. За умови успішного проходження додаткового вступного випробування абітурієнти допускаються до подальших вступних випробувань.

Мета додаткового вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін за програмою підготовки фахівця ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки «Міжнародна інформація».

В процесі проведення додаткового вступного випробування виявляється: • рівень теоретичної та практичної підготовки вступника з обраного напряму підготовки;

 • розвиток навичок самостійної роботи з навчальною та науковою літературою.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра напряму підготовки 6.030204 «Міжнародна інформація» абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі професійних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ.

Програма додаткових вступних випробувань має інформаційний характер. Програма охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і умінь особи, що бажає навчатись у КНУКіМ з метою здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Міжнародна інформація».

Програму додаткових вступних випробувань складено на основі дисциплін циклу загально-професійної підготовки ОС «Бакалавр», а саме «Вступ до фаху» та «Основи міжнародних інформаційних відносин».

СТРУКТУРА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Додаткові вступні випробування проводяться на основі теоретичних питань з дисциплін циклу загально-професійної підготовки в усній формі, які орієнтують вступника на висвітлення ключових питань із зазначених вище дисциплін.

Програма охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у КНУКіМ з метою здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Міжнародна інформація».

Додаткове вступне випробування з напряму підготовки «міжнародна інформація» проводиться як комплексна перевірка знань та умінь з дисциплін циклу фундаментальної підготовки для тих вступників, які не мають фахової освіти.

На виконання додаткового вступного випробування відводиться 60 хвилин.

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ


Програма додаткових вступних випробувань укладена згідно вище зазначених вимог на основі навчальних програм з наступних загально-професійних дисциплін:

«ВСТУП ДО ФАХУ»
Нормативна навчальна дисципліна «Вступ до фаху» є першою професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом підготовки «міжнародна інформація» має на меті ознайомити студентів з освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з міжнародної інформації, а також надати їм початкові знання, вміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі зовнішніх зносин.

Дисципліна включає в себе вивчення основних теоретичних і практичних аспектів організації навчання у вищій школі, а також, головним чином, ознайомлення з основними напрямами і способами здійснення інформаційної діяльності на міжнародній арені та здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в рамках організаційних структур.


Орієнтовна тематика питань для вступних випробувань:

 1. Нормативно-правові засади здійснення підготовки фахівців у вишах України.

 2. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах (внз).

 3. Основні форми організації навчального процесу у внз: лекція, семінар, практикум, самостійна робота студента.

 4. Етика й етикет освітнього процесу.

 5. Етичні та неетичні взаємини у системі «викладач – студент – адміністрація».

 6. Методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної діяльності студента.

 7. Джерела та канали отримання студентом міжнародної інформації.

 8. Поняття «плагіат» та його аморальність.

 9. Поняття міжнародної інформації: види та джерела.

 10. Інтернет як джерело інформації та дезінформації.

 11. Джерела та канали отримання міжнародної інформації зі змі.

 12. Аморальність академічного плагіату.

 13. Поняття про Болонську трьохступеневу систему підготовки у внз фахівців-міжнародників: бакалавр – магістр – доктор філософії з «міжнародних відносин».

 14. Поняття про умови ліцензування та акредитації вишів та спеціальностей у системі вищої освіти України.

 15. Поняття про державну акредитаційну комісію (дак) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 16. Основні проблеми підготовки фахівців напряму «міжнародні відносини» в українській та світовій вищій школі.

 17. Проблема визначення «міжнародних відносин».

 18. Різноманітні підходи до розуміння та визначення предмета «міжнародних відносин» у сфері суспільно-політичної практики.

 19. Співвідношення понять «міжнародні відносини», «зовнішня політика» та «дипломатія».

 20. Суб’єкти (актори) й об’єкти міжнародних відносин.

 21. Держава як основний суб’єкт міжнародних відносин.

 22. Державні й недержавні суб’єкти міжнародних відносин.

 23. Роль міжнародних організацій.

 24. Оон як найвпливовіша міжнародна організація.

 25. Політичний реалізм та політичний ідеалізм як два концептуально протилежних підходи до розуміння змісту і спрямованості міжнародних відносин.

 26. Утворення суверенних держав й міжнародні відносини сучасного типу.

 27. Поняття «національних інтересів».

 28. Поняття «національної безпеки».

 29. Поняття «зовнішньополітичної стратегії».

 30. Національна та міжнародна безпека.

 31. Геополітика та геостратегія.

 32. Суверенізація й десуверенізація як основні тенденції (тренди) сучасних міжнародних відносин.

 33. Суверенізація як деколонізація.

 34. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасних міжнародних відносин.

 35. Основні глобальні проблеми міжнародних відносин.

 36. Історія виникнення й формування наук про «міжнародні відносини».

 37. Критерії диференціації наук про міжнародні відносини як сфери взаємодії їх основних акторів.

 38. Поняття «кризи» у міжнародних відносинах.

 39. Ялтинсько-потсдамська система міжнародних відносин (1945–1991 рр.): основні характеристики та особливості.

 40. Оон як найвпливовіша міжнародна організація.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль, Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

 2. Гондюл В.П., Андрєєва О. М. Вступ до спеціальності "Міжнародна інформація": Електронний підручник. /За ред. Л.В. Губерського- К.:, ІМВ, 2006 (www.iir.kiev.ua)

 3. Кастельс Мануэль. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с.

 4. Костиря І. О. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І. О. Костиря. – К. ; Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с.

 5. Міжнародна інформація : навч. посіб. / [М. П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 335 с. – Бібліогр.: с. 329–332.

 6. Муковський І. Т. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : навч. посіб. / І. Т. Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. – К. : Кондор, 2012. – 222 с.

 7. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы: Учебное пособие. – М.: Издательский Дом “ФОРУМ”, 1997. – 376 с.

 8. Гондюл В.П., Дайнеко В.В., Григорова О.В. Контроль знань та їх оцінювання в умовах модульно-рейтингової системи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 31 (частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002, с. 271 - 273.

 9. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України / За заг. ред. В.Зубка. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1997. – 290 с.


«ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН»

Дисципліна «Основи міжнародних інформаційних відносин» є фундаментальною дисципліною підготовки фахівців у сфері міжнародної інформації. Вивчення даної дисципліни охоплює питання, що стосуються понять та основних ознаки міжнародної інформаційної діяльності. Основні види інформаційної діяльності, основні напрямами міжнародної інформаційної діяльності: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний, особливості здійснення міжнародної інформаційної діяльності, вивчення інформаційного законодавства України та країн світу.


Орієнтовна тематика питань для вступних випробувань:

 1. Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин.

 2. Інституційна і правова база інформаційного співробітництва.

 3. Україна на шляху до інформаційного суспільства.

 4. Міжнародна інформаційна діяльність.

 5. Поняття, теорія і практика міжнародної інформаційної політики.

 6. Стратегії міжнародної інформаційної політики.

 7. Особливості інформаційної політики країн і регіонів.

 8. Національні програми інформаційної політики.

 9. Інституційна база міжнародного обміну інформацією.

 10. Система і структура міжнародного інформаційного права.

 11. Міжнародні договори та угоди про міжнародний інформаційний обмін.

 12. Правова база регулювання міжнародних інформаційних відносин в Україні.

 13. Складові міжнародної інформаційної безпеки.

 14. Інформаційні загрози.

 15. Інформаційна злочинність.

 16. Спеціальні інформаційні операції

 17. Види і засоби зовнішньополітичних комунікацій.

 18. Інформаційні ресурси зовнішньополітичної діяльності.

 19. Інформаційна діяльність дипломатичних представництв.

 20. Міжнародна публічна комунікація.

 21. PR-технології у зовнішній політиці.

 22. Іміджева дипломатія у сучасних міжнародних відносинах.

 23. Поняття та структура європейського інформаційного простору.

 24. Інформаційна політика Ради Європи як чинник формування європейського інформаційного простору.

 25. Співробітництво України і Ради Європи у реалізації інформаційної політики.

 26. Інформаційна політика ЄС.

 27. Галузеві аспекти формування інформаційного простору у політиці ЄС.

 28. Інформаційно-комунікаційні аспекти зовнішньополітичної діяльності України.

 29. Еволюція та формування міжнародних інформаційних систем

 30. Міжнародні лінії зв’язку

 31. Міжнародний поштовий зв’язок

 32. Міжнародний радіозв’язок

 33. Міжнародний кабельний зв’язок

 34. Міжнародні комп’ютерні мережі.

 35. Технологічний розвиток Internet

 36. Напрями комерційного використання Internet.

 37. Сервіси Internet. Розвиток Internet в Україні.

 38. Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 39. Інституційне і правове забезпечення інформаційного суспільства в Україні.

 40. Інформаційна революція.

 41. Розвиток інформаційного суспільства у країнах СНД.

 42. Інформаційна економіка.

 43. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх».

 44. Освіта в інформаційному суспільстві.

 45. Наука в інформаційному суспільстві.

 46. Культурна і мовна різноманітність в інформаційному суспільстві.

 47. Джерела інформації про зарубіжні країни.

 48. Об’єкти і технології міжнародного інформаційного тероризму.

 49. .Безпека системи Інтернет.

 50. Інформаційна безпека у діяльності міжнародних організацій.

 51. Стандарти в області інформаційної безпеки.

 52. Інформаційна безпека у діяльності ЄС.

 53. Кіберзлочинність.

 54. Національні доктрини інформаційної безпеки.

 55. ТНК на світовому ринку інформації і телекомунікацій.

 56. Національні стратегії розвитку інформаційної економіки.

 57. Європейські стратегії розвитку інформаційного ринку.

 58. Конкуренція на світовому інформаційному ринку.

 59. Галузеві аспекти формування інформаційного простору у політиці ЄС.

 60. Інформаційно-комунікаційні аспекти зовнішньополітичної діяльності України.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

 1. Аналітика, експертиза, прогнозування: монографія / Є. А. Макаре¬нко, М. М. Рижков, М. А. Ожеван. — К.: Наша культура і наука, 2003. — 614 с.

 2. Баронін А. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі: курс лекцій / А. С. Баронін. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. — 128 с.

 3. Боднар І. Міжнародна інформація: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу / Ірина Боднар. — Львів: "Новий Світ-2000", 2005. — 216 с.

 4. Брижко В. М. Інформаційне право: нормативні та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин: монографія / В. М. Брижко, М. Я. Швець. — К.: НДЦПІ АПрН України, 2009. — 290 с.

 5. Гондюл В. П. Вступ до спеціальності "Міжнародна інформація" : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Гондюл, М. М. Рижков, О. М. Андрєєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2009. – 383 с. – Бібліогр.: в кінці розділ

 6. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації та міжнародні відносини. – К.: Освіта. 1999. - 316с.

 7. Костиря І. О. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І. О. Костиря. – К. ; Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с.

 8. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини. – К.: Наша культура і наука, 2002. - 475 с.

 9. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – К.: Наша культура і наука, 2000. - 368с.

 10. Міжнародна інформація : навч. посіб. / [М. П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 335 с. – Бібліогр.: с. 329–332.

 11. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози: Монографія / Губерський Л.В., Макаренко Є.А., Гондюл В.П. та ін.. – К.: Наша культура і наука, 2007. - 527 с.


Допоміжна

 1. Даниленко С.І. Міжнародна журналістика. Репортерське спілкування. Практикум. – К.: ІМВ, 2002. – 248 с.

 2. Декларация принципов „Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии” Документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R. – http://www.un.org/russian/conferen/wsis/dec.pdf.

 3. Засоби масової інформації у Сполученому Королівстві. – К.: Британська Рада в Україні, 1999. – 52с.

 4. Інформаційне суспільство. Навчальний посібник / Укладачі М.А. Ожеван, Г.А. Піскорська, О.Ю. Запорожець, О.П. Кучмій та ін. – К.: ІМВ, 2006.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Додаткове вступне випробування проводиться в усній формі та оцінюється за системою – склав/не склав, при цьому, для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала (мінімальний прохідний бал – 61).


Відповідь абітурієнта оцінюється за 100-бальною шкалою (склав/не склав):

Оцінка за шкалою

Оцінка за 100-бальною шкалою

Опис критерій оцінювання вступника

Склав/не склав

«Відмінно»

90-100

Вступник володіє матеріалом, легко орієнтується в поставленому завданні та виконав його на високому рівні.

Склав

«Добре»

75-89

Вступник володіє матеріалом, орієнтується в поставленому завданні та виконав його на достатньому рівні.

«Задовільно»

61-74

Вступник володіє матеріалом, орієнтується в поставленому завданні але виконав його на низькому рівні.

«Незадовільно»

0-60

Вступник не володіє матеріалом та не виконав поставлені перед ним завдання.

Не склав


Автор програми О.М. Степко

Завідувач кафедри І.О. Костиря


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка