Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 482.59 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір482.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

теми


Назва теми

Кількість годин

лекції

семінарисамостійна

робота

студента
Змістовний модуль 1

Загальна частина


1

Предмет, система і основні поняття навчальної дисципліни «Судоустрій України»

2

-

6


2

Принципи організації і діяльності судів

6

4

6


3

Сучасна система судів в Україні

4

2

6

4

Статус суддів України

6

2

6

5

Система забезпечення судів

2

-

6

Підсумкове контрольне тестування (15 хв. останнього семінарського заняття)

Всього за змістовим модулем 1:


20

8

30


Змістовний модуль 2

Особлива частина


6

Місцеві суди

4

2

6

7

Апеляційні суди

4

2

4

8

Вищі спеціалізовані суди

4

2

4

9

Верховний Суд України

4

2

4

10

Конституційний Суд України

2

-

6

Підсумкове контрольне тестування (15 хв. останнього семінарського заняття)

Всього за змістовим модулем 2:


18

8

24

4

Всього 108 годин, з них:

38

16

54

8ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВЗмістовий модуль 1

Загальна частина


Тема 1. Предмет, система і основні поняття

навчальної дисципліни «Судоустрій України» (8 год.)

Лекційне заняття 1 (2 год.)

Поняття судоустрою. Предмет судоустрою як галузі права і навчальної дисципліни. Система навчальної дисципліни «Судоустрій України». Зв'язок навчальної дисципліни «Судоустрій України» з іншими навчальними дисциплінами. Правові джерела навчальної дисципліни «Судоустрій України»: поняття, характеристика. Основні категорії судоустрою (суд, судова влада, правосуддя, судочинство, судівництво, судова юрисдикція). Історичні етапи розвитку судоустрою України.Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Ознайомтеся із основними правовими джерелами навчальної дисципліни «Судоустрій України» (п. 1-7 списку рекомендованих джерел).

2. Знайдіть визначення основних категорій судоустрою в юридичних енциклопедіях чи тлумачних словниках.

3. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

4. З‘ясуйте особливості кожного з історичних етапів розвитку судоустрою України.

Тема 2. Принципи організації і діяльності судів (16 год.)

Лекційні заняття 2-4 (6 год.)

Поняття принципів організації і діяльності судів. Класифікація принципів.

Характеристика окремих принципів організації і діяльності судів. Здійснення правосуддя лише судом. Недопустимість існування особливих і надзвичайних судів. Доступність правосуддя. Спеціалізація, територіальність та інстанційність. Поєднання обрання суддів і їх призначення. Незалежність суддів та їх недоторканність. Поєднання одноособового і колегіального розгляду справ. Верховенство права. Законність. Участь народних засідателів та присяжних у суді першої інстанції. Гласність та відкритість судового процесу. Рівність учасників судового процесу перед законом і судом. Змагальність сторін. Диспозитивність. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду. Обов’язковість судових рішень. Мова судочинства і діловодств в судах. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Забезпечення обвинуваченому права на захист. Забезпечення доведеності вини (презумпція невинуватості). Офіційне з'ясування обставин у справі.

Семінарські заняття 1-2 (4 год.)

1. Основні категорії судоустрою (суд, судова влада, правосуддя, судочинство, судівництво, судова юрисдикція).

2. Поняття принципів організації і діяльності судів.

3. Система принципів організації і діяльності судів.

4. Характеристика окремих принципів організації і діяльності суду.

Приклади індивідуальних завдань

1. Як співвідносяться поняття «правосуддя» і «судочинство»? (оцінка – до 5 балів)

2. Наведіть приклади вживання терміна «суд» у різних значеннях. (оцінка – до 5 балів)

3. Чи доцільно організовувати суди за принципом спеціалізації? Можливо, цю спеціалізацію краще поглибити? Чи, може навпаки, краще відмовитися від неї? (оцінка – до 8 балів)

4. Які є підходи до розуміння принципу спеціалізації? (оцінка – до 5 балів)

5. Які проблеми з утіленням принципу інстанційності Ви знаєте? (оцінка – до 8 балів)

6. У чому полягає принцип поєднання призначення суддів із їх обранням? Це організаційний принцип (принцип судоустрою) чи функціональний (принцип судочинства)? (оцінка – до 5 балів)

7. У чому полягає принцип незалежності суддів? (оцінка – до 5 балів)

8. Як співвідносяться між собою поняття незалежності і недоторканності суддів? Чи потрібні суддям особливі імунітети від затримання, відповідальності? (оцінка – до 8 балів)

9. Назвіть галузеві принципи діяльності суду і дайте їм коротку характеристику. (оцінка – до 5 балів)Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Вивчіть положення Конституції України, міжнародних документів (зокрема, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в частині, ратифікованій Україною), Закону України «Про судоустрій і статус суддів», процесуальних кодексів, що стосуються принципів організації і діяльності суду. Ознайомтеся із Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

2. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

Тема 3. Сучасна система судів в Україні (12 год.)

Лекційні заняття 5-7 (4 год.)

Поняття судової системи і системи судів. Характеристика сучасної системи судів в Україні.

Суди загальної юрисдикції. Порядок утворення судів. Поняття судової ланки і судової інстанції.

Загальна характеристика судових ланок. Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд України.

Загальна характеристика судових інстанцій. Перша інстанція. Апеляційна інстанція. Касаційна інстанція.

Загальна характеристика суду конституційної юрисдикції.Семінарське заняття 3 (2 год.)

1. Поняття судової системи і системи судів.

2. Характеристика системи судів загальної юрисдикції в Україні.

3. Поняття судової ланки. Загальна характеристика ланок системи судів загальної юрисдикції.

4. Поняття судової інстанції. Загальна характеристика першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

5. Загальна характеристика суду конституційної юрисдикції.Приклади індивідуальних завдань

1. Схематично зобразіть систему судів загальної юрисдикції (оцінка – до 5 балів)

2. У чому полягає різниця між апеляційною та касаційною інстанціями? (оцінка – до 5 балів)

3. Чи потрібні у системі судів загальної юрисдикції військові суди? (оцінка – до 8 балів)Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Вивчіть положення Конституції України і Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що визначають систему судів загальної юрисдикції.

2. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

Тема 4. Статус суддів України (14 год.)

Лекційні заняття 8-10 (6 год.)

Поняття статусу суддів. Суддя як носій судової влади. Присяга та обов’язки професійного судді. Гарантії незалежності суддів.

Вимоги до претендентів на посаду судді. Підготовка суддів. Порядок призначення та обрання суддів. Вища кваліфікаційна комісія суддів: завдання, склад, повноваження.

Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, дисциплінарні органи, порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення. Звільнення судді з посади.

Грошове і соціальне забезпечення судді.

Суддівське самоврядування: завдання та організаційні форми.

Статус народних засідателів і присяжних.

Семінарське заняття 4 (2 год.)

1. Суддя – носій судової влади. Обов’язки судді.

2. Гарантії незалежності судді.

3. Порядок призначення та обрання суддів.

4. Підготовка судді.

5. Дисциплінарна відповідальність судді.

6. Грошове і соціальне забезпечення судді.

7. Суддівське самоврядування.Підсумкове контрольне тестування (15 хв.)

Приклади індивідуальних завдань

1. Вкажіть кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду судді: місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України (оцінка - до 5 балів).

2. Як Ви ставитися до пропозиції обрання суддів населенням? Які наслідки може викликати впровадження цієї ідеї у життя? (оцінка - до 8 балів)

3. Схематично зобразіть порядок (етапи) призначення на посаду судді (оцінка - до 5 балів)

4. Схематично зобразіть порядок (етапи) обрання судді (оцінка - до 5 балів)

5. Схематично зобразіть алгоритм притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (оцінка - до 5 балів)

6. Схематично зобразіть систему органів суддівського самоврядування. Які повноваження у з‘їзду суддів України? (оцінка - до 5 балів)

7. Як Ви вважаєте, для чого суддям надано право на суддівське самоврядування? (оцінка - до 8 балів)

8. Визначте і опишіть особливості притягнення судді до різних видів юридичної відповідальності (кримінальної, цивільної, адміністративної, дисциплінарної) (оцінка - до 8 балів)

Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Вивчіть положення Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції», що стосуються статусу суддів.

2. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

3. Ознайомтеся з сайтами Вищої ради юстиції www.vru.gov.ua. Вищої кваліфікаційної комісії суддів України www.vkksu.gov.ua, Національної школи суддів України www.nsj.gov.uaТема 5. Забезпечення судів (8 год.)

Лекційне заняття 11 (2 год.)

Поняття і завдання забезпечення судів.

Державна судова адміністрація як орган, відповідальний за організаційне забезпечення судів. Система органів державної судової адміністрації. Повноваження державної судової адміністрації. Контроль за державною судовою адміністрацією з боку органів суддівського самоврядування.

Фінансове забезпечення судів.

Особливості забезпечення Конституційного Суду України, Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів.

Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Вивчіть правові акти, які визначають повноваження державної судової адміністрації.

2. Ознайомтеся з літературою з даної теми (на вибір студента).

3. Ознайомтеся з офіційним веб-порталом судової влади www.court.gov.ua, знайдіть на порталі сайт державної судової адміністрації та ознайомтеся з ним.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка