Програма для учнів 5-11 класів адресова­на вчителям, бібліотекарям. Велика роль у заняттях приділяється са­мостійній роботі, що відповідає інтересам учнівСкачати 117.22 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір117.22 Kb.


Програма бібліотечно-бібліографічних уроків

для учнів 5—11 класів загально­освітніх шкіл
Пояснювальна записка
Законодавчі документи України з освіти культу­ри передбачають, що найважливіше завдання шко­ли — дати підростаючому поколінню глибокі і міцні знання, навчити використовувати їх у житті.

Важливу роль у цьому процесі відіграє книга. У вирішенні цієї проблеми одним з головних завдань є прищеплювання учням навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Дана програма для учнів 5—11 класів адресова­на вчителям, бібліотекарям.

Велика роль у заняттях приділяється са­мостійній роботі, що відповідає інтересам учнів.

Для проведення бібліотечно-бібліографічних уроків найбільш доцільними формами є: бесіди, рольові ігри, фронтальне опитування, лекції, семінари, конференції. При проведенні лекцій не­обхідно використовувати ілюстрації, кінофотодокументи, музичний супровід, уривки з художніх творів, демонструвати слайди, діапозитиви, діафільми. При проведенні екскурсії необхідно звернути увагу читачів на плакати, що є в бібліоте­ках, виставки й інші матеріали, що допоможуть використовувати книжкові багатства, необхідно провести консультацію, прослухати оглядову лекцію, записатися до бібліотеки.

Найкраще проводити екскурсію на початку навчального року, необхідно підкреслити роль бібліотеки в навчальному процесі, увагу приділити довідково-бібліографічному апарату.

Учням перед початком занять необхідно робити позначки в щоденнику читача.

Тематику занять з основ бібліографії при не­обхідності можна розширити, збільшити кількість годин. Кожне заняття необхідно закінчити до­машнім завданням, що перевіряється на наступно­му занятті.

Наприкінці кожного навчального року не­обхідно проводити підсумкове заняття, на якому учні можуть показати свої бібліографічні знання.

Форми проведення підсумкових занять можуть бути різними — відповіді на питання, вікторини, конкурси, читацькі конференції, написання рефе­ратів, їхній захист і т. ін.

Успіх роботи з прищеплювання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів залежить від тісного контакту школи і бібліотеки, батьків, єди­ного планування всієї роботи з книгою, виховання бібліотечно-бібліографічної культури.

Мета і завдання курсу ББЗ  • допомогти учням самостійно проводити пошук і вибір літератури, використовуючи книжкові виставки, рекомендаційні бібліографічні по­кажчики, каталоги, картотеки, полички відкритого доступу, навчити визначати зразко­вий зміст книги при швидкому її перегляді;

  • навчити використовувати в навчальних цілях науково-популярну, довідкову, критичну, суспільно-політичну літературу;

  • уміти застосовувати бібліотечно-бібліог­рафічної знання при вивченні предметів у процесі самоосвіти.


Орієнтовний річний план з основ бібліотечно-бібліографічних знань.
5 клас (15 годин)

Тема 1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці. (1 година)

Книги, які прочитані за літо.

Бібліотеки, що обслуговують дітей, правила ко­ристування.

Поняття «читач», «абонемент».Тема 2. Про книгу і бібліотеку. (1 година)

Книга — джерело знань.

Чому люди не можуть жити без книги?

Призначення бібліотеки.Тема 3. Пригоди книжки. (2 години)

Як з'явилася на світ перша книга.

Про книги дерев'яні, глиняні і мідні.

Про книги, що «на болоті виросли, і які по по­лю телятами бігали».

Про білий папір. Як віддрукували першу книгу.

Хто такий укладач, друкар, палітурник.

Незвичайний веселковий край.

Тема 4. Про автора. Заголовок. Про що гово­рять ці дані.

Дуже коротко про книгу. І Перед основним словом. План книги. І Ілюстрації, історія їхнього виникнення.Тема 5. Твій друг — підручник. (1 година)

Види підручників, їх призначення.

Структура підручників, їхній довідковий апарат.

Доповнення до підручників (карти, атласи).Тема 6. Твоє довідкове бюро. (2 години)

Типи, види, жанри, тематична розмаїтість ен­циклопедій, довідників, словників.

Способи користування довідковою літературою.

Тема 7. Домашня бібліотека. (1 година)

Особиста бібліотека — це твій портрет.

Як розташувати книги на полицях.

Довідкові видання в домашній бібліотеці.

Твоя бібліотека відкрита для друзів.

Тема 8. Запис про прочитане. (2 години)

Відгук. Структура відгуку.

Практичне заняття.

Тема 9. Періодичні видання, адресовані дітям середнього віку. (1 година)

Журнали, газети. Використання періодики в навчанні.Тема 10. Підсумкове заняття. (2 години)

Змагання «Чомучок».


6 клас (17 годин)

Тема 1. Скарби знань. (2 години)

«Аптека для душі». Перші книги на Русі. Веління Петра І.

Через усі перешкоди до народу.

Тема 2. Компас у книжковому світі. (2 години)

Перелік книг. Книжковий паспорт. Система­тичний каталог.

З чого починати пошук. Ключ до каталогу. Ал­фавітний каталог.

Тема 3. Твої помічники. (1 година)

Які книги називаються енциклопедіями? Як по­будована енциклопедія? Перша дитяча енцикло­педія. Що таке? Хто такий?Тема 4. Художня і науково-пізнавальна літера­тура. (1 година)

Особливості художніх і науково-пізнавальних джерел.Тема 5. Якщо подружитися з бібліографією. (2 години)

Що таке бібліографія?

З історії бібліографії.

Для чого потрібна бібліографія

Розвідники книжкових надр (бібліографи).

Тема 6. Талант читача, глядача, слухача. (2 го­дини)

Брати з книги усе, що можна. Читати і перечи­тувати.

Різні книги читати по-різному.

Використання довідкового апарату книги, довідкової літератури. Обговорення прочитаного.

Загальні вимоги: установка на читання, зосе­редження, тиша, достатнє освітлення, зручне місце для роботи з книгою.

Тема 7. Помічники в підборі книг і інших дже­рел інформації. (1 година)

Бібліографічні посібники.

Правила пошуку і добору необхідних джерел за допомогою бібліографічних посібників.

Тема 8. Енциклопедичні словники. (2 години)

Словник юного техніка, юного літератора, юно­го астронома, юного фізика.

Практичне заняття.

Тема 9. Від берести до мікрофільму. (II година)

Глиняні таблички. Зчитування з папірусу, шкіряні книги.

Першодрукарі. Як робити книги.

Книги майбутнього.Тема 10. Записи про прочитане. (2 години)

Значення записів. Зразкова форма ведення за­писів.

Ціль записів при читанні.

Форма записів.

Практичне заняття.

Тема 11. «Клуб веселих і кмітливих». (1 година)

Підсумкове заняття.


7 клас (17 годин)

I. Книга і бібліотека (7 годин)

Тема 1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Бесіда. (2 години)Тема 2. Періодичні видання для юнацтва, їхнє використання в навчанні. Бесіда. (2 години)

Тема 3. Науково-популярні видання для юнацт­ва. Серія «Життя видатних людей». Бесіда. (1 годи­на)

Тема 4. Використання енциклопедій при вив­ченні шкільної програми. Практичні заняття. (2 години)

II. Книга і читач (10 годин)

Тема 5. Вибір книг для читання. (1 година)

Практичне заняття.Тема 6. Складання індивідуального плану для читання. (1 година).

Практичне заняття.

Тема 7. Розвиток навичок творчого читання. (2 години)


  • порівняння переказів одного твору;

  • порівняння різних малюнків до одного тво­ру;

  • розповісти зміст твору від імені автора;

• скласти розповідь про улюбленого героя.
Практичне заняття.

Тема 8. Відомі люди — читачі бібліотеки. Бесіда. (1 година)

Тема 9. Якщо ти прийшов до бібліотеки. Бесіда. (1 година)

Тема 10. Складання відгуку про прочитану кни­гу. (1 година)

Практичне заняття.Тема 11. Найпростіші навички ведення записів про прочитану книгу і періодичні видання. (1 го­дина) Практичне заняття.

Тема 12. Бібліографічна гра «Учися бути чита­чем». (2 години)

8 клас (16 годин)

Тема 1. Історія давніх бібліотек. (1 година)

Виникнення бібліотек. Олександрійська бібліотека в Єгипті. Перша бібліотека Київської Русі, заснована Ярославом Мудрим.Тема 2. Бібліотеки сучасності. (1 година)

Головні бібліотеки країни. Національна Парла­ментська бібліотека. Національна бібліотека ім. Вернадського.Тема 3. Знайомство з дитячою бібліотекою. (1 година)

Бібліотека, її відділи. Правила користування бібліотекою.

Бібліотечний фонд — книги, періодичні видан­ня, плакати, діафільми, їхня тематика. Бібліотекар — перший помічник читача.

Тема 4. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. (1 година)

Система каталогів і карток у бібліотеці для учнів старшого віку. Довідкова література, її зна­чення для самостійної роботи з книгою, для само­освіти. Роль МБА для одержання матеріалу на ту чи іншу тему.Тема 5. Бібліотечні каталоги і картотеки. (1 го­дина)

Каталог — перелік книг. Каталогова картка — паспорт книги. Види каталогів. Систематичний ка­талог. Алфавітний каталог. Систематична картоте­ка статей. Практичне заняття.Тема 6. Енциклопедії. (2 години)

Енциклопедії: універсальні (БСЕ, МСЗ, ДЕ) і галузеві (історична, літературна, театральна і т. д.). Структура даних видань у цілому і кожному томі окремо, довідковий апарат. Правила користування енциклопедіями. Практичні заняття.Тема 7. Словники, довідники, книги довідково­го характеру. (1 година)

Словники — мовні, галузеві, довідкові, енцик­лопедичні для старших класів, що навчаються. Принципи роботи з довідковою літературою для додаткових занять, у громадській роботі.Тема 8. Бібліографічні посібники. (2 години)

Роль бібліографії в сучасному суспільстві. Дер­жавна бібліографія країни. Типи бібліографічних посібників: покажчики, списки, бесіда про книги. Структура посібників, характер інформації, вико­ристання їх для добірки матеріалу при підготовці до занять. Інформаційні і тематичні списки в кни­гах, газетах, журналах.Тема 9. Вибір книг у бібліотеці. (2 години)

Розміщення книг, їх відкритий доступ, книж­кові виставки, тематичні полиці, рекомендаційні списки. Відмінність у розміщенні карток в каталозі і книг у сховищі.Тема 10. Домашня бібліотека. (1 година)

Як збирати домашню бібліотеку. Розміщення книг на полицях. Домашня бібліотека, що відкри­та для твоїх друзів.Тема 11. Записи про прочитане. (2 години)

Щоденник читача — спосіб систематизації інформації про прочитані книги, один з методів поглибленого вивчення художньої літератури. Фор­ма ведення щоденника читача, його оформлення. Відгук на книгу — думки про книгу, спосіб розвит­ку мислення і письмової мови школяра. Ціль запи­су при читанні науково-популярної літератури; кра­ще освоєння прочитаного, довідкового матеріалу з різних галузей науки і техніки, культури і т. д. Фор­ма запису. Анотації, виписки. Підсумкове заняття. (1 година)


9 клас (17 годин)

Тема 1. Суспільно-політична література. (2 годи­ни)

Специфіка публіцистики, її роль у житті суспільства, різниця між публіцистикою, художнь­ою і науковою літературою.

Роль суспільно-політичних книг у формуванні світогляду.

Публіцистика. її жанри, автори суспільно-політичних книг.

Видавництва, у яких видаються публіцистичні і суспільно-політичні книги.

Використання суспільно-політичної літератури при підготовці до уроку, до додаткових занять тощо.

Відображення суспільно-політичної літератури в систематичному каталозі і бібліографічних посібни­ках.Тема 2. Періодичні видання для старшої школи. (2 години)

Роль періодичної преси в житті країни. Різнови­ди періодичних видань для учнів 7—9 класів. Ко­ротка характеристика молодіжних видань.

Суспільно-політичні і художні журнали для мо­лоді. Технічні і спортивні журнали, їхня характерис­тика.

Необхідність регулярного читання газет і жур­налів. Методи роботи з періодичними виданнями, використання картотеки газетних і журнальних ста­тей.Тема 3. Науково-технічні книги. (2 години)

Своєрідність науково-технічних книг. Особли­вості їхнього значення, тематика науково-популяр­них книг, зв'язок їх зі шкільною програмою з фізи­ки, хімії, біології.

Основні жанри і види книг про природничі нау­ки і техніку. Відображення книг з науки і техніки в систематичному каталозі, бібліографічних покажчи­ках і їхнє місце на полицях відкритого доступу.

Тема 4. Книги з мистецтва. (2 години)

Види мистецтва. Жанрові і тематичні різновиди книг із мистецтва, їхня роль в естетичному вихо­ванні.

Автори книг із мистецтва — письменники, жур­налісти, мистецтвознавці, композитори, актори.

Спеціальні серії різних видавництв, де видають­ся книги даної тематики для учнів.

Відображення книг з мистецтва в систематично­му каталозі і бібліографічних покажчиках, їхнє місце на полицях відкритого доступу.

Тема 5. Методи самостійної роботи з літерату­рою. (2 години)

Різновиди видів і методів самостійної роботи з книгою, статтею.

Види конспектів. Бібліографічне оформлення цитат і списків. )

Тема 6. Літературна критика. (2 години)

Літературознавство і літературна критика. їхня роль у вихованні учнів і роботі письменника. Види літературної критики, адресованої учням.

Відділ критики в журналах, серії літературно-критичних книг. Ціль читання літературознавчих книг: розширення знань в галузі історії літератури, глибоке ознайомлення з художнім текстом, підго­товка до уроку, читацькі конференції і т. д.

Відображення книг з літературної критики в ка­талозі, картотеках, на відкритому доступі.Тема 7. Видатні люди — читачі бібліотек. (1 го­дина)

Тема 8. План читання. (1 година)

Поняття про самоосвітнє читання. Планове чи­тання — можливість систематичного читання і можливість інтересу до предмета. Як скласти індивідуальний план читання.Тема 9. Література рідного краю. Робота з краєзнавчою картотекою. (2 години)

Підсумкове заняття. (1 година)

Бібліографічна гра «Учися бути читачем».
10 клас (17 годин)

Тема 1. Книга. (6 годин)

Роль книги в житті людини (лекція). (1 година)

Історичні долі книги (усний журнал). (1 година)

Роль книги у виборі професії на сучасному етапі (огляд і виставка літератури). (1 година)

Словники, довідники, енциклопедії, їхня роль у розширенні кругозору читачів.

Гра-вікторина. (1 година)

Ілюстрація в книзі.

Практичне заняття (конкурс ілюстрацій улюбле­них книг). (1 година)Тема 2. Бібліотека. (5 годин)

Централізована бібліотечна система (ЦБС) — інформаційний центр (лекція). (1 година)

Бібліотека і її відділи (екскурсія). (1 година)

Універсальні і наукові бібліотеки. МБА і прави­ла користування ним. (2 години)

Практичне заняття.

Підготувати характеристику найближчої бібліотеки в мікрорайоні. (1 година)Тема 3. Уміння вибрати книгу. (6 годин)

Картотека періодичних видань по галузях знань

(лекційно-практичне заняття). (1 година)

Бібліотечно-бібліографічні довідники (лекція). (2 години)

Практичне заняття (вибір книг із запланованої тематики).

Анотація до книги і читач. (1 година) Презентація книги з життя українських пись­менників (забуті імена). (2 години)


11 клас (17 годин)

Тема 1. Книга. (6 годин)

З історії друкарства (лекція). (1 година)

Українські письменники і книга (огляд літерату­ри, оформлення виставок). (2 години)

Мій край, моя історія жива (книги про письмен­ників рідного краю; огляд виставки). (2 години)

Під чужим іменем (письменники, що поверну­лися в Україну). (1 година)

Тема 2. Бібліотека, (б годин)

З історії бібліотечної справи (лекція). (1 година)

Бібліотечна справа на сучасному етапі. Закон «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Екскурсія до обласної, міської чи дитячої бібліотеки з метою по­пуляризації професії бібліотекаря. (2 години)

Практичне заняття.

Робота з бібліографічним апаратом.

Робота з написання тез, рефератів, наукових праць.

Підсумкове практичне заняття рекомендується провести у вигляді конкурсу на краще написання рефератів, наукових праць та ін. (1 година)

Тема 3. Уміння вибрати книгу. (5 годин)

Характеристика відділів українознавства, наро­дознавства в алфавітному і систематичному катало­гах. (2 години)

Класики української літератури (складання ано­тації). (1 година)

Складання рекомендаційних списків і літератури за інтересами.Підсумкове річне заняття рекомендується про­вести у вигляді конференції з питань бібліотечної справи (учасники конференції заздалегідь подають відповідні матеріали: тези, реферати, малюнки, пла­кати, проект бібліотеки майбутнього і т. д.). (1 го­дина). Використані при підготовці видання можна подивитись у списку використаної літератури.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка