Програма для вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський облік»Скачати 209.94 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір209.94 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО – ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ
Погоджено

Заступник директора з Н Р

____________ Р.Т. Овчаренко

«____» «___________» 2010 р.

Затверджую

Директор технікуму

____________ Перевозник А.С.

«_____» «___________» 2010 р.
КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для вищих навчальних закладів

з підготовки молодших спеціалістів

за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік».


Напрям підготовки: 5.030509 «Облік і аудит»

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

Програма складена на основі змістовних модулів освітньо-професійної програми по підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік" затвердженої Міністерством освіти і науки України 2009 р.

Програма розглянута і схвалена на засіданні циклової комісії «Бухгалтерського обліку».


Голова циклової комісії Ткаченко і. А..Протокол № ___від „ ___„ ___________2010 p.

ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка.

 2. Орієнтовно – тематичний план.

 3. Зміст дисципліни.

 4. Перелік практичних і семінарських занять.

 5. Критерії оцінювання.

 6. Питання до заліку.

 7. Література.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вивчення курсу “Казначейська справа” базується на знаннях таких дисциплін, як “Фінанси”, “Податкова система”, “Бухгалтерський облік у бюджетних установах”.Програма відображає специфіку касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами і видатками.

Мета: формування знань теорії та практики роботи органів казначейства щодо касового виконання бюджету.

Завдання: вивчення завдань, функцій і структури Державного казначейства України, законодавчих і нормативних актів, що регулюють казначейську справу; набуття вмінь здійснення основних операцій з виконання державного бюджету.

Предмет: організація виконання державного бюджету України.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні.

 2. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні.

 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України.

 4. Платіжна система виконання бюджетів.

 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами.

 6. Обслуговування бюджетів за видатками.

 7. Обслуговування державних цільових фондів.

 8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів.

 9. Контроль у системі казначейства.

У результаті вивчення дисципліни

студенти повинні знати:

 • • організаційні засади функціонування казначейства;

 • • структуру Державного казначейства України;

 • • функції Державного казначейства України;

 • • завдання територіальних управлінь Державного казначейства

 • України;

 • • порядок касового виконання державного бюджету за видатками;

 • • порядок касового виконання державного бюджету за доходами;

 • • платіжну систему виконання державного бюджету;

 • • порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

студенти повинні уміти:

 • складати документи з розподілу коштів між бюджетами;

 • складати щоденний обороно – сальдовий баланс;

 • розподіляти доходи між рівнями бюджетів;

 • відображати операції з зарахування податків на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до бухгалтерської моделі;

 • складати витяги з розписів для міністерств та відомств;

 • складати звітність з виконання бюджетів за доходами;

 • складати звітність з виконання бюджетів за видатками;.


2. ОРІЄНТОВНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Найменування тем.

Загальний обсяг

Всього аудиторн.

Лекції.

Практ. зан.

СРС

МОДУЛЬ № 1

36

20

14

6

16

1. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні.

4

2

2
2

2. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні.

4

2

2
2

3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України.

12

6

4

2

6

4. Платіжна система виконання бюджетів.

16

10

6

4

6

МОДУЛЬ № 2
5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами.

17

12

6

6

5

6. Обслуговування бюджетів за видатками.

17

12

6

6

5

7. Обслуговування державних цільових фондів.

12

8

4

4

4

8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів.

14

10

4

6

4

9. Контроль у системі казначейства.

12

8

4

4

4

Загалом по курсу:

108

70

38

32

38

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні.

Сутність діяльності казначейства . Функції казначейства. Права органів Державного казначейства.Основні нормативні акти, які регулюють і забезпечують діяльність органів державного казначейства.

Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення


 1. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні.

Історичні умови започаткування казначейства. Передумови створення та проблеми становлення казначейської системи виконання бюджетів в Україні Етапи створення і розвитку Державного казначейства України

Державне казначейство як система органів державної виконавчої влади. Відділення Державного казначейства в районах.

Взаємодія Державного казначейства та його територіальних органів з міністерствами, банками, податковою службою, місцевими фінансовими органами, органами державної виконавчої влади.

3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України.

Участь Державного казначейства у виконанні Державного бюджету України. Відповідальність посадових осіб Державного казначейства України за управління бюджетом. Порядок введення в дію Державного бюджету України. Бюджетні асигнування та їх використання. Контроль за надходженнями та видатками бюджету. Звітність Державного казначейства України щодо виконання бюджету.4. Платіжна система виконання бюджетів.

Сутність національної платіжної системи. Платіжна система виконання Державного бюджету України як складова національної платіжної системи. Законодавчо-нормативна база регулювання платіжної системи.

Елементи платіжної системи. Система норм і правил проходження платежів. Сутність казначейського виконання Державного бюджету за доходами і видатками. Сутність і призначення Єдиного казначейського рахунка. Можливості його функціонування. Структура Єдиного казначейського рахунка.

Реєстраційні рахунки та їх сутність. Порядок відкриття реєстраційних рахунків. Реєстрація розпорядників коштів. Особові рахунки, їх сутність. Технічне забезпечення здійснення платежів. Застосування сучасних інформаційно-обчислювальних технологій. Автоматизація інформаційно-обчислювальних процедур. Єдина державна система передавання даних.


5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами.

Склад доходів Державного бюджету України. Порядок касового виконання Державного бюджету за доходами. Функції Державного казначейства з виконання Державного бюджету за доходами. Документи, що є підставою для зарахування платежів. Ставки платників платежів.

Реєстр доходів — основний документ для здійснення аналітичного і синтетичного обліку надходжень до Державного бюджету. Аналітичний облік податків і неподаткових надходжень до Державного бюджету. Взаємодії Державного казначейства з Державною податковою адміністрацією та установами уповноважених банків. Порядок зарахування платежів. Операції за надходженнями до загального фонду Державного бюджету.

Операції з платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету. Операції з платежами до бюджету, які розподіляються між державним і місцевим бюджетами. Операції з власними надходженнями бюджетних установ та організацій.

Поняття та сутність нез’ясованих надходжень до бюджету. Розподіл загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів між бюджетами. Звіти про доходи державного бюджету. Зобов’язання установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за доходами.

Звітність за доходами Державного бюджету. Контроль за повнотою надходжень доходів до бюджету.6. Обслуговування бюджетів за видатками.

Сутність казначейського обслуговування Державного бюджету за видатками. Порядок касового виконання державного бюджету за видатками. Розпорядники коштів. Організація роботи з касового виконання Державного бюджету за видатками. Порядок доведення обсягів асигнувань і кошторисів видатків розпорядників коштів.

Зведений кошторис доходів і видатків. Облік зобов’язань та оплата рахунків розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Організація роботи Державного казначейства у процесі касового виконання Державного бюджету за видатками. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.

Оплата витрат розпорядників коштів. Відповідальність розпорядників коштів щодо правильності оформлення розрахункових документів. Попередній контроль за витрачанням коштів. Оформлення розрахункових документів на оплату. Видача готівки. Документи на отримання готівки.

Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

7. Обслуговування державних цільових фондів.

Характеристика державних цільових фондів. Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна. Порядок зарахування коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Порядок проходження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів.

Основні принципи складання фінансової звітності. Порядок подання звітів виконання Державного бюджету за доходами та видатками. Встановлення строку подання зведених річних звітів підприємницькими структурами. Строки подання зведених річних звітів нижчими органами Державного казначейства. Інформаційна база для складання звіту про виконання Державного бюджету. Баланс виконання кошторису видатків. Звіт про виконання кошторису видатків установи. Аналіз факторів, що вплинули на виконання Державного бюджету. Порядок звіряння з органами Державної податкової адміністрації щодо надходження доходів до Державного бюджету в розрізі доходів. Порядок складання річного звіту про касове виконання Державного бюджету за доходами та видатками.9. Контроль у системі казначейства

Державний фінансовий контроль в Україні. Суб’єкт та об’єкт фінансового контролю. Контроль зовнішній і внутрішній. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Відповідальність за бюджетні правопорушення. Етапи контролю. Фінансовий контроль у процесі виконання державного та місцевих бюджетів. Контроль на етапі прийняття зобов’язань. Контроль на етапі перевірки. Контроль на етапі оплати прийнятих зобов’язань. Попередній контроль на стадії прийняття зобов’язань. Контроль перед здійсненням платежу. Контроль після здійснення видатків.Перспективи розвитку казначейського фінансового контролю в Україні.

 1. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

№ заняття

Найменування практичних занять

Кількість годин

2

Документообіг в бюджетному плануванні.

2

6

Розрахунок питомої ваги фінансових ресурсів за джерелами їх формування та напрямами використання

2

10

Відкриття реєстраційних раахунків

2

12

Класифікація надходжень до бюджету відносно основних складових бюджетної класифікації

2

14

Складання реєстру доходів.

2

16

Розподіл загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів між бюджетами.

2

18

Класифікація видатків бюджету за кодами економічної класифікації.

2

20

Складання зведеного кошторису

2

22

Аналітичний облік видатків.

2

24

Документальне оформлення зарахування коштів до державних цільових фондів.

2

26

Аналітичний облік коштів, зарахованих до державних цільових фондів.

2

28

Складання звіту Державного казначейства за доходами.

2

29

Складання звіту Державного казначейства за видатками.

2

31

Аналіз факторів, що вплинули на виконання Державного бюджету.

2

33

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

2

34

Контроль на етапі перевірки.

2

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

з дисципліни «Казначейська справа»

зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

розроблені відповідно до наказу МОН України від 25.04.2001р. № 341Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

1

2

Незадовільно

Оцінка «2» ставиться, якщо студент не здатний коректно застосувати типові підходи до виконання завдання, не отримує результату, не здатний дати логічне обґрунтування своїм діям під час виконання завдання, Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач. Неграмотне і неправильне викладення відповідей на папері.

Самостійно виконує 0-50% від загальної кількості тестів поточного та підсумкового контролю..Задовільно

Оцінку “задовільно” ставлять тоді, коли студент:

• достатньою мірою володіє навчальним матеріалом, але ці знання не є системними;

• орієнтується та в основному розкриває сутність окремих понять дисципліни;

• переважно не володіє спеціальною термінологією,

• не вміє аналізувати та узагальнювати досліджуваний матеріал, робити власні висновки.

Самостійно виконує 51-69% від загальної кількості тестів поточного та підсумкового контролю.Добре

Оцінку “добре” ставлять у випадку, коли студент:

• дає правильні, змістовні, але недостатньо вичерпні відповіді на поставлені питання (допускає незначні неточності, пропускає окремі пояснення тощо);

• виявляє знання теоретичного матеріалу з питань роботи Державного казначейства України,

• в основному володіє спеціальною термінологією,

виявляє вміння зіставляти, аналізувати, узагальнювати досліджуваний матеріал, робити власні висновки.

Самостійно виконує 70-89% від загальної кількості тестів поточного та підсумкового контролю.Відмінно

Оцінку “відмінно” ставлять у тому випадку, коли студент:

• дає правильну, змістовну і вичерпну відповідь на поставлені питання

• виявляє глибокі теоретичні знання, в тому числі опановані самостійно, про сутність та функції державного казначейства України, способи та механізми їх реалізації.

• логічно, чітко, в повному обсязі викладає головні й допоміжні ідеї та думки, які були передбачені в заданих питаннях;

• вміло володіє необхідною термінологією та активно оперує нею;

• володіє знаннями з суміжних дисциплін та вміло застосовує їх;

• виявляє розуміння актуальних проблем розвитку казначейської системи;

• формулює правильні й чіткі висновки та пропозиції щодо вирішення досліджуваних проблем;

• демонструє навички вмілого застосування вивченого теоретичного матеріалу в процесі вирішення практичних завдань.

Самостійно виконує 90 - 100% від загальної кількості тестів поточного та підсумкового контролю.


Викладач __________ Богач О. В.6. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ.

 1. Передумови створення та проблеми становлення казначейської системи виконання бюджетів в Україні

 2. Етапи створення і розвитку Державного казначейства України

 3. Призначення та функції Державного казначейства.

 4. Права та повноваження органів Державного казначейства, їх характеристика.

 5. Організаційна структура Державного казначейства, характеристика завдань його підрозділів.

 6. Характеристика діяльності розрахункових палат в системі державного казначейства.

 7. Загальна характеристика бюджетного процесу та місця в ньому державного казначейства.

 8. Бюджетне планування: характеристика складання та прийняття бюджету.

 9. Виконання бюджету: характеристика його етапів та процедур.

 10. Бюджетні повноваження Державного казначейства України, його взаємовідносини з фінансовими інституціями та установами.

 11. Формування звітності про виконання бюджету.

 12. Сутність, структура та призначення бюджетної класифікації.

 13. Технічне забезпечення здійснення платежів у системі Держказначейства.

 14. Класифікація доходів бюджету. Державні доходи, їх сутність та характеристика.

 15. Класифікація бюджетних видатків, їх характеристика.

 16. Класифікація фінансування бюджету та державного боргу, їх характеристика.

 17. Загальна характеристика платіжної системи виконання бюджетів.

 18. Сутність та засади функціонування платіжної системи, характеристика її елементів.

 19. Суть та характеристика єдиного казначейського рахунку. Порядок управління єдиним казначейським рахунком.

 20. Характеристика рахунків, що відкриваються в системі державного казначейства.

 21. Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів.

 22. Порядок проведення операцій на реєстраційних рахунках.

 23. Технічне забезпечення здійснення платежів в системі державного казначейства.

 24. Порядок взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою.

 25. Загальні засади касового виконання бюджету за доходами.

 26. Характеристика доходних джерел бюджетів різних рівнів, особливості їх розподілу між ланками бюджетної системи.

 27. Організація касового виконання бюджету, аналіз бюджетних надходжень.

 28. Управління рухом коштів при виконанні доходної частини бюджету.

 29. Особливості здійснення операцій за надходженнями загального та спецфондів бюджету.

 30. Операції за платежами, що розподіляються між різними видами бюджетів.

 31. Облік казначейських операцій з касового виконання бюджету за доходами.

 32. Складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету.

 33. Характеристика державних видатків, особливості їх розмежування між бюджетами.

 34. Загальна характеристика касового виконання бюджету за видатками.

 35. Регулювання взаєморозрахунків державного і місцевого бюджетів.

 36. Характеристика розпорядників коштів та порядку використання ними бюджетних коштів.

 37. Організація виконання бюджету за видатками.

 38. Кошторисне фінансування бюджетних установ.

 39. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням.

 40. Управління рухом коштів за бюджетними видатками. Особливості перерахування коштів у системі державного казначейства.

 41. Порядок здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів та казначейського обслуговування одержувачів бюджетних коштів.

 42. Особливості виконання місцевих бюджетів органами державного казначейства.

 43. Управління фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування

 44. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами . Особливості перерахування міжбюджетних трансфертів.

 45. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

 46. Порядок застосування платіжних документів при виконанні місцевих бюджетів.

 47. Характеристика державних цільових фондів.

 48. Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів.

 49. Загальна характеристика звітності про виконання бюджетів.

 50. Звітність про доходи та видатки бюджету.

 51. Порядок складання та подання звітності бюджетними установами.

 52. Характеристика форм квартальної та річної звітності бюджетних установ.

 53. Порядок складання звітності про виконання бюджету органами державного казначейства.

 54. Характеристика форм квартальної та річної звітності органів державного казначейства.

 55. Особливості розгляду звітності про виконання бюджету.

 56. Фінансовий контроль за використанням державних коштів, його суть та призначення.

 57. Характеристика видів, форм та методів фінансового контролю.

 58. Контрольні повноваження державного казначейства.

 59. Характеристика органів державного фінансового контролю в Україні.

 60. Організація фінансового контролю у системі державного казначейства.

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НЮС, 2002. — 608 с.

 2. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / С. О. Булгакова, Н. В. Базанова, Л. В. Єрмошенко та ін. — К.: Вид-во КНТЕУ, 2000. — 250 с.

 3. Юрій С. І., Стоян В. І., Мац М. Й. Казначейська система: Підручник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 590 с.

Додаткова

 1. Алієва В. Аналіз казначейської системи виконання державного бюджету: переваги і недоліки // Економіст. — 2000. — № 12. —С. 51–54.

 2. Булгакова С. О., Колодій О. Т. Історія казначейської справи: Навч.посіб. — К.: Вид-во КНТЕУ, 2002. — 138 с.

 3. Бюджетна система України: Навч. посіб. / За ред. С. О. Булгакової. — К.: Вид-во КНТЕУ, 2003. — 228 с.

 4. Бюджетний кодекс України: Закон від 21 червня 2001 р. № 2542-111.

 5. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затв. наказом Головного управління Держ. казначейства України від 10 грудня 1999 р. № 114.

 6. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів: Затв. наказом Держ. Казначейства України від 28 листопада 2000 р. № 119.

 7. Положення про єдиний казначейський рахунок: Затв. Наказом Держ. казначейства України від 26 червня 2002 р. № 122.

 8. Казначейська справа / П. Г. Петрашко, О. О. Чечуліна та ін. — К.: НВП “АВТ”, 2004. — Т. 1. — 288 с.

 9. Положення про єдиний казначейський рахунок: Затв. Наказом Головного управління Держ. казначейства України від 21.03.97 № 28.

 10. Порядок виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи: Затв. Наказом Державного казначейства України від 10 серпня 2001 р. № 140.

 11. Порядок виконання державного бюджету за доходами: Затв. наказом Держ. казначейства України від 19 грудня 2000 р. № 131.

 12. Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства: Затв. наказом Держ. казначейства України від 2 грудня 2002 р. № 221.

 13. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Затв. наказом Держ. казначейства України від 4 листопада 2002 р. № 205.

 14. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних трансфертів: Затв. наказом Держ. казначейства України від 1 січня 2002 р. № 17.

 15. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства: Затв. наказом Держ. казначейства України від 19 жовтня 2000 р. № 103.

 16. Порядок примусового списання (стягнення) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного казначейства: Затв. наказом Держ. казначейства України від 05.10.01№ 175.

 17. Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів: Затв.Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р.№ 1932.

 18. Порядок управління єдиним казначейським рахунком: Затв.наказом Держ. казначейства України від 11 лютого 2002 р. № 23.

 19. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-111.

 20. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.

 21. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2002 р. № 604.

 22. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня 1995 р. № 335/95.

 23. Про Джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30 червня 1999 р. № 783-ХІV.

 24. Про затвердження Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова КМУ від 17 травня 2002 р. № 659.

 25. Юрій С. І., Бескид Й. Н. Бюджетна система України. — К.: НІОС, 2000.

Internet-ресурси:

www.president.gov.ua – офіційний сайт Президента України

www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України

www.ac-rada.gov.ua – офіційний сайт Рахункової палати України

www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету міністрів України.

www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України

www.treasury.gov.ua – офіційний сайт Державного казначейства Україниwww.dkrs.gov.ua – офіційний сайт Головного Контрольно-ревізійного управління України

www.sta.gov.ua – офіційний сайт Державної податкової адміністрації України

www.guds.gov.ua – офіційний сайт Головного управління державної служби України

www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства Юстиції України


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка