Програма для студентів спеціальності «управління навчальним закладом»Скачати 215.92 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір215.92 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет
Кафедра трудового права та права соціального забезпечення


Укладачі: д.ю.н., проф. Іншин М.І.,

д.ю.н., проф. Щербина В.І.

Охорона праці в галузі

Робоча навчальна програма
для студентів спеціальності

«управління навчальним закладом»
Затверджено

на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпеченняПротокол № 1

від „ 7” вересня 2012 р.

Зав.кафедрою

проф.Іншин М.І.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

Декан юридичного факультету
д.ю.н.Гриценко І.С.

_________________

Київ – 2012

Робоча навчальна програма із дисципліни «Охорона праці в галузі»

Лектор: д.ю.н., проф. Іншин М.І.
Рецензенти: д.ю.н., проф. Андріїв В. М.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 2012 р.


___________________________

проф. Безклубий І.А.

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………….4

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ………………………………………6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ…………………………………………………….7

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ…………………..8

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ…12

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………….14

І. ВСТУП
Навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі» викладається студентам спеціалізації «Управління вищими навчальними закладами» у 1 семестрі.

Загальний обсяг викладання – 43 години на рік у 1 семестрі. З них лекцій - 16, самостійної роботи - 27. Форма підсумкового контролю – залік.
Мета курсу Охорона праці в галузі полягає в отриманні теоретичних знань у сфері правового регулювання охорони праці трудових та тісно пов’язаних з ними відносин (щодо умов та безпеки праці у сфері зайнятості та працевлаштування на підприємстві, установі, організації, по виробничому навчанню безпеки праці, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, з організації та управління охороною праці, встановлення умов праці, міжнародного регулювання охорони праці, відповідальності за порушення законодавства про охорону праці, по нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці) і формуванні у студентів практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини.

Предметом навчальної дисципліни є правове регулювання охорони праці в України, правові заходи і засоби спрямовані на збереження та забезпечення здоров’я та працездатності людини.

Вимоги до знань та вмінь:

Студент повинен знати: положення Конституції України, міжнародних актів (Конвенцій МОП, міжнародних договорів, актів Європейського Союзу тощо), Кодексу законів про працю України, положення Законів України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про пожежну безпеку” тощо, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади (зокрема Міністерства праці та соціальної політики України), які покликані регулювати відносини з охорони праці та тісно пов’язані з ними відносини.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати задачі та практичні завдання з охорони праці, застосовувати норми законодавства про охорону праці та знання доктрини трудового права, складати структурно-логічні схеми співвідношення понять охорони праці, виконувати тестові завдання, опрацьовувати наукові джерела, виконувати інші види самостійної роботи.

Місце навчальної дисципліни в структурно–логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна „Охорона праці в галузі” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю „Управління вищими навчальними закладами” Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна належить до переліку нормативних дисциплін, яка викладається у 1 та 2 семестрах 4,5,6 курсу навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність знань з курсу загальної теорії права, логіки, трудовго, конституційного, цивільного, цивільного-процесуального, адміністративного, господарського, кримінального, права соціального забезпечення та інших галузей права.

Вивчення курсу трудового права закладає основу для використання студентами одержаних знань як в процесі подальшого навчання, так і в практичній діяльності.ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль проводиться у 1 семестрі в формі заліку.

На залік та іспит виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з курсу “Орона праці в галузі”.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при складанні заліку, іспиту – 100 балів.

Студент не допускається до складання заліку, іспиту, якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав таку кількість балів, яка при додаванні до максимальної кількості балів, що може отримати студент на заліку, іспиті в сумі буде меншою ніж 59 (тобто ЗМ1+ЗМ2+ЗМ3≤19, або ЗМ4+ЗМ5+ЗМ6≤19 ).

Підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Оцінка за результатами семестру зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:
За 100 – бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90–100

5

Зараховано

75–89

4

Зараховано

60–74

3

Зараховано

0–59


2

Не зарахованоТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.


теми


Назва лекції

лекції

самостійна робота

1

Основні поняття охорони праці. Гарантії прав громадян на охорону праці.

2

4

2

Нормативно-правова база хорони праці в Україні.

2

4

3
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

4

6

4

Розслідування нещасних випадків на виробництві.

4

6

5
Психологія безпеки праці.

2

3

7
Виробнича санітарія та професійна гігієна в системі охорони праці.

2

4
Всього 43

16

27Загальний обсяг - 43 год., в тому числі:

лекцій - 16 годин, самостійної роботи - 27 години.


ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Загальна характеристика законодавства про охорону праці. (10 год.)
Лекція 1. Основні поняття охорони праці. Гарантії прав громадян на охорону праці. (2 год.)

1. Об’єкт та предмет охорони праці.

2. Права громадян на охорону праці під час укладення трудового договору.

3. Права громадян на охорону праці під час роботи на об’єкті господарювання.

4. Права жінок, неповнолітніх та інвалідів на охорону праці, які пов’язані з фізіологічними особливостями їхнього організму.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Визначте об’єкт та предмет охорони праці.

2. Визначення поняття охорони праці.

3. Сутність та види заходів з охорони праці.

4. Принципи державної політики в галузі охорони праці.

5. Сутність прав громадян на охорону праці під час укладення трудового договору.

6. Сутність прав громадян на охорону праці під час роботи на об’єкті господарювання.

7. Сутність прав жінок, неповнолітніх та інвалідів на охорону праці, які пов’язані з фізіологічними особливостями їхнього організму.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Основні: [1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 17]

Додаткові: [27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 44]

Лекція 2. Нормативно-правова база хорони праці в Україні. (2 год.)

1. Законодавство України в галузі охорони праці.

2. Застосування міжнародних договорів та угод. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Система законодавства України в галузі охорони праці.

2. Конкретизація основних положень про охорону праці в Конституції України, розділах відповідних Кодексів та основних Законах України щодо охорони праці.

3. Застосування міжнародних договорів та угод.

4. Основні завдання та положення Конвенції та Рекомендації Міжнародної Організації Праці, Директив Європейського Союзу, Договорів та угод, підписані в рамках Співдружності Незалежних Держав, Двосторонні договори та угоди з питань охорони праці.

5. Міжнародне співробітництво та суб’єкти міжнародної політики в галузі охорони праці.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Основні: [1, 2, 12, 17, 26]

Додаткові: [27, 28, 29, 30, 39]

Лекція 3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. (4 год.)

1. Завдання страхування від нещасного випадку на виробництві.

2. Об’єкт та суб’єкти страхування від нещасного випадку на виробництві.

3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків та його повноваження.

4. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.

5. Права та обов’язки застрахованої особи.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Завдання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків.

2. Повноваження та обов’язки фонду соціального страхування від нещасних випадків.

3. Об’єкт та суб’єкти соціального страхування від нещасних випадків.

4. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника від

нещасних випадків.

5. Права та обов’язки застрахованої особи від нещасних випадків.

6. Категорії осіб, що підлягають обов’язковому державному страхуванню від нещасних випадків.

7. Категорії осіб, які можуть добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

8. Обставини, за яких настає страховий випадок страхування від нещасних випадків.

9. Обставин, за яких нещасний випадок визнається непов’язаним із виробництвом.
Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Основні: [1, 2, 12, 14, 17]

Додаткові: [21, 27, 29, 30]
Лекція 4. Розслідування нещасних випадків на виробництві. (4 год.)

1. Вибір порядку розслідування нещасного випадку.

2. Загальне розслідування нещасного випадку.

3. Спеціальне розслідування нещасного випадку.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Сутність та мета розслідування нещасних випадків на виробництві.

2. Поняття та види нещасних випадків на виробництві.

3. Вибір порядку розслідування нещасного випадку на виробництві.

4. Різновиди нещасних випадків та факти їх встановлення.

5. Нещасні випадки, які підлягають звичайному розслідуванню.

6. Нещасні випадки, які підлягають спеціальному розслідуванню.

7. Склад і обов’язки комісії із звичайного розслідування нещасних випадків.

8. Склад і обов’язки комісії з спеціального розслідування нещасних випадків.
Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Основні: [1, 2, 12, 14, 17]

Додаткові: [27, 28, 29, 30]


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

Особливості охорони праці працівників на підприємствах, установах, організаціях. (6год.)
Лекція 5. Організація електробезпеки та пожежної безпеки в системі охорони праці. (2 год.)

1. Організація електробезпеки.

2. Організація пожежної безпеки.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та сутність пожежної та електро безпеки праці на підприємстві.

2. Організація електробезпеки.

3. Обов’язки роботодавця щодо організації електробезпеки на виробництві.

4. Відповідності обладнання нормативним та експлуатаційним вимогам з електробезпеки.

5. Склад комісії з електробезпеки на виробництві.

6. Організація пожежної безпеки.

7. Обов’язки роботодавця щодо організації пожежної безпеки на виробництві.

8. Відповідності обладнання нормативним та експлуатаційним вимогам з пожежної безпеки.

9. Сутність та регламентація протипожежного режиму на підприємстві.

10. Положення інструкції про заходи пожежної безпеки на підприємстві.

11. Проведенням організаційно-технічних та інших заходів, які спрямовані на забезпечення безпеки працівників.

12. Аналіз пожежної та електронебезпек.
Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Основні: [1, 2, 12, 14, 17]

Додаткові: [27, 28, 29, 30, 41]
Лекція 6. Психологія безпеки праці. (2 год.)

1. Психологічні причини виробничого травматизму.

2. Модель мотиваційної поведінки діяльності людини.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Аналіз психологічних причин виробничого травматизму.

2. Види об’єктивні причини виникнення нещасних випадків.

2. Опишіть оцінку умов праці за психофізіологічними чинниками умов праці.

3. Моделі мотиваційної поведінки людини.

4. Співвідношення між потребами працівників та чинників праці на підприємстві.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Основні: [1, 2, 12, 14, 17]

Додаткові: [27, 28, 33, 34]
Лекція 7. Виробнича санітарія та професійна гігієна в системі охорони праці. (2 год.)

1. Права та обов’язки громадян, підприємств, установ і організацій щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.

2. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза.

3. Атестація робочих місць за умовами праці.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Сутність та поняття виробничої санітарії.

2. Права та обов’язки громадян, підприємств, установ і організацій щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.

3. Поняття та сутність гігїєнічної регламентації.

4. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза.

5. Основа роботи санітарно-епедеміологічної експертизи.

6. Об’экти державноъ санітарно-епідеміологічноъ експертизи.

7. Ступені атестації робочих місць за умовами праці.

8. Гігієнічна класифікація умов праці.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Основні: [1, 2, 12, 17, 18]

Додаткові: [27, 28, 30, 37]

IV . ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.
Питання на залік:
1. Дайте визначення поняття охорони праці.

2. Дайте визначення об’єкта і предмета охорони праці.

3. Опишіть правові заходи з охорони праці.

4. Опишіть соціально-економічні заходи з охорони праці.

5. Опишіть організаційно-технічні заходи з охорони праці.

6. Опишіть санітарно-гігієнічні заходи з охорони праці.

7. Опишіть лікувально-профілактичні заходи з охорони праці.

8. Опишіть принципи державної політики в галузі охорони праці.

9. Охарактеризуйте права громадян на охорону праці під час укладання трудового договору.

10. Охарактеризуйте права працівників на охорону праці під час роботи на

підприємстві.

11. Охарактеризуйте завдання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків.

12. Охарактеризуйте повноваження та обов’язки фонду соціального страхування від нещасних випадків.

13. Охарактеризуйте об’єкт та суб’єкти соціального страхування від нещасних випадків.

14. Охарактеризуйте права та обов’язки роботодавця як страхувальника від

нещасних випадків.

15. Охарактеризуйте права та обов’язки застрахованої особи від нещасних випадків.

16. Опишіть категорії осіб, що підлягають обов’язковому державному страхуванню від нещасних випадків.

17. Опишіть категорії осіб, які можуть добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

18. Дайте перелік обставин, за яких настає страховий випадок страхування від нещасних випадків.

19. Дайте перелік обставин, за яких нещасний випадок визнається непов’язаним із виробництвом.

20. Опишіть нещасні випадки, які підлягають звичайному розслідуванню.

21. Опишіть нещасні випадки, які підлягають спеціальному розслідуванню.

22. Охарактеризуйте склад і обов’язки комісії із звичайного розслідування нещасних випадків.

23. Опишіть склад і обов’язки комісії з спеціального розслідування нещасних

випадків.

24. Охарактеризуйте міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

25. Охарактеризуйте нормативно-правове забезпечення України в галузі охорони праці.


26. Опишіть організацію еклектро безпеки об’єкта господарювання.

27. Опишіть організацію пожежної безпеки об’єкта господарювання.

Поняття та сутність пожежної та електро безпеки праці на підприємстві.

28. Організація електробезпеки.

29. Обов’язки роботодавця щодо організації електробезпеки на виробництві.

30. Відповідності обладнання нормативним та експлуатаційним вимогам з електробезпеки.

31. Склад комісії з електробезпеки на виробництві.

32. Організація пожежної безпеки.

33. Обов’язки роботодавця щодо організації пожежної безпеки на виробництві.

34. Відповідності обладнання нормативним та експлуатаційним вимогам з пожежної безпеки.

35. Сутність та регламентація протипожежного режиму на підприємстві.

36.Опишіть оцінку умов праці за психофізіологічними чинниками умов праці

Аналіз психологічних причин виробничого травматизму.

37. Види об’єктивні причини виникнення нещасних випадків.

38. Опишіть оцінку умов праці за психофізіологічними чинниками умов праці.

39. Моделі мотиваційної поведінки людини.

40. Охарактеризуйте державну санітарно-епідеміологічну експертизу.

Сутність та поняття виробничої санітарії.

41. Права та обов’язки громадян, підприємств, установ і організацій щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.

42. Поняття та сутність гігїєнічної регламентації.

43. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза.

44. Основа роботи санітарно-епедеміологічної експертизи.

45. Об’экти державноъ санітарно-епідеміологічноъ експертизи.

46. Ступені атестації робочих місць за умовами праці.

47. Гігієнічна класифікація умов праці.

V. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
Спеціальна література

1. Трудове право: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х.: НікаНова, 2012. – 560 с.

2. Курс порівняльного трудового права: підручник / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / За ред.. акад. Мацюка. – Х.: НікаНова, 2011. – 980 с.

3. Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина / Упорядники: В.Ф. Пеньківський, Л.С. Нецька, О.В. Тищенко // Літературний редактор К.В. Гутаріна. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – 306 с. – С. 110-122.

4. Право соціального забезпечення в Україні: підручник / Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.М. Прилипко та ін..; за заг. ред. Т.А. Занфірової, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Х.: ФІНН, 2012. – 640 с.

5. Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с.

6. Амелічева Л.П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Л.П. Амелічева. – Х., 2008. – 19 с.

7. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование / Л.И. Антонова. – Л.: ЛГУ, 1985.

8. Апостолюк А.С. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи / С.О. Апостолюк, В.С. Джигерей, А.С. Апостолюк. – К.: Знання, 2006. – 215 с.

9. Варення Г.А. Теоретико-методологічні основи працеохоронної діяльності / Г.А. Варення. – К.: Раритет, 2003. – 216 с.

10. Веприцький Р.С. Правове регулювання захисту соціально–економічних прав людини в сфері праці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Р.С. Веприцький. – Х., 2008. – 19 с.

11. Вишновецька С.В. Понятійний апарат науки трудового права: методологічне значення / С.В. Вишновецька // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 2.– С. 55–63.

12. Гандзюк М.П. Основи охорони праці / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – К.: Каравела, 2003. – 408 с.

13. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – К.: Знання, 2008. – 302 с.

14. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами / Г.Г. Гогіташвілі, Є.Т. Карчевські, В.М. Лапін. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

15. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності /[упоряд.: М.В. Васильчук, Н.У. Дубова]. – К.: Основа, 2004. – 880 с.

16. Москальова В.М. Основи охорони праці /В.М. Москальова – К.: В.Д. “Професіонал”, 2005. – 672 с.

17. Основи охорони праці / [В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.]; за ред. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

18. Піддубний В.В. Питання професійної гігієни праці в системі охорони праці / В.В. Піддубний, О.І. Стовбун – К.: Логос, 2004.– 195с.

19. Козуб І. Право інваліда на працю як природне право та конституційний принцип / І. Козуб // Юридична Україна. – 2007. – № 11. – С. 52 – 58.

20. Козуб І. Конституційне право на працю осіб зі зниженою працездатністю / І. Козуб // Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 77 – 83.

21. Коняхин Л.Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде / Л.Г. Коняхин. – М.: МГУ, 1982. – 200 с.

22. Лукашева Н.М. Вимоги до працівників за трудовим правом України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Н.М. Лукашева. – Х., 2007. – 20 с.

23. Мірошниченко О. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі / О. Мірошниченко // Юридична Україна. – 2009. – № 1. – С. 78 – 82.

24. Пузирний В.Ф. Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захисту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.Ф. Пузирний. – Одеса, 2006. – 18 с.

25. Щербюк Н. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю / Н. Щербюк // Юридична України. – 2008. – № 6. – С. 75 – 78.

26. Якименко М. Реалізація міжнародних трудових стандартів у проекті Трудового кодексу України / М. Якименко // Юридична України. – 2007. – № 2. – С. 53 – 58.VI. НОРМАТИВНІ АКТИ.

Міжнародні акти

27. Європейська соціальна хартія (переглянута): Прийнята 3 травня 1996 року, [ратифікована із заявами Законом від 14.09.2006] / Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – С. 2096.

28. Загальна декларація прав людини: Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року / Уманский А.М., Сумцов В.Г. Международные трудовые нормы и рекомендации. – Луганск: Изд–во Восточноукр. гос. ун–та, 1999. – С. 189–196.

29. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 // Український часопис прав людини. – 1995. – № 1. – С. 91–109.

30. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 // Соціальний захист: (спецвипуск). – серпень. – 1998. – С. 105–111.

31. Про примусову чи обов'язкову працю: Конвенція МОП № 29 вiд 28.06.1930 р. [ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР від 09.06.1956 р.] // Міжнародне законодавство про охорону праці. Конвенції та рекомендації МОП: у трьох томах. / [упоряд. Е.М. Теличко]. – К.: Основа, 1997. – Т 1. – С. 353–363.

32. Про рівне ставлення та рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками: Конвенція МОП № 156 вiд 23.06.1981 р. [ратифікована Законом України від 22.10.1999 р.] // Офіційний вісник України. – 1999. – № 43. – Ст. 2134.

Закони

33. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

34. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

35. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

36. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

37. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

38. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 36.

39. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

40. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст. 18.

41. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

42. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

43. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 11 - 12 . - Ст. 47.

44. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

45. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.93 N 2998-XII в ред. Закону від 23.03.00 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 27. - Ст. 211.

46. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24.01.95 N 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 6. - Ст. 35.

47. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.98 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 21. - Ст. 252.Підзаконні акти

48. Про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю: положення: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 50] // Офіційний вісник України вiд 07.02.2003. – 2003. – № 4. – Ст. 111.

49. Про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: положення: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1640] // Офіційний вісник України вiд 04.12.2006 – 2006. – № 47. – Ст. 3133.

50. Про Державний комітет ядерного регулювання України: положення: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1830] // Офіційний вісник України вiд 09.01.2007 – 2006 – № 52. – Ст. 3516.

51. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: [Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997р. №7] // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1997. – № 12. – С. 27–28.

52. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій: [Затв. постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 р.] // Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / [упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко]. – К.: Істина, 2001. – С. 540–545.

53. Класифікатор професій ДК 003:2005: [Прийнято та надано чинності наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту України) від 26.12.05р. №375] // Українська інвестиційна газета. – 2006. - №19.

54. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності»: Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336 // Баланс-Бюджет. – 2006. - №14.

55. Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07 N 70 // Урядовий кур’єр. – 2007. – №33. – 21.02.2007.

56. Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07 N 70 // Урядовий кур’єр. – 2007. – №33. – 21.02.2007.

57. Про затвердження переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46 // Інформаційний бюлетень Українського державного центру правової інформації. – 1994. - № 18.

58. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: Наказ Міністерства охорони здоров‘я України від 29.12.1993 р. № 256


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка