Програма для вищих медичних навчальних закладів І ііі рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 «Акушерська справа»Скачати 300.22 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір300.22 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Державна установа «Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України

Погоджено

Директор державної установи

«Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів»

МОЗ України

______________ Т.І. Чернишенко
Затверджено

Заступник директора департаменту

кадрової політики,

освіти, науки та запобігання корупції

МОЗ України

______________О.П. Волосовець

ГІНЕКОЛОГІЯ

ПРОГРАМА


для вищих медичних навчальних закладів

І – ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю5.12010105 «Акушерська справа»

Київ


2011

Гінекологія


Укладачі:

І.Б. Назарова – голова циклової комісії з акушерства гінекології, дерматовенерології, заслужений працівник освіти АР Крим, викладач-методист, викладач вищої категорії, КРВНЗ „Кримський медичний коледж”.

І.Г .Шембелев – викладач першої категорії КРВНЗ «Кримський медичний коледж».
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії з акушерства, гінекології, дерматовенерології КРВНЗ «Кримський медичний коледж» 22.06.2011 р., протокол №12
Рецензент:

Ю.К. Памфаміров – доцент кафедри ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського» МОЗ України, кандидат медичних наук.


Пояснювальна записка

Предмет “Гінекологія” для спеціальності “Акушерська справа” — один з основних.

Завдання його — підготувати акушерку до роботи в жіночій консультації, в гінекологічному стаціонарі, а також для самостійної роботи в умовах фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП). Програмою передбачені години для теоретичних та практичних занять, а також для самостійного поглибленого вивчення окремих питань та тем курсу.

При проведенні занять потрібно використовувати знання студентів з анатомії, фізіології, фармакології, сестринської справи, акушерства. Теоретичні та практичні заняття доцільно проводити паралельно з однакових тем.

Теоретичні заняття рекомендовано проводити у вигляді лекцій, залучаючи студентів до співпраці. Практичні заняття передбачено проводити в жіночій консультації, в гінекологічному відділенні лікарні, в кабінеті доклінічної практики, тренажерному кабінеті. Під час практичних занять студенти закріплюють набуті теоретичні знання та відпрацьовують практичні навички, передбачені програмою до кожного заняття. Наприкінці практичних занять для закріплення матеріалу слід проводити тестовий контроль.

Під час занять студенти повинні дотримуватись принципів та норм медичної деонтології та етики.

Засвоїти основи охорони праці та охорони праці галузі.

Навчальним планом на курс „Гінекологія” передбачено – усього 216 годин: 31 год. лекції, 111 год. практичних занять та 74 год. на самостійне позааудиторне вивчення предмета.

Години, передбачені для самостійної позааудиторної роботи студентів, рекомендовано розподілити відносно тем предметними цикловими комісіями навчального закладу.

Кінцевий рівень знань передбачено виявити під час проведення перевідного та державного іспитів, питання до яких рекомендуються програмою.

Циклові комісії можуть вносити зміни до змісту програми, розподілу навчальних годин та черговості вивчення тем у межах загального бюджету часу, передбаченого навчальним планом. Внесені зміни повинні бути обґрунтованими та затвердженими керівництвом навчального закладу.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:

— основи законодавства України про охорону здоров’я, охорону праці галузі, постанови та рішення Уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища;

— правила техніки безпеки в роботі з медичними інструментами та обладнанням;

— основні захворювання статевих органів жінки та їх профі­лактику;

— методи гінекологічного обстеження та діагностики захворювань статевих органів жінки;

— форми і методи санітарно-освітньої роботи;

— фізіологічні та патологічні зміни в організмі жінки протягом її життя;

— особливості підготовки гінекологічних хворих до обстеження.­Студенти повинні вміти:

— проводити основні методи обстеження гінекологічних хворих;­

— проводити підготовку хворих та всього необхідного для додаткових методів обстеження;

— проводити взяття матеріалу для лабораторного обстеження;

— надавати невідкладну допомогу хворим жінкам;

— здійснювати догляд за хворими, виконувати методи місцевого лікування;

— проводити самостійні прийоми хворих та онкопрофогляди;

— заповнювати медичну документацію;

— проводити санітарно-освітню роботу.

тематичний план

з/п

Тема

Кількість годин


Усього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Організація гінекологічної допомоги.

Охорона праці в умовах

ФАПу, жіночої консультації гінекологічного стаціонару.

Методика обстеження гінекологічних хворих.16

4

12
2.

Порушення менструального циклу.

10

2

8
3.

Запальні захворювання жіночих статевих орга-нів.

28

8

20
4.

Безпліддя. Основи сексології.

6

2

4
5.

Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів. Рання діагностика та профілактика раку жіночих статевих органів.

26

6

20
6.

Основи дитячої гінекології.

6

2

4
7.

Аномалії розвитку жіночих статевих органів.

Неправильні положення матки.5

1

4
8.

Загальне лікування гінекологічних хворих та догляд за ними.

21

2

19
9.

Невідкладна допомога в гінекології.

24

4

20Самостійна робота


7474

Усього


216

31

111

74


Примітка: години для самостійної роботи студентів розподіляються цикловими (методичними) комісіями медичних училищ та коледжів

Зміст

1.Організація гінекологічної допомоги.

Методика обстеження гінекологічних хворих
Теоретичні заняття

Гінекологія як наука. Розвиток гінекології в Україні.

Організація гінекологічної допомоги в Україні.

Етика та деонтологія в гінекології. Основи законодавства України про охорону здоровя жінки, охорону праці галузі.


Гінекологічний анамнез та його значення.

Схема обстеження гінекологічних хворих.

1. Паспортні дані жінки.

2. Скарги гінекологічної хворої (біль, білі, кровотечі, безпліддя, порушення менструальної функції, розлади функцій суміжних органів), їх деталізація.

3. Анамнез захворювання (початок та розвиток захворювання, застосоване лікування та його результативність).

4. Анамнез життя жінки (умови життя, розвиток, перенесені захворювання жінкою в усі періоди її життя).

5. Акушерсько-гінекологічний анамнез: менструальна, дітородна, секреторна та сексуальна функції жінки.

6. Об’єктивне обстеження гінекологічної хворої:

1) загальне об’єктивне обстеження за системами та органами (огляд, перкусія, пальпація, аускультація);

2) обстеження молочних залоз та лімфатичних вузлів;

3) спеціальне гінекологічне обстеження.

Основні методи гінекологічного обстеження:

— огляд зовнішніх статевих органів;

— обстеження за допомогою піхвових дзеркал;

— одноручне піхвове обстеження;

— дворучне обстеження;

— ректальне обстеження;

— ректо-абдомінальне обстеження.

Підготовка хворої та всього необхідного до проведення основних методів гінекологічного обстеження. Асептика та антисептика при проведенні обстеження гінекологічних хворих.

Методика обстеження та одержані відомості при проведенні огляду зовнішніх статевих органів, обстеження за допомогою піх­во­вих дзеркал, дворучного обстеження.

Додаткові методи обстеження гінекологічних хворих.

1. Обстеження за допомогою піхвових мазків — бактеріоскопіч­не,­ онкоцитологічне, кольпоцитологічне; бактеріологічне обстеження.

Підготовка хворої та всього необхідного для проведення обстеження. Техніка взяття матеріалу, оформлення направлення його до лабораторії. Оцінювання одержаних результатів.

Методи функціональної діагностики та їх оцінювання.

Інструментальні методи дослідження: інструменти, показання, методика проведення дослідження, підготовка хворої. Рентгенологічні, ендоскопічні методи обстеження та їх використання в гінекології. Підготовка хворої та всього необхідного для проведення апаратних методів обстеження.

Ознайомлення з наказом МОЗ України № 676 від 31.12.2004. Клінічний протокол: „Гінекологічна ендоскопія”.

Ознайомлення з наказом МОЗ України № 620 від 29.12.2003. „Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”.

Практичні заняття

У жіночій консультації, в гінекологічному відділенні лікарні — ознайомлення з обладнанням, особливостями роботи. Вивчення медичної документації. Вивчення питань охорони праці в умовах ФАПу, жіночої консультації гінекологічного стационару. Ознайомлення з принципами диспансеризації гінекологічних хворих. Участь в обстеженні хворих, збирання­ анамнезу, з’ясування скарг хворих. Проведення загального об’єк­тивного обстеження, дослідження живота. Огляд зовнішніх і вну­трішніх статевих органів у жінок, що народили, та в тих, що не наро­дили.

Ознайомлення з піхвовими дзеркалами, методами стерилізації їх. Проведення гінекологічного дослідження. Підготовка інструментів до зондування порожнини матки, пробного проколу черевної порожнини через задню частину склепіння піхви, біопсії, діаг­ностичного вискоблювання порожнини матки та ін.

Практичні навички:

— збирання анамнезу;

— оформлення облікової документації;

— огляд зовнішніх статевих органів;

— дзеркальний огляд;

— дворучне піхвове дослідження;

— набір інструментів для зондування порожнини матки, для роздільного вискоблювання порожнини матки;

— набір інструментів для пункції черевної порожнини через задню частину склепіння піхви. Набір інструментів для проби з щипцями;

— набір інструментів для біопсії шийки матки;

— набір інструментів для аспіраційної біопсії;

— підготовка жінки до УЗД;

— збирання, зберігання та відправлення матеріалу для гістологічного дослідження;

— піхвове (одноручне) обстеження.

2. Порушення менструального циклу

Теоретичні заняття

Порушення менструального циклу: етіопатогенез, класифі­кація.­

Аменорея, форми аменореї (фізіологічна, патологічна, штучно спричинена; первинна та вторинна; справжня та несправжня). Форми аменореї за рівнем виникнення порушень (гіпоталамічна, гіпофізарна, яєчникова, маткова), їхня характеристика, діагностика, принципи лікування.

Маткові кровотечі овуляторні та ановуляторні. Причини виникнення маткових кровотеч при однофазовому та двофазовому циклах, клініка, діагностика, невідкладна допомога, принципи лікування.

Альгодисменорея — причини, клініка, принципи лікування.

Нейроендокринні синдроми в гінекології — передменструальний, клімактеричний, посткастраційний, вірильний. Дисгормональні захворювання молочних залоз.

Ознайомлення з наказом МОЗ України № 676 від 31.12.2004. Клінічний протокол: „Профілактика і діагностика дисгормональних захворювань молочної залози”, „Передменструальний синдром”.

Практичні заняття

У жіночій консультації, гінекологічному стаціонарі: участь в обстеженні хворих з порушенням менструального циклу та нейроендокринними синдромами, з дисгормональними захворюваннями молочних залоз. Складання схеми обстеження та лікування хворих. Аналіз історій хвороб, розв’язування ситуаційних задач. Участь у догляді за хворими.Практичні навички:

— вимірювання базальної температури, графічне записування її та оцінювання;

— взяття мазків із піхви на гормональне дослідження, оформлення направлень до лабораторії;

— визначення симптому зіниці, папороті;

— підготовка жінки та інструментів до роздільного вискоблювання слизової оболонки шийки і тіла матки;

— збирання, зберігання та відправлення матеріалу на гістологічне дослідження;

— надання невідкладної допомоги при дисфункціональних маткових кровотечах.

3. Запальні захворювання жіночих статевих органів

Теоретичні заняття

Загальні відомості про запальні захворювання жіночих статевих органів: частота, збудники та шляхи проникнення їх у статеві органи. Фізіологічні захисні механізми жіночої статевої сфери. Поширення інфекцій в організмі та чинники, які сприяють цьому (аборти, діагностичні маніпуляції, ВМЗ). Вплив загального стану на перебіг захворювання, профілактика запальних захворювань жіночих статевих органів.

Неспецифічні запальні захворювання: збудники, шляхи проникнення у статеві органи, класифікація за локалізацією патологічного процесу. Неспецифічні запальні захворювання з місцевою локалізацією: бартолініт, вульвіт, кольпіт, ендоцервіцит, ендометрит, аднексит, параметрит, пельвіоперитоніт, клінічні прояви, діагностика, лікування. Значення фітотерапії в лікуванні запальних захворювань з місцевою локалізацією.

Загальне септичне ураження: перитоніт, тромбофлебіт, септицемія, септикопіємія, септичний шок; клініка, діагностика, принципи лікування, догляд за хворими. Роль акушерки в профілактиці сепсису (боротьба з абортами, раціональне планування сім’ї).

Специфічні запальні захворювання: збудники, особливості про­никнення в організм. Гонорея: особливості і властивості гонокока, шляхи інфікування; класифікація.

Гонорея низхідна: уретрит, бартолініт, ендоцервіцит; симптоми, методи діагностики, лікування.

Висхідна гонорея: ендометрит, аднексит, пельвіоперитоніт. Клінічні прояви, діагностика: бактеріоскопічне дослідження, методи провокації, бактеріологічне дослідження. Принципи лікування. Профілактика гонореї. Значення санітарно-освітньої роботи. Критерії виліковування.

Сифіліс: збудники, шляхи зараження, місцеві прояви на жіночих­ статевих органах, симптоми, діагностика, лікування, профілактика.­

Туберкульоз статевих органів.

Захворювання, що передаються статевим шляхом.

Урогенітальний трихомоніаз, кандидоз. Характеристика збудників, шляхи зараження, клініка, діагностика, принципи лікування, критерій виліковування, профілактика.

Вірусні захворювання жіночих статевих органів. Збудники: вірус простого герпесу, цитомегаловірус, папіломавірус, вірус ЕСНО, вірус гепатиту В, СНІД. Шляхи зараження, симптоми, діагностика, лікування, профілактика.

Бактеріальний вагіноз. Збудники, шляхи проникнення в статеві органи. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

Хламідіоз статевих органів. Збудники, характеристика їх, шляхи проникнення в організм. Клініка. Діагностика. Принципи лікування. Диспансеризація. Профілактика. Блощиці: шляхи зараження, симптоми, діагностика, лікування, профілактика.

Гострики: шляхи зараження, симптоми, діагностика, лікування, профілактика.

Ознайомлення з наказом МОЗ України № 676 від 31.12.2004 . Клінічний протокол: „Септичний шок”.

Ознайомлення з наказом МОЗ України № 415 від 19.08.2005 „Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію”.

Практичні заняття

Обстеження у гінекологічному стаціонарі, жіночій консультації хворих із запальними захворюваннями геніталій різної етіології. Взяття піхвового вмісту на бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження.

Основи охорони праці і охорони праці галузі.

Складання плану лікування хворих. Догляд за хворими. Відпрацювання на фантомі техніки проведення лікувальних процедур: ванночок, піхвових спринцювань, введення піхвових тампонів, порошкоподібних лікарських засобів. Проведення санітарно-освітньої роботи. Розв’язування ситуаційних задач.Практичні навички:

— взяття мазків для бактеріоскопічного дослідження;

— оформлення направлень до лабораторії для бактеріоскопічного дослідження;

— взяття матеріалу з піхви для бактеріологічного дослідження;­

— піхвове спринцювання;

— піхвові ванночки;

— введення в піхву тампона;

— введення в піхву порошкоподібних лікарських засобів;

— проведення методів провокації;

— застосування міхура з льодом.4. Безпліддя. Основи сексології

Теоретичні заняття

Безпліддя: причини (відсутність статевих клітин, недостатня їх кількість, функціональна неповноцінність, перешкоди в статевих шляхах, що утруднюють злиття статевих клітин, порушення імплантації заплідненої яйцеклітини); чинники, що знижують функціональну повноцінність статевих клітин (імунний конфлікт, інфекції, отруєння лікарськими засобами, виробничо-побутові, фізичні, хімічні тощо); класифікація за чинниками, часом виникнення і тривалістю (первинне, вторинне, абсолютне, відносне), за статтю (жіноче, чоловіче, змішане), патогенез (генетичне, ендо­крин­не, механічне, імунологічне, змішане), гіпоталамо-гіпофізарне, яєчникове, матково-шийкове, тестикулярне, обтураційно-вірильне, змішене).

Жіноче безпліддя: причини, класифікація (ендокринно-секреторне), екскреторне (трубне, маткове, шийкове), імунологічне, психогенно-сексуальне, незрозумілого генезу, зумовлене порушенням будови статевих органів.

Чоловіче безпліддя: причини (ускладнення гострих інфекційних хвороб: епідемічного паротиту, туляремії, бруцельозу), виснаження та авітамінози в період статевого дозрівання, екзогенні інтоксикації (алкоголь, нікотин, пестициди), вплив фізичних чинників (іонізуюче, електромагнітне випромінювання, висока температура, хронічна форма виснажливих хвороб печінки, нирок, легень, ендокринні хвороби (цукровий діабет, хвороба Іценка—Кушінга), класифікація (секреторне, секреторно-ендокринне, секреторно-токсичне, змішане, імунологічне); патологічний стан сперми (олігоспермія, азооспермія, аспермія, некроспермія), сперматограма; техніка одержання і доставлення сперми для мікроскопічного дослідження.

Обстеження подружніх пар: збирання анамнезу та обстеження чоловіка (сперматограма); підтвердження наявності овуляції у жінки, визначення сумісності сперми і слизу із шийки матки, визначення прохідності маткових труб, спеціальні додаткові дослідження. Лікування з приводу безпліддя залежно від виявленої причини, профілактика.

Ознайомлення з наказом МОЗ України № 582 від 15.12.2003. „Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”.

Основи сексології. Фізіологія статевого життя.

Поняття про сексопатологію. Сексуальні порушення: клініка (аноргазмія, фригідність, гіперсексуальність, онанізм, гомосексуалізм, фетишизм та ін.). Методика обстеження.Практичні заняття

У жіночій консультації, гінекологічному стаціонарі: участь в обстеженні жінок у зв’язку з безпліддям; клініко-теоретичний аналіз медичних карт, розв’язання ситуаційних задач.Практичні навички:

— взяття мазків і направлення їх на гормональне дослідження;­

— проведення тестів функціональної діагностики (симптоми зіниці, папороті);

— вимірювання базальної температури, графічне записування її;

— підготовка жінки до ультразвукового дослідження;

— підготовка жінки та інструментів до проведення таких додаткових методів дослідження, як метросальпінгографія, гідротурбація.5. Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів. Рання діагностика та профілактика раку жіночих статевих органів

Теоретичні заняття

Загальне уявлення про пухлиноподібні утворення та пухлини. Характеристика доброякісних пухлин та злоякісних. Поняття про фонові процеси та передракові стани.

Доброякісні пухлини вульви (фіброма, ліпома, гідраденома, міксома, ангіофібробластома) та піхви (кіста піхви, кіста гартнерового ходу). Клініка, діагностика, лікування.

Доброякісні пухлини матки. Сучасні теорії етіопатогенезу. Класифікація фіброміом за місцем розташування вузлів та швидкістю росту, кількість вузлів. Клініка фіброміом. Методи діагностики. Ускладнення. Методи лікування — консервативне (гормональна терапія, симптоматична, фітотерапія) та оперативне (радикальне, напіврадикальне, консервативне). Показання до оперативного лікування. Диспансеризація.

Доброякісні пухлини яєчників. Уявлення про кісти та кістоми.­

Класифікація. Особливості клінічного перебігу. Ускладнення. Діагностика. Лікування.

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів: вульви (крауроз, лейкоплакія), шийки матки (справжня ерозія, псевдоерозія, поліп, ектропіон, лейкоплакія, ерітроплакія, дисплазія), тіла матки (залозиста гіперплазія ендометрію, залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію, аденоматозні поліпи, атипова гіперплазія ендометрію), яєчників (циліоепітеліальна, псевдомуцинозна кістоми та ін.), методи діагностики, лікування; профілактика. Диспансеризація хворих із фоновими та передраковими захворюваннями геніталій. Застосування фітотерапії в лікуванні хворих. Поняття про ендометріоз. Клініка. Діагностика. Принципи лікування.

Рак та саркома вульви, піхви. Клініка. Діагностика. Принципи лікування.

Рак шийки матки. Група ризику виникнення раку шийки матки. Класифікація за формою росту та поширенням патологічного процесу. Уявлення про внутрішньоепітеліальний рак. Кліні­ка. Методи діагностики: цитологічне дослідження мазків, розширена кольпоскопія, прицільна біопсія, цервікоскопія, фазокон­трастна та люмінесцентна мікроскопія та ін. Лікування (конізація, комбінована терапія, поєднана променева терапія). Ускладнення при лікуванні. Догляд за хворими після променевої терапії. Профілактика. Диспансерне спостереження.

Рак тіла матки. Група ризику виникнення раку тіла матки. Класифікація. Клінічні прояви. Методи діагностики (аспіраційна біопсія, роздільне діагностичне вишкрібання, гістероскопія, радіо­ізотопний метод, лімфографія, вазографія). Методи лікування. Профілактика. Диспансеризація.

Саркома матки: клініка, діагностика, лікування, особливості догляду хворих після хіміотерапії.

Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення, клініка. Діагностика. Методи лікування: хіміотерапевтичний, гормональний, хірургічний. Диспансерне спостереження.

Рак маткових труб: клініка, діагностика, лікування.

Рання діагностика раку. Організація і значення профілактичних­ оглядів жінок. Оглядові кабінети та їх призначення. Типи цитологічних мазків і тактика акушерки при одержанні результатів.


Ознайомлення з наказом МОЗ України № 676 від 31.12.2004. Клінічний протокол: „Доброякісні та передракові процеси шийки матки”, „ Гіперплазія ендометрія”.

Практичні заняття

Проводяться в гінекологічному відділенні, жіночій консультації, відділеннях онкодиспансеру.

Обстеження хворих з різними (за формою і локалізацією) доброякісними та злоякісними новоутвореннями жіночих статевих органів, передраковими захворюваннями. Участь у виконанні різних діагностичних маніпуляцій з хворими з фоновими, передраковими захворюваннями, доброякісними та злоякісними новоутвореннями. Допомога лікареві під час проведення малих гінекологічних операцій. Участь у проведенні профілактичних оглядів та санітарно-освітньої роботи. Розв’язування ситуаційних задач.

Практичні навички:

— взяття мазків на цитологічне дослідження;

— оформлення направлення на цитологічне дослідження;

— набір інструментів для роздільного діагностичного вискоблювання матки;

— збирання, зберігання та відправлення до лабораторії мате­ріалу на гістологічне дослідження;

— підготовка хворої на УЗД;

— набір інструментів для аспіраційної біопсії;

— набір інструментів для біопсії шийки матки;

— оформлення направлення до гістологічної лабораторії.

6. Основи дитячої гінекології

Теоретичні заняття

Організація гінекологічної допомоги дітям. Анатомо-фізіологічні особливості статевого апарату дівчини. Фізіологія і патологія періоду статевого дозрівання. Гігієна дівчаток.

Особливості обстеження дівчаток з гінекологічними захворюваннями.

Запальні захворювання статевих органів у дівчаток. Розлади менструальної функції у дітей.

Пухлини статевих органів у дівчаток. Порушення статевого дозрівання.

Практичні заняття

У жіночій консультації, гінекологічному стаціонарі: обстеження дітей з гінекологічною патологією; клінічний аналіз історій хвороб; виконання призначень лікаря, догляд за хворими.Практичні навички:

— збирання анамнезу у дівчинки та її близьких;

— огляд зовнішніх статевих органів;

бактеріологічне обстеження;

— оцінювання вторинних статевих ознак.


7. Аномалії розвитку жіночих статевих органів. Неправильні положення матки.
Теоретичні заняття

Жіночі статеві органи: фізіологічний розвиток, причини порушень розвитку, вплив чинників навколишнього природного середовища, роль спадковості.

Порушення процесу статевого розвитку: передчасне статеве до­зрівання, типи (ізосексуальний, гетеросексуальний), затримка статевого розвитку, статевий інфантилізм.

Аномалії будови жіночих статевих органів: аномалії зовнішніх статевих органів, гермафродитизм, аномалії яєчників, маткових труб, дисгенезія гонад (хвороби, зумовлені порушенням ембріонального розвитку гонад), синдром кістозних яєчників (Штейна—Левенталя).

Аномалії піхви і матки: недорозвиток, зарощення дівочої пліви і піхви, звуження, подвоєння піхви, повна, неповна перегородка, однорога, сідлоподібна матка та ін.; клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика.

Положення матки фізіологічне (правильне).

Неправильне положення матки, класифікація, причини утворення.

Зміщення матки в горизонтальній площині: зміщення, нахил, перегин тіла матки відносно шийки. Зміщення матки по вертикальній осі: підняття, опущення, повне випадіння. Зміщення матки щодо її провідної осі (поворот, перекручування).

Причини опущення стінок піхви. Грижа сечового міхура, прямої кишки. Симптоми неправильного положення матки та піхви: біль, білі, розлад сечовиділення, кровотеча та ін. Пролежні шийки матки: лікування, догляд.

Розпізнавання неправильного положення матки та опущення сті­нок піхви: профілактика (правильна організація допомоги під час по­логів, охорона праці жінок), лікування (консервативне та оператив­не), догляд у післяопераційний період, режим, дієта, лікувальна фізкультура.Практичні заняття

Огляд хворих жінок з аномаліями статевих органів, ознайомлення з методами консервативного та оперативного лікування.

Розв’язування ситуаційних задач.

У гінекологічному відділенні, жіночій консультації: огляд хворих з неправильним положенням матки, ознайомлення з методами консервативного та оперативного лікування, догляд за хворими після операцій, виконання лікарських призначень.

Розв’язування ситуаційних задач.

Практичні навички:

— збирання анамнезу;

— проведення огляду хворих;

— підготовка жінки та інструментів до МСГ, УЗД.

— обстеження гінекологічних хворих за допомогою дзеркал, бімануального піхвового дослідження;

— підготовка жінки та інструментів до МСГ, УЗД.8. Загальне лікування гінекологічних хворих та догляд за ними

Теоретичні заняття

Лікувальна допомога гінекологічним хворим: види (амбулаторна, стаціонарна, санаторно-курортна); характер лікування (консервативне, хірургічне).

Методи консервативного лікування: теплом і холодом (грілка та міхур з льодом), спринцюванням, вагінальними тампонами, піхвови­ми присипками. Показання, протипоказання, техніка виконання.

Медикаментозне лікування: кровоспинні та знеболювальні засоби,­ хіміотерапевтичні засоби, гормональні та ферментативні засоби; антибіотики, сульфаніламідні та протизапальні засоби; фітотерапія; показання.

Фізіотерапія: водолікування, грязелікування, електролікування, лікувальна гімнастика та лікувальний масаж. Показання, протипоказання, механізм дії.

Хірургічне лікування та догляд за гінекологічними хворими. Підготовка операційної, інструментів, перев’язувального матеріалу для хірургічного лікування. Психопрофілактична підготовка хворих до операції, обсяг обстеження і підготовка хворої до малої та великої гінекологічної операції; особливості підготовки до пластичних операцій. Підготовка хворої та обстеження в разі ургентної операції.

Ендоскопічні операції: види, знеболювання, інструментарій.

Знеболювання при гінекологічних операціях: місцеве, загальне (внутрішньовенне, інтратрахіальне). Підготовка необхідних інструментів, апаратури та лікарських засобів для різних видів знеболювання.

Організація лікувально-охоронного режиму в післяопераційних палатах. Основні ускладнення, що виникають у післяопера­ційний період з боку серцево-судинної, дихальної, травної систем. Кровотечі в післяопераційний період.

Нагноювання та розходження швів: діагностика, долікарська допомога, профілактика. Профілактика та лікування з приводу пролежнів.Практичні заняття

У стаціонарі, жіночій консультації.

Оволодіння технікою застосування міхура з льодом, грілки, накладання зігрівального компресу, спринцювання, введення в піхву тампонів.

Ознайомлення з підготовкою перев’язувального та шовного матеріалу, складання та стерилізація наборів інструментів, участь у підготовці хворих до операції, туалеті хворих, догляд за тяжкохворими.

Участь у проведенні загального та місцевого знеболювання під час операції.

Асистування під час гінекологічних операцій (вишкрібання порожнини матки, штучне переривання вагітності).Практичні навички:

— застосування міхура з льодом;

— виконання піхвової ванночки;

— підготовка жінки до ургентної гінекологічної операції;

— введення в піхву тампона;

виконання спринцювання;

— асистування при виконанні малих гінекологічних операцій.

9. Невідкладна допомога в гінекології

Теоретичні заняття

Невідкладної допомоги у гінекології потребують хворі з “гострим животом”, кровотечами, травмами.

Позаматкова вагітність: причини, класифікація за локалізацією та клінічним перебігом; клініка, діагностика, долікарська допомога­ в умовах ФАПу та лікувального закладу, лікування; реабілітація.

Апоплексія яєчника: причини, клінічні форми, діагностика, долікарська допомога, методи лікування.

Перекрут ніжки кістоми: причини, клініка, діагностика, до­лікарська допомога, лікування.

Профузна маткова кровотеча при неповному викидні, підслизовій фібромі матки, дисфункціональній матковій кровотечі, шийковій вагітності, злоякісних новоутвореннях шийки та тіла матки; діагностика; долікарська допомога в умовах ФАПу та лікувального закладу.

Травми зовнішніх статевих органів закриті та відкриті. Причини. Клініка забою, діагностика, долікарська допомога. Перша медична допомога при ушкодженні зовнішніх статевих органів, вагіни, матки. Профілактика правця. Лікування.

Ознайомлення з наказом МОЗ України № 676 від 31.12.2004. Клінічний протокол: „Позаматкова вагітність”.Практичні заняття

У приймальному відділенні лікарні, гінекологічному стаціонарі: обстеження хворих із симптомами “гострого живота”, профузними кровотечами, травмами. Клінічний аналіз історій хвороб. Асистування при проведенні пункції черевної порожнини через заднє склепіння. Оволодіння методами надання першої допомоги. Розв’язування ситуаційних задач.Практичні навички:

— набір інструментів для пункції черевної порожнини через заднє склепіння;

— набір інструментів для діагностичного вискоблювання порожнини матки;

— невідкладна допомога у разі травм жіночих статевих органів;

підготовка хворої до УЗД;

— огляд статевих органів;

— дзеркальний огляд;

— бімануальне дослідження;

— невідкладна допомога в разі “гострого живота”;

— невідкладна допомога в разі кровотеч;

— невідкладна допомога у випадку раку шийки матки;

— накладання швів при травмах промежини, піхви;

— застосування міхура з льодом.

Перелік практичних навичок

1. Збирання анамнезу.

2. Оформлення облікової документації.

3. Огляд піхви та шийки матки за допомогою піхвових дзеркал.­

4. Підготовка до стерилізації, стерилізація матеріалів та інструментів.

5. Проведення бімануального піхвового дослідження.

6. Заповнення направлень і взяття мазків на бактеріоскопічне дослідження.

7. Заповнення направлень і взяття мазків на цитологічне до­слідження.

8. Заповнення направлень і взяття мазків на гормональне дослідження.

9. Проведення бактеріологічного посіву на гонорею.

10. Підготовка жінки та інструментів до додаткових методів дослідження: зондування порожнини матки, роздільного діагностичного вискоблювання порожнини матки, пункції черевної порожнини через задню частину склепіння піхви, проби з кульовими щипцями, біопсії шийки матки, аспіраційної біопсії, метросальпінгографії, гідротурбації, кольпоскопії.

11. Підготовка жінки до ультразвукового дослідження.

12. Вимірювання базальної температури, графічне записування її.

13. Проведення провокації перед взяттям мазка на гонорею.

14. Збирання, зберігання та відправлення матеріалу на гістологічне дослідження.

15. Піхвові спринцювання.

16. Піхвові ванночки.

17. Піхвове тампонування.

18. Введення в піхву порошкоподібних лікарських засобів.

19. Застосування міхура з льодом.

20. Підготовка до операції штучного переривання вагітності, асистування.

21. Підготовка до операції видалення поліпа шийки матки, асистування.

22. Надання невідкладної допомоги в разі: порушення позаматкової вагітності, апоплексії яєчника, кровотечі на фоні самовільного аборту, кровотечі на фоні лейоміофіброми, раку матки, юве­нільної кровотечі.

Перелік теоретичних питань

до перевідного та державного іспитів
1. Особливості та значення анамнезу в гінекології; методика збирання анамнезу.

2. Методика об’єктивного дослідження гінекологічних хворих; оцінювання результатів дослідження.

3. Методика і значення гінекологічного дослідження.

4. Додаткові методи дослідження в гінекології (інструментальні).

5. Піхвові мазки: види, техніка взяття.

6. Аномалії жіночих статевих органів: причини виникнення, клінічні прояви, діагностика, профілактика.

7. Неправильні положення матки: причини, клінічні прояви, діагностика, профілактика.

8. Порушення менструального циклу (за типом дисфункційних маткових кровотеч): етіологія, клінічні прояви, діагностика, профілактика.

9. Порушення менструального циклу (за типом аменореї): етіологія, клінічні прояви, діагностика, профілактика.

10. Нейроендокринні синдроми в гінекології (клімактеричний, посткастраційний, вірильний): клініка, діагностика, лікування, профілактика.

11. Запальні захворювання жіночих статевих органів (загальні дані).

12. Гонорея (гостра, підгостра, торпідна, хронічна, латентна).

13. Гонорея зовнішніх жіночих статевих органів. Клінічні прояви, діагностика.

14. Гонорея внутрішніх жіночих статевих органів. Клініка, діагностика, лікування.

15. Туберкульоз: етіологія, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

16. Кандидоз статевих органів.

17. Трихомоніаз.

18. Запальні хвороби зовнішніх статевих органів та піхви неспецифічної етіології: клініка, діагностика, лікування.

19. Септичний ендометрит, метроендометрит, клініка, діагностика, лікування.

20. Пельвіоперитоніт: клініка, діагностика, лікування, профі­лактика.

21. Запальні хвороби придатків матки септичної етіології: клініка, діагностика, лікування, профілактика.

22. Безплідне подружжя: причини жіночого та чоловічого безпліддя. Поняття про сексопатологію.

23. Методика обстеження безплідного подружжя.

24. Поняття про пухлини. Характеристика злоякісних та доброякісних пухлин. Онкологічна служба в Україні.

25. Поняття про передракові хвороби. Значення профілактичних оглядів у діагностиці пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання діагностика раку.

26. Доброякісні пухлини матки: клініка, діагностика, принципи лікування.

27. Доброякісні пухлини яєчників: клініка, діагностика, лікування.

28. Злоякісні пухлини шийки матки: стадії поширення, клініка, діагностика, значення біопсії, принципи комбінованого лікування.

29. Рак тіла матки: значення діагностичного вискоблювання, принципи комбінованого лікування. Саркома тіла матки: клініка, лікування.

30. Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення, діагностика, принципи лікування.

31. Травми жіночих статевих органів (ушкодження, нориці): етіологія, клініка, лікування, діагностика, профілактика.

32. Позаматкова вагітність: причини, клініка, діагностика, лікування, невідкладна допомога.

33. Апоплексія яєчників, перекручування ніжки кісти та кістома яєчника: клініка, діагностика, невідкладна допомога.

34. Профузні маткові кровотечі з приводу субмукозної лейо­міофіброми, ракового переродження: клініка, діагностика, невідкладна допомога.

35. Профузні маткові кровотечі після неповного аборту: клініка, діагностика, невідкладна допомога.

36. Гінекологічні захворювання у дітей. Організація спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям.37. Хірургічне лікування в гінекології: підготовка хворих до операції, догляд за післяопераційними хворими.

Література

Основна:

 1. Гінекологія О.В.Степанківська, М.О.Щербина, К. ВСВ „Медицина”, 2010.

 2. Гінекологія. За ред. Мороз Л.О. — К.: Здоров’я, 2002.

 3. Медсестринство в гінекології. І.Б.Назарова, А.А.Пісарєв, О.В.Михайлов. К. ВСВ „Медицина”, 2010.

 4. Гинекология/ Л.Н.Василевская, В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Ростов н/Д: Фенікс, 2002.

Додаткова

 1. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності. В.С.Тарасюк. Г.Б.Куганська. К. ВСВ „Медицина”, 2010

Бесплодие в супружестве / Под ред. Юнды И.Ф. — К.: Здоров’я, 1990.

 1. Патологія статевого розвитку дівчаток / За ред. Крупко-Большової Ю.О., Корнілова О.І. — К.: Здоров’я, 1990.

 2. Детская и подростковая гинекология/ Под редакцией Т.М.Глибиной. – М.: Медицина,2001.

 3. Наказ МОЗ України: № 676 від 31.12.2004 „Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”.

 4. Наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003 „Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”.

 5. Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003 „Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”.

 6. Наказ МОЗ України № 415 від 19.08.2005 „Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію”.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка