Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 484.43 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.43 Kb.
  1   2   3   4   5

Київський національний університет

імені Тараса ШевченкаЮридичний факультет
Кафедра правосуддя

Укладачі: доц. Гринюк, доц. Куйбіда Р.О.,

Актуальні Проблеми СУДОУСТРоюРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності

«Право»

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 2

від 17 вересня 2012р.

Завідувач кафедри

________ проф. Погорецький М.А.

Декан юридичного факультету

________ д.ю.н. Гриценко І.С.

КИЇВ – 2012РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «Актуальні Проблеми СУДОУСТРою»

Укладачі: доц. Гринюк, к.ю.н., ас. Куйбіда Р.О.,


Лектори: доц. Гринюк В.О., доц. Куйбіда Р.О.

Викладачі: доц. Гринюк В.О., доц. Куйбіда Р.О.,доц. Малюга В.І.,

ас. Задоєнко О.В., ас. Котюк О.І.Погоджено

з науково-методичною комісією

„____” ______________ 2012 р.


З м і с т


Київський національний університет 1

імені Тараса Шевченка 1

Актуальні Проблеми СУДОУСТРою 1

КИЇВ – 2012 1

вступ 4


СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 7

7

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, 8

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 8

Змістовий модуль 1 8

Змістовий модуль 2 13

Проблеми статусу суддів 13

та організації правосуддя 13

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК 18

Список рекомендованих джерел 21
вступ

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми судоустрою» передбачає ознайомлення студентів із сучасними проблемами забезпечення права на справедливий суд в Україні, організації і функціонування судової системи України, можливими перспективами розвитку судоустрою і статусу суддів. Одним із завдань цієї дисципліни є вироблення у студентів вміння орієнтуватися у сучасних проблемах правосуддя, навичок аналізу проблем судоустрою і статусу суддів, їхніх причин та пошуку варіантів їх вирішення.

Предметом розгляду в межах дисципліни «Актуальні проблеми судоустрою» є: поняття права на справедливий суд, міжнародні, зокрема європейські, стандарти його забезпечення, проблеми конституційного, законодавчого та організаційного забезпечення права на справедливий суд; основи судової реформи в Україні та її завдання на сучасному етапі з порівнянням із розвитком системи правосуддя в інших країнах; проблеми побудови системи судів, організації кваліфікаційних і дисциплінарних органів, суддівського самоврядування, судової адміністрації; проблеми добору суддів і суддівської кар‘єри, відповідальності суддів, вразливі аспекти незалежності суддів; проблеми реалізації загальних для всіх видів судочинства принципів правосуддя; проблеми визначення і розмежування судової юрисдикції (конституційної, цивільної, господарської, адміністративної та кримінальної).

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми судоустрою» вивчається студентами першого курсу магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в першому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 54 години. З них на лекції відведено – 18 годин, на практичні заняття – 18 годин, на самостійну роботу студента – 36 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи і складається з двох змістовних модулів. Перший змістовний модуль складають теми 1 - 3, другий – теми 4 - 6.

З усіх тем курсу проводяться лекційні і семінарські заняття. На семінарських заняттях за вибором викладача можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді (презентації), доповнення відповіді, дискусії, виконання завдань у групах, підготовка юридичних документів, тестові завдання тощо. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно. Самостійна робота студента полягає в ознайомленні з необхідними джерелами, проведенні аналітичних досліджень (з‘ясування змісту дискусій, аналізі аргументів сторін дискусій, зарубіжного досвіду, виявлення колізій у законодавстві, невідповідностей міжнародним стандартам, Конституції України тощо), підготовці тез доповідей та презентацій на задану або обрану самостійно тему.

Завершується вивчення дисципліни «Актуальні проблеми судоустрою» складанням заліку.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна «Актуальні проблеми судоустрою» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система застосовується для контролю якості знань студентів, стимулювання їхньої активності на семінарських заняттях, сприяння формуванню системних знань, регулярної самостійної роботи впродовж семестру, забезпечення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:  • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

  • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

  • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

  • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується застосуванням модульної системи оцінювання;

  • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). Після завершення курсу студенти в першому семестрі складають залік.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного - ЗМ1, ЗМ2), підсумкового (КПМ) та семестрового (СК) контролю.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали. Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (залік) (КПМ).Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК)

Оцінка в балах

0 – 20

0 – 20

0 – 60

0 – 100


Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:


  • доповідь, презентація (виступ на певну тему) – до 10 балів;

  • доповнення доповіді, участь у дискусії – до 3 балів;

  • поточне тестування (з набору суджень вибрати правильні) – до 5 балів;

  • підготовка юридичного документа - до 5 балів.

За списану, взяту чи скомпільовану самостійну чи домашню роботу віднімаються 10 балів. За порушення дисципліни на лекційному чи семінарському занятті, у тому числі за запізнення, викладач має право відняти до 5 балів.

У разі відсутності студента на семінарському занятті з поважних причин він має право відпрацювати пропущене заняття через написання домашньої роботи з питання, заданого викладачем. За 10 днів до початку зимової залікової сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів.Шкала оцінювання


За шкалою університету

100-бальн. СистемаОцінка за національною шкалою

та шкалою університету90 – 100

Відмінно

5

75 – 89

Добре

4

60 – 74

Задовільно

3

0 – 59

Незадовільно

2


Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 15 балів ЗМ2 + 49 балів КПМ = 76 балів – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – «добре».

За наслідками вивчення дисципліни у залікову відомість та залікову книжку виставляється „зараховано”, якщо студент набрав 60 і більше балів (що відповідає оцінкам „задовільно”, „добре”, „відмінно”).


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка