Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 482.59 Kb.
Сторінка6/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір482.59 Kb.
1   2   3   4   5   6


 • Регламент Конституційного Суду України. Затверджено рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України. – 1997. - № 20.- Ст.87  Спеціальна література

  1. Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / Г.О. Пономаренко, А.Т. Комзюк, Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко. – К.: Прецедент, 2009. – 198с.

  2. Балаклицький І. Забезпечення адміністративних судів приміщеннями: проблеми залишаються // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.2-3.

  3. Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав та основних свобод до процедури здійснення судочинства. – К.: ІКЦ «Леста», 2005. – 116 с.

  4. Білоусенко В., Пилипчук П. Суд присяжних: яким йому бути? // Вісник Верховного Суду України. - 1998. - №2. – С. 14.

  5. Бойко В., Євдокимов В., Юлдашев О. Право людини на правосуддя (Судове право України): Навч. посіб. - К.: "Варта"; МАУП, 2003. – 256 с.

  6. Бойко В.Ф. Здійснення неупередженого правосуддя - завдання судів всіх рівнів // Юридичний вісник України - 2001. - №4.-С.1-5.

  7. Бринцев В. Нормативне і організаційне забезпечення участі представників народу у здійсненні правосуддя // Право України. — 2004. - №5. – С. 28-32.

  8. Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні / нормативна база, проблеми та шлях їх вирішення /. - К.: Юстініан, 2003. - 394 с.

  9. Брынцев В.Д. Судебная власть (правосудие): Пути реформирования в Украине. – Харьков: Ксилон, 1998. – 182 с.

  10. Бутирський А.А. До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам // Держава і право. – 2009. – Випуск 45. – С.253-258.

  11. Войтюк І.А. Застосування в Україні європейських стандартів при підготовці професійних суддів // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - № 2.

  12. Волошина В.К. Судовий контроль як специфічний принцип досудового провадження // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Випуск 47. – С.220-224.

  13. Головатий С. Верховенство права або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки //Право України. – 2010. - №4. – С.211.

  14. Горлов А.Ф., Королюк В.О., Лавренюк С.І., Шевчук Ю.В. Еволюція влади. - К.: ВАТ «Видавництво «Київська правда», 2005. – 208 с.

  15. Городовенко В. Незалежність суддів і моральні засади суддівської професії//Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №4(22).

  16. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише закону як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – № 4. – 2002. – С.124-127

  17. Городовенко В. Проблеми незалежності судової влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2006. - 20 с.

  18. Гребенюк І.І., Соловйов О.В. Проблема відшкодування шкоди, завданої перевищенням розумного строку розгляду справ у судах загальної юрисдикції у контексті статей 6 та 13 Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Джерело в Інтернеті: . – Станом на 1 вересня 2007 року

  19. Григорьєва Л.І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - №4. - С.5-9.

  20. Гринюк В. Незалежність суддів і підкорення їх тільки закону як конституційна основа судочинства // Держава і право: збірник наукових праць. – 2000. – Випуск 5. – С.89-97.

  21. Гринюк В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с.

  22. Грицаєнко Л. Деякі аспекти судово-правової реформи в Україні: реальність та перспективи // Право України. - 2004. - №5. – С. 32-37.

  23. Демський С. Бути чи не бути військовим судам? // Голос України. - 1998. - №193 (1943).-8 жовтня. – С. 3.

  24. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. - 2004. - №2. - С.18-22

  25. Єфремова Н. В., Тищик Б. Й., Марчук В. Т. Суд і судочинство в Українській Народній Республіці, Українській Державі, Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1920 рр.). — О.; Л. : Фенікс, 2007. — 280 с.

  26. Забезпечення незалежності судової влади у сфері фінансування судів України: законодавство та практика / За ред. Онопенка В.В. — К., 2004. – 48 с.

  27. Захарова О. Проблеми реформування судочинства в Україні (нотатки з міжнародної наукової конференції) // Право України. – 2010. - №8. – С.215-217.

  28. Захарова О.С.Теоретичні та практичні питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - №1. – С.21-25.

  29. Истина… И только истина! Пять бесед о судебно-правовой реформе. – М.: Юрид. литература, 1990. – 432 с.

  30. Карабань В. Від експерименту до системного реформування // Юридична газета. -2004. - №4(16). - 25 лютого.

  31. Карабань В. Суддівська освіта в Україні: якою їй бути завтра // Юридичний вісник України. – 2004. - №44.

  32. Ківалов С. «Президентський» законопроект про судоустрій і статус суддів: чи прийметься європейський паросток на українському грунті // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.11-13.

  33. Коваль В.М. Апеляційні суди в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2004. – 19 с.

  34. Козюбра М. Конституційний Суд в системі органів державної влади // Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції.-К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – С. 21-23.

  35. Коліушко І. Незалежність судді – основа правосуддя! // Джерело в Інтернеті < http://pravo.org.ua/?w=r&i=59&d=149>. – Станом на 1 вересня 2007 року.

  36. Коліушко І., Куйбіда Р. Довгоочікувана судова реформа чи приручення судової влади? // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.14-16.

  37. Коментар до Закону "Про судоустрій України" / За заг.ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.

  38. Кононенко В.І. Неупередженість суддів // Вісник Верховного Суду України.- 2002р. -№2. - С. 56-59.

  39. Конституційне судочинство в Україні: законодавство та практика застосування: (В. В. Сунцов) Навчальний посібник / За станом на 1 червня 2002 р. (Серія «Реформа судів України»). — Харків: Консум, 2002. — 818 с.

  40. Котляр Р. Суд присяжних не для України // Право України. – 1995. – №1

  41. Кривенко В. Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Одес. нац. юрид. акад. - О., 2006. - 19 с.

  42. Кривенко В.В., Ярема А.Г. До питання про судоустрій в Україні // Вісник Верховного Суду України. -1998. -№3. –С. 11-13.

  43. Кривенко В.В. Демократизація судової влади в Україні (деякі теоретичні аспекти). - Вісник Верховного Суду України. - 2005. - №7. - С. 29-33.

  44. Кривенко В.В. Суддівське самоврядування як елемент управління судовою системою України. - Вісник Верховного Суду України. - 2005. - №4. – с. 2-6.

  45. Куйбіда Р. Добір суддів: вибори чи призначення // Юридичний вісник України. – 2006.– №30 (578).

  46. Куйбіда Р. Організація і розвиток сучасної судової системи України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Академія адвокатури України. - К., 2006. - 21 с.

  47. Куйбіда Р. Проблеми юридичної відповідальності суддів // Адвокат. - 2005. – № 8. – С. 11-14.

  48. Куйбіда Р. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.

  49. Куйбіда Р. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №9. – С. 82-91.

  50. Куйбіда Р.О., Банчук О.А. Судова реформа та законодавство про правосуддя // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки) / За заг. ред. І.Б. Коліушка, Н.В. Александрової. – К.: Лікей, 2005. – 448 с.

  51. Курбатов А. Ще раз про суд присяжних // Право України. – 1997. – №12

  52. Ларін М. Право на доступ до правосуддя: ілюзорне чи реальне? // Юридичний вісник України. - 2003. - 4-10 жовтня.

  53. Лебедев В. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. - СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 484 с.

  54. Лемак В. Принцип верховенства права в Україні. // Право України. – 2010. - №3. – С. 44-51.

  55. Лощихін О. Необхідність внесення змін на законодавчому рівні щодо процедури призначення суддів безстроково і на адміністративні посади та їх звільнення // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2010. - №2(15). – С.30-32.

  56. Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі. // Право України. – 2010. - №3. – С.126-132.

  57. Макаренко Г. «Суд» над суддею? [Інтерв‘ю із Заступником Міністра юстиції України І.Ємельяновою] // Юридичний вісник України. – 2006. - №13

  58. Макаренко Г. Розвиток системи правосуддя у контексті судової реформи // Юридичний вісник України. - 2004. -№10 (454). - 6-12 березня.

  59. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України.- 1996. -№1.

  60. Маляренко В. До питання про участь представників народу у здійсненні кримінального правосуддя // Вісник Верховного Суду України. — 1999. - №6.

  61. Маляренко В. Позитиви і негативи суду присяжних // Право України. - 2000. — №3.

  62. Маляренко В. Про державну мову та перекладача у кримінальному процесі // Голос України. // Голос України. – 2006. – 21 вересня.

  63. Маляренко В. Суд присяжних: нове сподівання чи проблема?: [Розмова з заст. голови Верховного Суду України, головою судової колегії з кримін. справ /С. Демський, О.Кумейко] // Голос України. - 1999. - №9 (2011). - 20 січня.

  64. Маляренко В.Т. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами як одна з основних конституційних засад кримінального судочинства// Вісник Верховного Суду України.-1998.-№4. -С.26-33.

  65. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства.- К.: Юрінком Інтер- 1999. - 320 с.

  66. Маляренко В.Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України.-1999.-№4. -С.40-44.

  67. Манукян В. И.. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии: научно- практ. пособие. — К. : Истина, 2007. — 367 с.

  68. Мельник М. Cуд на владному роздоріжжі // Дзеркало тижня. – 2005. – № 27 (555)

  69. Михеєнко М. Від суду шефенського до суду присяжних // Радянське право. - 1990. -№10.

  70. Михеєнко М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 240 с.

  71. Мілованов В. Суд присяжних і радянська судова система // Радянське право. - 1991. -№4.

  72. Молдован В.В. Мельник С.М. Судоустрій України: Навчальний посібник. – К.: Алеута, 2010. – 360 с.

  73. Молдован В.В. Судова риторика: теорія і практика. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 496с.

  74. Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: Навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: Кондор, 2003. – 253 с.

  75. Морщакова Т. Судебная реформа (Сборник обзоров). – М., 1990. – 36 с.

  76. Москвич Л. М., Іваницький С. О., Русанова І. О.. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія. — Х. : ФІНН, 2009. — 488с.

  77. Москвич Л., Подкопаєв С., Прилуцький С. Статус судді: Питання теорії та практики. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 358с.

  78. Москвич Л.М. Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судових реформ в Україні // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - №2. – С.151-157.

  79. Назаров І. Міжнародний досвід щодо уніфікації принципів побудови судової системи // Право України. – 2010. - №7. – С.169-175.

  80. Нестерчук Л.П. Етичні основи в діяльності суддів України //Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Випуск 47. – С.212-216.

  81. Ніколенко Л.М. Взаємозв’язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників в господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №10.

  82. Овчарук И., Семенов В. Нужны ли присяжные и особые суды в советской судебной системе? // Советское государство и право. - 1988. - №8.

  83. Оніщук М. Ми повинні відновити довіру громадян до суддів // Юридичний вісник України. – 2005. - №47 (543)

  84. Оніщук М. Удосконалення правосуддя: засади реформування // Юридичний вісник України. – 2007. - №14, №15

  85. Онопенко В. Сила суддівства: Розмова з Головою Верховного Суду України: /Розмову вела Г.Макаренко. // Юридичний вісник України. - 2006. - 23 - 29 груд. - С.1, 4 – 5

  86. Організація судової влади в Україні: Перший аналіз нормативного змісту Закону України "Про судоустрій України" / За наук. ред. А.О. Селіванова. - К., 2002. – 112 с.

  87. Осетинський А. Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових системах країн романо-германської системи права та перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України // Право України. - 2004. -№5. – С. 23-28.

  88. Осетинський А. Утвердження авторитету суду у контексті судової реформи // Право України. – 2006. - №4

  89. Осетинський А.Й. Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищого господарського суду України): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Академія адвокатури України. – К., 2005. – 20 с.

  90. Пасенюк О. Віхи становлення адміністративної юстиції // Юридичний вісник України. – 2004. – №10. – 6-12 березня

  91. Полешко А. Концепція розвитку системи правосуддя в Україні: з науково-практичного семінару // Право України. - 2004. - №4.

  92. Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. - М.: Издательство «Наука», 1983. – 223 с.

  93. Потапенко В.П., Пушкар П.В. Запровадження і застосування в Україні Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №2. - С. 60-63.

  94. Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003

  95. Притика Д.М Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – 328 с.

  96. Притика Д.М. Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів України: Автореф. дис... доктора юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 36 с.

  97. Прокопенко О.Б. Організаційно-правові гарантії забезпечення неупередженості суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №5 (205). – С.2-6.

  98. Ржевский В.А., Чепурнова И.М. Судебная вдасть в Российской Федерации: конституционные основи организации и деятельности. - М., 1998. - 215 с.

  99. Руда Т. Вхід до суду … через Інтернет // Юридичний вісник України. – 2007. - № 6. - 10 - 16 лютого

  100. Руда Т. Звернутися до суду не виходячи з дому // Голос України. – 2007. - №23. – 8 лютого. – С. 7

  101. Русанова І.О. Проблеми організації суду присяжних в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003.

  102. Русанова І.О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. - 183 с.

  103. Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - №6. – С.11-120.

  104. Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: монографія. – Х.: Право, 2010. – 256с.

  105. Селиванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) // Право України. – 2010. – №6. – С.23-44.

  106. Селюк М.Р. Кому служить військова Феміда? Практика судочинства військових судів України. – К., 2003. – 246 с.

  107. Сердюк В. В.. Верховний Суд України: витоки, сучасність, перспективи: монографія. — К. : Істина, 2008. — 304 c.

  108. Сердюк В. Концепція розвитку правосуддя і реформування судової системи: окремі аспекти // Інформаційно-правовий банк. Додаток до газети Юридичний вісник України. — 2004. - №16 (460). - 17-23 квітня.

  109. Сердюк В.В. Юрисдикція судів за спеціалізацією: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

  110. Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією. - К.: Прецедент, 2005. - 191 с.

  111. Сібільова Н. Обговорення проблем реформування судових і правоохоронних органів України // Право України. – 2010. - №8. – С.207-214.

  112. Соловйов О. Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України // Право України. – 2010. - №6. – С.167-173.

  113. Статус суддів: Навчально-практичний посібник / За ред. проф. І.Є.Марочкіна. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 584 с.

  114. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

  115. Стефанюк В.С, Лукашова Н.П. Гласність судового процесу та його фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №2. – С. 36-38.

  116. Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні. – Право України. – 2010. - №3. – С.62-71.

  117. Стрижак А.А. Судове управління в Україні: Теорет. основи і правове регулювання. - Ужгород: Патент, 2004. - 119 с.

  118. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник /О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2007

  119. Судові та правоохоронні органи України: посібник / О.Ф. Бантишев, С.А. Кузьмін, К.В. Колосова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К.: Вид. Паливода А.В., 2010. – 223с.

  120. Судові та правоохоронні органи: Підручник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / І.Є. Марочкін (ред.). — Х. : Право, 2007.

  121. Судоустрій України. Підручник. / За редакцією С.В. Ківалова. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

  122. Сусло Д.С. Історія суду Радянської України, 1917-1967 рр. – К., 1968.

  123. Тертишник М. Верховенство права і закону // Право України. – 2010. - №6. – С.87-92.

  124. Трегубов Є. Л. Право на справедливий суд в практиці Європейського суду з прав людини // Форум права. – 2010. – №1. – С.358-363 (доступно в Інтернеті за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10telzpl.pdf)

  125. Фойницкий И. Курс уголовного судопроизводства. – СПб., 1996. – Т. 1. – 552 с.

  126. Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр.=Establishing the rule of law in Ukraine 1991-2005. - 2.вид., доп. і перероб. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 351с.

  127. Хавронюк М.І., Мироненко С.Ф. Чи потрібні Україні мирові суди? // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №5(105). – С.35-41.

  128. Хайде В. Система правосудия Федеративной Республики Германия. – Германский фонд международного правового сотрудничества. – Бонн, 1995. – 112 с.

  129. Хливнюк А.М. Щодо поняття судова влада // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №4(104). – С.45-48.

  130. Чи доцільно ліквідовувати військові суди? // Юридичний вісник України. – 2004. – №41. – 9-15 жовтня

  131. Шевчук П.І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України. - 1998.- №2. - С.5-10.

  132. Шишкін В. Військові суди через призму правової держави // Право України. - 2004. -№4. – С. 107-110.

  133. Шишкін В. Змагальність — принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. - 1999. - №12.

  134. Шишкін В. Конституційні принципи судової процедури в механізмі захисту прав людини // Права людини в Україні. Щорічник 1997. - К.: Українська правнича фундація, 1999.

  135. Шишкін В. Конституція України: проблеми розвитку системи правосуддя // Українське право. – 1996. – №3

  136. Шишкін В. Концепція судової реформи (Концепція та додаткові матеріали). - К.: Українська Правнича Фундація, 1994. – 42 с.

  137. Шишкін В. Організація судоустрою у світлі вимог ст. 6 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини // Право України. — 2000. - №9.

  138. Шишкін В. Судова влада /Демократичні зошити. Випуск 6/. - К.: Право, 1997

  139. Шишкін В. Третя влада: концепція є. Чи буде реформа?: [Проект "Концепції вдосконалення судового устрою для забезпечення справедливості судочинства в Україні відповідно до європ. стандартів", розроблений Нац. комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права: Комент. експертів] /В.Шишкін, П.Пилипчук. // Дзеркало тижня. - 2006. - 22-28 квіт. - С.7.

  140. Шишкін В. Формування суду присяжних (досвід Іспанії) // Право України. - 2002. -№2.- С. 139-143

  141. Шишкін В.І. Судові системи країн світу (у 3-ох кн.). - К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн. 1. – 320 с.

  142. Шишкін В.І. Судові системи країн світу (у 3-ох кн.). - К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн.2. -336 с.

  143. Штогун С. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 20 с.

  144. Штогун С. Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів // Право України. - 2004. - №6. – С. 18-20.

  145. Штогун С. Судова система: вдосконалювати чи реформувати? // Юридичний вісник України. – 2006. - №15 (563) . – 20 с.

  146. Штогун С.Г. Судова влада в Україні. – Острог, 2003.- 202 с.

  147. Ялова О. Деякі аспекти застосування державної мови у судочинстві України // Право України. – 2010. - №3. – С.266-271.

  148. Яцина В. Військові суди: бути чи не бути? // Юридичний вісник України. - 2004. -№21 (465).-22-28 травня.

  Інтернет-джерела


  1. Офіційний веб-портал судової влади www.court.gov.ua

  2. Сайт Вищого господарського суду України www.arbitr.gov.ua

  3. Сайт Вищого адміністративного суду України www.vasu.gov.ua

  4. Сайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua

  5. Сайт Конституційного Суду України www.ccu.gov.ua

  6. Cайт Вищої ради юстиції www.vru.gov.ua

  7. Cайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України www.vkksu.gov.ua

  8. Сайт державної судової адміністрації www.gca.court.gov.ua

  9. Сайт Національної школи суддів України www.nsj.gov.ua

  10. Єдиний державний реєстр судових рішень www.reyestr.court.gov.ua • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка