Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 482.59 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір482.59 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Київський національний університет

імені Тараса ШевченкаЮридичний факультет
Кафедра правосуддя

Укладачі: доц. Куйбіда Р.О., доц. Кіреєва Н.О., доц. Гринюк В. О.,

доц. Крижанівський В.В., доц. Малюга В. І.СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності «Право»Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 2

від 17 вересня 2012р.

Завідувач кафедри

________ проф. Погорецький М.А.

Декан юридичного факультету


________ д.ю.н. Гриценко І.С.

КИЇВ - 2012РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИ»

Укладачі: доц. Куйбіда Р.О., доц. Кіреєва Н.О., доц. Гринюк В. О., доц. Крижанівський В. В., доц. Малюга В. І.
Лектори: доц. Гринюк В.О., доц. Крижанівський В.В., доц. Куйбіда Р.О., доц. Малюга В. І.

Викладачі: доц. Гринюк В.О., доц. Крижанівський В.В., доц. Куйбіда Р. О., доц. Малюга В. І., ас. Задоєнко О. В., ас. Котюк О. І.


Погоджено

з науково-методичною комісією

„____” ______________ 2012 р.

ЗМІСТ


Київський національний університет 1

імені Тараса Шевченка 1

СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИ 1

КИЇВ - 2012 1

вступ 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 5ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 8

8

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, 5ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 5

Змістовий модуль 1 5

Загальна частина 5

Змістовий модуль 2 10

Особлива частина 10

Приклади тестових завдань 16

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА Залік 18

Список рекомендованих джерел 20

вступ

Навчальна нормативна дисципліна «Судоустрій України» передбачає ознайомлення студентів із сучасною судовою системою України, яка забезпечує право на справедливий суд, із засадами організації та діяльності судів, з правовими основами статусу суддів. Одним із завдань цієї дисципліни є підготувати студентів до вивчення процесуальних галузей права.

Предметом вивчення дисципліни «Судоустрій України» є: основні поняття судоустрою (суд, судова влада, правосуддя тощо); правові засади, принципи організації і діяльності судів, їх система; сучасна система судів, поняття ланки та інстанції; склад суду при розгляді справ у різних інстанціях; вимоги, що ставляться до суддів; порядок призначення та обрання суддів; гарантії незалежності суддів; питання кваліфікації та дисциплінарної відповідальності суддів; суддівське самоврядування, завдання, організаційні форми, повноваження; забезпечення діяльності судів; місце в судовій системі місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, їх склад, повноваження, структура.

Нормативна дисципліна «Судоустрій України» вивчається студентами першого курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом другого семестру. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 108 годин навчальних занять. З них на лекції відведено – 38 годин, на практичні заняття – 16 годин, на самостійну роботу – 54 години. Формою контролю є залік. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи і складається з двох змістовних модулів. Перший змістовний модуль складають теми 1 - 5, другий – теми 6 - 10.

З усіх тем курсу проводяться лекційні і семінарські заняття, крім двох тем, які на семінарські заняття не виносяться, а опрацьовуються студентами самостійно. На семінарських заняттях за вибором викладача можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, розв’язання казусів, виконання самостійних і домашніх робіт, тестові завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення дисципліни «Судоустрій України» проведенням заліку в усній або письмовій формі на вибір викладача.СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна «Судоустрій України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Цю систему запроваджено об’єктивного контролю якості знань студентів, стимулювання їхньої активності на семінарських заняттях, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема: • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується застосуванням модульної системи оцінювання;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати навчання оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістовного модуля студентам виставляються бали. Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну правильну відповідь на питання білету на заліку), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (залік) (КПМ).Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

підсумкова

оцінка (СК)

Оцінка в балах

0 – 20,

у т.ч. підсумкове контрольне робота – 0-5

0 – 20,

у т.ч. підсумкове контрольне робота – 0-5

0 – 60

0 – 100


Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:


 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді, участь у дискусії – до 3 балів;

 • експрес-опитування – до 3 балів;

 • самостійна робота на семінарському занятті (висвітлення проблемного питання з обґрунтуванням своєї позиції) – до 8 балів;

 • самостійна робота на семінарському занятті (відповідь на питання на задану тему) – до 5 балів;

 • поточне тестування (з набору суджень вибрати правильні) – до 3 балів;

 • підсумкове контрольне тестування (проводиться на останньому семінарському занятті кожного змістовного модуля) - до 5 балів.

Крім того, за присутність на семінарському занятті нараховується 1 бал; за списану самостійну чи домашню роботу віднімаються 5 балів. За порушення дисципліни на лекційному чи семінарському занятті, у тому числі за запізнення, викладач має право відняти 3 бали.

У разі відсутності студента на семінарському занятті з поважних причин він має право відпрацювати пропущене заняття через написання домашньої роботи з питання, заданого викладачем. За 10 днів до початку залікової сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку оцінені за 100-бальною системою знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.Шкала оцінювання:


100-бальн. система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету90 – 100

Відмінно

5

75 – 89

Добре

4

60 – 74

Задовільно

3

0 – 59

Незадовільно

2Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 15 балів ЗМ2 + 49 балів КПМ = 76 балів – оцінка знань студента за курс.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – «добре».

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка