Програма для студентів спеціальності «Високі технології»Скачати 292.03 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір292.03 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Укладачі: докт. хім. наук Комаров І.В.

канд. хім. наук Гавриленко К.ВИБРАНІ РОЗДІЛИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ (цикл підготовки для біологів)
Робоча навчальна програма
для студентів спеціальності «Високі технології»

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №__

від «__» _________ 2013р.

Зав. кафедри
_____________ Комаров І.В.

Директор інституту


_____________ Третяк О.В.

КИЇВ – 2013

Робоча навчальна програма з дисципліни „Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії” (цикл підготовки для біологів)
Укладачі: докт. хім. наук Комаров І.В.

канд. хім. наук Гавриленко К.В.Лектори:

канд. хім. наук Гавриленко К.В.Викладачі:

канд. хім. наук Гавриленко К.В.

Гринь С.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

« » 201 р.

.
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни
Вступ . Особливістю даного курсу є його орієнтація на студентів із суттєво різним початковим рівнем хімічної освіти. Курс охоплює такі розділи хімії: загальну хімію, неорганічну хімію, фізичну хімію, органічну хімію, хімію високомолекулярних сполук, колоїдну хімію. Читання такого інтегрального курсу за відносно короткий проміжок часу вимагає викладання матеріалу за принципом «від простого до складного», без перевантаження лекційних занять великою кількістю фактичного матеріалу. Освоєння студентами хімії елементнів та класів органічних сполук планується на семінарських і практичних заняттях, з винесенням спеціальних тем до самостійної роботи.

Дисципліна «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії» є базовою дисципліною для спеціальності «Високі технології». Вона викладається протягом 1-го семестру магістратури в обсязі 8 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), що становить 136 годин аудиторних занять (з них 68 годин лекцій, 34 годин практичних та 34 годин лабораторних занять) та 152 години самостійної роботи. Підсумковий контроль – іспит.


Мета і завдання навчальної дисципліни «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії»: надати студентам базові знання з найголовніших розділів сучасної хімії, та виробити навички розв’язування широкого класу задач з хімії, оволодіти найпростішими прийомами роботи в лабораторії.
Предмет навчальної дисципліни «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії» включає загальну хімію, неорганічну хімію, фізичну хімію, органічну хімію, хімію високомолекулярних сполук, колоїдну хімію.
Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні поняття хімії, закономірності, пов’язані з хімічними властивостями елементів та їх сполук, класи неорганічних та органічних сполук та їх основні хімічні перетворення, методи отримання та аналізу хімічних сполук, способи синтезу та особливості властивостей полімерів та колоїдів.

Вміти: записувати формули хімічних сполук та їх хімічніреакції, розв’язувати розрахункові та творчі задачі неорганічної та органічної хімії, мати базові навички роботи в хімічних лабораторіях.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії» є базовою для розуміння і вивчення більшості курсів з циклів фундаментальної природничо-наукової підготовки та професійної підготовки.
Система контролю знань та умови підсумкового контролю. Навчальна дисципліна «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Поточний контроль: оцінювання домашніх завдань та завдань самостійної роботи (кількість балів зазначена в табл. 1).

Модульний контроль: дві модульних контрольних роботи (кількість балів зазначена в табл. 1, модульні контрольні роботи проводяться викладачем на семінарських заняттях обсягом 2 години кожна).

Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість балів встановлюється наступним чином:

 • за змістовий модуль №1 – 20 балів;

 • за змістовий модуль №2 – 20 балів;Максимальна кількість балів

Вид контролю

Змістовий модуль

№ 1


Змістовий модуль

№ 2


Комплексний підсумковий контроль (екзамен)

Підсумкова оцінка

за модульну контрольну роботу

10

10

60
за активність на заняттях, виконання завдань самостійної роботи

10

10Всього

20

20

60

100


Табл.1. Система поточного та підсумкового контролю.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав сумарну оцінку за два змістовні модулі, яка менше ніж 40 балів, то студент не допускається до екзамену і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії”.


Тематичний план лекцій практичних та лабораторних занять
1 семестрНомер

лекції


Назва лекції

Кількість годин

лекції

прак-тичні занят-

тя


лабора-

торні


заняття

Контро-льно модульна робота

Інші форми контролю


ЗМ1: Загальна та неорганічна хімія, основи фізичної хімії


1

Основні поняття і закони хімії

2

2

Будова атома та Періодична система.

2

2


3

Хімічний зв’язок, елементи квантової хімії.

2

4

Елементи квантової хімії

2

2


5

Основні класи неорганічних сполук.

2

6

Вибрані розділи хімії елементів

(частина 1).6

2


7

Вибрані розділи хімії елементів

(частина 2).


8

Вибрані розділи хімії елементів

(частина 3).


2


9

Вибрані розділи хімії елементів

(перехідні метали).2

10

Хімічна термодинаміка та хімічна рівновага.

2

2


11

Хімічна кінетика.

2

12

Окисно-відновні процеси.

2

2


13

Координаційні сполуки.

2
Модульна контрольна робота №1


2ВСЬОГО

26

12
2
ЗМ2: Органічна хімія, хімія високомолекулярних сполук та колоїдна хімія.14

Органічна хімія – хімія сполук вуглецю. Органічні реакції.

2

2


15

Стереохімія

2

16

Основні класи органічних сполук

(частина 1).2

2


17

Основні класи органічних сполук

(частина 2).2

18

Основні класи органічних сполук

(частина 3).2

2


19

Основні класи органічних сполук

(частина 4).2

20

Кислоти і основи в органічній хімії.

2

2


21

Утворення С-С зв’язку – центральна проблема органічного синтезу. Реакції за участю карбаніонів.

2

22

Електроциклічні реакції, механізми

2

2


23

Реакції заміщення в аліфатичних сполуках, механізми

2

24

Реакції заміщення в ароматичних сполуках, механізми

2

2


25

Реакції приєднання, відщеплення, їх механізми.

2
426

Реакції відновлення в органічній хімії.

2

2

627

Реакції окислення в органічній хімії

2
628

Перехідні метали та їх сполуки в органічній хімії.

2

2

629

Біоорганічна хімія

2
630

Основи хімії високомолекулярних сполук (частина перша).

2

2

631

Основи хімії високомолекулярних сполук (частина друга).

2

32

Колоїдна хімія. Основні поняття

2

2


33

Фізична хімія міжфазних явищ

2

34

Процеси переносу в дисперсних системах

2

2

Модульна контрольна робота №2


2ВСЬОГО

42

22

34

4
Докладний план лекцій, семінарів та самостійних завдань
1 семестр
Змістовий модуль 1: «Загальна та неорганічна хімія, основи фізичної хімії»
Лекція №1. (2 години)

Значення хімії у вивченні природи та розвитку техніки. Основні стехіометричні закони хімії. Закони газового стану. Основні хімічні поняття. Атомна маса. Молекулярна маса. Валентність. Cтупінь окиснення. Моль, молярна маса. Розрахунки за хімічними формулам та рівняннями.


Лекція №2. (2 години)

Хвильова функція. Квантові числа. Орбіталі. Правила заповнення. Хімічний елемент. Періодичний закон та його зв’язок з будовою атома. Електронегативність. Періодичність змін основних атомних характеристик. Періодична система та аналогії в ній. Розповсюдженість елементів в природі.


Практичне заняття №1. (2 години)

Розв’язування задач з теорій будови атомів та молекул (періодичний закон, будова електронних оболонок атомів, валентність та ступінь окиснення).


Лекція №3. (2 години)

Основні типи хімічного зв’язку та його характеристики. Ковалентний зв’язок. Природа ковалентного зв’язку. Метод валентних зв’язків.  , - та -перекриття АО. Просторова будова багатоатомних молекул: модель Гілеспі. Метод молекулярних орбіталей: основні положення. Двоцентрові двоелектронні МО. Молекули Н2 та Не2. Зв’язуючі та розрихляючі МО.


Лекція №4. (2 години)

Енергетичні діаграми двоатомних молекул другого періоду. Магнітні властивості. Порядок зв’язку та енергія іонізації. Енергетичні діаграми гетероядерних двоатомних молекул (СО, NO, HF, LiH, H2O). Ізоелектронні молекули. Багатоцентрові електрондефіцитні та електроннадлишкові МО. Іонний зв’язок. Водневий зв’язок. Ван-дер-Ваальсові сили: індукційний, орієнтаційний та дисперсійний ефекти. Металевий зв’язок. Залежність властивостей хімічних сполук від типу хімічного зв’язку в них.


Практичне заняття №2. (2 години)

Розв’язування задач з квантової хімії.


Завдання для самостійної роботи (6 годин)

Основні положення теорії молекулярних орбіталей та її застосування в хімії.


Лекція №5. (2 години)

Оксиди, кислоти, основи, амфотерні гідроксиди, солі, координаційні сполуки. Взаємозв’язок між основними класами неорганічних сполук.


Завдання для самостійної роботи (6 годин)

Взаємоперетворення основних класів неорганічних сполук.


Лекція №6. (2 години)

Хімія водню. Галогени. Інертні гази.


Практичне заняття №3. (2 години)

Розв’язування задач з квантової хімії.


Лекція №7. (2 години)

Підгрупа кисню. Кисень та його сполуки. Сірка та її сполуки. Підгрупа азоту. Азот та його сполуки. Фосфор та його сполуки. Хімія неорганічних сполук вуглецю. Хімія кремнію.


Лекція №8. (2 години)

Загальні властивості металів. Метали головних підгруп – літій, натрій, берилій, магній, бор, алюміній.


Практичне заняття №4. (2 години)

Складання хімічних рівнянь (хімія елементів І-ІІІ періодів Періодичної системи елементів).


Завдання для самостійної роботи (6 годин)

Порівняння властивостей елементів першої і другої груп Періодичної системи та їх сполук.


Лекція №9. (2 години)

Перехідні елементи третього періоду – титан, ванадій, хром, марганець, підгрупа заліза. Підгрупи міді та цинку. Платинові метали та їх сполуки. Хімія рідкісноземельних елементів.


Лекція №10. (2 години)

Основні поняття хімічної термодинаміки. Термодинамічні процеси. Перший закон термодинаміки. Ентальпія та тепловий ефект хімічної реакції. Закон Геса. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Потенціал Гіббса та Гельмгольца. Критерії самочинного перебігу процессів. Хімічна рівновага та константа хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шател’є. Розрахунок хімічної рівноваги за стандартними значеннями термодинамічних параметрів.


Практичне заняття №5. (2 години)

Розв’язування задач з хімії елементів (метали).


Завдання для самостійної роботи (6 годин)

Радіоактивні ізотопи.


Лекція №11. (2 години)

Швидкість хімічної реакції. Порядок та молекулярність. Константа швидкості та її залежність від температури. Енергія активації. Поняття про механізми хімічних реакцій. Ланцюгові та коливальні процеси. Поняття про гомо- та гетерогенний каталіз.


Лекція №12. (2 години)

Розчини та фактори, які впливають на розчинність. Добуток розчинності. Окисно-відновні реакції. Електродний потенціал та рівняння Нернста. Зв’язок з константами рівноваги. Типи електродів. Електроліз та електрохімічні джерела енергії. Паливні елементи. Корозія.


Практичне заняття №6. (2 години)

Розв’язування задач з хімічної кінетики.


Завдання для самостійної роботи (6 годин)

Колігативні властивості розчинів: тиск насиченої пари, кріоскопія та ебуліоскопія, осмос. Розчини електролітів. Кислотно-основні рівноваги в розчинах.


Лекція №13. (2 години)

Основні поняття хімії координаційних сполук. Ізомерія. Хімічний зв’язок в координаційних сполуках. Теорія кристалічного поля. Теорія поля лігандів. Термодинамічна та кінетична стійкість комплексних сполук. Константи стійкості. Хелатний ефект. Приклади координаційних сполук різних елементів. Координаційні полімери.


Модульний контроль №1

Контрольні запитання.

 1. Поясніть зв’язок властивостей хімічних елементів та їх сполук від електронної будови атомів.

 2. Які типи хімічного зв’язку Ви знаєте?

 3. Назвіть основні класи неорганічних сполук. Які з них є бінарними?

 4. Ентальпія та ентропія в хімічних процесах. Сформулюйте закон Геса та його основні наслідки.

 5. Що таке порядок реакції? Назвіть методи його визначення.

 6. Сформулюйте принцип Ле-Шательє.

 7. В чому подібність і в чому відмінність хімічних властивостей вуглецю і кремнію?

 8. Які метали називають перехідними?

 9. Які каталізатори є гомогенними? Наведіть приклади.

 10. Наведіть приклад хімічного коливального процесу.

 11. Наведіть приклади технологій, що використовують хімічні окисно-відновні процеси.

 12. Що таке хелатний ефект?

 13. Сформулюйте визначення поняття «комплексна сполука».


Самостійна робота студентів.

Окрім опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, постійними завданнями для самостійної роботи є: • робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою;

 • виконання домашніх завдань.Перелік рекомендованої літератури по ЗМ №1
Основна:

К. Хаускрофт, Э.Констебл “Современный курс общей химии” М: Мир в 2-х

томах, 2002.

2. Дж. Хьюи “Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная

способность” М: Мир, 1988.

3. Коттон Ф., Уилкинсон Д. “Основы неорганической химии” М: Мир 1979.

4. Кемпбел “Современная общая химия” в трех томах М: Мир 1975.

Додаткова:

В.В.Скопенко, Л.І.Савранський. Координаційна хімія. К.: Либідь, 1997.

В.В.Скопенко, В.Я. Зуб. Координаційна хімія. Практикум. К.: ВПЦ

“Київський університет”, 2002.

А.М.Голуб, В.В.Скопенко. Основи координаційної хімії. К.: Вища шк., 1977.

А.А.Гринберг. Введение в химию комплексных соединений. Л.: Химия, 1971.

Ю. Н. Кукушкин. Химия координационных соединений. М.: Высшая шк.,

1985.


Змістовий модуль 2: «Органічна хімія, хімія високомолекулярних сполук та колоїдна хімія»
Лекція №14. (2 години)

Особливості будови сполук вуглецю, їх унікальність. Предмет органічної хімії. Типи гібридизації атома вуглецю, одинарні та кратні зв’язки. Делокалізований зв’язок, явище ароматичності. Способи графічного відображення будови органічних сполук. Нейтральні, заряджені органічні сполуки, карбкатіони та карбаніони, вільні радикали, карбени. Взаємодія орбіталей органічних сполук. HOMO та LUMO. Електрофіли, нуклеофіли. Класифікація органічних реакцій. Реакції заміщення, приєднання, розщеплення. Зображення органічних реакцій. Поняття про механізми реакцій, методи вивчення механізмів органічних реакцій.


Практичне заняття №6. (2 години)

Комп’ютерне моделювання органічних структур.


Лекція №15. (2 години)

Типи ізомерії органічних сполук. Структурна ізомерія, стереоізомерія. Предмет стереохімії. Зображення стереоізомерів. Геометрична (цис-,транс-) ізомерія. Оптична ізомерія (енантіомерія). Поняття про хіральність. Енантіотопія, діастереотопія. Виникнення енантіомерно збагачених (чистих) речовин на Землі. Поняття про асиметричний синтез.


Лекція №16. (2 години)

Вуглеводні (алкани, алкени, алкіни, циклічні вуглеводні, ароматичні вуглеводні, фулерени та нанотрубки). Поняття про функціональну групу, класифікація функціональних груп за ступенем (рівнем) окислення. Основи номенклатури органічних сполук. Функціоналізовані галогено – та кисневмісні органічні сполуки – галогенпохідні вуглеводнів, спирти, феноли.


Практичне заняття №7. (2 години)

Розв’язування задач зі стереохімії.


Завдання для самостійної роботи (2 години)

Конформаційний аналіз.


Лекція №17. (2 години)

Азотовмісні органічні сполуки – аміни, нітросполуки, азосполуки. Органічні барвники. сполуки, що містять сірку, фосфор, кремній. Металоорганічні сполуки (сполуки літію, магнію, цинку).


Лекція №18. (2 години)

Карбонільні сполуки – альдегіди, кетони. Карбонові кислоти та їх похідні – естери, аміди, галогенангідриди, ангідриди, нітрили. Реакції карбонільних сполук.


Практичне заняття №8. (2 години)

Задачі на властивості карбонільних сполук.


Лекція №19. (2 години)

Багатофункціональні органічні сполуки. Взаємний вплив функціональних груп у багатофункціональних сполуках (приклади). Гетероциклічні сполуки, основні поняття і приклади.


Лекція №20. (2 години)

Визначення понять «кислота», «основа». Кислотно-основна рівновага, рКа, рКв. Фактори, що впливають на кислотність (основність) органічних сполук, приклади органічних кислот і основ. СН-кислоти. Утворення єнолятів з кабонільних сполук та похідних карбонових кислот. Таутомерія.


Практичне заняття №9. (2 години)

Розв’язування задач з хімії карбонових кислот ї їх похідних.


Завдання для самостійної роботи (2 години)

Надсильні основи і кислоти.


Лекція №21. (2 години)

Реакції єнолятів з утворенням С-С зв’язку (конденсації Кляйзена, альдольна, складноефірна, реакція Кневенагеля). Реакції карбонільних сполук з металорганічними реагентами. Рекція кон’югованого приєднання (Міхаеля). Реакція Віттіга.


Лекція №22. (2 години)

Поняття про електроциклічні реакції. Реакція Дільса-Альдера, історія відкриття і вивчення, її механізм. [2+2]-Циклоприєднання. Перегрупування Кляйзена. Єнова реакція.


Практичне заняття №10. (2 години)

Розв’язування задач – електроциклічні реакції.


Лекція №23. (2 години)

Реакції нуклеофільного заміщення при тетрагональному атомі вуглецю, механізми (SN1, SN2, SNi). Методи вивчення механізмів реакцій на прикладі нуклеофільного заміщення в аліфатичному ряді.


Лекція №24. (2 години)

Реакції електрофільного заміщення в ароматичних сполуках, їх механізми.

Реакції нуклеофільного заміщення в ароматичних сполуках, механізми.
Практичне заняття №11. (2 години)

Розв’язування задач – механізми реакцій заміщення.


Лекція №25. (2 години)

Реакції приєднання до кратних зв’язків. Нуклеофільне приєднання до карбонільної групи. Радикальні реакції приєднання, заміщення. Приєднання карбенів до кратних зв’язків.


Лекція №26. (2 години)

Відновлення альдегідів і кетонів, основні реагенти. Гідрування, гетерогенний та гомогенний каталіз. Діастереоселективне та енантіоселективне відновлення.


Практичне заняття №12. (2 години)

Розв’язування задач - відновлення органічних сполук.


Завдання для самостійної роботи (2 години)

Електроциклічні реакції, правила збереження орбітальної симетрії.


Лекція №27. (2 години)

Основні реагенти, що використовуються в сучасній органічній хімії для окиснення. Каталітичні процеси окиснення органічних сполук.


Лекція №28. (2 години)

Основи металорганічної хімії. Сполуки перехідних металів у синтезі (сполуки паладію, рутенію, заліза, кобальту, міді).


Практичне заняття №13. (2 години)

Розв’язування задач - окиснення органічних сполук.


Лекція №29. (2 години)

Предмет біоорганічної хімії. Дослідження природних процесів методами органічної хімії. Моделі ензимів.


Лекція №30. (2 години)

Основи хімії полімерів. Реакції полімеризації та поліконденсації. Схеми одержання основних практично важливих полімерів. Пластифікатори.


Практичне заняття №14. (2 години)

Розв’язування задач – хімія високомолекулярних сполук.


Лекція №31. (2 години)

Реагенти на полімерній основі. Скавенджери. Твердофазний синтез, полімери, що використовуються для цього.


Лекція №32. (2 години)

Молекулярно-кінетичні і оптичні властивості дисперсних систем. Утворення ліофільних і ліофобних дисперсних систем, їх стабільність. Міцелоутворення. Ліпосоми, везикули. Наноструктури, отримані за допомогою колоїдних систем.


Практичне заняття №15. (2 години)

Розв’язування задач – дисперсні системи.


Лекція №33. (2 години)

Поверхня розділу фаз і капілярні явища. Адсорбційні явища. Будова і властивості адсорбційних шарів на границі рідина-газ. Плівки Ленгмюра-Блоджета. Біологічні мембрани. Адсорбційні явища на поверхнях розділу конденсованих фаз.


Практичне заняття №16. (2 години)

Розв’язування задач – адсорбційні явища.


Лекція №34. (2 години)

Загальний розгляд процесів переносу в дисперсних системах. Загальні уявлення про природу електрокінетичних явищ. Процеси переносу у вільнодисперсних системах. Особливості переносу в діафрагмах та мембранах. Вплив електролітів на електрокінетичні явища.


Практичне заняття №16. (2 години)

Розв’язування задач наноколоїдні системи.


Завдання для самостійної роботи (2 години)

Технології отримання каучуку, поліетилену, тефлону.


Модульний контроль №2

Контрольні запитання.

 1. Як у ряді: пропан, циклопропан, пропен, пропін - змінюються довжини звязків? Пояснити, чому? Навести приклади практичного застосування цих вуглеводнів.

 2. Які вуглеводні входять до складу бензину? На чому базується використання бензину як палива для двигунів внутрішнього згорання?

 3. Напишіть структурну формулу вуглеводню С6Н14, який дає при бромуванні лише дві монобромпохідні.

 4. Які види напруження існують в циклічних сполуках? Наведіть конкретні приклади.

 5. Приєднання брому до С=С та С≡С зв’язку. Механізм реакції.

 6. Індуктивний ефект замісників. Вплив на стабільність карбокатіонів, вільних радикалів та напрямок приєднання до подвійного С=С та потрійного С≡С зв’язку.

 7. Окиснення алкенів (3-4 приклади).

 8. Реакція Віттіга.

 9. Синтез ізооктану з ізобутану та ізобутилену (2 способи). Октанове число.

 10. Утворення алкенів дегідратацією спиртів. Механізм реакції.


Самостійна робота студентів.

Окрім опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, постійними завданнями для самостійної роботи є: • робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою;

 • виконання домашніх завдань.


Перелік рекомендованої літератури по ЗМ №2


 1. Марч Дж. Органическая химия: В 4 т. М.: Мир, 1985.

 2. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. М.: Мир, 1974.

 3. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высшая школа, 1990.

 4. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии: В 2 т. М.: Мир, 1978.

 5. Терней А. Современная органическая химия: В 2 т. М.: Мир, 1981.

 6. Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. Органическая химия: В 4 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 г.

 7. Химия высокомолекулярных соединений.

 8. Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина. Коллоидная химия. М., «Высшая школа», 2006.

Додаткова:

 1. Бочков А.Ф., Смит В.А. Органический синтез. М.: Наука, 1987.

 2. Вацуро К.В., Мищенко Г.Л. Именные реакции в органической химии. М.: Химия, 1976.

 3. Ласло П. Логика органического синтеза. М.: Мир, 1998. В 2 т.

 4. Мандельштам Т.В. Стратегия и тактика органического синтеза. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.

 5. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии: В 2 кн. М.: Химия, 1974.

 6. Потапов В.М. Стереохимия. М.: Химия, 1978.

 7. Потапов В.М., Кочетова Э.К. Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения. М.: Химия, 1988.

 8. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. М.: Мир, 1977.

 9. Салем Л. Электроны в химических реакциях. М.: Мир, 1985.

 10. Титце Л., Айхер Т. Препаративная органическая химия. М.: Мир, 1999.

 11. Физер Л., Физер М. Реагенты для органического синтеза: В 7 т. М.: Мир.

 12. Яновская Л.А. Современные теоретические основы органической химии. М.: Химия, 1978.

 13. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія (2-е видання, перероблене). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К., Кондор, 2005.

 14. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О., Тилтін А. К. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 1997.

 15. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2004.

 16. Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. Окиснення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

 17. Воловенко Ю.М., Іщенко В.В. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

 18. Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Аліфатичні аміни та амінування. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

 19. Горічко М.В. Ароматичні аміни та діазосполуки. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

Електронні підручники, що розміщені на сайті хімічного факультету:

 1. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О., Тилтін А. К. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 1997.

 2. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2004.

 3. Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. Окиснення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

 4. Воловенко Ю.М., Іщенко В.В. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

 5. Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Аліфатичні аміни та амінування. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

 6. Горічко М.В. Ароматичні аміни та діазосполуки. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

 7. Войтенко З.В. Відновлення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2007 р.Лабораторні роботи.

В кінці семесту (останні шість тижнів) планується проведення шести лабораторних робіт в лабораторіях хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Теми лабораторних робіт:


  1. Основні лаборатоні операції: проведення синтезу, перекристалізація, дистиляція, сублімація. Практичне завдання з перекристалізації бензойної кислоти.

  2. Синтез неорганічної сполуки (синтези буде роздано індивідуально)

  3. Реакція лужного металу з водою та вимірювання рН

  4. Визначення вмісту ванадію по залежності періоду коливань реакції Білоусова-Жаботинського

  5. Синтез органічної сполуки – барвника метилового оранжевого.

  6. Проведення твердофазного синтезу дипептиду.

Детальні описи лабораторних робіт наведено у додатку.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка