Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"Сторінка1/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України

Анатомія людини

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010102 “Сестринська справа”

Київ

2011


АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ
Укладачі:
М.Б. Шегедин — д-р мед. наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського;

І.С. Смачило — заслужений працівник освіти України, заступник директора з науково-методичної роботи Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського;

О.Т. Мисак — викладач-методист, викладач вищої кваліфікаційної категорії Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського;

Г.С. Фалик — викладач вищої кваліфікаційної категорії Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського, відмінник освіти України;

Н.О. Нечипор — викладач Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії природничо-наукових дисциплін Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського 3 червня 2011 р., протокол № 15.


Програму розглянуто і схвалено на засіданні опорної циклової комісії з дисциплін природничо-наукової підготовки.

Рецензенти:
Л.Р. Матещук-Вацеба — д-р мед. наук, проф. кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

І.Б. Кучабська — викладач першої кваліфікаційної категорії ВНКЗ “Львівський медичний коледж післядипломної освіти”.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму з анатомії людини для вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації складено для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 “Медицина” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодих спеціалістів, затверджених МОН і МОЗ України 2011 р. та навчальних планів (2011 р.).

Навчальним планом передбачено 135 год, із них: лекцій — 24 год, практичних занять — 60 год, самостійної роботи студентів — 51 год.

Мета дисципліни — дати студентам достатній обсяг знань про будову організму людини, систем органів і окремих органів.

Анатомія як навчальна дисципліна: • ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, основ біологічної фізики та медичної апаратури, основ латинської мови з медичною термінологією та інтегрується з цими дисциплінами;

 • закладає основи для вивчення студентами фізіології, медсестринства у внутрішній медицині, педіатрії, хірургії, акушерстві та гінекології, офтальмології, отоларингології тощо;

 • закладає основи здорового способу життя та профілактики порушень функцій у процесі життєдіяльності.

Предметна (циклова) комісія має право вносити зміни до навчальної програми (15 %) залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямів наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але відповідно до кінцевої мети ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальними планами.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет і методи дослідження анатомії;

 • типи конституції;

 • будову та основні властивості клітин;

 • класифікацію тканин, їх будову та значення, місце розташування в організмі;

 • анатомічні осі та площини;

 • анатомічні терміни;

 • загальний план будови органа;

 • класифікацію систем органів, їх значення;

 • будову кістки як органа;

 • класифікацію кісток;

 • відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета;

 • будову кісток різних відділів скелета;

 • типи з’єднань кісток;

 • статеві та вікові відмінності черепа;

 • статеві та вікові відмінності таза;

 • будову м’яза як органа;

 • класифікацію м’язів;

 • групи м’язів різних ділянок тіла людини;

 • топографію, вміст ліктьової, пахвової та підколінної ямок;

 • класифікацію нутрощів;

 • загальний план будови трубчастих та паренхіматозних органів;

 • відділи і топографію органів травної системи, їхню проекцію на скелет;

 • будову зуба як органа, класифікацію зубів;

 • будову та частини язика, особливості слизової оболонки язика;

 • будову і топографію малих і великих слинних залоз;

 • будову і топографію глотки, стравоходу;

 • відділи шлунка, частини печінки, підшлункової залози, їх топографію;

 • будову і топографію жовчного міхура, жовчовивідних шляхів;

 • будову тонкої та товстої кишок;

 • відділи і топографію органів дихання, їхню проекцію на скелет;

 • будову і топографію повітроносних шляхів: носової порожнини, гортані, трахеї, бронхового дерева;

 • будову і топографію легенів, плеври, плевральної порожнини;

 • відділи і топографію органів сечової системи, їх проекцію на скелет;

 • будову і топографію нирок, сечоводів, сечового міхура, сечівника;

 • відмінності будови чоловічого та жіночого сечівників;

 • будову, топографію зовнішніх і внутрішніх статевих органів чоловіка та жінки;

 • будову, топографію і гормони залоз внутрішньої секреції;

 • структуру серцево-судинної системи;

 • початок, закінчення і значення великого і малого кола кровообігу;

 • будову, топографію, проекцію на скелет серця;

 • будову стінок кровоносних та лімфатичних судин;

 • топографію магістральних судин тіла, їх розгалуження та притоки;

 • будову лімфатичних вузлів, селезінки, мигдаликів, їхню топографію;

 • значення лімфатичної системи в імунному процесі;

 • визначення, види імунітету, органи імунної системи;

 • класифікацію нервової системи;

 • відділи, шлуночки головного мозку, його оболонки та міжоболонкові простори;

 • будову, топографію спинного мозку, його оболонки та міжоболонкові простори;

 • місце утворення, значення та шляхи циркуляції спинномозкової рідини;

 • механізм утворення спинномозкових нервів, їх сплетення та ділянки іннервації;

 • функціональні види черепномозкових нервів та ділянки їх іннервації;

 • класифікацію, будову та функціональне значення відділів вегетативної нервової системи;

 • будову та функції шкіри, її похідних;

 • будову та функції нюхової, смакової, сенсорних систем;

 • будову, топографію та функціональне значення органів слухової та вестибулярної сенсорних систем;

 • будову і топографію органів зорової сенсорної системи;

 • провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги, нюху, смаку;

 • анатомічну термінологію.


Студенти повинні вміти:

 • визначати місце людини в природі;

 • застосовувати площини та осі для опису анатомічних об’єктів;

 • визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини;

 • описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток;

 • пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток;

 • демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в певному суглобі;

 • відрізняти кістки правої та лівої кінцівок;

 • визначати статеві та вікові відмінності черепа;

 • визначати статеві та вікові відмінності таза;

 • визначати за місцем розташування групи м’язів, пальпувати поверхневі м’язи;

 • визначати топографію ліктьової та пахвової ямок;

 • визначати топографію підколінної ямки;

 • визначати загальний план будови трубчастих та паренхіматозних органів;

 • визначати відділи та топографію органів дихання, їх проекцію на скелет;

 • визначати межі легенів та плеври;

 • розрізняти зуби постійного прикусу за формою коронки;

 • знаходити на муляжах та вологих препаратах відділи шлунка, печінки, підшлункової залози;

 • відрізняти на муляжах та вологих препаратах тонку кишку від товстої;

 • пальпувати привушну слинну залозу;

 • пальпувати передній край печінки;

 • визначати проекцію нирок на задню черевну стінку;

 • визначати на муляжах та вологих препаратах основні структурні утворення нирок, сечового міхура;

 • визначати на таблицях і муляжах зовнішні й внутрішні чоловічі та жіночі статеві органи;

 • на таблицях, атласах, препаратах, муляжах визначати розташування, особливості будови серця та основних судин;

 • визначати межі серця на скелеті;

 • визначати місця вислуховування клапанів серця на скелеті;

 • знаходити ділянки для дослідження пульсу;

 • визначати топографію магістральних судин тіла, їх розгалуження та притоки;

 • знаходити серединну ліктьову вену;

 • знаходити і пальпувати регіонарні лімфатичні вузли;

 • визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку;

 • визначати оболонки та міжоболонкові простори головного і спинного мозку;

 • визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів;

 • визначати ділянки іннервації черепномозкових нервів;

 • визначати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа;

 • визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • місце людини в природі, взаємодію людини із зовнішнім середовищем, зв’язок структури та функції;

 • процес репродукції, його значення для збереження виду;

 • вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини;

 • екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1

Вступ. Тканини. Органи. Системи органів

2

2


2

Остеологія та артрологія

10

2

8
3

Міологія

10

2

8
4

Анатомія нервової системи

12

4

8
5

Анатомія органів чуття. Шкіра

6

2

4
6

Анатомія серця та артеріальних судин

8

2

6
7

Анатомія венозних судин та лімфатичної системи

8

2

6
8

Анатомія травної системи

8

2

6
9

Анатомія дихальної системи

6

2

4
10

Анатомія сечової і статевої систем

8

2

6
11

Анатомія ендокринної системи

6

2

4Самостійна робота

5151
Усього

135

24

60

51


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють предметні (циклові) комісії навчальних закладів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Тема

Кількість годин

1

Історичний нарис розвитку анатомії

2

2

Конституція. Значення типів будови тіла в походженні захворювань

1

3

Будова клітини, хімічний склад, обмін речовин. Типи поділу клітин. Стадії ембріогенезу людини

2

4

Хребтовий стовп у цілому

2

5

Види з’єднань хребтового стовпа

1

6

Грудна клітка в цілому

2

7

Череп у цілому

2

8

Вікові та статеві особливості черепа

1

9

Таз у цілому. Вікові та статеві особливості таза

2

10

Стопа як ціле. Склепіння стопи

1

11

Топографо-анатомічні утвори шиї

2

12

Топографо-анатомічні утвори передньої стінки живота

2

13

Топографо-анатомічні утвори верхньої та нижньої кінцівок

2

14

Продукція спинномозкової рідини та шляхи її циркуляції

2

15

Оболони головного мозку. Міжоболонні простори. Шлуночки головного мозку

2

16

Основні відмінности будови парасимпатичної та симпатичної частин вегетативної нервової системи

1

17

Провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги, нюху, смаку

2

18

Структурні основи чутливості шкіри. Місця підшкірного введення ліків

1

19

Судини: види, будова стінки артерій, вен, капілярів. Поняття про мікроциркуляторне русло

2

20

Закономірності розподілу артерій в організмі. Місця вислуховування пульсу

2

21

Венозні анастомози між системами верхньої та нижньої порожнистих вен і ворітної печінкової вени

2

22

Первинні лімфоїдні органи: будова та значення

2

23

Імунітет: визначення, види, характеристика

2

24

Ротові залози: великі та малі слинні залози, їх характеристика

2

25

Відмінності будови тонкої та товстої кишок

2

26

Відношення внутрішніх органів до очеревини. Утвори очеревини: чепці, брижі, зв’язки, складки, ямки, заглибини

2

27

Межі плевральних мішків і легенів. Середостіння

2

28

Сперма, її склад. Шляхи виведення сперми

1

29

Оваріально-менструальний цикл. Клімакс

1

30

Класифікація ендокринних залоз. Тканинні гормони

1
Усього

51


ЗМІСТ
Тема 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів
ЛЕКЦІЯ
Предмет вивчення анатомії, методи дослідження. Основні сучасні напрями розвитку анатомії.

Тканина: визначення, класифікація.

Епітеліальна тканина: розташування в організмі, будова, функції, класифікація.

Сполучна тканина: розташування, будова, функції, класифікація.

М’язова тканина: розташування в організмі, будова, функції, класифікація.

Нервова тканина: розташування, будова (нейрони, макро-, мікроглія, основна речовина). Будова нейрона, види нейронів.

Нервове волокно: визначення, види, будова, закінчення нервових волокон (рецептори, ефектори, синапси).

Орган: визначення, принципи будови. Система органів: визначення, системи органів організму людини, їх значення.

Зв’язок організму з довкіллям. Вплив біологічних та соціальних факторів на діяльність організму.

Латинські терміни: textus (histos), textus epithelialіs, textus connectivus, textus muscularis, textus nervosus, textus osseus, organum, systema organum, organismus.
Тема 2. Остеологія та артрологія
ЛЕКЦІЯ
Поняття про Міжнародну анатомічну номенклатуру, її значення для вивчення анатомії, клінічних дисциплін. Основні анатомічні терміни, які розкривають топографію анатомічних об’єктів, та їх основні характеристики.

Анатомічні площини (сагітальна, фронтальна, горизонтальна) та вісі (фронтальна, вертикальна, сагітальна), їх характеристика, використання для визначення розташування та положення органів, напрямів рухів у суглобах.

Загальні відомості про скелет та його функції. Класифікація кісток. Кістка як орган, її хімічний склад. Компактна й губчаста кісткові речовини, їхня будова. Будова трубчастої кістки, її частини. Окістя. Типи з’єднань кісток, їхня характеристика, приклади з’єднань.

Будова суглоба. Допоміжний апарат суглобів. Класифікація суглобів за кількістю суглобових поверхонь, формою, функцією. Види рухів у суглобах.Латинські терміни: dexter, sinister, medialis, lateralis, anterior, posterior, ventralis, dorsalis, frontalis, superior, inferior, cranialis, caudalis, skeleton, os, articulatio, symphysis, sutura, diaphysis, epiphysis, metaphysis.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Називати відділи скелета тулуба. Визначати особливості анатомічної будови кісток скелета: хребців, ребер, груднини.

Загальна будова хребтового стовпа. Загальний план будови хребців. Розрізняти основні відмінності будови хребців: шийних, грудних, поперекових, крижової та куприкової кісток.

Скелет грудної клітки: визначати особливості анатомічної будови ребер і груднини. Розрізняти ребра згідно з класифікацією. Називати та демонструвати з’єднання грудної клітки.

Мозковий і лицевий відділи черепа: визначати та демонструвати особливості анатомічної будови кісток, що утворюють мозковий та лицевий відділи черепа.

З’єднання кісток черепа: класифікація. Називати та демонструвати синдесмози черепа: шви, їхні види і характеристика. Визначати та демонструвати суглоби черепа: скронево-нижньощелепний, атланто-потиличний; їхні характеристика.

Визначати характерні ознаки черепа немовлят: тім’ячко, його види, терміни заростання.

Верхня кінцівка: її відділи. Визначати та демонструвати особливості анатомічної будови кісток верхньої кінцівки. Пояс верхньої кінцівки: ключиця, лопатка, їхня будова. Вільна частина верхньої кінцівки: плечова кістка, кістки передпліччя та кисті, їхня будова.

Називати та демонструвати види з’єднань кісток верхньої кінцівки. З’єднання грудного пояса: надплечо-ключичний суглоб, груднинно-ключичний суглоб, їх характеристика.

З’єднання кісток вільної верхньої кінцівки: плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, з’єднання кісток передпліччя, суглоби кисті; їхня характеристика.

Нижня кінцівка: її відділи. Визначати та демонструвати особливості анатомічної будови кісток нижньої кінцівки. Пояс нижньої кінцівки: тазова кістка, її будова. Частини тазової кістки, їхня будова. Вільна частина нижньої кінцівки: стегнова кістка, кістки гомілки, стопи, їхня будова.

Називати та демонструвати види з’єднань кісток нижньої кінцівки. З’єднання тазового пояса: лобковий симфіз, крижово-клубовий суглоб.

З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки: кульшовий суглоб, колінний суглоб, з’єднання кісток гомілки, надп’ятково-гомілковий суглоб, суглоби стопи. Стопа як ціле. Склепіння стопи.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка