Програма для вступних випробувань на спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»Сторінка1/8
Дата конвертації18.11.2016
Розмір1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ РЕЖИСУРИ І ШОУ-БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ІНДУСТРІЇ МОДИ

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання на базі освітнього ступеня «Бакалавр» на 5 курс

спеціальності: 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

спеціалізації

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

(Менеджмент індустрії моди)

для здобуття кваліфікаційного освітнього рівня «Спеціаліст»

та освітнього ступеня «Магістр»

затверджено на засіданні

кафедри індустрії моди

протокол № 9 від 15.02.2016 р.


Київ 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма для вступних випробувань на спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», освітнього ступеня «Магістр» спеціалізації «Менеджмент соціокультурної діяльності» (Менеджмент індустрії моди) укладена з метою підготовки абітурієнтів до фахового вступного випробування, що дасть можливість оцінити їх аналітичні здібності та навички, вміння застосовувати набуті знання із фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.


Комплексна програма охоплює основну проблематику з таких дисциплін: Брендинг. Державне регулювання соціокульрного сектору. Економіка (в т.ч. економіка підприємств індустрії моди). Індустрія моди. Інтерактивна культура віртуальних мереж. Історія костюму, зачіски та матеріальної культури. Історія мистецтв. Історія театру і кіно. Кольорознавство. Кольорометрія. Матеріалознавство перукарської справи та декоративної косметики. Менеджмент (в т.ч. менеджмент підприємств індустрії моди). Моделювання художнього образу. Організація виставкової діяльності. Організація діяльності салонів краси. Організація підприємницької діяльності. Організація роботи модельних агенцій. Правове забезпечення соціокультурної діяльності. Професійна етика. Психологія управління. Стратегії культурної політики України.

Вступне випробування проводится у формі тестування, яке складається із питань з чотирма варіантами відповідей. Тести включають завдання з дисциплін, професійно-орієнтованих на фахову та практичну підготовку спеціалістів соціокультурної сфери.

При проведенні вступного випробування фахова атестаційна комісія, перевіряє професійну підготовку абітурієнтів, дає оцінку якості знань та умінь, які забезпечують виконання завдань фахової діяльності.

Прийом до Київського національного університету культури і мистецтв відбувається за результатами фахового екзамену на конкурсній основі.

На вступному випробуванні з фаху абітурієнт має можливість отримати від 100 до 200 рейтингових балів, що відповідає кількості правильних відповідей на тести. Загальна кількість тестових завдань – 50. Одна правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Мінімальний прохідний бал - 124 бали.

При перевірці знань враховується здатність абітурієнта ефективно та лаконічно за часом обирати правильний варіант відповіді на запропоновані питання. Враховується здатність абітурієнта: диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання з професійно-орієнтованих дисциплін; аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень. Висновок щодо готовності вступника до навчання комісія робить під час проведення іспиту, керуючись наступними критеріями:

Кількість рейтингових балів

Традиційна оцінка

Критерії оцінювання результатів

180-200

відмінно

Абітурієнт надав від 40 до 50 правильних відповідей, що свідчить про високий рівень фахової підготовки, необхідний до засвоєння дисциплін магістерської програми.

161 – 179

добре

Абітурієнт надав від 31 до 39 правильних відповідей, що свідчить про достатньо високий рівень фахової підготовки, необхідний до засвоєння дисциплін магістерської програми.

124-160

задовільно

Абітурієнт надав від 12 до 30 правильних відповідей, що свідчить про задовільний рівень фахової підготовки, достатній для засвоєння дисциплін магістерської програми.

100-123

незадовільно

Абітурієнт надав мінімальну кількість від 0 до 11 правильних відповідей, що свідчить про низький рівень фахової підготовки, не достатній для засвоєння дисциплін магістерської програми.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Менеджмент (в т.ч. менеджмент підприємств індустрії моди)

Особливості менеджменту в модельному бізнесі. Управління процесом розробки, підготовки і практичної реалізації в модельному бізнесі.

Основні методи управління та їх ефективність в індустрії моди. Процесний і системний підходи до управління. Психологічні моделі управління. Ситуаційний менеджмент. Економіко-математичні методи в управлінні фешн-бізнесом. Стратегічний підхід до управління у модельному бізнесі.

Функціональні обов’язки менеджера і їх особливості в різних сферах модельного бізнесу. Аспекти діяльності менеджера. Творча ініціатива, соціально-психологічні особливості. Художньо-естетичний рівень ерудованості менеджера.

Планування діяльності суб’єктів модельного бізнесу і визначення їх конкурентоспроможності. Вироблення стратегії конкурентноздатності продукту та послуг модельного бізнесу. Бізнес-планування та поточні плани.

Мотивація як функція менеджменту. Теорії і моделі мотивації. Визначення завдань і структурування видів діяльності відповідно до мети і технології заходів.

Прийняття і реалізація управлінських рішень. Поняття творчого мислення менеджера. Підготовка, прийняття і реалізація управлінських рішень.

Структура управління модельним бізнесом. Основні типи організаційних структур управління. Принципи формування організаційних структур.

Проблема лідерства в модельному бізнесі. Особливості прояву лідерства. Залежність виконання функції лідерства від типу організації модельного бізнесу і її стратегії.

Ефективність менеджменту модельного бізнесу. Координація роботи творчої і робочої груп. Художній рівень програм. Їх оцінка з урахуванням фінансових та матеріальних можливостей.

Управління інноваційною діяльністю у фешн-бізнесі. Види фешн-інновацій. Інноваційний процес в індустрії моди. Функціонально-вартісний аналіз

Управління фінансами в модельному бізнесу. Види фінансових ресурсів, фінансові показники в модельному бізнесі.

Управління персоналом в модельному бізнесі. Набір, відбір визначення оплати праці, мотивація, кар’єрне зростання.

Особливості праці менеджера будинку мод. Характер роботи, предмет, засоби праці, результати праці.

Управління проектами модельного бізнесу. Особливості фешн-проектів. Основні характеристики проектів. Обґрунтування фінансового та ресурсного забезпечення проектів, програм, показів. Функції менеджера та ефективні методи управління фешн-проектами.

Менеджмент показу мод. Планування і організація показу. Управління ресурсами та персоналом. Контроль і аналіз ефективності проведення показів.Рекомендована література з дисципліни

Основна

 1. Андерсон М. Модель / М. Андерсон – М.: Слово, 1995.

 2. Андреева А. Н. Дизайнерские бренды в фэшн-бизнесе / Алена Николаевна Андреева – СПб.: Высшая школа менеджмента, Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008.

 3. Бартош Е. В. Структура рынка интеллектуальной собственности в контексте индустрии моды / Е. В. Бартош, О. А. Землянский // Вестник университета. – 2009. – № 9.

 4. Бартош Е. В. Влияние мирового финансового кризиса на индустрию моды / Е. В. Бартош // Дизайн и технологии. – 2010. – №15.

 5. Іванова І. В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч.
  посіб / І. В. Іванова. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001.

 6. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: Уч. пособ. / Н. И. Кабушкин. – Минск: Новое знание, 2000.

 7. Котлер Ф. Управление маркетингом / Филип Котлер. – М.: Экономика, 1998.

 8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. и др. – СПб.: Питер, 2008.

 9. Мельник М. Т. Індустрія моди / Мирослав Мельник. – К.: Логос, 2011.

 10. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1998.

 11. Планування та прогнозування в умовах ринку: навч. посібник / В. Г. Воронкова, С. Л. Катаєв, А. М. Ткаченко та iн. – К.: Професiонал, 2006.

 12. Поплавський М. М. Менеджер культури: Підручник / М. М. Поплавський. – К.: МП «Леся», 1996.

 13. Савельева Н. Ю. Менеджмент и маркетинг в индустрии моды / Н. Ю. Савельева. – Ростов н/Д, 2004.

 14. Тангейт М. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara / М. Тангейт. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

 15. Туленков Н. В. Введение в теорию и практику менеджмента: Уч. пособ. / Н. В. Туленков. – К.: МАУП, 1998.

 16. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. пос. / Під заг. ред. А. І. Кредісова. – К., 1997.

 17. Уткин Э. А. Практикум по курсу менеджмента / Э. А. Уткин, А. И. Кочеткова. – М.: Зерцало, 1999.

 18. Шишкин Е. В. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие / Е. В. Шишкин, А. Г. Чхартишвили. – М.: Дело, 2002.

 19. Fashion-бизнес. Теория. Практика. Феномен / Николай Уайт. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008.

Додаткова

 1. Андреева А. Н. Портфельный подход к управлению люксовыми брендами в фэшн-бизнесе: базовые концепции, ретроспектива и возможные сценарии / А. Н. Андреева. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Научно-исследовательский институт менеджмента, 2006.

 2. Бодрийяр Ж. Система вещей / Жак Бодрийяр. – М.: Рудомино, 2001.

 3. Брендинг в моде класса «люкс»: Мастерство создания и управления / Уче Оконкво. – Минск: Гревцов Паблишер, 2010.

 4. Изменения в моде. Причины и следствия / Аннет Линч. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009.

 5. Кавамура Ю. Теория и практика создания моды / Юнийя Кавамура; пер. с англ. А.Н. Поплавская; науч. ред. А.А. Лебсак-Клейманс. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009.

 6. Маркетинг в индустрии моды. Комплексное исследование для специалистов отрасли / Тони Хайнс, Маргарет Брюс. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008.

 7. Мода и текстиль. Рождение новых тенденций / Колин Гейл, Ясбир Каур. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009.

 8. Полатынская Н. П. Разработка бизнес-планов в производстве швейных изделий: Учебное пособие / Н. П. Полатынская, А. А. Бикбулатова. – Уфа: УГИС, 2005.


Правове забезпечення соціокультурної діяльності

Історія становлення правомірності та використання об’єктів авторського права та визначення обсягу прав на них. Підтримка та захист творчості, охорона результатів інтелектуальної діяльності як основа захисту прав людини. Використання інтелектуальних надбань в інтересах суспільства. Історія законодавства про авторське право в світовій практиці протягом трьох останніх століть. Ієрархія законодавчої бази в Україні. Система нормативних актів з авторського права в Україні: Коституція України, міжнародні угоди, закони України, Цивільний і Кримінальний Кодекси України, підзаконні акти (Президента України, міністерств і відомств). Основи законодавства України про культуру. Закони України «Про кінематографію» та «Про телебачення і радіомовлення». Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних». Закон України «Про авторське право і суміжні права». Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Всесвітня конвенція про авторське право. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм.

Об’єкти авторського права: твори у галузі науки, літератури та мистецтва, літературні письмові твори, музичні твори з текстом і без тексту, твори образотворчого мистецтва, драматичні та хореографічні твори, фотографічні твори, збірники творів, похідні твори , титри для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами. Похідні твори, які найчастіше використовуються у сфері шоу-бізнесу: адаптація, аранжування, переробка, творчий переклад.

Суб’єкти авторського права – особи, котрим належить суб’єктивне авторське право на твір. До основних суб’єктів авторського права належать: автори, співавтори, спадкоємці, правонаступники. Загальна характеристика авторських прав. Право авторства. Право на збереження цілісності твору. Право на захист репутації автора. Загальна характеристика суміжних прав. Строки дії авторського права. Випадки вільного використання творів.

Оригінальні та похідні твори. Правовий режим використання. Організації колективного управління правами. Строки дії права інтелектуальної власності. Поняття суспільного надбання. Принципи діяльності організацій колективного управління правами. Поняття контрафактної продукції у галузі авторського права. Поняття плагіату. Правові способи захисту прав у суді.

Рекомендована література з дисципліни

Основна


 1. Афанасьєва К. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі. – Навч. посібник. – К.: ВАІТЄ, 2009. – 256 с.

 2. Афанасьєва К. О. Авторське право: Практ. посібник. – К: Атіка, 2006. – 224 с.

 3. Афанасьєва К. Електронні бібліотеки та видавничий бізнес: конкуренція чи партнерство? // Друкарство. – 2003. – №5(44). – C. 36–37.

 4. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід / За ред.: А. Довгерта У 2 т. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 460 с.

 5. Бачун О. Захист права інтелектуальної власності в Україні // Право України.-1997. - №1.

 6. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К. – 1996.

 7. Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции / Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения, 1989.

 8. Захист прав інтелектуальної власності: досвід сполучених штатів Америки: Зб. документів, матеріалів, статей // За заг. ред. О. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 368 с.

 9. Зернецька О. Глобальні аспекти теле-, відео піратства і проблеми розвитку національного телебачення // Ефір і закон.-1999. - №1.

 10. Іванов В. Ф. Інформаційне законодавство: український та зарубіжний досвід. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 210 с.

 11. Інтернет-договори ВОІВ// Авторське право та суміжні права. Європейський досвід.- Кн.1

 12. Коренева С. Как зажигают "звезды". – СПб., 2004. – 320 с.

 13. Ляхов О. Пірати XXI століття – з моря на сушу?// Інтелектуальна власність.-2001.- №5-6.

 14. Науково-практичний коментра Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відп ред. О. В. Дзери. – К., 2005. – Т. 1. – 832 с.; Т. 2. – 1088 с.

 15. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для ВУЗов / Под ред. Г. Иванонова, В. Сидоренко. – М.,2006. – 719 с.

 16. Прахов Б.Г. Кримінальний кодекс України та охорона інтелектуальної власності // Матеріали VI Міжнародної конференції “Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності.- К.-2002.

 17. Право інтелектуальної власності: Підруч. / За ред Підопригори О., Святоцького О. – К., 2004. – 672 c.

 18. Чуковская Е. Аудиовизуальный бизнес. Договорное регулирование. – М., 1999.

 19. Янкова С. Державна реєстрація авторських прав // Інтелектуальна власність.-2002.-№1


Індустрія моди

Поняття та структура індустрії моди

Розглядаються теорії і концепції розуміння моди, їх еволюція, виділяється економічний підхід до моди як творчої індустрії.

Визначаються основні структурні елементи фешн-індустрії, подається організаційна характеристика їх діяльності.

Тенденції розвитку індустрії моди

Характеризується індустрія моди початку ХХІ століття, визначаються основні гравці на ринку моди та особливості їх співпраці.

Прогнозування моди

Розкривається значення прогнозу тенденцій в індустрії моди та специфіка моди як об’єкта прогнозування, описуються методи прогнозування моди та критерії оцінки якості фешн-прогнозів.

Проектування фешн-продукції

Аналізується фешн-продукція як набір споживчих властивостей, наводиться класифікація за видами продукції та за критерієм «якість-ціна».

Розкривається специфіка класифікації колекцій в індустрії моди, визначаються основні етапи створення різних видів колецій.

Розкривається специфіка охорони авторського права і промислової власності в індустрії моди, розглядаються приклади патентів, ліцензій, франшиз та контрактів.

Матеріально-технічне забезпечення виробництва фешн-продукції.

Розкривається специфіка текстильного виробництва та основні принципи забезпечення виробництва фешн-продукції сировиною і матеріалами.

Виробничий сегмент індустрії модиНаводиться класифікація одягу, аналізуються споживчі вимоги та конкурентноздатність модного одягу, вивчається специфіка конструювання, розкрою та пошиття одягу.

Визначаються види, споживчі властивості аксесуарів, характеризується специфіка їх проектування і виготовлення.

Поширення і реалізація модного продуктуХарактеризується робота підприємств допоміжного сегмента індустрії моди: рекламних і модельних агенцій, фешн-об’єднань, спілок, палат моди.

Розкривається специфіка функціонування торговельного сегмента індустрії моди, характеризуються основні канали і способи поширення фешн-продукції.

Індустрія краси в контексті індустрії моди

Характеризуються парфуми як продукт індустрії моди, визначається їх роль у створенні іміджу фешн-бренду.

Визначаються принципи співпраці між підприємствами фешн-бізнесу та індустрії краси.Рекомендована література з дисципліни

Основна

 1. Балдано И. Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И. Ц. Балдано. – М.: Олма-пресс, 2002.

 2. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. – М.: Знак, 1999.

 3. Ермилова Д. Ю. История Домов моды: учеб. пособие для высш. учебн. заведений / Д. Ю. Ермилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

 4. Ильин В. И. Поведение потребителей: учеб. пособие / В. И. Ильин. – Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 1998.

 5. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Макарова. – Прага: Артия, 1988.

 6. Килошенко М. И. Психология моды: учеб. пособие для вузов / М. И. Килошенко. – М.: Оникс, 2006.

 7. Ковриженко М. Креатив в рекламе / М. Ковриженко. – С.-Пб.: Питер, 2004.

 8. Коновал В. П. Технологія взуттєвого виробництва: підручник / В. П. Коновал, Л. Т. Свистунова, В. В. Олійникова. – К.: Либідь, 2003.

 9. Мода и стиль / Под ред. В. Володина. – М.: Аванта, 2002.

 10. Пармон Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары / Ф. М. Пармон. – М.: Наука, 1997.

 11. Рачинская Е. И. Моделирование и художественное оформление одежды / Е. И. Рачинская, В. И. Сидоренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

 12. Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебн. пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс, 2001.

 13. Савельєва Н. Ю. Менеджмент и маркетинг в индустрии моды / Н. Ю. Савельєва. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

 14. Тангейт М. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara / М. Тангейт. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

 15. Товароведение текстильных, швейных, трикотажных товаров: учебник / Д. И. Козьмич, Л. В. Полищук, М. М. Дианич, В. Ю. Сыцько. – К.: Высш. шк., 1992.

 16. Джексон Тім, Шоу Девід Індустрія моди – Пер. з англ..; - Київ: Баланс Бізнес Букс, 2011. – 400 с.

Додаткова

 1. Индустрия моды.

 2. Сезони моди.

 3. Український ювелір.

 4. Fashion show.

 5. ELLE.

 6. Harper’s Bazaar.

 7. L’Officielle.

 8. Vogue.

Інформаційні ресурси

    1. modeaparis.com

    2. style.com

    3. vogue.co.ak


Історія костюму, зачіски та матеріальної культури

Історія костюму, зачіски та матеріальної культури, як дисципліна. Предмет і завдання. Визначення термінам костюм, зачіска, візаж, мода. Основні причини виникнення одягу. Особливості моди.

Культура та мода первісних людей. Культура та мода африканців. Культура та мода індіанців.

Культура та костюм та зачіска Стародавнього світу. Культура та мода Стародавнього Єгипту. Культура Стародавнього Єгипту. Чоловічий костюм та зачіска Стародавнього Єгипту. Жіноча костюм та зачіска Стародавнього Єгипту. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Ассиро –Вавилонії. Культура Ассиро –Вавилонії. Чоловічий костюм та зачіска стародавнього Ассиро –Вавилонії. Жіноча костюм та зачіска стародавнього Ассиро –Вавилонії. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Стародавньої Греції. Культура Стародавньої Греції. Чоловічий костюм та зачіска стародавнього Стародавньої Греції. Жіноча костюм та зачіска стародавнього Стародавньої Греції. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Стародавнього Риму. Культура Стародавнього Риму. Чоловічий костюм та зачіска стародавнього Стародавнього Риму. Жіноча костюм та зачіска стародавнього Стародавнього Риму. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода середніх віків. Культура та мода Візантії. Культура Візантії. Чоловічий костюм та зачіска Візантії. Жіноча костюм та зачіска Візантії. Аксесуари, косметика, доповнення.

Західноєвропейська культура V-XVст. Західноєвропейська культура V-XVст. Мода до романського періоду. Мода романського періоду. Мода готичного періоду.

Культура та мода країн сходу. Культура та мода Китаю. Культура Китаю. Чоловічий костюм та зачіска Китаю. Жіноча костюм та зачіска Китаю. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Японії. Культура Японії. Чоловічий костюм та зачіска Японії. Жіноча костюм та зачіска Японії. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Індії. Культура Індії. Чоловічий костюм та зачіска Індії. Жіноча костюм та зачіска Індії. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Русі. Культура та мода Київської Русі. Культура Київської Русі. Чоловічий костюм та зачіска Київської Русі. Жіноча костюм та зачіска Київської Русі. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Московської Русі. Культура Московської Русі. Чоловічий костюм та зачіска Московської Русі. Жіноча костюм та зачіска Московської Русі. Аксесуари, косметика, доповнення.

Західноєвропейська культура та мода епохи Відродження (XVІ ст). Культура та мода Італії епохи відродження. Культура Італії епохи відродження. Чоловічий костюм та зачіска Італії епохи відродження. Жіноча костюм та зачіска Італії епохи відродження. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Німеччини епохи відродження. Культура Німеччини епохи відродження. Чоловічий костюм та зачіска Німеччини епохи відродження. Жіноча костюм та зачіска Німеччини епохи відродження. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Франції епохи Відродження. Культура Франції епохи відродження. Чоловічий костюм та зачіска Франції епохи відродження. Жіноча костюм та зачіска Франції епохи відродження. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Англії епохи Відродження. Культура Англії епохи відродження. Чоловічий костюм та зачіска Англії епохи відродження. Жіноча костюм та зачіска Англії епохи відродження. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода Іспанії епохи Відродження. Культура Іспанії епохи відродження. Чоловічий костюм та зачіска Іспанії епохи відродження. Жіноча костюм та зачіска Іспанії епохи відродження. Аксесуари, косметика, доповнення.

Західноєвропейська культура та мода стилю бароко (XVІІ ст.). Західноєвропейська культура стилю бароко (XVІІ ст.). Чоловічий костюм та зачіска стилю бароко. Жіноча костюм та зачіска стилю бароко. Аксесуари, косметика, доповнення.

Західноєвропейська культура та мода стилю рококо (XVІІІ ст). Західноєвропейська культура стилю рококо (XVІІІ ст). Чоловічий костюм та зачіска стилю рококо. Жіноча костюм та зачіска стилю рококо. Аксесуари, косметика, доповнення.

Культура та мода ХІХ ст. Культура та мода першої половини ХІХ ст. Культура та мода періоду французької революції та Дирикторії. Культура та мода періоду Ампір. Культура та мода періоду Бідермайєр.

Культура та мода другої половини ХІХ ст. Культура та мода періоду другого Рококо 1850 - 1870 рр. Культура та мода періоду Модерну 1890 - 1900 рр.

Культура та мода ХХ ст. Культура та мода першої половини ХХ ст. Культура та мода 20-40-х рр. Культура та мода 1920-1930рр. Культура та мода 1930-1940рр. Культура та мода 1940-1950рр.Культура та мода першої половини ХХ ст. Культура та мода 50-90-х рр. Культура та мода 1950-1960рр. Культура та мода 1960-1970рр. Культура та мода 1970-1980рр. Культура та мода 1980-1990рр. Культура та мода 1990-2000рр.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка